נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

69

שכר

שקדמה לחג, כפי שנהוג בחישוב דמי חופשה . לענין 1951 על פי חוק חופשה שנתית התשי"א אולג פלך נגד רשת 11086/09 זה ר' למשל תעא )54 ( 2013 בטחון בע"מ, דינים אזורי לעבודה .)424 . על פי מכפלת שכר יום עבודה מלא באחוז 2 צפורה סרוסי 8083/09 משרתו של העובד (דמר )165 ( 2010 נגד יפה טלמון, דינים אזורי לעבודה .)768 שעות, למשל 9 או 8 . על פי שכר יום עבודה מלא בן 3 אלכסנדר לוייפנפלד נ' 44795-10-11 ר' ס"ע איגור גייבסקי 48800-11-10 קריירה בע"מ, סע שירן 3308/09 נגד מנפאואר ישראל בע"מ. תעא שוקרון נגד "רנואר" רשת חנויות אופנה בע"מ.

יודגש, כי מעבידים, הכפופים להסכם קיבוצי, לצו הרחבה ענפי, לחוזה אישי או לנוהג, אשר קובעים הוראה שמיטיבה עם העובד, מֵעבר לקבוע בצו ההרחבה האמור, יהיו מחויבים לפעול על-פי ההוראה המיטיבה. ערך יום החג של עובד, אשר היקף משרתו משתנה מידי חודש - צו ההרחבה כאמור לעיל מורה כי עובדי יהיה זכאי "לתשלום מלא" אולם אינו כולל התייחסות או הגדרה מהו אותו "תשלום מלא" עבור עובד שעתי/ יומי המועסק בהיקף משרה משתנה. עיון בפסיקה מעלה כי ייתכנו פרשנויות שונות, לאופן חישוב התשלום עבור יום החג לעובד. להלן מספר דוגמאות: . על פי ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשלוש 1 המשכורות הרצופות המלאות ביותר, בשנה

Made with FlippingBook - Online catalogs