נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

38

את לסתור ממשית ראיה הדין בית בפני אין לפיכך . עדותה הדין בית בפני שנמסרה מזאת, לאחר יתרה הב"ל, לחוקר מהודעתה ששונה המבוטחת עדות הדין, שלכאורה לבית שהוגש הצילום על ובהתבסס בראיה ומדובר לחוקר ההודעה את סותר הוא אף נוספות עדויות המבוטחת אובייקטיבית, הגישה המוביל מדרגות בגרם מדובר כי בטענה התומכות . לכמה דירות עדים, כך אותם של חקירתם על לוותר בחר הב"ל שלוש עדויות שלא נסתרו, ונתמכות בית הדין שבפני בהודעה לרישום מנוגדים אלה כל . מהשטח בצילום . שנמסרה לחוקר הנוספים– העדים את לחקור שלא הב"ל משבחר ותומכות כנכונות עדויותיהם את הדין בית קיבל . בגרסת המבוטחת על יסוד האמור לעיל, קבע בית הדין כי לאור העובדה שהתאונה אירעה מחוץ לביתה ולאחר שהב"ל לא הוכיח שמדובר במדרגות המשויכות באופן פרטי לדירתה, הרי התאונה אירעה כאשר יצאה משטח . ביתה הפרטי ומהווה תאונת עבודה

המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו ועקב נסיעתו או הליכתו זו". בפס"ד יוסף דוידיאן נקבע כי תאונה שאירעה שלא המבוטח, של הפרט ברשות אלא הרבים ברשות סיכוני לנטרול באחריות לשאת עליו שבו במקום . כתאונת עבודה הדרך, לא תוכר התאונה אירעה שבו במקום כי נקבע רונן בהלכת לביטוח המוסד המבוטח, על של מעונו לדלת מחוץ על מלאה שליטה הייתה שלמבוטח להוכיח לאומי . באותם חדרים העשויים להיווצר הדרך סיכוני דיון והחלטה מדובר אכן כי הוכיח הב"ל האם בחן הדין בית ביתה שטח בתוך היו כאילו לראותן שיש במדרגות אותה המשמשות מדרגות המבוטחת, כלומר של יש לראות בה האחראית לסיכונים ולכן בלעדי באופן . הטמונים בה . טענת הב"ל התבססה כולה על ההודעה לחוקר הב"ל גרם של צילום התביעה הציגה ההוכחות בדיון נפלה המבוטחת: בעדותה הסבירה כי המדרגות שבו האלה, במדרגות שיורדים דיירים שלושה עוד "יש דירות 3 של לפתחיהן המובילות במדרגות מדובר נפרדות".

Made with FlippingBook - Online catalogs