ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

560

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 560 ׀ גיליון 2023 מאי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם חישוב שבח - האם מפחיתים את הוצאות הפחת מעלות הדירה? מובטל השוהה בחו"ל עלול לאבד זכאותו לדמי אבטלה חדש - הודעה על פרישה 161 טופס וק הגד ת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה ח

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

מלון קרלטון ת"א | 17.7.23 + 24.7.23 | מפגשים 2

בואו ללמוד את הוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק

כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

560 מס' 2023 מאי

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחרונה רשות המסים זכתה בפס"ד בצלאל בו נדונה מכירת דירת מגורים שהושכרה במסלול פטור. רשות המסים (מיסוי מקרקעין) ביקשה לנכות מהמחיר המקורי של הדירה

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

הנמכרת פחת שניתן היה להפחית במהלך ההשכרה. בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים המתבססת על ההגיון שאם לא ינוכה פחת במכירת הדירה יוצא שהנישום הרוויח פעמיים: לא שילם מס על השכרת הדירה ולא ניכה פחת מהמחיר המקורי במכירתה. עמדה זאת של רשות המסים התקבלה בפעם קודמת רלוונטית רק אם PIV בפס"ד וימן. שם הודגש שהלכת נישום שילם מס שולי במהלך תקופת השכרת דירה על מלוא הכנסה ללא ניכוי פחת. נושא זה כעת נמצא בבירור בתביעה ייצוגית של רשף חן. מי שמשכיר דירה במסלול הפטור ממס, צריך לקחת בחשבון שבעת מכירת הדירה ינוכה פחת ממחירה המקורי. נקודה זאת חשובה במיוחד לדירות שנרכשו לאחרונה שכן דירות שנרכשו בעבר הרחוק זכאיות לחישוב לניארי מוטב. בנוסף לפי ולא 1/3/2007 , פחת ינוכה רק מ 5/2007 הוראת ביצוע על מלוא תקופת השכירות. ייתכן שבמצבים מסויימים כדאי לוותר על מסלול הפטור (בעלי הכנסות נמוכות שלא ניצלו נקודות זיכוי).

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 מאי 560 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד מרציאנו קרן עו"ד (חשבונאות) נוה בועז רו"ח ומשפטן נעמן אלעד רו"ח ומשפטן סנדו אייל יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי עו"ד פלאח פארס עו"ד פסו דורון עו"ד רו"ח פרידמן אבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח- גלרט אורנה רו"ח רופא יצחק עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד ורו"ח שרים הדס

עו"ד רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד רו"ח טבח שלומי טולדו מאירה טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי עו"ד רו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן דניאל עו"ד רו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני רו"ח כרמי אייל רו"ח מיניביצקי יהושע

עו"ד אטקין ג'ני עו"ד ורו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי

רו"ח בר רונית עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי

יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה עו"ד וגנר עומר עו"ד זילברברג חיה

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 מאי 560 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה תזכורת - תשלום ודיווח מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל רו"ח אליק גנדלמן 30.4.2023 עד ליום הממשלה נדרשת לעצור את הסחף ולעודד השקעות בחברות ישראליות

12

רו"ח יצחק רופא

14

עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו תובענה ייצוגית להשבת מס שנוכה ביתר רווח הון: רכישה עצמית לא מקטינה את הרר"ל במסלול המיסויי

17

רו"ח רונית בר

20

נדב טסלר העברתי כסף מקרן הפנסיה לקופת הגמל, מה יהיה בפרישה? נדב טסלר מה קורה למקדם הקצבה אחרי היציאה לפנסיה? גילוי מרצון לפני כניסת המגבלות על החזקת מזומן לתוקף

22

26

עו"ד רו"ח רמי אריה

28

רו"ח ומשפטן אלעד נעמן חקיקה - מיסוי קריפטו ועדת ערר קורונה אינה רשאית לטעון ביוזמתה לשלילת מענק

30

עו"ד רו"ח רמי אריה

31

עו"ד אלי דורון; עו"ד פארס פלאח המרת כופר מס חלף ההליך הפלילי

34

רו"ח (משפטנית) ענבל שני מהו דינו של פיצוי - החלטת מיסוי

36

עו"ד רו"ח רמי אריה עקרונות הגשת דוחות מתקנים לפקיד השומה חריג: העליון קיבל בקשה לפסילת מותב-חרץ את דינו טרם נשמעו עו"ד שוש גבע פס"ד ורדי כלל העדים - מיליון ש"ח בהצהרת הון 2.5- הפרשי הון בלתי מוסברים בסך של כ עו"ד שוש גבע פס"ד כוכבי של סוחר סמים - המחוזי: על החברה רובץ הנטל להוכיח כי עסקה שביצעה אינה הפחתת מס עו"ד שוש גבע - פס"ד ברגרואין רזידנטיאל לימיטד בלתי נאותה

39

42

45

48

תוכן עניינים

6 2023 מאי 560 ידע למידע

מיסוי בין-לאומי (קבוצה רב לאומית) 1585 (מחירי העברה) וטופס 1385 עדכון טופס

רו"ח אייל כרמי

51

מיסוי מקרקעין חישוב שבח - האם מפחיתים את הוצאות הפחת מעלות הדירה? רו"ח שלמה הררי לשון החוק או תכליתו - פטור על דירת מגורים שהתקבלה בפירוק רו"ח (משפטנית) ענבל שני בחישוב השבח בגין מכירת דירה שהושכרה בפטור, יש לנכות עו"ד שוש גבע פס"ד בצלאל משווי הרכישה את הפחת - בעל מניות שקיבל דירה מאיגוד מקרקעין לא זכאי בעת מכירתה לפטור עו"ד שוש גבע פס"ד ברזלי ממס שבח - שנה בדירת עמידר להכיר בו כבעלים - 55 נדחתה תביעת אדם שהחזיק

53

62

66

70

עו"ד שוש גבע פס"ד רוזנברג

74

מס ערך מוסף חודשי מאסר בפועל לבעל חברות שהונה את רשויות המס 31

עו"ד שוש גבע פס"ד הלל מיליון ש"ח - 4.5- בכ

77

ביטוח לאומי מובטל השוהה בחו"ל עלול לאבד זכאותו לדמי אבטלה רו"ח אורנה צח – גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה נדב טסלר 2023 קצבת זקנה מביטוח לאומי בשנת בית הדין לעבודה קבע כי עצמאית שיצאה לשמירת היריון זכאית לגמלה עו"ד שוש גבע מטעמי צדק העליון: בית הדין לעבודה הוא המוסמך לדון בתובענה ייצוגית נגד עו"ד שוש גבע פס"ד טישמן המוסד לביטוח לאומי - 35.57% שנות נישואים - הגרושה זכאית לפנסיה בשיעור 19 אחרי

81

84

88

91

עו"ד שוש גבע ממשכורת הגרוש שלה

95

תוכן עניינים

2023 מאי 560 ידע למידע 7

שאלות ותשובות מס הכנסה אפשרויות להגנה על הון עצמי של חברה לצד ביטול חוק מס הכנסה עו"ד ורו"ח הדס שרים תיאומים בשל אינפלציה לפקודה לבעל מניות בעל חוב לחברה, שלא סגר 1 ט 3 הכנסה על פי סעיף אותו גם לאחר שמכר את מניותיו בה וחדל להיות בעל מניות עו"ד אוהד שילה אמריקאית, כשביצוע LLC מיסוי עולה חדש מקנדה שהקים חברת עו"ד רו"ח יועד פרנקל העבודה, השליטה והניהול הם מישראל רו"ח אייל כרמי פריסת פיצויים לנישום שניתק תושבות בידי תושב חוזר ותיק לרשות מס זרה 935 חובת הגשת טופס רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס קיזוז הפסד עסקי מדיווידנד מחו"ל וייחוס מס שנוכה במקור רו"ח ומשפטן אייל סנדו לבעלי מניות חברת האם הכנסת משקיעים נוספים לחברה בדרך של העברת מניות לפי עו"ד רו"ח יוסי ישועה לפקודה 104 סעיף סוגיית ארוע מס בהעברת מניות בחברה לילדים של בני זוג ידועים בציבור רו"ח דניאל כהן מיסוי הכנסה מתשלום דמי פינוי לחברה ששכרה נכס עו"ד ורו"ח יעקב דהן רכישת נכסים מחו"ל לחברה ורישום של בעל מניות כנאמן עו"ד ורו"ח סיימון יניב היבטי מס בהקצאת מניות חדשות למנהל נוסף בחברה (בכובעו כיחיד) עו"ד רו"ח ניר חונוביץ' חובת להגיש מסמכי הנהלת חשבונות של לקוח לרשות המסים

99

100

102

104

105

107

109

110

112

113

114

עו"ד משה גבע

115

תוכן עניינים

8 2023 מאי 560 ידע למידע

סוגיית פטור ממס במשיכת פיצויים על ידי בעל שליטה שבכוונתו לפרק את החברה בבעלותו ולהמשיך לעבוד בה כעצמאי

רו"ח רוזט שמש

116

יועץ מס מיכאל גל מיסוי רכישת כבשים אחזקתן ומכירתן והמניות 1995 רווחי הון ממכירת מניות לעולה שעלתה בשנת רו"ח משפטן אלעד נעמן היו ברשותה לפני עלייתה לארץ דיווח לרשויות המס בישראל על החזקה של חברה בארצות הברית עו"ד רו"ח אבי פרידמן בידי תושב ישראל זכאות יורשים לערכי פדיון תגמולים של עמית שנפטר ולו זכויות יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי בקרן פנסיה "מבטחים" סוגיית חברת ארנק לגבי שירותי ניהול שנותנת חברה באמצעות בעל מניות מהותי בה ובנוסף בעל מניות מהותי בחברה אחרת

117

118

119

120

עו"ד רו"ח יובל כהן סוגיית הפסד הון במתן הלוואה שלא הוחזרה

121

עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי

122

עו"ד ורו"ח רונן ארויו מיסוי קצבה מחו"ל לעולה חדש

124

עו"ד משה גבע תקופת התיישנות שנות מס לשכיר מיסוי הכנסה מריבית בגין הלוואה שנתן עוסק מורשה לאדם פרטי רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס 60 גם בהתייחס לגיל המלווה שהוא מעל רישום תרומות בדוח לשנת המס שבה נתרמו והעברת הזיכוי במס

127

128

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס בגינן לשנים הבאות זיכוי ממס בישראל בגין ששולם בארצות הברית

129

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס נוהלי דיווח לרשות המסים על מכירת דירה בבניין בעל מפעל מאושר להשכרת דירות

129

רו"ח יוסי ירון, עו"ד רו"ח שלומי טבח

130

תוכן עניינים

2023 מאי 560 ידע למידע 9

מיסוי מקרקעין דחיית מס שבח בעסקת מכירת נכס חקלאי עם תנאי מתלה

עו"ד יוני כהן

132

עו"ד חיה זילברברג 38/2 מס שבח לאחר פרויקט תמ"א

133

מס ערך מוסף חשיפת בעל מניות לחובות מע"מ של חברתו בפירוק והתניית פתיחת תיק עו"ד קרן מרציאנו לחברה חדשה בבעלותו היבטי מע"מ במתן שירות לתייר הכולל הפקת חתונה, עו"ד ג'ני אטקין שירותי לינה והסעות הוצאת חשבונית מס משלימה על הפרשי שער בין קבלה במט"ח רו"ח שלמה הררי לבין ההכנסה שנרשמה בשקלים מס ערך מוסף בגין תמלוגים מחו"ל למוסיקאי בגין השמעת

134

138

139

רו"ח שלמה הררי יצירותיו בחו"ל

140

ביטוח לאומי דמי לידה לעצמאית בהפסד או שהכנסתה נמוכה, והיא גם שכירה רו"ח יהושע מיניביצקי אין לשנות סטטוס בביטוח לאומי לעצמאי שנפגע בתאונה אישית

141

רו"ח יהושע מיניביצקי וקיבל גמלה בתקופה זו

142

מכס

עו"ד עומר וגנר מס בלו - החזר

143

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה הלוואות לנזקקים בעמותה

144

כספים וחשבונאות שמירת שיקים פתוחים בידי מייצג לצורך תשלום למוסדות

עו"ד אורי גולדמן

146

תוכן עניינים

10 2023 מאי 560 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

רשות המסים בישראל חדש - הודעה על פרישה מעבודה 161 טופס 2025 הטבת המס לישובים עירוניים מוטבים תוארך עד סוף שנת רשות המסים בישראל חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה רשות המסים בישראל 2023 (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג- – 2022 דגשים לנוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים חברות רשות המסים בישראל 2022 ומלכ"רים לשנת המס ממשיכים למצות זכויות מס - רשות המסים במהלך יזום נוסף להחזרי מס רשות המסים בישראל 2022 פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס רשות המסים בישראל ) מסוג סוזוקי MILD HYBRID( הודעה בנוגע לרכב היברידי מתון

147

155

156

158

160

161

162

רשות המסים בישראל לביטוח לאומי ולמס הכנסה 126 מועדי דיווח טופס

173

מאירה טולדו

174

מיסוי מקרקעין

רשות המסים בישראל פיצויים לעסקי תיירות בצפון

176

ביטוח לאומי אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח - אחריות המעביד

המוסד לביטוח לאומי

178

המוסד לביטוח לאומי שינויים בשיעור גמלאות בנפגעי עבודה עדכון בנוגע לחובת דיווח של מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי

185

המוסד לביטוח לאומי

191

תוכן עניינים

2023 מאי 560 ידע למידע 11

תשלום מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים 2023 -ספטמבר 2022 וללא הכנסות לתקופה אוקטובר

המוסד לביטוח לאומי

194

המוסד לביטוח לאומי 2023 העלאת סכום הקצבאות בשנת

197

ביטוח לאומי

משד העבודה שר העבודה חתם על העלאת שכר המינימום

201

חקיקה חוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה

202

2023 (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-

תקנות א)(ד) לפקודה ושל ההגדרה 3 (ב)( 11 צו מס הכנסה (הארכת התחולה של סעיף 2023 (א) לפקודה (הוראת שעה), התשפ"ג- 11 "יישוב עירוני" שבסעיף ,)) 1 ( 3 הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף

203

203

2023 התשפ"ג-

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש מארס

205

2023 שערים יציגים לחודש אפריל

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2023 מאי 560 ידע למידע

מס הכנסה

תזכורת - תשלום ודיווח מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל 30.4.2023 עד ליום רו"ח אליק גנדלמן

חוץ" שאינן פטורות ממס בישראל; (ב) הוא אינו חייב בהגשת דו"ח שנתי ובתשלום מקדמות חודשיות או דו-חודשיות; ו-(ג) הוא אינו עולה חדש או תושב חוזר, שכּל הכנסות-החוץ שלוֹ באותה שנת-מס פטורות ממס. התקנות חלות על סוגי הכנסות הבאות: ) הכנסה שהופקדה או שנצמחה מחוץ 1 ( לישראל, שהיא חלק ממחזור עסקאות (ב) לפקודה, ושהתקיימו 175 לפי סעיף בה שני אלה: (א) לא נוכה ממנה מלוא המס לפי לפקודה; 164 או 161 סעיפים (ב) חלו עליה שיעורי המס לפי אחד

יש להשלים את 30.4.2023 עד ליום התשלום והדיווח בשל הכנסות שמקורן . 2022 מחוץ לישראל בשנת כדי להקל על חלק ניכר מן היחידים תושבי ישראל בעלי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל, נפתח מנגנון דיווח מקוצר שמטרתו לאפשר דיווח על הכנסות החוץ ותשלום המס המתחייב בגין אותן הכנסות, וזאת במטרה לשמור על הפטור מהגשת דוח שנתי מלא על כלל ההכנסות. יש לשים לב כי חברות וגופים אחרים לא יוכלו לדווח על הכנסותיהם מחו"ל באמצעות הדיווח המקוצר. חובת "הדיווח המקוצר" על הכנסות מחוץ לישראל נקבעה בתקנות מס הכנסה 2004– (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד .) "תקנות הדיווח המקוצר" ( הדיווח המקוצר חל על יחיד שעונה על שלוש דרישות מצטברות: (א) היו לו "הכנסות-

ב 125 ב, 124 , א 122 מהסעיפים ב או 75 אם אינה הכנסה לפי סעיף ג(ב) או (ד), לפי הענין; 125

הכותב: מומחה בכל תחומי המסים עורך הירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 13

תוך הבחנה בין הכנסות-החוץ השונות, כאשר מסכום המקדמה יש להפחית את המס הזר ששולם בשל אותה הכנסת-חוץ . זאת ועוד, לגבי הכנסה מדמי שכירות והכנסה מהימורים/הגרלות/פרסים נקבע, כי היחיד לא זכאי להפחית את מסי-החוץ ששילם בגין אותן הכנסות. כיצד מבוצע הדיווח המקוצר? הדיווח המקוצר מבוצע על ידי פנייה לפקיד ב (פרטים על 5329 השומה ומילוי טופס הכנסות ונכסים בחו"ל) . לאחר מכן, מתקבל שובר דיווח מקוצר ), ממלאים את אותם 351/352 (שובר שוברים ומשלמים את המס בהתאם של 30.4 וכאמור לעיל , לא יאוחר מיום שנת-המס העוקבת לשנת הדיווח, קרי: .30.4.2023 ביום 2022 בשנת המס

) רווח הון במכירת נייר ערך זר או 2 ( במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שלא נוכה ממנו מלוא המס לפקודה; 164 לפי סעיף לגבי סוגי הכנסות אחרות יש להגיש דוח מלא אלא אם נישום פטור מהגשת דוח בהתאם לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון). במקביל לחובה להגיש דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ קיימת חובה לשלם מקדמה שנתית בשל אותן הכנסות. הדיווח והתשלום חייבים להיעשות לכל המאוחר שבשנת-המס העוקבת לשנת 30.4 עד ליום 2022 הדיווח . כלומר על הכנסות של שנת 30.4.2023. יש לדווח ולשלם עד ליום ככלל, יש לכפוֹל את הכנסת-החוץ בשיעור המס החל עליה לפי הוראות החוק, וזאת

מס הכנסה מאמרים

14 2023 מאי 560 ידע למידע

הממשלה נדרשת לעצור את הסחף ולעודד השקעות בחברות ישראליות רו"ח יצחק רופא

לאחרונה עולות כותרות רבות המרמזות על משבר בכלכלה הישראלית. יזמים ישראלים רבים מדווחים על ירידה בהיקף ההשקעות של משקיעים זרים, עקב החשש מהליכי החקיקה הצפויים בעניין המשפטי. הדבר בא לידי ביטוי גם בהודעתה של חברת מודיס על תחזית הדירוג של ישראל – על פיה הורדת תחזית הדירוג ל"יציבה" מ"חיובית" נובעת מחשש לחולשות במערכת הפוליטית ובמוסדות הממשלה, חשש שעשוי להתבטא בירידה נוספת במוטיבציה של משקיעים זרים להשקיע בישראל. ירידה בהיקף ההשקעות של משקיעים זרים בישראל טומנת בחובה חשש לפגיעה בכלכלה הישראלית וביכולת הממשלה לגבות מסים, בטווח הקצר – חברות ישראליות יתקשו לגייס כספים הנחוצים להמשך פעילותן ועלולות להיסגר, ובעיקר בטווח הארוך – יזמים ישראלים יבקשו לנהל את פעילות החברה מחוץ לישראל, מה שיביא לפגיעה בהכנסות ממסים.

מיקום חברת האם משפיע על אופן תשלומי המס יזם המקים חברה ישראלית, בייחוד כשמדובר בחברת טכנולוגיה, ייהנה משיעורי מס מופחתים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון – מס חברות שנע אם החברה ממוקמת באזור 7.5% בין לחברה הממוקמת 16%- פיתוח א', ל במרכז הארץ, ונוסף על כך מס מופחת על .20% הדיווידנד בשיעור של שיעורי המס הללו, אשר בתוקף משנת , תרמו רבות לפריחה בענף ההייטק 2011 בישראל בעשור האחרון. יזמים רבים העדיפו את שיעורי המס העדיפים בישראל על כל חברה זרה, למרות העובדה שמשקיעים זרים העדיפו באופן מסורתי להשקיע בחברות אמריקאיות הנחשבות "בטוחות" יותר. בעקבות הגאות בענף הטכנולוגיה וההתחזקות המרשימה של הכלכלה הישראלית בעשור האחרון, גם המשקיעים הזרים השתכנעו להשקיע בחברות הישראליות.

הכותב - ממשרד מאיר מזרחי ושות'

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 15

לגרום ליצירת הקניין הרוחני מחוץ לישראל, או להעברתו מישראל למדינה הזרה. במקרה כזה, הפעילות הישראלית של הקבוצה תעמוד בסכנה, וגם אם תהיה חברה ישראלית לצורך ניהול פעילות הפיתוחשל הקבוצה, ההכנסותאשר יירשמו בישראל יהיו נמוכות באופן משמעותי - שכן מרבית הנכסים והסיכונים ימוקמו בחברת האם הזרה. יתרה מכך, קיומה של חברת אם זרה עלול להביא לנדידה של עובדים (רילוקיישן) העלולה לצמצם עוד יותר את הפעילות בישראל. לבסוף, במקרה כזה צפוי גם מעבר של היזמים עצמם למדינה הזרה, מהלך שעלול להפחית את מס רווחי ההון והדיווידנד הצפוי. כיצד יכולה מדיניות מס נבונה לעצור את הסחף? אין ספק כי הידברות וחתירה להסכמה רחבה בציבור הישראלי בנושא הרפורמה המשפטית עשויות להרגיע את המשקיעים הזרים, אולם תהליך זה צפוי להיות ארוך מדי ונדרשות פעולות מידיות במטרה למנוע זליגה של פעילות מחוץ לישראל. בשיטת המיסוי הנוכחית, כאשר החברה האם היא חברה זרה, ההטבות הניתנות לחברה הזכאית לחוק העידוד מצטמצמות באופן משמעותי. זאת מכיוון שקיים ניכוי ) על רווחי 15% מס במקור (בדרך כלל החברה המחולקים לחברת האם הזרה, ובמקרה של חלוקת דיווידנדים מהחברה האם לבעל המניות הישראלי, חל מיסוי בישראל. במקרה כזה, 30% נוסף של האינטרס להשאיר את הקניין הרוחני

כל זאת מאיים להשתנות בתקופה הקרובה. החשש מפני התמתנות ההשקעות מצד משקיעים זרים עלולים להביא יזמים ישראלים להקים את חברת האם בארצות הברית ולא בישראל, או להפוך את החברות הישראליות הפעילות היום לחברות אמריקאיות (מהלך שנקרא "היפוך שרוול") , וזאת למרות הטבות המס המובטחות לחברות ישראליות. אם חשש זה אכן יתממש, היקף הפעילות של החברות הישראליות יצטמצם מאוד, מהלך שיביא להפחתה ניכרת במס החברות שישולם בישראל ובמס החל על עובדי הקבוצה ועל היזמים. להלן ההסבר. כאשר החברה הישראלית מוקמת כחברה העיקרית, חברת האם בקבוצה היא זו שבדרך כלל תחזיק בקניין הרוחני של הקבוצה, תקבע את אסטרטגיית הפעילות ותפקח על החברות הבנות בקבוצה. כפועל יוצא מכך, מרבית הכנסות הקבוצה יירשמו בישראל, ומרבית תשלומי המסים של הקבוצה ישולמו בישראל. זאת ועוד, כחברת האם של הקבוצה, החברה הישראלית תשאף להחזיק את והעובדים המנהלים האסטרטגיים הבכירים בישראל, ובמקרה של "אקזיט" (מכירת המניות לחברה בין-לאומית) תיהנה המדינה ממסים בשל רווח ההון של היזמים והעובדים הבכירים הישראלים. לעומת זאת, כאשר מחליטים היזמים להקים את החברה האם מחוץ לישראל עקב החשש של משקיעים זרים להשקיע בישראל, קיומה של חברת אם זרה עלול

מס הכנסה מאמרים

16 2023 מאי 560 ידע למידע

את היזמים לעבור למדינות אחרות, עשוי לעודד את הקבוצה להשאיר בישראל את הקניין הרוחני, וזאת אף על פי שהחברה האם תהיה חברה זרה. השארת הקניין הרוחני בישראל יעודד את הקבוצה להגדיל את השקעותיה בישראל, כך שמרבית העובדים הבכירים, לרבות היזמים, יעדיפו להישאר תושבי ישראל. בתקופה זו, שבה שולט חוסר ודאות כלכלי בנוגע להשקעות של משקיעים זרים בישראל, נדרשים קברניטי המשק לפתרונות יצירתיים, כדי לבסס את העוצמה של כלכלת ההייטק הישראלי, ולמנוע זליגת ידע ונכסים מישראל למדינות אחרות, במיוחד לאור תחרות המס בין מדינות.

