נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

52

● ואולם, הזכאות לקבלת תוספת קצבה – נבחנת לחוק, לפי "הגיל 249 בהתאם להוראת סעיף הכרונולוגי". נקבע כי פרשנות הב"ל היא הנכונה – ולגבי התקופה כאמור – 249 שבמחלוקת לא נתקיימו תנאי סעיף ועל כן אין תוספת דחיית קצבה לשנה כרונולוגית זו. עצמה, משהסתבר לב"ל בסוף השנה 2017 לגבי שנת כי הכנסתה של המבוטחת במונחים שנתיים הייתה נמוכה מתקרת ההכנסה המותרת, הב"ל שילם לה . 1/2017- קצבת זקנה רטרואקטיבית לכל השנה, מ כך או אחרת, ומשום שהעניין מורכב ומפלה בין מבוטחים בהתאם למועד פרישתם, וכדי שלא ליצור אפליה בין פורשים מעבודתם, כפועל יוצא של התאריך שבו בחרו לפרוש, ממליץ בית הדין הארצי לב"ל ליזום שינוי חקיקה שיפשט וישווה את המצבים השונים בעניין זה. התביעה נדחתה. בשולי הדברים במקרה הנדון, וגם לגבי מבוטחים אחרים ובכלל: מבחינה כלכלית ייתכן שעדיף למבוטחת לקבל את , (כפי שאירע 2017 הקצבה הרטרואקטיבית לשנת בפועל במקרה דנן לגבי התקופה שבמחלוקת) על הקצבה (כפי 5% ולא את התוספת בשיעור של שהמבוטחת ביקשה, ונדחתה). קבלת קצבה בפועל בשנת מס מסוימת, מאפשרת למבוטחת גם לקבל את הקצבה וגם לקבל בחזרה את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שנוכו ממשכורתה.

), על כן אין כלל זכאות לתוספת קצבה 12/2016 בגין שנה זו.

עיקר טענות המבוטחת ● עבדה חמש שנים מלאות מיום הזכאות, ובכל אחד מהחודשים שבחמש שנים אלו עלתה הכנסתה על ההכנסה המרבית. ● כמו כן טענה כי יש לבחון את הכנסתה בשנת באופן יחסי לחודשי העבודה, קרי לחלק 2017 .12 ולא ב- 6 ב- 2017 את הכנסתה השנתית ב- החלטת בית הדין האזורי לשון החוק ברורה: יש לבחון ההכנסה כמתחייב "…בשנת מס אינה עולה על ההכנסה 245 מסעיף המרבית…" כלומר, שנת מס ולא לפי שנת גיל כרונולוגי. בית הדין קבע אפוא שהמבוטחת זכאית תוספת דחיית פרישה (ארבע שנות 20% לתוספת של תוספת (חמש שנות דחייה). 25% דחייה) ולא דיון בבית הדין הארצי והחלטה ● החודשים טרם פרישתה, עלה 60 אין חולק שב- שכרה על ההכנסה המרבית המותרת. ● הוראות החוק ברורות לעניין עצם הזכאות לקבלת קצבה – הזכאות לתשלום קצבה בתקופת הביניים שלאחר הגעת מבוטח לגיל הפרישה ובטרם הגיעו לגיל הזכאות נבחנת לפי הוראת לחוק בהתאם להכנסה השנתית 245 סעיף שצמחה בשנת המס. אין חולק כי בשנות המס (כולל) עלתה הכנסת המערערת 2016 עד 2012 על ההכנסה המרבית. לעומת זאת, בשנת המס , אשר רק בחלקה עבדה המערערת, פחתה 2017 הכנסת המערערת מההכנסה המרבית הנבחנת על בסיס שנתי.

Made with FlippingBook - Online catalogs