נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

59

עובדים זרים

מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה ראש מנהל עובדים זרים

כ"ג בסיון, התשפ"ב 2022 ביוני, 22

07/2022 חוזר ראש מנהל

בנושא העסקתם בישראל של פלסטינים שהוכרו כמאוימים, המפורסם באתר 07/2021 בהמשך לחוזר מספר , להלן הבהרה ועדכון בעניין זה: 07/2021 : האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת חל על פלסטיני/ת שהוכר/ה כמאוים בשל חשד לשיתוף פעולה עם גורמי 07/2021 . תחילה יובהר כי חוזר 1 ביטחון ישראלים או בשל חשד למעורבות במכר קרקעות לישראלים, לאחר שניתנה בעניינו המלצת מכוח היתר הועדה לבחינת הטענות בדבר מאוימות על רקע שיתוף פעולה עם ישראל, ושוהה בישראל כדין המאפשר לינה בישראל למטרת "צרכים אישיים שהייה בישראל" שהונפק לו על ידי המינהל האזרחי (להלן: ״היתר צרכים אישיים״), או מת"ק עזה ועל גביו מצוין "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל" כך שהיא/הוא רשאי/ת לעבוד בישראל אצל כל מעסיק, ואין למעסיק חובה להסדיר העסקתו/ה באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. , הריני לעדכן כי גם פלסטיני/ת הטוען/ת למאוימות 7126/19 . בנוסף, בהמשך להודעת המדינה בתיק בג״צ 2 שלא בשל חשד לשיתוף פעולה עם גורמי ביטחון ישראלים או בשל חשד למעורבות במכר קרקעות מכוח לישראלים, לאחר שניתנה בעניינו המלצת מתאם הרווחה במינהל האזרחי, ושוהה בישראל כדין היתר המאפשר לינה למטרת "צרכי רווחה" שהונפק לו על ידי המינהל האזרחי ועל גביו מצוין "היתר זה (להלן: ״היתר צרכי רווחה״), רשאי/ת לעבוד בישראל אצל כל מעסיק, מאפשר עבודה במדינת ישראל" ואין למעסיק חובה להסדיר העסקתו באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. . כמו כן, כל עוד פלסטיני מתגורר בישראל מכוח היתר צרכים אישיים או היתר צרכי רווחה, כאמור לעיל, 3 לא חלה על המעסיק חובה לקבל היתר מאגף שירות למעסיקים לצורך העסקתו, ולא מוטלת על המעסיק חובה לשלם היטל השוואה בגין העסקתו. . בנוסף, המעסיק אינו נדרש להעביר לאגף שירות למעסיקים דיווחי העסקה ותשלומי הפרשות וניכויים 4 בקשר לשכרו של פלסטיני בעל היתר צרכים אישיים או היתר צרכי רווחה, כאמור לעיל, וזאת בשונה

Made with FlippingBook - Online catalogs