נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

עובדים זרים

62

ניתן להעסיק עובדים פלסטינאים בעלי היתר שהוכרו כמאוימים על רקע שיתוף פעולה עם ישראל או נטייתם המינית ללא הסדרת העסקתם דרך יחידת המת"ש

| עו"ד ראובן בבדז'נוב |

מעסיק ישראלי אינה בגדר פתרון מספק בהתחשב בתמריץ הנמוך של מעסיקים לדאוג לכך, וכי הפתרונות ב"מקלטים" הם קצרי מועד יחסית ולא נותנים מענה שלם לצורך שהוצג. פסק הדין בג"צ קיבל את עמדת המדינה לגבי זכותם של פלסטינאי אשר מחזיק בהיתר שהייה שהוצא להם על רקע חשדות לשיתוף פעולה עם ישראל לעבוד בישראל כל עוד הוא מחזיק בהיתר זה, ללא תלות בבקשה קונקרטית מצד מעסיק, ושלא במסגרת מכסת העובדים הפלסטיניים המרבית שנקבעת על- ידי הממשלה. בג"צ ציין כי עמדה זו עוגנה בין היתר בחוזר ראש מינהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' בעניין "העסקתם בישראל של פלסטינים 07/2021 , שבו מודגש, 21.6.2021 שהוכרו כמאוימים" מיום בין היתר, כי המעסיק חייב לספק לעובד הפלסטיני שהוכר כמאוים ביטוח רפואי כדין בהתאם לחובה לפי לחוק עובדים זרים, ואינו רשאי לנכות משכרו בגין הביטוח סכום העולה על סכום הניכוי המותר הקבוע בתקנות לעניין זה, כמו כן המעסיק חייב לכרות עם העובד הפלסטיני שהוכר כמאוים חוזה העסקה מפורט בשפת העובד ולתת לו עותק מן החוזה, וכי הוא אף חייב להחזיק במקום העבודה את החוזה ואת מסמכי ההעסקה הרלוונטיים.

העובדות מדובר בעתירות שנסובו על עניינם של פלסטינים תושבי יהודה ושומרון שקיבלו היתרי שהייה בישראל בשל טענות למאוימות ובשל סכנה שלה הם חשופים על רקע חשדות לשיתוף פעולה עם ישראל ובשל טענות למאוימות על רקע אחר כגון נטייה מינית או מגדרית. העתירות התמקדו בשאלות הקשורות ליכולתם של מקבלי ההיתרים מקבוצות אלה להתפרנס ולקבל שירותי בריאות בעת שהם שוהים בישראל. בהתאם לעמדת מדינת ישראל כי מי שמחזיק בהיתר שהייה שהוצא לו על רקע חשדות לשיתוף פעולה עם ישראל יהא זכאי גם לעבוד כל עוד הוא מחזיק בהיתר זה המאפשר גם לעבוד בישראל, לעומת זאת בכל הנוגע למקבלי היתר על בסיס מאוימות הקשורה לנטייה מינית או מגדרית היתרים אלה ניתנים לתקופה שצפויה להיות קצרה יחסית עם אפשרות לקבל היתר תעסוקה על בסיס בקשה פרטנית המוגשת על-ידי מעסיק ישראלי (להבדיל מהגשת בקשה על-ידי מחזיק היתר השהייה בעצמו). בשם הפליטים הפלסטינאים נטען כי הדרישה להגשת בקשה להיתר תעסוקה לפלסטינאים המאוימים על רקע נטייתם מינית או מגדרית שתיתמך על-ידי

הכותב – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs