נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

70

בחירות לכנסת

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

כ"ב באלול התשפ"ב 2022 בספטמבר 18

הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות

החלטת ועדת הבחירות המרכזית בעניין סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות לפי 1969 א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט- 71 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 10 סעיף ,קבעה 1969 א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט- 71 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 10 בהתאם לסעיף ) את סוגי השירותים הציבוריים 2022 בספטמבר 18 ועדת הבחירות המרכזית, בתאריך כ"ב באלול התשפ"ב ( : 25 אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות לכנסת ה- . עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות 1 בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות. . שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק. 2

. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים. 3 . מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות. 4

. שירותי התקשורת. 5 . מפעלי מים וחשמל. 6 . אספקת דלק והעברתו. 7 . תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים. 8 . עיתונות, רדיו וטלוויזיה. 9 לפני הצהריים. 00:11 . הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 10 שעות). 8 בצהריים (עד 00:14 בבוקר עד 00:06 . חנויות לממכר מזון בין השעות 11 . אפיית לחם וייצור מוצרי חלב. 12

Made with FlippingBook - Online catalogs