נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

בחודש העוקב לחודש בו תם

ב . דיווח כאמור בסעיף קטן (א), יועבר על גבי קובץ אקס ל עד ליום ה -15 הרבעון, לכתובת הדואר האלקטרוני: Meyoadot@mof.gov.il .

2022 נובמבר 353 + נטו

105 חוזרים | עדכונים

תחולה

4.

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קרנות פנסיה חדשות מקיפות.

בחודש העוקב לחודש בו תם

ב . דיווח כאמור בסעיף קטן (א), יועבר על גבי קובץ אקס ל עד ליום ה -15 הרבעון, לכתובת הדואר האלקטרוני: Meyoadot@mof.gov.il .

תחילה

5.

2017 .

תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי

תחולה

4.

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קרנות פנסיה חדשות מקיפות.

תחילה

5.

2017 .

תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי

ד "ר משה ברקת הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

דיווח לממונה

-' א נספח

ד "ר משה ברקת הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

1 . שם הקובץ

שם הקובץ יהיה LB_xxxxxxxxx_yy_qq.xlsx כאשר:

1. במקום xxxxxxxxx יבוא מספר הח.פ. של החברה המנהלת; 2. במקום yy יבואו שתי הספרות האחרונות של השנה; 3. במקום qq יבוא מספר הרבעון המדווח ( 01,02,03,04 .)

2 . תוכן הקובץ

שיעור זקיפת רכיב השקעה מובטח מתוך נכסי הקבוצ ה

שיעור זקיפת תשואת אפיק השקעה מובטח תשואה מתוך נכסי הקבוצה

שיעור זקיפת תשואת אג"ח מיועדות מתוך נכסי הקבוצה

יתרת נכסים

קבוצת עמיתים עמיתים אחרים

ליום

%XX %XX %XX

%XX %XX %XX

XX% XX% XX%

XXX XXX XXX

עמיתים בגיל 50 ומעלה מקבלי קצבה

5 /3

*הדיווח יעשה בהתאם ל נתונים ה מעודכנים ליום העסקים האחרון ברבעון המדווח

02-5695342

פקס'

02-5317248

טל'

9546304

ירושלים

,

4

ועולמו

עם

רח'

www.mof.gov.il/hon

5 /3

02-5695342

פקס'

02-5317248

טל'

9546304

ירושלים

,

4

ועולמו

עם

רח'

www.mof.gov.il/hon

Made with FlippingBook - Online catalogs