נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

33

, בבית הדין האזורי 55739-01-21 תקציר ב"ל לעבודה ירושלים, על ידי כב' השופט עמיצור איתם, התובעת: ב.ג.מ בע"מ, המשיב: המוסד לביטוח 2022 לאוגוסט 28 לאומי, ניתן ביום

שערך. לאור כלל האמור נפסק כי מקובלת טענת המוסד כי שווי הרכב הנכון מופיע בתקנות בהתאם לסוג הרכב, וכי התובעת לא ביצעה זקיפה מלאה של שווי הרכב בהתאם לתקנות שווי רכב. סוף דבר לסיכום, התביעה נדחית. התובעת תישא בהוצאות ש"ח. 15,000 המוסד בסך

חוק הביטוח הלאומי אינו מאפשר לחייב בעל שליטה בחוב דמי ביטוח עבור עובדי החברה

| עו"ד שוש גבע |

התובע כעובד שכיר בחברה. החברה נקלעה לקשיים דיווחה החברה למל"ל 2014 , ובשנת 2009 החל בשנת 2013 עד 2009 על סיום פעילותה. במהלך השנים נצבר לחברה חוב בשל אי תשלום דמי ביטוח עבור התובע כעובד שכיר בחברה, כמו גם בשל אי תשלום דמי ביטוח עבור עובדים אחרים שהועסקו בחברה. לטענת התובע, נודע לו על כוונת המל"ל לייחס לו את חובות החברה מתוך שיחה טלפונית ומבלי שהתקבלה החלטה פורמלית בעניין. התובע טען שאין בסיס לדרישה זו בהיעדר יסוד עובדתי ומשפטי. הדבר עומד בסתירה לזכות לחופש עיסוק ולעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת ומסך ההתאגדות בין החברה לבעלי מניותיה. לטענת המל"ל, התובע דווח כשכיר בחברה שהוא בעל שליטה בה, אלא שבפועל לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין התובע לחברה ולפיכך שונה מעמדו

בית הדין ביטל את החלטת המל"ל לחייב בעל שליטה בחוב דמי ביטוח עבור עובדים שהועסקו בחברה. נקבע כי לא ניתן לייחס לבעלי השליטה את כלל חובות החברה מבלי שנערך דיון בשאלת חיובם מכוח הרמת מסך. ייחוס כלל חובות החברה לבעל השליטה עומדת בסתירה לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת. עניינו של ההליך דנא בטענת התובע כנגד החלטת המל"ל בדבר שינוי מעמדו מעובד שכיר בחברה שבה שימש מנהל וכבעל שליטה - לעצמאי, תוך חיובו בדמי ביטוח עבורו כעצמאי ובדמי הביטוח עבור עובדי מהון 50% החברה. התובע הוא מנהל ובעלים של המניות של חברה בע"מ. יתרת הון מניות החברה שייכת לשותף. במהלך תקופת פעילות החברה דווח השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

Made with FlippingBook - Online catalogs