נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

65

שכר

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) 2022 (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ג-

| עו"ד מיטל דולב בלט |

פורסמו ברשומות תקנות 2.10.2022 ביום מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה),  (להלן: "הוראת השעה"). 2022 התשפ"ג- תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), (להלן: "התקנות") מסדירות 1973 התשל"ג- את תשלום הפיצויים בעד נזק עקיף ומגדירות מהו שוויו של נזק עקיף. הוראת השעה באה לתקן את ההגדרות המצויות בתקנות. להלן עיקרי הוראת השעה בהתייחס לפיצוי בגין תשלום שכר: הוראת השעה מסדירה מתן פיצוי למעסיקים לאור המצב הביטחוני בתקופת מבצע "עלות השחר", .9.8.2022 ועד ליום 2.8.2022 מיום שולמה משכורת תנאי להגשת התביעה, הוא כי  לעובדים שנעדרו בשל המצב הבטחוני. בהתאם להוראת השעה, כאשר נגרם נזק כתוצאה מנזק מלחמה, לרבות נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה, המעסיק יהיה זכאי לפיצוי כדלקמן:  

שכר עבודה לגבי ניזוק שאינו קיבוץ או שאינו מוסד לכל יום ₪ 460 ציבורי זכאי, הפיצוי יהיה עבודה ששולם ע"י המעסיק בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני. לגבי ניזוק שהוא קיבוץ, שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני ששולמו לעובד שאינו חבר קיבוץ, בתוספת שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני של חברי הקיבוץ העובדים בתעשייה, במסחר, בשירותים בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, ולמעט חברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם. לגבי ניזוק שהוא קבלן כח אדם – שווי הנזק לכל יום עבודה ששילם בעד יום ההיעדרות של העובד בשל המצב הבטחוני. לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי – השיעור , 2020 המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת המס לפקודה, 131 כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף שלא מתמיכות ותרומות בסכום הכנסתו האמורה כולל תמיכות ותרומות, מוכפל בשווי הנזק ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני.

הכותבת – מנהלת מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs