נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

נובמבר 353 + נטו

2022

26 מס הכנסה

. מבחן זה דומה מבחן "מרכז האינטרסים החיוניים" למבחן 'מרכז החיים' ובוחן את קשריו האישיים והכלכליים של הנישום. במקום שבו לא ניתן לקבוע את מיקום מרכז האינטרסים החיוניים של הנישום, ניתן לפנות למבחן הבא. הבוחן מבחן "המקום שבו הנישום נוהג להתגורר" את הטריטוריה שבה הנישום הוא תושב. במקום שבו לא ניתן לקבוע זאת, ניתן לפנות למבחן הבא. , מבחן עובדתי הבוחן את מדינת מבחן "האזרחות" אזרחותו של הנישום. אם הנישום אינו אזרח באף אחת משתי המדינות או שהוא בעל אזרחות כפולה, תיקבע התושבות באמצעות הליך של "הסכמה הדדית" בין הרשויות המוסמכות של המדינות החתומות על האמנה. מס יציאה היבט נוסף שנובע מעזיבת ישראל לטובת מגורי קבע במדינה זרה הוא תחולתו של מס יציאה. א לפקודה עוסק בדין החל לגבי נכסיו 100 סעיף של אדם שחדל להיות תושב ישראל. הסעיף קובע שככלל, נכסיו של אדם שחדל מלהיות תושב ישראל ייחשבו כאילו נמכרו יום טרם ניתוקו מישראל, והנישום רשאי לדחות את מועד תשלום המס למועד מכירתם בפועל של הנכסים. בפועל לא נעשה שימוש רחב בהוראות סעיף זה עבור ישראלים שעוזבים את המדינה, אך אנו עדים לכוונות בקרב רשות המסים לפנות למחוקק לתיקון חקיקה אשר יעניק "שיניים" לסעיף, ויאפשר לרשות לשום את נכסיהם של ישראלים טרם עזיבתם, ולחייבם בגין הכנסה רעיונית הנובעת מן ה"מכירה". תושבות לצורכי ביטוח לאומי מלבד חבות במס הכנסה, תושב ישראל מחויב גם בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות הנגזרים

מסך הכנסותיו החייבות. חבות בביטוח לאומי נשענת ברובה על קביעותיו של מס הכנסה לגבי תושבות היחיד, ובאמצעות בחינת מקום 'מרכז החיים' של היחיד. בניגוד למס הכנסה המבקש לכלול כמה שיותר נישומים (שמשמעותם הגדלת בסיס המס) – לביטוח הלאומי לכאורה אינטרס הופכי (כמה שפחות מבוטחים משמעותם הקטנה של חבות התשלום עבור מוצרי ביטוח שנדרש הביטוח הלאומי לשלם). לפיכך, לאחר חמש שנים שבהן היחיד שוהה בישראל ימים, יקבע עבורו הביטוח הלאומי 183 מתחת ל- שהוא חדל מלהיות תושב ישראל. ניתן להגיש פנייה יזומה לרשויות הביטוח הלאומי ולבקש את ניתוק התושבות גם טרם תקופת חמש השנים כאמור, ופנייה זו תיעשה תוך הצגת הנימוקים לכך שהיחיד אינו תושב ישראל. נפקות קביעה שיחיד אינו תושב ישראל לצורך הביטוח הלאומי היא שהיחיד אינו חייב לשלם דמי ביטוח, אך במקביל היחיד אינו זכאי לכיסוי ביטוחי ולשירותי רפואה ציבורית בישראל, ואף אינו זכאי לקצבאות ולגמלאות שתושב ישראל זכאי להן. קיימים מקרים שבהם נישומים ניתקו את תושבותם לצורכי מס הכנסה, אך בחרו לשמר את תושבותם לצורכי ביטוח לאומי, מכיוון שלא רצו להתנתק מן המערכת הציבורית בישראל. (נציין ששימור תושבות לצורך ביטוח לאומי נחשב 'זיקה' של היחיד לישראל לצורך מס הכנסה, ומחזק את הטענה שמרכז חיי היחיד הוא בישראל).

רילוקיישן לאירופה וניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה

מומלץ ליחיד המבקש לעזוב את ישראל לתקופה ארוכה לפעול לצורך ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה באמצעות צעדים מתוכננים מראש. כתוצאה

Made with FlippingBook - Online catalogs