נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

101 חוזרים | עדכונים

דמי הביטוח יתבצע באופן הבא: תשלום .4 את דמי הביטוח ניתן לשלם באמצעות דף שוברים הנשלח למעסיקים בתחילת השנה או באמצעות אתר התשלומים תחת הכותרת "חוב אחר", לאחר שהחיוב יופיע בתיק הניכויים. .02-6709948 לבירורים, ניתן לפנות לטלפון: עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק או משתכרים מעבר לתקרות שנקבעו במס הכנסה עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות", או עובדים המועסקים לרגל הבחירות בתקופה המוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות" ומקבלים שכר מעבר בנושא הגדרת תשלומים) 5 לתקרת התשלום שנקבעה ע"י מס הכנסה לאותה "תקופת בחירות" (ראה סעיף ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים במשק. הנחיות הפקיד לקליטת הדוח עם קבלת הטופס המיוחד המצ"ב כנספח לחוזר זה, על פקיד הגבייה להזין את סכום דמי הביטוח ששולמו "עובדי בחירות". 15 , בקוד 307 באמצעות מסך את רשימת העובדים שהועסקו בתקופת הבחירות יש להעביר לגב' אסתר בן שבת מהמשרד הראשי לצורך תיוק אופטי.

Made with FlippingBook - Online catalogs