נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

עובדים זרים

63

וניכויים בקשר לשכרו של פלסטיני בעל היתר צרכים אישיים או היתר "צרכי רווחה", וזאת בשונה ממעסיקי עובדים פלסטינים בעלי היתרי כניסה למטרת עבודה המועסקים דרך יחידת המת"ש. אולם אין הדבר פוטר את המעסיק מן החובה לנהל פנקס עבודה ולמלא אחר החובות הרגילים החלים על מעסיקים מכוח דיני העבודה ולפי צווי הרחבה החלים בישראל, וכן לשלם ישירות לקרנות פנסיה, לקופות ולגופים הרלוונטיים את כל התנאים הסוציאליים הנלווים, המיסים וכיו"ב. יחד עם זאת הודגש בחוזר כי מכיוון שהעובדים פלסטינאיים בעלי היתר שהיה ל"צורכי רווחה" עונים על הגדרה של "עובד זר" חלות על מעסיקיהם חובות מיוחדות מכוח חוק עובדים זרים לעניין ביטוח רפואי, עריכת חוזה עבודה בשפת העובד ושמירתו אך לא מוטלת על המעסיק לספק לו מגורים הולמים. , בבית המשפט העליון בשבתו 7126/19 תקציר בג"צ כבג"צ בירושלים, על ידי כבוד השופטים: ד. ברק- ארז, ע. עברון וע. גרוסקופף, העותרים: רופאים לזכויות אדם ואח', המשיבים: מדינת ישראל ואח', 26.7.2022 ניתן ב-

לעומת זאת, ככל שהדברים נוגעים למקבלי היתרים על בסיס מאוימות הקשורה לנטייה מינית או מגדרית טרם ניתן מענה ולכן בג"צ הורה למדינה למסור הודעה ובה יתייחסו בכל הנוגע לקשיים שהועלו בעניינם של שוהים בהיתר בישראל על רקע מאוימות בשל נטייה מינית או מגדרית, כמו כן, תכלול ההודעה התייחסות לאפשרות שבקשות לקבל היתר תעסוקה לתקופה קצרה יוכלו להיות מוגשות על-ידי בעל היתר השהייה עצמו, במנותק ממעסיק קונקרטי. יצא חוזר ראש מינהל רשות האוכלוסין 22.6.22 ביום ") בכל הנוגע החוזר משלים (להלן: " 7/2022 וההגירה לפלסטינאים הטוענים למאוימות מטעם נטייתם המינית או המגדרית שקיבלו היתר המאפשר להם לינה למטרת "צרכי רווחה" ונקבע בחוזר כי הם רשאים לעבוד בישראל אצל כל מעסיק, ואין למעסיק חובה להסדיר העסקתו באמצעות אגף ) ברשות "יחידת המת"ש" שירות למעסיקים (להלן: האוכלוסין וההגירה. כמו כן, כל עוד פלסטיני מתגורר בישראל מכוח היתר צרכים אישיים או היתר צרכי רווחה, כאמור לעיל, לא חלה על המעסיק חובה לקבל היתר מיחידת המת"ש לצורך העסקתו. בנוסף נקבע בחוזר, כי המעסיק אינו נדרש להעביר ליחידת המת"ש דיווחי העסקה ותשלומי הפרשות

Made with FlippingBook - Online catalogs