נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

71 בחירות לכנסת

. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום 13 הבחירות. . כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם. 14 . שירותי קבורה. 15 . מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת 16 וכן 1959 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט- 1969 [נוסח משולב], התשכ"ט- בצהריים. 00:12 בבוקר עד 00:08 מעצרים דחופים, בין השעות . שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות. 17 בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע. יצחק עמית

שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות 25 המרכזית לכנסת ה-

השלכותיו של יום הבחירות לכנסת על דיני העבודה

| עו"ד אנדראה קאופמן- חיקין |

מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות לעובדים ביום הבחירות, לקראת יום הבחירות לכנסת. לחוק יסוד הכנסת, יום הבחירות 10 בהתאם לסעיף לכנסת הוא יום שבתון, אולם שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים, כפי שתקבע ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בסמוך ליום הבחירות, יפעלו כסדרם. כמו כן, אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות מרצונם. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות עובדים אשר הסכימו לכך.

תשלום לעובד שנעדר ביום השבתון (*) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], 136 סעיף (להלן: "חוק הבחירות") קובע, כי 1969 התשכ"ט- ימים רצופים סמוך 14 עובד שעבד אצל מעסיקו ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל ימים מתוך 14 אחד המוסדות הציבוריים לפחות החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת.

הכותבת – ממשרד לוי אטינגר נקדימון ושות', משרד עורכי דין

Made with FlippingBook - Online catalogs