נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

24

מס הכנסה

רילוקיישן לאירופה, היבטי מס וביטוח לאומי בישראל עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח)ירון טיקוצקי; | | עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו

מקום התושבות של היחיד ייקבע בהתאם לפרמטרים אובייקטיביים ולפי כוונתו הסובייקטיבית של היחיד לעזוב את ישראל לתקופה משמעותית ולהקים עבורו מרכז חיים במדינה זרה. ההיבטים המרכזיים הנבחנים הם מיקום אישיים, כלכליים - המשפחתיים האינטרסים על נמדדים המשפחתיים האינטרסים . וחברתיים הגרעינית (בן/בת המשפחה מגורי במיקום רוב פי המשפט בתי כי לציין זאת, חשוב עם .) זוג, ילדים מחליטות משפחות מסוימים שבמקרים בכך הכירו הזוג מבני שאחד מסוימת, כך לתקופה להתפצל יתגורר השני הזוג בן פלונית, בעוד במדינה יתגורר הזוג בני שני כי לקבוע כדי בכך אין בישראל – וכי . ישראל תושבי את כוללים היחיד של הכלכליים האינטרסים דירות שבבעלותו (בעיקר המשמעותיים הנכסים שבהם הוא 'בית הקבע' של ורכבים) – כאשר העיקרי ובו היחיד עבור וזמין הפנוי מגורים היחיד – בית

יותר ויותר ישראלים מקבלים בעת האחרונה החלטה על עזיבת ישראל לטובת מגורים באחת ממדינות האיחוד האירופי. נוסף על כלל האתגרים שנוצרים כתוצאה ממעבר זה, חשוב מאוד שלא להזניח את היבטי המס והביטוח הלאומי בישראל, ולתכנן מראש ובתבונה את עזיבת ישראל, כדי שלא להיקלע לחבויות כספיות לרשויות בישראל. תושבות לצורכי מס הכנסה ככלל, שיטת המס בישראל היא 'פרסונלית', קרי - חבות במס הכנסה בישראל נוצרת עבור מי שעונה על הגדרת "תושב ישראל" הקבועה בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). הפקודה מגדירה "תושב ישראל" כמי ש'מרכז חייו' נמצא בישראל. הגדרה זו היא הגדרה חמקמקה למדי, וקובעת בכלליות כי אדם הוא תושב ישראל כאשר רוב היבטי חיי היום-יום של האדם מתקיימים בישראל.

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו אחד המשרדים הגדולים DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

Made with FlippingBook - Online catalogs