נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

29 מס הכנסה

אותם כתושבי ישראל. לעניין תקנות אחרונות אלה נאמר לא רק שהן אינן מתייחסות לעובדים זרים אלא שסבר בית הדין שניתן להסיק מהן כי אלמלא התקנות היו אותם יחידים בהכרח תושב ישראל". כמו כן בקביעה לפיה יראו כ"תושב ישראל" עובד מדינה או עובד של גופים לאומיים כדי להשליך לענייננו. אם כבר, התקנות חוזרות ומלמדות אותנו כי מבחן התושבות הוא מבחן מהותי כפי שהובהר לעיל. ועל כן המעסיקים יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות ש"ח 40.000 פקיד שומה בסכום כולל של , בית המשפט המחוזי מרכז - לוד, 21928-12-20 ע"מ על ידי כבוד השופט שמואל בורנשטיין, המערערים- אחרים, משיב – פקיד שומה 39 דניאל יחזקאל ו- 6.06.2022 נתניה, ניתן ב-

המשולמים בגינם הם אלו שחלים על מי שאינו תושב ישראל. האיסור הקבוע באמנה למניעת מיסוי כפל עם תאילנד אינו נוגע לכל הטבה והטבה הניתנת לפי דיני המס, ובכלל זאת, לכאורה, גם נקודות זיכוי, האיסור הוא להכפיף את אזרחי המדינה הגומלת למיסים או לכל דרישה הקשורה למיסים, כגון הטלת חובות דיווח מקום בו חובה זו לא מוטלת על אזרחי המדינה המתקשרת, הטלת מיסים מהסוג שאינם מוטלים על אזרחי המדינה המתקשרת, או קביעת שיעורי מס גבוהים יותר מאלו החלים על אזרחי המדינה המתקשרת. בית הדין לא מצא בטיעונים האחרים שהובאו מטעם מי מהצדדים, כי יש לשנות את תוצאות הדיון לגופו בכל הנוגע לסוגיית תשלום ההיטלים, או בנוגע לתקנות מס הכנסה קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו

Made with FlippingBook - Online catalogs