נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

חוזרים | עדכונים

102

נספחים

ביטוח וגבייה

המוסד לביטוח לאומי - נהל ימ

בברכה מנהל הביטוח והגבייה אגף מעסיקים

לחזרה לתוכן העניינים

בברכה, מנהל הביטוח והגבייה אגף מעסיקים

Made with FlippingBook - Online catalogs