נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

37

עם שערכנו לברורים ובהתאם פרקטיות מסיבות החזיק בהכנסה הגידול כי שיוכח הב"ל, כדי עובדי קליטת לאחר שכיר, או שלושה חודשים לפחות לגבי שבה לשנה בנוגע השומה מפקיד השנתית השומה עצמאי – לא עובד לגבי המילואים שירות אירע הראשון, בשלב הבסיסי הגמול ישולם כי הנמנע מן התנאים, תתבצע השלמת נתמלאו ולאחר שיתברר כי . תגמול

ממקורות משמעותית" באחד לו "עליה והייתה הכנסה אותה לגבי מוגדל לתגמול ההכנסה, יזכה . המשמעותי הגידול שבה חל מילואים שירות לגבי בתחולה הוא לתקנות התיקון . ואילך 1/1/2022 ביום שהחל הגדלת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הב"ל"), יבצע בתנאים עומדים שהם לכך, ככל לזכאים תגמולים . שפורט לעיל

נפילה במדרגות היציאה מהבית הוכרה כתאונת עבודה

| מר חיים חיטמן |

בעדותה בבית הדין העידה המבוטחת דברים שונים מאלו שנמסר לכאורה לחוקר הב"ל. לטענתה, לא הצליחה להבין את כתב ידו של חוקר הב"ל וחתמה על הודעתה בהסתמך על דבריו ברישום הדברים שאמרה. ניתנה לה שהות נוספת להשלים ראיותיה ביחס לטענה כי מדובר בגרם מדרגות משותף. רקע חוקי לחוק קובע שתאונת עבודה לעובד שכיר 79 סעיף היא "תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו". ) לחוק קובע ש"רואים תאונה כתאונת 1 ( 80 סעיף עבודה אף אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של

) קיבל 42345-01-20 בית הדין האזורי (בל את תביעתה של פלונית 9/9/2022 ביום (להלן: "המבוטחת") לתשלום דמי פגיעה, לאחר שהשתכנע כי התאונה שאירעה למבוטחת אירעה מחוץ לביתה ולא במדרגות המשויכות באופן פרטי לדירתה. תמצית עובדתית יצאה המבוטחת לעבודתה ונפלה 11.11.2018 ביום במדרגות היציאה מביתה. המוסד לביטוח הלאומי (להלן:"הב"ל') הכיר באירוע כתאונה אישית (ולא כתאונת עבודה) מהטעם שעל יסוד חקירה שערך, הגיע למסקנה כי מדובר בתאונה שאירעה בהיותה עדיין בחצר ביתה הפרטי.

www.ahec-tax.co.il הכותב - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

Made with FlippingBook - Online catalogs