נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

יחסי עבודה

17

בתום לב להיות עצמאית. זאת משום שמעולם לא נוהל עימה משא ומתן או ניתנה לה אפשרות מצד המעסיקה להגדיר אחרת את מערכת היחסים כפי שזו הוגדרה בהסכמים ביניהם, לפיכך נקבע כי אכן אופן ההתקשרות הוכתב לעובדת על ידי המעסיקה. לעניין מבחן אופן התשלום – העובדת קיבלה תשלום חודשיים, באותו המועד שבו קיבלו שאר עובדי המעסיקה את משכורתם החודשית. המדובר באופן תשלום המאפיין עובד, להבדיל מעצמאי. לסיכום תביעת העובדת התקבלה לעניין קיומם של יחסי עובד- מעסיק ונפסקו לה פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות. התביעה לפיצוי לא ממוני על פי הלכת כותה, לאחר שנפסק לעובדת פיצוי על הנזק הממוני שנגרם לה, עולה השאלה האם מגיע לה בנוסף פיצוי לא ממוני על הסיווג המוטעה כעצמאית. אבל אף לאחר שניתן פ"ד כותה, העובדת לא ביקשה להוסיף לתביעתה סעד זה, ולכן בית הדין לא נדרש לסוגיה. מנגד, המעסיקה הגישה תביעה שכנגד מבוססת כל כולה על טענתה כי דווקא לה נגרמו נזקים עקב כך ששילמה לעובדת תמורה גבוהה יותר מזו שהיתה מקבלת לו היתה עובדת מן המניין. היות שנקבע כי לא הוכח "שכר שכירי חלופי", אזי רכיב זה של פיצוי בגין הפרת חוזה ההתקשרות שכומת לסך – נדחה. ₪ 220,000 , בית הדין אזורי לעבודה, 4877-05-18 תקציר סע"ש על ידי כבוד סגן הנשיאה, השופט דורי ספיבק, התובעת: פנינה גריידי, הנתבעת: אל-על נתיבי אויר 3.4.2022 בישראל, ניתן ב-

וחמישית, אשר לפיקוח ולהשתלבות, העדויות לימדו כי היה מנהל מטעם המעסיקה שאליו היתה כפופה העובדת. בנוסף גם הפן השלילי של מבחן ההשתלבות, הוביל לקביעה שכפות המאזניים נוטות להכרה ביחסי עבודה, וזאת מהסיבות הבאות: העובדת לא היתה רשאית למכור מנויים לחדר הכושר, לא היתה רשאית בכלל להכניס אליו מי שלא היה עובד המעסיקה, ואף לא היתה רשאית להעביר אימונים אישיים בתשלום (כמקובל בענף) כדי להגדיל את הכנסותיה. שנית, אין מחלוקת כי במקביל לעבודתה בחדר הכושר של המעסיקה, עבדה העובדת מפעם לפעם כמאמנת כושר במקומות אחרים. שלישית, בהליך המשפטי, נלמד כי המעסיקה היתה מודעת לכך שלא עלה בידה להוכיח כי היו לעובדת הכנסות בהיקפים משמעותיים מפעילויות נוספות. בעניין כותה, עליו נשענה המעסיקה, בטענה כי מדובר במקרה בעל קווי דמיון מובהקים למקרה זה, נקבע בכל הנוגע להכנסותיו של התובע מפעילויות אחרות כי התובע פירט על היקף פעילותו מול העירייה לעומת פעילותו באופן פרטי אך השוואה של דוחות רווח והפסד על כלל הכנסותיו הביעו למסקנה כי לא היתה לתובע תלות כלכלית מובהקת בעירייה אלא שבמקביל עבד אצל לקוחות אחרים. מקרה זה שונה לחלוטין, שהרי על בסיס עדות אמינה של העובדת ושלא נסתרה נמצא כי היתה לה תלות כלכלית כמעט מלאה במעסיקה. במבחן אופן ההתקשרות נמצא כי בין הצדדים נחתמו מדי שנה ושנה הסכמים, הקובעים כי העובדת הינה ספקית שירותים עצמאית. זהו סממן חזק לאי קיום יחסי עבודה, אולם, לא הוכח ולא נטען כי לעובדת היתה האפשרות לבחור בין העסקה כעובדת ובין העסקה כעצמאית כך שיכלה לבחור

Made with FlippingBook - Online catalogs