בחברה הישראלית יצטמצם משמעותית, מה שיביא להפחתה ניכרת בהכנסה החייבת במס בישראל, על חשבון ההכנסה החייבת במדינה הזרה, וכפועל יוצא מכך, לירידה בהכנסות ממסים. הממשלה טוענת כי מדובר בחוסר ודאות זמני בלבד. גם אם טענה זו נכונה, על הממשלה לעודד את הפעילות הישראלית ולמנוע בריחת ידע, כיוון שלאחר הוצאת הקניין הרוחני מישראל יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי להחזירו (שכן מהלך כזה עלול לגרום להוצאות מס כבדות). משום כך, גם אם לא יהיה ניתן למנוע מיזמים ישראלים להקים חברות זרות לצורך גיוס השקעות ממשקיעים זרים, הפחתת מיסוי לכל היותר, 5%- הדיווידנד למשקיעי חוץ לכ וקביעת מנגנוני מיסוי אשר יבטיחו כי המס שישלמו בעלי המניות הישראלים לא יעודד

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 17

תובענה ייצוגית להשבת מס שנוכה ביתר עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו

(להלן: "הפקודה") 1961 חדש], התשכ"א- – על דרך של הגשת בקשה להחזר מס. עוד נקבע כי בהיעדר הגשת דוח אין בסיס לטענה שהמדינה אוחזת שלא כדין בכספי מס שנוכו ביתר. נקבע כי משלא הוגשו בקשות פרטניות להחזר מס על ידי חברי הקבוצה התובעים – אין מקום לאשר את התובענה כייצוגית. מלבד זאת, בית המשפט המחוזי ציין שלא ברורות הנסיבות הפרטניות של המבקשים, שלא הופיעו לדיונים, לא הגישו תצהירים ואף לא ברור אם הם נמצאים בישראל בכלל. בהיעדר מבקשים – לא ברור להיכן יועברו הכספים גם לו יוחלט על השבתם. בערעור בפני בית המשפט העליון טען המערער כי חברי הקבוצה אינם תושבי ישראל וכי הכנסתם לא הופקה בישראל, כך שאין עילה לגבות מהם מס, והמדינה לא פעלה למול מעסיקיהם כדי למנוע ניכוי מס שאינו כדין. המערערים כתושבי חוץ שהפיקו הכנסה מחוץ לישראל אינם חייבים במס כך שאין מקום לבקשת החזר לפקודה. 160 מס לפי סעיף

בית המשפט העליון הכריע לאחרונה , פיודון ג'קרי נ' מדינת 130/21 ב-עע"מ ישראל - רשות המיסים, ודחה ערעור על החלטה לדחות בקשה לתביעה ייצוגית שעניינה ניכוי מס ביתר מעובדים זרים שעבדו בבקעת הירדן (מחוץ לקו הירוק), והתווה את הנתיב המזכה בעילת תובענה בשל גביית מס ביתר ככלל, ואת המשמעות של הדבר לגבי תובענות ייצוגיות בפרט. המערער, עובד זר מתאילנד, הועסק פנה 2017 בחקלאות בבקעת הירדן. בשנת לרשות המסים בבקשה אנונימית להשבת מס שנוכה ביתר משכרו. פנייתו נדחתה היות שלא היה ניתן לבררה בהיעדר פרטים מזהים, וכן צוין כי עליו לפנות ולהגיש בקשה להחזר מס. המערער הגיש (עם עובד זר נוסף), בקשה לאישור תובענה ייצוגית לפיה המדינה מחזיקה שלא כדין בכספים שמקורם במס שנוכה ביתר, ומסרבת להשיב כספים אלה. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה וקבע כי לצורך קבלת החזר מס יש לפעול (א) לפקודת מס הכנסה [נוסח 160 לפי סעיף

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

18 2023 מאי 560 ידע למידע

עוד קבע בית המשפט כי הוראות סעיף לפקודה קובעות שתושב חוץ שהפיק 3 הכנסותיו ב'אזור' (מחוץ לשטח הקו הירוק) – אינו חייב במס בישראל. לשונו של סעיף נוקטת את הביטוי "אדם", קרי –אם 160 חייב במס ואם לאו. בית המשפט חוזר על ההלכה שנקבעה בעבר ולפיה ניתן לדרוש השבת מס גם אם לפקודה 160 נגבה שלא כדין, כאשר סעיף מחיל על המס שגבתה המדינה ביתר את דיני עשיית עושר ולא במשפט. מאידך גיסא, בית המשפט קבע כי הדין מאפשר שני אפיקים לתביעת השבת מס שנגבה ביתר – תובענה אישית או ייצוגית. התנאי לתובענה ייצוגית הוא עילת תביעה אישית, כאשר אי הגשת בקשה להחזר מס שומטת את עילת התובענה מתחת רגלי התובע, ובהתאם את עילת התביעה הייצוגית. נקבע כי רק לאחר הגשת בקשה להחזר מס והחלטה בה, יוכל הנישום להמשיך להליכי השגה וערעור בפני בית המשפט – "דרישה שבלעדיה אין". הטעם לכך מצוי בהיות הסדר ההשבה הסדר ספציפי, הגובר על ההסדר הכללי של דיני עשיית עושר שלא במשפט. בית המשפט נדרש גם לשאלת אפשרות הגשתה של תובענה ייצוגית במקרים דומים, וחוזר על הלכת העבר הדורשת שלושה תנאים: תובענה נגד רשות, תובענה כספית להשבה, ושעילת התביעה היא גבייה שלא כדין של מס.

לפקודה אינו 'חוסם' את 160 בד בבד, סעיף הדרך בפני הגשת תובענה ייצוגית, וזאת לחוק תובענות ייצוגיות, 11 לאור פרט . עוד נטען כי מדובר בקבוצה 2006 התשס"ו- מוחלשת עם מחסומי שפה שנעדרת יכולת לממן שכר טרחת בעל מקצוע להגשת בקשות ההחזר. עוד נטען שהמדינה הודתה בגביית יתר מהמבקשים, כך שאין צורך בתצהיריהם, ואין הם נדרשים להופיע בעצמם לדיוני בית המשפט. המשיב טען כי לא הוכח שהמערער הוא בעל עילת תביעה אישית, ואף לא הוגש תצהירו בעניין. כמו כן לא הוכח היקף ניכוי המס הפסול או זכאות המערער להשבתו. המערער ואף מעסיקו לא זומנו להעיד ומשכך קיים ספק עובדתי לגבי נסיבות הפקת ההכנסות. נטען כי בניגוד לעמדת המערער, המדינה לא הודתה בגביית יתר. לבסוף נטען שדרך קבלת החזר המס היא (א) 160 באמצעות בקשה בהתאם לסעיף לפקודה, המהווה מתווה סטטוטורי להשבת כספי מס שנגבו ביתר, ולא באמצעות תובענה ייצוגית כבנסיבותינו. בית המשפט העליון דחה את הערעור, ונימק זאת בכך שלמערער אין עילת תביעה אישית ומשכך חסומה עבורו הדרך להגיש תובענה ייצוגית. נוסף על כך קבע בית המשפט שהחזר מס (א) 160 ייעשה על דרך ההליך הקבוע בסעיף לפקודה, באמצעות דיווח ייעודי, ומשלא לפקודה 160 הוגש דיווח זה – קובע סעיף כי חסומה הדרך מלפנות לבית המשפט.

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 19

(תושבי חוץ שהפיקו הכנסתם ב'אזור'), יידרש בית המשפט לבחון את זכאותו של כל חבר בקבוצה להחזר מס, ולכן תובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה או ההוגנת להכרעה במחלוקת זו. לסיכום בפסק דין זה מתווה בית המשפט את האופן שבו נדרש נישום לפעול לקבלת החזר מס שנגבה ביתר, ורק לאחר הגשת בקשה להחזר ודחייתה, תעמוד לו עילת תובענה מכוח עשיית עושר ולא במשפט. עוד קובע בית המשפט כי בשלב ניכוי המס במקור וטרם עריכתה של שומה סופית – טרם התגבשו הנסיבות לקבוע כי נגבה מס ביתר בפועל. לבסוף נקבע כי תובענה ייצוגית נדרשת לענות על צרכים של קבוצה שלה שאלה משפטית משותפת, ואין מדובר באמצעי ל'איגוד' תובענות פרטניות בלבד.

בית המשפט עומד על הסדר ניכוי המס במקור משכר עבודה וקובע שמדובר במעין מקדמה על חשבון המס שהנישום נדרש לשלם, עוד טרם נקבעה חבותו השנתית הסופית. אין בניכוי המס כדי ללמד על חבותו הסופית של הנישום, אלא מדובר בצורת הגבייה ובה בלבד. לאור זאת קובע בית המשפט כי כספים שנוכו במקור בשגגה והועברו למדינה אינם כספים שנגבו בידיה אלא בידי המעסיק. כל עוד לא נערכה שומה סופית לעובד, לא ניתן לראות במדינה כאילו גבתה מס. בית המשפט ממשיך ובוחן מהם תנאי חובת ההשבה של כספים שנוכו שלא כדין וחלים על המדינה, וקובע כי רק לאחר בקשה להחזר מס שנדחתה, ניתן לראות את הכספים כאילו הם מוחזקים שלא כדין. בהיעדר בקשה להחזר מס – אין עילה לדרישת השבה, ומשכך אין עילה לתובענה ייצוגית. בית המשפט מוסיף כי מכיוון שאין מחלוקת לגבי אי חבות במס עבור חברי הקבוצה

מס הכנסה מאמרים

20 2023 מאי 560 ידע למידע

רווח הון: רכישה עצמית לא מקטינה את הרר"ל במסלול המיסויי רו"ח רונית בר

סכום הרר"ל במסלול המס, בחישוב מס רווחי ההון שחל בעת מכירת מניות החברה. בחישוב המס החל במכירת מניות החברה , טען פקיד השומה כי בחישוב 2015 בשנת הרר"ל במסלול המיסויי, יש להפחית סך של כשלושה מיליון ש"ח, הסכום שבו רכשה החברה את מניותיה ברכישה עצמית, כיוון שבמהותה, רכישה עצמית מהווה חלוקת דיווידנד. עמדת רשות המיסים, כפי שהובעה בסעיף "רכישה עצמית של 2/2018 לחוזר 6.3 מניות בהתאם לחוק החברות", היא כי בחלופה המיסויית יש להפחית בכל מקרה את סכום הרכישה העצמית מסכום הרר"ל, בדומה לחלוקת דיווידנד (בחלופה החשבונאית קובע החוזר כי יש להפחית את סכומי הרכישה העצמית בהתאם לסעיף לחוק החברות, גם אם לא הופחתו 302 מהעודפים אלא נרשמו כמניות באוצר, ויש להניח שבחישוב החשבונאי, ברוב המקרים, רכישה עצמית מקטינה את סכום הרר"ל).

ניתן פסק הדין בעניין 7.12.2022 ביום ) (להלן: 5366-05-20 ספקטור (ע"מ "המערער"). פסק הדין עוסק בהיבטי מיסוי שונים של עסקה למכירת מניות חברת ספקטרוניקס בע"מ (חברה ציבורית) (להלן: "החברה"), על ידי חברת אחזקות בבעלות , וכן בדיווידנדים 2015 המערער בשנת שקיבלה חברת האחזקות מהחברה, הכול בהתייחס לעסקה לרכישת המניות שבוצעה . 2000 בשנת לטענת פקיד השומה עסקת הרכישה בשנת הייתה עסקה מלאכותית בהתאם 2000 לפקודה, ולעמדתו יש להתעלם 86 לסעיף ממנה. בית המשפט אישר את עמדת פקיד השומה (בהתאם להלכת גוטשל בבית המשפט העליון), ושלל טענת התיישנות בהתאם להסכמות בכתב בין הצדדים בסוגיה זו, שנחתמו בזמנו. במאמר זה נעסוק בסוגיה נקודתית אחרת שעלתה בפסק הדין: האם יש לראות בעסקה לרכישה עצמית של מניות החברה משום חלוקת דיווידנד, המקטינה את

www.ahec tax.co.il הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 21

ב קובעת כי מסכום 94 כיוון שלשון סעיף הרר"ל יש להפחית "דיווידנד שחולק" והוא אינו נוקט לשון רחבה יותר של "חלוקה" לחוק החברות, הכוללת 1 כהגדרתה בסעיף גם חלוקת דיווידנד וגם רכישה עצמית, ב אינה מאפשרת לראות 94 הרי לשון סעיף ברכישה עצמית "דיווידנד שחולק" לעניין זה ואין להפחיתה מסכום הרר"ל המיסויי. וכך נפסק. לאור קבלת עמדת רשות המיסים במרבית הסוגיות בפסק, יש להניח כי היא לא תגיש ערעור לבית המשפט העליון על סוגיית הרכישה העצמית והשפעתה על הרר"ל כאמור. ככל שכך יהיה, הרי ישנה קביעה שיפוטית שסכום רכישה עצמית אינו מקטין את הרווחים הראויים לחלוקה במסלול המס בחישוב מס רווח ההון בעת מכר מניות חברה.

בית המשפט דן בחישוב הרר"ל המיסויי וקובע שאמנם מבחינה תכליתית יש לראות ברכישה עצמית במהותה חלוקת דיווידנדים. עם זאת, בית המשפט מסתמך על הלכת ) שבה קבע בית 8511/18 דלק הונגריה (ע"א ב ברורה 94 המשפט העליון כי לשון סעיף ואין להשלימה או להרחיבה, ולפיכך קובע כי אין להרחיב את לשון הסעיף, ורק דיווידנד כפשוטו יופחת מסכום הרר"ל. בית המשפט מצטט מההלכה: "… פשיטא, כי בכגון דא בית המשפט אינו רשאי 'להשלים' את דבר החקיקה על מנת להביא לתוצאה אחרת הרצויה בעיניו… לעמדתי, במקרה שלפנינו ניתן לעצור בשלב בחינת הלשון, שכן ב ברורה לגמרי… 94 לשונו של סעיף לשיטתי, ניתן לעצור בנקודה זו. מלשונו של הסעיף וקיבוצן של ההגדרות הרלוונטיות, ברור ונהיר כי המחוקק החריג מכירת מניות של חברה שהכנסותיה לא התקבלו ב והטבת 94 בישראל מגדרו של סעיף המס הכלולה בו."

מס הכנסה מאמרים

22 2023 מאי 560 ידע למידע

העברתי כסף מקרן הפנסיה לקופת הגמל, מה יהיה בפרישה? נדב טסלר

תקנות העברת הכספים ופקודת מס הכנסה מקשים על חוסכים שיבקשו לנצל בעתיד את הכספים שצברו בקופת הגמל בדרך של קצבה או היוון קצבה. בשנים האחרונות יותר ויותר חוסכים בוחרים להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני לקופת הגמל. עד כה בחנו את המשמעות של ההחלטה לאורך תקופת החיסכון, אך מתברר כי להעברת הכספים יש משמעות גם בסוף הדרך – משיכת הכספים. מדוע חוסכים בוחרים להעביר כספים לקופת הגמל קופת הגמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני שאינו כולל כיסויים ביטוחים, ריבוי החברות המנהלות בתחום יצר מגוון רחב של מסלולי השקעה ותחרות בדמי הניהול שמאפשרים את ניהול החיסכון הפנסיוני בדמי ניהול מצבירה בלבד. בנוסף, קופות הגמל מאפשרות את ניהול , פלטפורמה IRA , הכספים גם בניהול אישי שלא קיימת בקרן הפנסיה. ניהול כספים באופן אישי מאפשר להוזיל את עלויות הניהול ואת השליטה בהשקעות.

חוסכים שבוחרים לנהל את כספם בקופת הגמל מניחים שמגוון אפשרויות ההשקעה יגרום להם להשיא תשואה עודפת על חסכונותיהם הפנסיונים מעבר לתשואה אותה הם יקבלו בקרן הפנסיה. כיצד העברת הכספים לקופת הגמל תשפיע עלינו בפרישה? לאורך שנות החיסכון קיבלנו החלטות לגבי סוג המוצר הפנסיוני שלנו בהתאם לשיקולים כמו: ● היקף הכיסוי הביטוחי ● דמי הניהול ● תשואות בפרישה השיקולים עשויים להשתנות ואנו עשויים לבחון היכן ניתן לקבל את קצבת הזקנה הגבוהה ביותר, מהו מסלול הפרישה המתאים ביותר עבורנו, הקטנת התנודתיות בשוק ההון, העברה בין דורית של הכספים ואפשרויות למשיכת כספים בפטור. בניגוד לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, קופת הגמל (כיום), אינה מאפשרת קבלת

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 23

זכאית אחרת בשל אותם חודשים, יופחת מהסכום המרבי האמור, סכום בגובה היתרה הצבורה בשל אותם כספים מה הכוונה? מכיוון שקרנות הפנסיה זכאיות לתשואה מובטחת, ההפקדה אליהן מוגבלת בתקרה מפעמיים השכר 20.5% חודשית בגובה מדובר בסכום 2022 הממוצע במשק. בשנת ש"ח עבור כל 51,910 ש"ח או 4,325 של שנת וותק. 20 פורש שברשותו קופת גמל עם וותק של 1,038,218 שנים יכול להעביר לקרן הפנסיה ש"ח. כספים שיועברו לקרן פנסיה מקיפה ועוברים את התקרה השנתית יועברו לקרן פנסיה משלימה. אני מרוויח מתחת לתקרה, האם תהייה לי בעיה בפרישה? בעוד שבהפקדה לקרן פנסיה, התקרה נבדקת במועד ההפקדה וכספים מעבר לתקרה עוברים לקרן המשלימה. בהעברת כספים מקופת גמל או מביטוח מנהלים לקרן הפנסיה בודקים את סך הכספים (השווי הריאלי) שנצברו בקופה ולא את הערך הנומינאלי שלהם. כלומר, חוסך בקופת הגמל שיעמוד במטרתו וישיא תשואה על ההשקעות שלו עשוי לגלות שלא כל הכסף שחסך יכול לחזור חזרה לקרן הפנסיה.

קצבה חודשית וחוסך שיבקש למשוך קצבה יאלץ להעביר את הכספים חזרה למוצר משלם קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

המשך המאמר מתבסס על התקנות 20 הידועות במועד כתיבתו. יתכן שבעוד שנים, ישתנו הכללים.

האם ניתן להחזיר כספים מקופת הגמל חזרה לקרן הפנסיה? קרנות הפנסיה מאפשרות 2018 החל מינואר העברת כספים לקרן הפנסיה לצורך פרישה מיידית. אל לקרן הפנסיה ניתן להעביר חיסכון של תגמולים ופיצויים או חיסכון של פיצויים בלבד וזאת בתנאי שהחוסך . 60 עבר את גיל בהתאם לתקנות העברת כספים, העברת הכספים מותנית בכך שהסכום שיועבר לקרן הפנסיה לא יעלה על תקרת ההפקדה השנתית כפול שנות הוותק בקופה. מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית, כספים בסכום העולה על הסכום המרבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעבר, לפי הוראות תקנות קופות לחוק שיבואו 22 גמל או תקנות לפי סעיף במקומן, כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה; ואולם לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן חדשה

מס הכנסה מאמרים

24 2023 מאי 560 ידע למידע

האם ליצר קצבה חודשית או למשוך את הכספים. נניח פורש שהחל לחסוך בקרן הפנסיה , וכיום עומד לרשותו סכום של 1995 בשנת מיליון שקלים. במידה והחוסך יעביר את 2 הכספים לקופת הגמל ערב הפרישה הוא 1.4- יוכל להחזיר לקרן הפנסיה חזרה רק כ מיליון ש"ח. בניגוד לדוגמה התאורטית שהצגנו מעל, המניחה גידול בשכר הממוצע במשק וגידול בתקרות לאורך השנים. עבור הפורש כיום אנו יודעים מה התקרה וניתן לחשב את הסכום המירבי אותו ניתן להחזיר. במקרה זה, החוסך צריך לשקול את הכדאיות בהעברת הכספים מקרן הפנסיה וזאת בהתאם לכוונתו בעתיד למשוך קצבה מהקרן. אני מפקיד היום רק את הפיצויים לקופת הגמל, האם זה משפיע גם עלי? הצגנו בעבר חלופה נוספת עבור חוסכים המעוניינים לחסוך בקופת גמל והיא לשמור על הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה. בחלופה זו, הופקדו תגמולי העובד ותגמולי המעסיק לקרן הפנסיה ורכיב הפיצויים הופקד לקופת הגמל. אפשרות זו, אפשרה לחוסכים בעלי שכר גבוה להגדיל את השכר המבוטח בקרן שנות וותק תקרה שנתית תקרה להעברה 27 ש"ח 51,910 ש"ח 1,401,570

15,000 שמרוויח 30 ניקח לדוגמה חוסך בן ש"ח בחודש ויש ברשותו חיסכון קיים ש"ח 100,000 בגובה החוסך בחר להעביר את הכספים לקופת 0.5% גמל בדמי ניהול מצבירה בלבד בגובה והוא מניח כי הוא ישיג תשואה שנתית של . 67 בממוצע עד לגיל 8% 2% לצורך הדוגמה נניח גידול בשכר של 3% – בשכר וגידול בשכר הממוצע במשק ב בשנה. יעמוד לרשות החוסך סכום של 67 בגיל ש"ח, התקרה אותה יהיה ניתן 10,320,243 להחזיר לקרן הפנסיה (בהתבסס על וותק 7 שנים) תעמוד על קצת יותר מ – 42 של מיליון ש"ח. מה היה קורה במידה והיה משאיר את הכספים בקרן הפנסיה? במידה והיה צובר סכום זהה בקרן הפנסיה, לא הייתה נבחנת התקרה והוא היה יכל לקבל קצבה מכל הסכום שנצבר. בהעברת כספים לפרישה לביטוח מנהלים לא קיימת תקרה עד הפנסיה יש עוד הרבה זמן, מה קורה למי שרוצה לפרוש עכשיו? המלצנו בעבר לחוסכים שעברו את גיל הפרישה וטרם המירו את הכספים לקצבה להעביר את יתרת הכספים לקופת הגמל. היתרון במהלך מסוג זה הוא שבמקרה של מוות השאיר יקבל סכום חד פעמי, השאיר יהיה זה שיחליט מה לעשות בכספים

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 25

היוון סכום קצבה הזהה לסכום הפיצויים שברצונו למשוך. במקרה זה לא ניקנס על המשיכה. הבעיה: לא ניתן להוון פיצויים בלבד מקופת הגמל היוון קצבה היא האפשרות הטובה ביותר לקבלת סכומים חד פעמיים בפרישה. במקרה זה לא ניקנס על משיכת הפיצויים. הסדיר את הכללים להיוון 206 תיקון קצבה וקבע כי במסגרת התיקון ניתן לבצע היוון רק במידה ומבצעים אותו מקופה שבה הופקדו כספי הפיצויים זה לצד זה, והיוון מתבצע הן על כספי הפיצויים והן על כספי התגמולים. ) יחיד שמשך סכומים מקופת גמל 4( במרכיב שמקורה קצבה כהיוון בלא מרכיב הפיצויים, שהופקדו תגמולי המעביד כהגדרתם בסעיף יראו אותו כמי שחזר בו ,) 3 (ה 3 מכוונתו להשאיר את הכספים למטרת א)(ז). 7 ( 9 קצבה, ויחולו הוראות סעיף -היוון של פיצויים בלבד או היוון מקופה שהופקדו בה פיצויים בלבד יחשב כחרטה מרצף קצבה.- חוסך שמרוויח מתחת לתקרה ומפצל את ההפקדה עם קופת גמל 20 ישנם חוסכים שמרוויחים פחות מ – אלף ועדיין בוחרים לפצל את ההפקדות בין קרן הפנסיה לקופת הגמל, במטרה להשיא רווחים על כספי הפיצויים ולהחזיר בעתיד את הכספים חזרה לקרן הפנסיה.

הפנסיה ולחוסכים בשכר הנמוך מהתקרה לפזר את החיסכון הפנסיוני שלהם בין שני מוצרים. מוצר המקנה כיסוי ביטוחי זול ומוצר המאפשר חשיפה גבוהה לשוק ההון. נבחן כעת מה תהייה המשמעות לפיצול הפקדות בין המוצרים בפרישה. חוסך שמרוויח מעל התקרה בקרן הפנסיה אלף שקלים לא 20 חוסך שמרוויח מעל כ- יכול לבטח את מלא שכרו בקרן הפנסיה. חוסך שמראש בחר לפצל את הכספים בין קרן הפנסיה לקופת הגמל יודע שבעתיד הוא לא יוכל להעביר את הכספים לקרן הפנסיה לצורך קבלת הקצבה. במועד קבלת הקצבה יהיה עליו לבחור האם לנייד את כספי הפיצויים לביטוח מנהלים לקבל קצבה או לטפל בכספי הפיצויים ולקבל אותם כסכום חד פעמי. לחלופין, באפשרותו להוציא את כספי התגמולים מקרן הפנסיה ולנייד חזרה רק את כספי הפיצויים. אפשרות זו רלוונטית למי שקצבה מכספי הפיצויים בלבד תספיק לו למחייתו ואילו כספי התגמולים ישמשו להעברה בין דורית פטורה ממס. תזכורת: השימוש בכספי הפיצויים בפרישה בפרישה באפשרות החוסך למשוך את כספי הפיצויים תוך ניצול הפטור על תקרת הפיצויים. במקרה זו הפורש "ייקנס" על כל שקל של פיצויים פטורים 1.35 – ב שימשוך. אפשרות נוספת היא היוון קצבה,

מס הכנסה מאמרים

26 2023 מאי 560 ידע למידע

וחלק מכספי הפיצויים תידרש להעביר לביטוח מנהלים (או לקרן פנסיה משלימה) או למשוך. בשורה התחתונה תקנות העברת כספים ופקודת מס הכנסה בנוסחה כיום יקשו על חוסכים שאכן ישיגו תשואה עודפת על הכספים בקופת הגמל. חוסכים שעתידים לפרוש בשנים הקרובות צריכים להכיר את הכללים בטרם יקבלו 20 החלטה. חוסכים שצריכים לפרוש בעוד שנים, צריכים להאמין שהכללים ישתנו לטובתם.

