נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

51

● בכל חודשי עבודתה עלתה הכנסתה על ההכנסה החודשית המותרת. ● אין מחלוקת כי המבוטחת זכאית לתוספת השנים בגיל הפרישה, 5 מ- 4 דחיית פרישה בגין . 6/2016 עד 7/2012 קרי לגבי התקופה עד 7/2016 , המחלוקת היא לגבי השנה החמישית (להלן: "תקופת המחלוקת"). 6/2017 עיקר טענות הביטוח הלאומי ● לגישת הביטוח הלאומי (להלן: הב"ל) שנתקבלה בפסק דין בבית הדין האזורי, יש לבחון את גובה ההכנסה לפי מבחן ההכנסות בשנה קלנדרית (שנת מס) ולא לפי גובה ההכנסה בשנת הגיל הכרונולוגי של מבוטח, כטענת המבוטחת. ● לחוק, בחינת גובה 249 ו- 245 בהתאם לסעיפים ההכנסות לצורך קביעת הזכאות, הן לקצבת אזרח ותיק והן לתוספת דחיית קצבה – נעשית אך ורק לפי גובה ההכנסות "בשנת המס". ● לחוק הביטוח הלאומי, שנת המס 1 לפי סעיף היא כמשמעותה בפקודת מס הכנסה: שנה בינואר. 1 קלנדרית שראשיתה ביום ● כלומר, לגבי התקופה במחלוקת הבחינה היא כזו: – כל אחד מחודשי 12/2016-7/2016 בתקופה עלה על תקרת ההכנסה המרבית. 2016 שנת המס עבדה 2017 – בשנת 6/2017-1/2017 בתקופה רק שישה חודשים. אף שכל חודש עבודה עלה על תקרת ההכנסה המרבית, הרי בהסתכלות לא הגיעה לסף ההכנסה 2017 שנתית לשנת מס המרבית. מכאן שבתקופה שבמחלוקת היו רק שישה 7- חודשים שבהם עברה את ההכנסה המרבית (

הקצבה שהוא זכאי לה לפי הסעיפים הקודמים לכל שנה שבה הייתה לו הכנסה כאמור. 5% ב- (ב) מבוטח שהייתה לו הכנסה כאמור במשך תשעה חודשים לפחות מתוך שנה פלונית יראוהו, לעניין סעיף זה, כאילו הייתה לו הכנסתו זו במשך כל השנה". ההכנסה המרבית המותרת ממשלח יד לעניין זה היא: ש"ח; 6,749 ליחיד ש"ח, 9,000 – למי שיש בן זוג/ בת זוג מהשכר הממוצע (לחודש, בשנת 7% לתלוי נוסף עוד .)2022 4- ו 62 - , לאישה 67 - כיום: לגבר הפרישה גיל ; "הגיל המותנה בהכנסות"). 2022 חודשים (בכל שנת לזכאות הכנסה מבחני אין שבו הזכאות – הגיל גיל המוחלט"). ("הגיל 70 לקצבה – .67 פרישה – גיל חוק גיל פי פרישת חובה על גיל זכאי המזכה לגיל שהגיע שמבוטח קובע 244 סעיף . קצבת אזרח ותיק לקבל ) ההכנסות מבחן דחיית הזכאות לקבלת קצבה (עקב מבחן אין כבר שבו הזכאות גיל ועד פרישה מגיל קבלת את שדחה מבוטח לזכות עשויה הכנסות קצבה – לכשתתחיל דחיית בתוספת כאמור הקצבה לחוק 249 בסעיף הקצבה, כאמור לו להשתלם . הביטוח הלאומי

עיקר התמצית עובדתית ●

, עבדה בחברה 6/1950 המבוטחת, ילידת ,6/2012- ביטחונית, הגיעה לגיל הפרישה ב והמשיכה לעבוד עד גיל פרישת חובה בדיוק, . 6/2017 קרי

Made with FlippingBook - Online catalogs