נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

67

שכר

ניזוק שלא שילם שכר עבודה לעובד בעד יום .9 היעדרות בשל המצב הביטחוני.

ניזוק שהוא מוסד ללא כוונת רווח שאינו מוסד

.3

ללא כוונת רווח זכאי

קופת חולים .4 תאגיד בריאות .5 ניזוק שאינו מעסיק עובדים .6 ניזוק שדיווח על סגירת עסקו לרשות המיסים .7 לפני תחילת התקופה המזכה. ניזוק שלא הגיש שניים מתוך שלושת הדוחות .8 האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף.

מועד הגשת התביעה תביעה לפיצויים תוגש למנהל באופן מקוון החל ימים מיום זה, קרי עד ליום 90 ועד 2.10.2022 מיום .1.1.2023

זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג

| עו"ד מיטל דולב בלט |

זכאות העובד החודשי למשכורתו המלאה, מבלי שינוכו ממנה הימים שבהם הוא נעדר בשל החגים נגזרת מן הכלל, לפיו עובד המקבל את משכורתו על בסיס חודש, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, ללא קשר למספר ימי העבודה או המנוחה השבועית, אשר חלו באותו חודש, ובלבד, שעבד את כל ימי העבודה האפשריים, שבהם הוא מחויב באותו החודש. אין הבחנה לעניין זה, בין עובד חדש לעובד ותיק. לפיכך, גם עובד חדש, המקבל את שכרו על בסיס חודשי, יהיה זכאי למלוא משכורתו, בלי שינוכו ממנה ימי חג או מנוחה שבועית.

נושא הזכאות לתשלום עבור ימי חג, לכלל העובדים במשק, הוסדר בצו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה 7/2000 שעות שבועיות, אשר פורסם בחודש 43 ל- (להלן "הצו לקיצור שבוע העבודה"). הצו מהווה "ברירת מחדל" ביחס לכל העובדים והמעבידים אשר לא חל עליהם הסדר מיטיב אחר. עובד חודשי הצו לקיצור שבוע העבודה קובע, כי "עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי החג". כלל זה בא להבהיר כי הצו לקיצור שבוע העבודה, לא בא לשנות את המצב אשר היה קיים עוד קודם לפרסומו, לפיו עובד חודשי זכאי לדמי חגים מתחילת עבודתו.

הכותבת – מנהלת מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs