נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

27 מס הכנסה

בישראל מכירות בכך שהליך ניתוק תושבות עשוי להימשך זמן מה. מומלץ גם להישען על חוות דעת משפטית שבה ייערך ניתוח משפטי לצעדים שנקט הנישום כדי לנתק את התושבות, והמלצות שקיומן צפוי לבסס טענה של מיקום מרכז החיים במדינת היעד. חוות דעת כאמור עשויה לשמש כלי להתגוננות מפני העלאתן של טענות פליליות נגד הנישום, בכך שהיא מעגנת משפטית את העמדה שנקט.

מכך לא יחויב בתשלום מס בישראל על הכנסותיו, וכך יקטן נטל המס החל עליו. בד בבד, עבור יחידים המעוניינים בכך קיימת אפשרות גם לנתק תושבות לצורכי ביטוח לאומי, אך החלטה מסוג זה טומנת בחובה משמעויות נוספות עבור הנישום מלבד החבות בדמי הביטוח. כאשר מתכננים הגירה מישראל חשוב מחד גיסא לנתק את הזיקות המשמעותיות אליה, ומאידך גיסא לבסס זיקות משמעותיות במדינת היעד. ברור שתהליך כזה אינו 'זבנג וגמרנו', ולכן הרשויות

עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי נוספות

| עו"ד עידו סמולר |

- עובדי המעסיקים הם תושבי לטענת המעסיקים ישראל, כהגדרת מונח זה בפקודה ועל כן הם זכאים לפקודה 34 לנקודות זיכוי, בהתאם להוראות סעיף ולאור הוראות האמנה בין ממשלת ממלכת תאילנד לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה וכן לפקודה. 196 לאור סעיף הגדרת תושבות של אדם לצורכי מס הכנסה מוסדרת לפקודה ולפיה, תושב ישראל הוא מי 1 בסעיף "שמרכז חייו" הוא בישראל, ולענייננו, ברי כי מי חודשים ועובד אצל 60 שנמצא בישראל תקופה של כ- מעסיק ישראלי ומקבל שכר בישראל, מצוי בקשרים חברתיים עם תושבי ישראל, מקבל אספקת מזון בישראל, ביטוח רפואי בישראל וכדומה.

העובדות דניאל יחזקאל ואח' (להלן: "המעסיקים") עוסקים בתחום החקלאות. המעסיקים העסיקו בשנות המס הרלוונטיות עובדים זרים מתאילנד. בחישוב הכנסתם החייבת הביאו המעסיקים בחשבון נקודות זיכוי הניתנות לפי הפקודה לתושבי ישראל. פקיד שומה נתניה (להלן: "פקיד שומה") הוציא למעסיקים שומות ניכויים ובהן קבע כי, המעסיקים לא היו זכאים לחשב נקודות זיכוי בחישוב המס שחל על העובדים הזרים. במסגרת השומות אף א 191 הפעיל פקיד שומה את סמכותו על פי סעיף לפקודה וחייב את המעסיקים בקנס שכן לגישתו, המעסיקים לא הציגו הצדק סביר לאי ניכוי כדין של המס. משנדחו השגות המעסיקים על ידי פקיד שומה, הוגשו הערעורים דנן.

הכותב עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs