נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

עובדים זרים

61

מדינת ישראל זרוע העבודה

כ"ד בתשרי, התשפ"ג 2022 באוקטובר, 19

2022 בחירות

עובדים זרים בכל הענפים שימו לב! יערכו בחירות במדינת ישראל. 1.11.2022 בתאריך

א לחוק הבחירות עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד על ידי מעסיק פרטי, 136 לפי החוק בישראל סעיף בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף החקלאות, בענף הבניין, או בענף התעשייה זכאים לתשלום שכרם הרגיל והמעסיק אינו חייב בתשלום נוסף בגין עבודה ביום זה. לחוק הבחירות כגון מחלה, 2 א 136 אם העובד הזר יעדר ביום הבחירות בשל סיבה מוצדקת המפורטת בסעיף חופשה, אבל וכיו"ב, ישולם לו השכר הרגיל בעד אותה היעדרות ובלבד שהוא זכאי לתשלום בגין היעדרותו לפי חוקי העבודה וההסכמים החלים עליו. בכל מצב של היעדרות שאינה מוצדקת כפי שמנוי בחוק, העובד לא יהא זכאי לשכר. אין באמור כדי לגרוע מזכות של עובד ככל שנקבע אחרת בהתאם להסכם העבודה החל על הצדדים.

זרוע העבודה

19.10.2022

תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות לחוק-יסוד: הכנסת, זאת למעט שירותים ציבוריים שיפעלו 10 יום הבחירות הינו יום שבתון כקבוע בסעיף כסדרם. נציין לעניין השירותים הציבוריים, כי ועדת הבחירות המרכזית קבעה את סוג השירותים וזמן הפעלתם , אולם אלו אינם רלוונטיים לעניינינו. 1969 א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט- 71 בהתאם לסעיף לחוק 136 המגבלה היחידה הקבועה לעניין תחולת השבתון, מתייחסת לוותק העובד במקום העבודה (סעיף הבחירות לכנסת). עוד יודגש, כי אין בחקיקה דלעיל התנייה בין זכאות העובד לבחור או במימוש זכות זו (זאת, , אשר גם הוא אמנם אינו מבחין לעניין זה בין 1965 אגב, להבדיל מחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - סוגי עבודות, סוגי עובדים או סוגי מעסיקים, אולם הוא חל רק אם הבחירות חלות בתחומה של רשות מקומית פלונית). משאין הבחנה בחוק בין הסוגים השונים של העובדים, הרי שלא ניתן לשלול קיומה של הזכות על העובדים הזרים. . foreignr@labor.gov.il לשאלות נוספות בנושא, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני ליחידה הממונה על זכויות עובדים

Made with FlippingBook - Online catalogs