נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

חוזרים | עדכונים

100

. תשלום השכר למי שהועסק ב"תקופת הבחירות", הנו כדלקמן: 5 .₪ 18,000 - התשלום הכולל למקבל אחד אינו עולה על 25 לגבי בחירות לכנסת ה- שכר זה מהווה הכנסה חייבת בדמי ביטוח רק לעניין נפגעי עבודה.

לעיל - נקבע בהתאם 5 . עובד המועסק בתקופת הבחירות והכנסתו עד לגובה התשלום שפורט בסעיף 6 , כי: "על אף הוראות כל דין 1996 ) לחוק מיסוי התשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו- 2 (א)( 2 לסעיף , 1995 לא יראו תשלום שניתן למקבל - כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה". לכן, עובד אשר עובד בתקופת הבחירות מבוטח לענף נפגעי עבודה בלבד, ואין לראות בתשלום זה כהכנסה השוללת את זכאותו לקבלת דמי אבטלה או כל גמלה אחרת. לאור האמור לעיל, תקופת עבודה זו גם לא תיחשב כתקופת הכשרה לצורך זכאותו לגמלאות. תשלום הנו תמורה בכסף או בשווה כסף בעד עבודה או שרות בשל הבחירות שהוצאו על ידי משלם ובלבד שלא נעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל. פתיחת תיק ניכויים כל מי שמעסיק עובדים ב"תקופת הבחירות", יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות. אם קיים תיק ניכויים, ישתמש בתיק הקיים ואין צורך לפתוח תיק נוסף. אופן הדיווח והתשלום של דמי הביטוח . עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות כמפורט במכתב זה, ישולמו דמי ביטוח בגין תקופת 1 : 25 הבחירות לכנסת ה- ● , ללא 1.1.2020 מהשכר הממוצע - נכון ל- 60% ( ₪ 6,331 - עד לסכום של 0.47% בשיעור מופחת שינוי). ● (הכנסה זו נקבעה על ידי מס הכנסה). ₪ 18,000 - עד לסכום ההכנסה של 2.06% בשיעור מלא בחודש בעבור החודש שקדם לו. 15 . על-פי החוק, חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב- 2 עבור עובדים ב״תקופת הבחירות" יתבצע על ידי הגשת טופס "דין וחשבון עבור העסקת עובדים דיווח .3 " (ראה נספח המצורף לחוזר זה). 1996 ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו- וכדומה. את הטופס יש להעביר excel/word( ( ניתן להגיש את הטופס בצורה ידנית או כקובץ ממוחשב לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.

Made with FlippingBook - Online catalogs