במקרה זה, בעתיד, כאשר הם ירצו לנייד חזרה את מרכיב הפיצויים לקרן הפנסיה תיבחן שוב תקרת ההפקדה. יהיה עליהם לעמוד במבחן תקרת ההפקדה השנתית – פחות הסכום שהופקד בקופה חשוב לזכור כי במקרה זה הסכומים יבחנו בערכים ריאליים ולא בערכים נומינאליים. כלומר יתכן וכיום אתה עומד בתקרה השנתית להפקדה של כספי תגמולים וכספי פיצויים לקרן הפנסיה. אך בעתיד בצירוף התשואות על הכספים לא תוכל להחזיר חזרה את מלא הכספים לקרן הפנסיה

מה קורה למקדם הקצבה אחרי היציאה לפנסיה? נדב טסלר

כיצד משתנה מקדם הקצבה אחרי היציאה לפנסיה והאם יש הבדל בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים בפוליסות ביטוח מנהלים שנמכרו לפני , מקדם הקצבה נקבע כבר במועד 2012 שנת ההצטרפות. הדעה הרווחת היא שמכיוון שיש בביטוחי המנהלים מקדם מובטח

המקדם לא משתנה לאחר היציאה לפנסיה. למקדם ההמרה הרשו לי לבאר את הנושא, , אין כל משמעות לאחר היציאה לפנסיה בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים. מקדם ההמרה כשמו כן הוא, ממיר את היתרה הצבורה לקצבה חודשית. 2012 בפוליסות ביטוח מנהלים עד לשנת

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 27

. החל ממועד תחילת תשלום הקצבה, 4 ישתנה סכום הקצבה מדי חודש על-פי שיעור התשואה ברוטו על ההשקעות במסלול השקעה ברירת המחדל, בניכוי לפרק 8.1 דמי הניהול כאמור בסעיף הקצבה, ובניכוי הריבית התחשיבית שעל-פיה חושבה הקצבה החודשית לעיל. 2.2 היסודית כאמור בסעיף בקרן הפנסיה קיים מנגנון אחר, קרן הפנסיה פועלת כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, הערבות ההדדית חלה גם על מקבלי הקצבאות ולכן פעם ברבעון מתעדכנת הקצבה בהתאם לאיזון הדמוגרפי שחל על כל העמיתים בקרן, איזון שמושפע מתביעות נכות, מקרי מוות והתארכות תוחלת החיים של מקבלי הקצבאות. פעם בשנה תיבדק עמידה ביעד התשואה ובמידה שהקרן לא עמדה ביעד התשואה תתעדכן הקצבה. חשוב לדעת כי בקרן 40% הפנסיה בניגוד לביטוחי המנהלים רק מהנכסים נמצאים בשוק ההון והיתרה זכאית להבטחת תשואה. כך שקרן הפנסיה רק 3.36% נדרשת לעמוד ביעד תשואה של מנכסיה. 40% על

מקדם ההמרה נקבע במועד ההצטרפות ואילו בקרן הפנסיה ובפוליסות מאוחרות יותר מקדם הקצבה יקבע במועד היציאה לפנסיה. לאחר המרת הכספים לקצבה חודשית אין עוד משמעות למקדם. אם כך, מה משפיע על הקצבה החודשית לאחר היציאה לפנסיה? בכל מוצר פנסיוני ישנו מנגנון שנועד להבטיח את תשלום הקצבאות לחוסך לכל ימי חייו ולכן הקצבאות מתעדכנות בהתאם לאותו מנגנון. בביטוח המנהלים הקצבה תתעדכן בכל חודש בהתאם לתשואה שהשיגה החברה בשוק ההון ובהתאם לריבית התחשיבית שנקבעה בתנאי הפוליסה. לצורך הדוגמה, הריבית התחשיבית נטו היא בשנה, במידה שהחברה עמדה ביעד 3.5% התשואה (היעד נמדד מידי חודש) תתעדכן הקצבה כלפי מעלה. במידה שהחברה לא עמדה ביעד התשואה, הקצבה תתעדכן כלפי מטה. חשוב לזכור כי פוליסות לאחר מושקעות בשוק ההון לאחר 1990 שנת .100% - היציאה לפנסיה וחשופות לו ב אופן עדכון הקצבה בפוליסת ביטוח , של חברת 2007 מנהלים, מגדלור לחיים מגדל.

מס הכנסה מאמרים

28 2023 מאי 560 ידע למידע

גילוי מרצון לפני כניסת המגבלות על החזקת מזומן לתוקף עו"ד רו"ח רמי אריה

מזומנים, וכן להרחיב את חובת הדיווח בגין החזקת מזומן, בין היתר, כדלקמן: . מוצע לקבוע מגבלה על החזקת מזומן 1 ש"ח, כך 200,000 מעל סכום של שהחזקת כסף מזומן בסכום הגבוה מסכום זה תהווה עבירה פלילית. ההנחה היא כי מחד גיסא החזקת סכום גבוה יותר עשויה להוות פוטנציאל לפעילות פשיעה וייתכן שהיא מצביעה על שימוש לא לגיטימי במזומן זה, ומאידך גיסא הגבלות על החזקה של סכום גבוה מזה לא צפויות להכביד על מי שכוונתו להשתמש במזומן בצורה נורמטיבית. . בשל העובדה שלא ניתן לנטר את מקור 2 המזומן ותנועתו עד לרגע שבו נמצא לראשונה, וכדי לתת שהות לגורמי האכיפה לבחון אם בכספים שהוחזקו מעל הסכום המותר בהחזקה נעברה עבירה או אם יש לערוך לגביהם שומת לאפשר תפיסה ראשונית מס, מוצע שיוחזק בניגוד של סכום המזומן יום. 60 למגבלות שנקבעו לתקופה של

2024- לפי טיוטת חוק ההסדרים לשנים , יחול איסור להחזיק בסכום מזומן 2023 ש"ח, דבר אשר יהווה 200,000 העולה על עבירה פלילית, וכן תהיה חובת דיווח לרשות המסים על מי שיחזיק במזומן בסכום ש"ח. כל זאת כחלק 50,000 העולה על מהמלחמה בהון השחור. מי שאיסורים אלו נוגעים לו, כדאי שיעשה גילוי מרצון ברשות המיסים בטרם כניסת הוראות אלו לתוקף. 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן משנת מחייב כל אדם במדינת ישראל לא לשלם במזומן עבור עסקאות, אלא עד הסכומים המרביים אשר נקבעו בחוק, כפוף לחריגים. הופחתו הסכומים 1.8.2022 נציין כי מיום המותרים בשימוש במזומן ובשיקים. כך, הסכום המרבי אשר יותר בתשלום לעוסק ש"ח, ובין אנשים 6,000 עומד על סך ש"ח (למעט בעת 15,000 פרטיים על סך של רכישת רכב על ידי אדם פרטי, שבה התקרה ש"ח). 50,000 עומדת על סך של בהתאם לטיוטת חוק ההסדרים, מוצע לתקן את החוק כך שיחולו הגבלות על יחידים ועוסקים גם בקשר להחזקת

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 29

באשר למי שמחזיק סכומי מזומן ערב , ולא עלה בידו להפקידו תחילת ההסדר בחשבון בנק, מוצע לקבוע הוראות מעבר אשר יאפשרו להחזיק במזומן מעל הסכום המותר בהחזקה במשך תקופה של ארבע 25% שנים, תוך הפחתת הסכום בשיעור של בכל שנה, כך שבסיום תקופת המעבר לא יוותר בידי המחזיק סכום האסור בהחזקה. נוסף על המגבלות על החזקת מזומן חובת דיווח בסכומים גבוהים, מוצע להטיל 50,000 על החזקת מזומן בסכומים שבין . זאת, בדומה ש"ח 200,0000- ש"ח ל לסכום שעוגן בצו איסור הלבנת הון, ונקבעה בו חובת דיווח על תאגיד בנקאי 50,000 שבוצעה בו פעולה במזומן מעל ש"ח. אנו מציעים לאלו המחזיקים מזומנים ש"ח וקיים ספק 200,000 בסכום העולה על בדבר מקורם של המזומנים, לפנות בהקדם להליך גילוי מרצון על ידי דיווח לרשות המיסים, ובכך להימנע מתפיסת כספים אלו בעתיד.

לאחר שיקבע אם נעברה עבירה בכספים או אם יש לשום אותם, יוחלט מהו הסכום שיש להחזיק עד סיום ההליכים לצורך כך. מוצע להגביל נוסף על ההגבלה על יחידים, . על החזקת סכום מזומן זהה בידי עוסקים פי דברי ההסבר, מתן פטור לעוסקים ייצור לקוּנָה בחקיקה ועלולה לגרום ליחידים בעלי מזומן להירשם כעוסקים רק כדי לצאת מתחולת החוק. עם זאת, היות שבמהלך פעילותם העסקית השוטפת עוסקים מחזיקים מזומן, מוצע לערוך הבחנה באופן הבא: לגבי עוסק בעל מחזור עסקים נמוך . 1 - אין זה סביר כי מיליון ש"ח 15 מ- יצבור במהלך פעילות עסקית שוטפת של כמה ימים מלאי מזומנים בסך ש"ח, לכן המגבלה תחול גם 200,000 לגביו. עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על . 2 - יהיה רשאי להחזיק מיליון ש"ח 15 מזומן העולה על סכום המגבלה אם סכום המזומן התקבל בשבעת ימי העסקים האחרונים, זאת במטרה לאפשר פעילות שוטפת של העסקים.

