נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

משפט עבודה

15

כדין והיא גוררת אחריה ביטול של כתב הוויתור. מאחר וכתב הויתור בוטל כדין. בחן בית הדין את תביעותיו הנוספות של העובד, בית הדין קיבל את מרבית תביעת העובד לעניין זכויותיו הסוציאליות (שעות נוספות, דמי הבראה, חופשה, תלושים פקטיביים, אי קיום שימוע כדין) למעט, אי מתן הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים וקבע כי מאחר ונקבע על ידי בית הדין כי הוכח שגנב מדובר בסיום יחסי עובד מעסיק שאינו מזכה בזכויות אלו. , בבית הדין האזורי 35520-08-19 תקציר סע"ש לעבודה בירושלים, על ידי כבוד השופט דניאל גולדברג, התובע: פרנק מנחם כהן, הנתבעת: דלישס 13.07.2022 מרכולים בע"מ, ניתן ב-

די בכך שהעובד שיכנע בהתקיימות יסודות סעיף , 1973 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 14 בכך שהוכיח שבפגישה במשרדו של עורך דינה של המעסיקה, הוצגו לו מצגים שגרמו לו לטעות לגבי מהות הראיות שבידי המעסיקה להוכחת ביצוע גניבות על ידיו, וניתן להניח שלולא הטעות העובד לא היה חותם על כתב הוויתור. בית הדין קבע כי אכן העובד הוטעה לחשוב שבידי המעסיקה ראיות נוספות (סרטוני אבטחה) המעידות על הגנבות שביצע. בית הדין קבע כי לעובד זכות להודיע על ביטול (א) לחוק החוזים. הודעת 14 כתב הוויתור לפי סעיף הביטול נעשתה בתוך זמן סביר, ומשכך היא ניתנה

Made with FlippingBook - Online catalogs