נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2022

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור שיעור הפקדה מוטבת הזכאות לעניין ריבית קופת גמל מתנות

שיעור הכנסה שיעור הפקדה מענק פרישה עקב פרישה שכר

הכנסה הכנסה הסכום לפי סעיף לפי

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד 77,400

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד , 6,450

מ - 77,401 עד 110,880 מ - 110,881 עד 178,080 מ - 178,081 247,440 מ - 247,440 עד 514,920

עד 9,240 עד 14,840

מ - 6,451

מ - 9,241

מ - 14,841 עד 20,620 מ - 20,621 עד 42,910

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2022 (ש"ח)

המס

) אישית

המס

) אישית

לא( חודשית

מיגיעה מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור תקרת בגיל מתנות

הנסהכ אל שנתית

מיגיעה הסכומים סעיף הסכומים לפי סעיף - מוטבת סעיף

31% 35% 47%

עד 247,440

31% 35% 47%

עד 20,621

מ - 247,441 עד 514,920

מ - 20,621 עד 42,910

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

= נקודת זיכוי חודשית 223 ש"ח החל מ -1 בינואר 2022 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2022

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי (לשנה) 2022

הכנסה לעמית מוטב סעיף 47 (א) ( 3) ו -(5 ) 2022

ה כנסה מזכה - סעיף 47 (א)( 5 ) לחודש 2022

משכורת ית חודש ש הפרשה בעדה לקרן

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד 2022

פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020- 2024

קצבה מזכה לחודש 2022

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש 2022

בה קצל

ות למ שת ה

פ טורה ממס 2022

270,000

15,712

8,900

4,503

8,660

12,600

8,900

22,250

( ) רות י ש לשנת

על פטור

9(16 ) א

45 ) ד( א

45 ) ה( א

45 ) ה( א

ורווחים

-ו 9(16 ) ב

לפקודה

ת ומו עקב

לתגמולים

2022

18,960

5,300

25,290

12,640

18,960

, 17,800

173

173

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

המרבי לחודש של

ם ו הסכ

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

שכר דירה מהשכר ת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

220

220

5,040

ללא תקרה

5,196

Made with FlippingBook - Online catalogs