נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

משפט עבודה

14

בית הדין ביטל "כתב ויתור זכויות" עקב הטעיית העובד

| עו"ד רן בינת |

על תוקפו של כתב וויתור – אין לתת תוקף לכתב הוויתור. המעסיקה דחתהאתטענותהעובד טענותהמעסיקה: וטענה כי הצדדים הגיעו להסכמה לפיה עבודתו של העובד תסתיים ללא תשלום פיצויי פיטורים וללא הודעה מוקדמת, תוך שהעובד מוותר על כל זכות שעמדה לו, וכי בנוסף לכך העובד התחייב לשלם לכיסוי חלק מחובותיו בגין מעשי ₪ 30,000 סך של הגניבה. כן טענה המעסיקה כי גם לו ייפסק לעובד סכום כלשהו, יש לקזז כנגדו את שווי המוצרים שהוא גנב מהמעסיקה וכן סכומים ששולמו לעובד בעד שעות עבודה שדווחו על ידו במרמה אך לא בוצעו על ידו. פסק הדין בית הדין בחן את נסיבות המקרה וקבע כי הנטל הרובץ על המעסיקה להוכחת טענת הגניבה הינו נטל מוגבר: נדרשות ראיות שתבססנה את הממצא בדבר גניבות, במידה שעולה על הנטל האזרחי הרגיל, בית 20.6.19 הדין העדיף את גרסת המעסיקה כי ביום לאחר שנתפס על חם התוודה העובד בפני מנהלי המעסיקה לאחר שגנב מוצרים מן המרכול. בית הדין בחן את הנסיבות בהן נחתם כתב הויתור וקבע כי ניתן לבטל את כתב הוויתור בשל טעות, הטעייה, כפייה או עושק, שבהם נפגם רצונו בעת כריתת החוזה. נקבע כי העובד אכן יכל לבטל את כתב הויתור זה

העובדות מנחם פרנק כהן (להלן: "העובד"), הועסק כמנהל במרכולים של חברת דלישס מרכולים בע"מ (להלן: "המעסיקה") חברה המעפילה מרכולים. העובד הועסק שישה ימים בשבוע ושעות עבודתו הוגדרו 28.11.16 . העובד הועסק החל מיום 15:30 עד 6:30- מ , ביום זה נתפס העובד על ידי 20.6.19 עד ליום מנהלי המעסיקה בחשד לגניבה ולאחר דין ודברים הלך למשרדו של עורך דינם, במועד זה חתם העובד על מסמך "כתב ויתור" שמסגרתו הודה בגניבה של מוצרים ממרכולי המעסיקה, הביע הסכמה לפיטוריו תוך ויתור על זכויותיו הסוציאליות ומשכורתו האחרונה והתחייב לפצות את המעסיקה ואף העביר המחאות לכיסוי החוב. ₪ 30,000 בסך לאחר מכן חזר בו, הודיע למעסיקה כי כתב הויתור בטל ולאחר שהמעסיקה סרבה לכך הגיש תביעה שתקבע כי כתב הוויתור מבוטל. עוד תבע העובד כי יוחזרו לו הכספים ששילם למעסיקה וכי יקבל את מלוא זכויותיו הסוציאליות (שכר, תשלום בדין שעות נוספות, הבראה, פיצוי בגין אי קיום שימוע כדין, הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים). העובד טען כי יש לבטל את כתב טענות העובד: הויתור עקב אי חוקיות או ניגוד לתקנת הציבור. כי נפל פגם בכריתת ההסכם שכתב הוויתור מבטא, ועל כן הוא היה ניתן לביטול וכי הוא בוטל כדין. וכי בהתאם לדיני העבודה והפסיקה שקבעה הגבלות

הכותב – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs