נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

30

ביטוח לאומי

חברה שפיצלה לשניים שווי רכב בתלוש השכר תשלם דמי ביטוח על כל חלק בנפרד - פס"ד ב.ג.מ בע"מ

| עו"ד שוש גבע |

לעומתה טוען המוסד כי שווי הרכב לא נזקף נכון בשכר העובדים על פי הוראת התקנות הרלוונטיות, והרכיב המכונה "פיצוי שווי" הוא רק רכיב הגילום לעובד והוא בבחינת תוספת תשלום נפרדת שחייבת בתשלום דמי ביטוח, מעבר לתשלום על שווי הרכב. א לחוק 363 התובעת טענה כי על פי הוראות סעיף הביטוח הלאומי ההודעה על קביעת דמי הביטוח מתייחסת למועדים שקדמו לחודש שכר ינואר . מאחר שהתובעת קיימה את חובתה לדווח על 2013 דמי הביטוח, חלה התיישנות על כל קביעה שקדמה לחודש שכר זה. בנוסף, המוסד התעלם ממרכיב "פיצוי שווי" שמופיע בתלושי השכר וערך חישוב מחדש לשווי הרכב. לשיטתה מדובר בהפרש שבין שווי הרכב לפי תקנות מס הכנסה ובין מרכיב " שווי רכב " שמופיע בתלושי השכר. זאת חרף טענותיה שהיא שילמה בגינו דמי ביטוח. נוסף על כך, המוסד ראה ברכיב "פיצוי שווי" ככיב שכר "נטו'", ולכן ערך "גילום על גילום". . נוסף 2012 לעמדת המוסד, לא חלה התיישנות לשנת על כך, הנוסחה לחישוב שווי רכב קבועה בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). מדובר בסכום אחיד על פי סוג הרכב ושנת הייצור. התובעת פיצלה את רכיב שווי הרכב לשניים: "שווי רכב" ו-"פיצוי שווי". התוצאה הייתה שדמי הביטוח שדווחו על

בית הדין לעבודה קיבל את עמדת המוסד לביטוח הלאומי ופסק כי חברה אשר פיצלה את רכיב שווי הרכב לשניים תשלם דמי ביטוח על מלוא השווי בהתאם לתקנות. נקבע כי במסגרת ביקורת הניכויים של המוסד לביטוח לאומי, עליו להתחקות אחר השווי האמתי של הרכב בהתאם לתקנות, ולא ללכת לפי כותרות וסעיפים שונים שבהם מכתירה המעסיקה את הרכיבים השונים. המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") ערך וקבע 2015-2012 לתובעת ביקורת ניכויים לשנים את דמי הביטוח בהתאם לממצאיה. התובעת מבקשת לבטל את החיוב בדמי ביטוח שנקבע לה בגין הפרשי שווי רכב לשנות הביקורת, הן מחמת התיישנות והן מפני שלשיטתה היא שילמה את מלוא דמי הביטוח בגין הטבת "שווי רכב" שניתנה לעובדיה. עיקר המחלוקת בין הצדדים הוא בשאלת אופן חישוב זקיפת שווי רכב בשכרם של עובדי התובעת. התובעת שילמה לעובד שבמחלוקת שכר נטו. בתלוש השכר הופיעו שני רכיבים המכונים "שווי רכב" ו-"פיצוי שווי". לטענת התובעת המדובר רק בפיצול "טכני" אולם איחוד שני הרכיבים הללו מהווה תשלום מלא של שווי הרכב לפי התקנות. השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

Made with FlippingBook - Online catalogs