נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

36

הגדלת גמול מילואים, למי שהכנסתו "השוטפת" גדלה

| מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה |

עודכנו ברשומות תקנות הביטוח 7.7.2022 ביום לאומי (תגמולים למשרתים במילואים) (תיקון), , ונקבע כי יוגדלו תגמולי המילואים 2022 התשפ"ב- למשרתים במילואים אשר היה להם גידול מהותי בהכנסתם עובר ליציאתם לשירות מילואים, כפי שיתואר בתמצית להלן: המצב החוקי טרם עדכון התקנות: ברבעון הממוצעת ההכנסה לפי משולם התגמול . שקדם ליום יציאת המבוטח לשירות מילואים לא שכלל אלו נמוכה, לרבות הכנסה בעלי לגבי האמור – המחוקק קובע הייתה להם הכנסה ברבעון לחודש ש"ח 6,150 של ) מזערי (מינימלי תגמול להם .) יחסי יום באופן , ולכל 1/2022 לתאריך (נכון ש"ח (נכון 45,075 הוא לחודש המרבי התגמול .) 1/2022 - ל בעדכון התקנות נקבע בתמצית כך: מילואים, שזכה לשירות יוצא לתגמל בא העדכון בהכנסתו, משמעותי לגידול לשירות יציאתו טרם חישוב טרם התיקון, לפיו החוקי המצב פי אלא שעל שקדם ההכנסה הממוצעת ברבעון נעשה לפי התגמול משמעותית, אם התחשבות לשירות, אין ליציאתו . בהכנסתו האמור בכלל, בגידול דקויות נקבע (בתמצית ובשפה פשוטה, וללא כל לכן כי: ) הניסוח המשפטי

"עליה משמעותית" בהכנסה היא: מהתגמול או הקודם מהשכר לפחות 20% של עליה בשלושים (להלן: "המינימום"), לפי מוכפל המזערי שלושה שהגידול "התקיים" לפחות הגבוה, ובלבד . חודשים מיום שהחל עלייה לו למילואים, והייתה שיצא שכיר עובד בחודש ) למילואים יצא בשכרו (אילולא משמעותית שקדם הרבעון מחודשי באחד היציאה למילואים או השכר הגמול לפי לחודש היציאה לשירות – יחושב לו ברבעון שלו השכר הכנסת ממוצע לפי המוגדל, ולא . שקדם ליציאה לשרות הראשון שיצא לשירות מילואים ברבעון עובד עצמאי החודשית הממוצעת בשנה זו, לו השנה, והכנסתו של החודשית לא יצא למילואים, הייתה גבוהה מהכנסתו מהמינימום (לפי הממוצעת בשנת המס הקודמת, או החודשית ההכנסה לפי התגמול לו הגבוה) – יחושב .) החדשה (הגבוהה יותר שקדם ברבעון למילואים או שהיה בחודש יציאתו מי למילואים: לחודש יציאתו ; עצמאי וגם עובד שכיר גם עובד ; ממקום עבודה אחד ביותר שכיר עובד או עצמאי ועובד מהזמן בחלק שכיר עובד שהיה או ; בחלק מהזמן

הכותבים - חיים חיטמן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

Made with FlippingBook - Online catalogs