נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

66

שכר

הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו 3.3 הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד, או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שאין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד, ומתקיים אחד מאלה: הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של 3.3.1 העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד. בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד 3.3.2

הביטחוני, יום שבו עובד המצב בשל היעדרות יום לא עבד בעבודתו אצל ניזוק למעט יום שהעובד נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, או בשבת ובחג וביום שישי (למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה) ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה: העובד מתגורר בישוב שנאסרה הכניסה אליו .1 והיציאה ממנו במהלך התקופה המזכה או בישוב שהגישה אליו הוגבלה בשל חסימת דרכים במהלך התקופה המזכה, והכל בהתאם להוראות פיקוד הדרום והמנוי בתוספת השניה. ק"מ מגדר 7 ל- 0 העובד מתגורר באזור שבין .2 המערכת המקיפה את רצועת עזה והוא נעדר .9.8.2022 – 5.8.2022 מעבודתו מיום ק"מ מגדר 0-7 העובד אינו מתגורר באזור שבין .3 המערכת המקיפה את רצועת עזה והוא נעדר בשל אחת מאלה: הוא נעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת 3.1 מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות. 5 הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 3.2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, , או שהוא הורה של אדם 1998 התשנ"ח- כאמור שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו, ומתקיימים בו שני אלה: מוגבלותו ידועה למעסיק או שהוא או 3.2.1 ההורה לפי העניין המציא למעסיק אישור או תיעוד רפואי המעיד עליה.  הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה 3.2.2

עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.

ק"מ מגדר 0-40 "אזור מיוחד"- אזור במרחק בין המערכת המקיפה את רצועת עזה או בישוב הנמצא באחד מהישובים המפורטים בתוספת הראשונה.   הוראה זו תחול גם על הורה במשפחת אומנה, ובלבד שלא ניתן פיצוי בעד אותו יום בשל יום היעדרות של הורהו של הילד. לעובד המועסק במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק, שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה.

הוראת השעה לא תחול על:

או לשהות בו משום שמוגבלותו או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח, לפי העניין, מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת ההכרזה.

המדינה, גוף הנתמך ו/או המתוקצב ע"י המדינה

.1

ו/או חברות ממשלתיות ניזוק שהוא מוסד ציבורי .2

Made with FlippingBook - Online catalogs