מס הכנסה מאמרים

30 2023 מאי 560 ידע למידע

חקיקה - מיסוי קריפטו רו"ח ומשפטן אלעד נעמן

● קביעת כללים לגבי סיווג מיקום נכס דיגיטלי בהתאם לתושבות בעל הנכס הדיגיטלי ובהתאם לזיקה של הנכס הדיגיטלי לנכס בישראל או שירות בישראל. ● קביעת הוראות לגבי מועד חובת הדיווח.

לקראת חוק ההסדרים הקרוב פורסם באתר קובץ החלטות 31.1.2023 הכנסת ביום הממשלה (להלן: "הצעת הממשלה"), העתידות להיות מאושרות במסגרתו. הפרסום מהווה טיוטה ראשונית בלבד. בהצעת הממשלה נכללו הצעות לשינוי בתחומים רבים. להלן תודגש ההתייחסות לנושא המיסוי בתחום הפעילות בנכסים דיגיטליים. . תיקון פקודת מס הכנסה והכללת 1 הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות: ● קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים.

● ניכוי מס במקור ותשלום מקדמות לגבי הכנסה מנכסים דיגיטליים. . קביעה בחקיקת משנה של הוראות 2 ליישום מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות:

● כללים לניכוי מס במקור לגבי הכנסה מפעילות בנכסים דיגיטליים שנעשית באמצעות גופים מפוקחים ובעלי רישיון בישראל ותשלום המקדמות לגבי ההכנסה כאמור.

● קביעת הגדרה לסיווג של גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל.

הכותב - אלעד נעמן, רו"ח, משפטן, יוצא רשות המיסים, מייסד משרד בוטיק המתמחה בכל תחומי אימייל 073-7948088 – המיסוי הישראלי והבינלאומי, גילוי מרצון ומטבעות דיגיטליים. מספר טלפון elad@nc-tax.co.il : ישיר

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 31

אלף 200 נכס דיגיטלי בשווי העולה על ש"ח ובלבד שההחזקה אינה באמצעות גוף מפוקח. לדעתי, השינויים והתיקונים שעלו בהצעת הממשלה בנושא מיסוי קריפטו נכונים וראויים, ויקדמו פשטות וודאות ליחידים וחברות בחישוב ובתשלום המס. לפרטים נוספים ולסיוע בנושא אתם מוזמנים ליצור קשר עם אלעד נעמן יועצים. אימייל ישיר: 073-7948088 – מספר טלפון elad@nc-tax.co.il

● כללים לקביעת עלות נכס דיגיטלי. ● חובות דיווח לגבי פעילות בנכס דיגיטלי.

● קביעת פטור מדיווח שנתי בשל ביצוע מכירה של נכס דיגיטלי ובלבד שהמכירה בוצעה באמצעות גוף מפוקח ובעל רישיון בישראל וזאת כאשר מחזור העסקאות 2.5- הכולל של הנישום נמוך מ , ובתנאי שלא קמה חובת ₪ מיליון דיווח בשל נסיבות אחרות. . קביעה בחקיקת משנה של חובת הודעה 3 מקוונת לרשות המיסים על החזקה של

ועדת ערר קורונה אינה רשאית לטעון ביוזמתה לשלילת מענק עו"ד רו"ח רמי אריה

סוגיה זו של הרחבת חזית המחלוקת על ידי ועדת הערר לקורונה בעניין הזכאות למענק, נדונה בבית המשפט המחוזי בעניין חברת ווטרמטיק 33553-01-22 ווטרמטיק (עמ"נ אינטרנשיונל בע"מ נ' רשות המיסים, ניתן ), העוסקת בתכנון, הקמה 16.10.2022 ביום והתקנת מערכות לטיהור מים.

ועדת הערר לענייני קורונה חייבת לדון רק בסוגיות ובנימוקים שהועלו על ידי רשות המיסים בהחלטה בהשגה ובכתב הערר של המערער, והיא אינה מוסמכת להרחיב ולהוסיף שאלות והכרעות לגבי עניינים שלא הועלו כלל על ידי רשות המיסים.

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

32 2023 מאי 560 ידע למידע

לתקנות הסיוע הכלכלי סדרי 9 ו- 7 תקנות דין, עוסקות בסמכות הוועדה לעיון בערר רשאית הוועדה, 7 ולבירור ערר. לפי תקנה בין היתר, למחוק או לדחות על הסף ערר, בין שמיוזמתה ובין שלבקשת המשיב (מטעמי חוסר סמכות או מחמת היעדר עילה) – ובלבד שניתנה לעורר הזדמנות להגיב על . הוועדה אף מוסמכת להורות בקשה שכזו לעורר להגיש הודעה משלימה בעניינים שהורתה עליהם או להגיש נוסח מתוקן של הערר. לפי הדין, סמכויות הוועדה הן סמכויות אדברסריות, כלומר סמכות להכריע על פי כתבי הטענות והראיות שהובאו בפניה. הלכה היא כי גוף שלטוני, שהוסמך לפי דין להפעיל סמכויות מסוימות, מחויב בקיומן של נורמות מהמשפט המנהלי, ובראש ובראשונה חייב הוא לפעול בשקיפות, בהגינות ובסבירות, תוך מתן זכות טיעון לצדדים. לוועדת הערר הוקנו סמכויות לפי חוק הסיוע הכלכלי ולפי תקנות חוק הסיוע הכלכלי (סדרי דין). בהפעלתן, מחויבת הוועדה בנורמות מתחום המשפט המנהלי. בהחלטות הרשות בהשגות ובכתב התשובה לערר שהגישה לא הועלתה כלפי החברה טענה בעניין סתירה בין טענותיה ביחס להכנסות שהיו צפויות לה בתקופת הזכאות מאי-יוני לעומת ההכנסות שהיו צפויות לה בתקופת הזכאות יולי-אוגוסט, ואף לא הועלתה כל טענה קונקרטית בעניין הכנסתה המדווחת של החברה בחודש ושאלת מקור ההכנסה 2020 ספטמבר שלעיל.

רשות המיסים דחתה את ההשגות שהגישה החברה בשל דחיית בקשותיה למענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי, לחודשים מאי-יוני . הרשות נימקה 2020 ויולי-אוגוסט 2020 את החלטתה בכך שמחזורי החברה הם תנודתיים, ולפיכך ביצעה השוואת ממוצעי המחזורים ולא נמצאה פגיעה העולה על .40% החברה הגישה ערר, אולם ועדת הערר דחתה את שני העררים. בערעור לבית המשפט טענה החברה בין היתר כי ועדת הערר ביססה את החלטתה לקבל את עמדת הרשות ולאשר את הסטייה מהנוסחה הקבועה בחוק, על שני במהלך ביוזמת הוועדה עניינים אשר הועלו הדיון, בלי שנכללו בהחלטות בהשגה או בכתב התשובה של הרשות בעררים, ובלי בנוגע אליהם: זכות טיעון שניתנה לחברה האחד, הסתירה הלכאורית בין טיעוני החברה בעררים שהגישה בדבר ההכנסה שהיו אמורים להניב פרויקטים בחו"ל; השני - מחזור העסקאות הגבוה בחודש והחשש שהעלתה הוועדה 2020 ספטמבר בדבר הסטת הכנסות. מנגד טענה הרשות בין היתר כי על בית המשפט לבחון אם ההחלטה שהתקבלה על ידי הוועדה היא סבירה בהינתן העובדות שהיו בפניה, ואין מקום להחלפת שיקול דעת הוועדה בשיקול דעתו של בית המשפט.

מס הכנסה מאמרים

2023 מאי 560 ידע למידע 33

בית המשפט קבע כי לחברה לא ניתנה הזדמנות ממשית להתייחס לשאלות ועדת הערר בעניין החשש שלה להסטת הכנסות לכאורה כדי לזכות במענק בתקופות הזכאות. מדובר בקביעה עובדתית שראוי היה כי תתברר כדבעי, מתוך מתן אפשרות סדורה לחברה להתייחס אליה, נוכח חומרת החשד שהעלתה הוועדה, שהובילה להחלטה לדחות את העררים. בכך נפל פגם מהותי בהחלטת הוועדה, אשר ביססה את החלטתה הן על עניין הסתירה בראיות ביחס לפגיעה בהכנסות בין תקופות הזכאות והן על עניין ההכנסה , מבלי 2020 המדווחת של חודש ספטמבר שאפשרה לחברה להתייחס לכך באופן שלם ומלא, ומתוך פגיעה משמעותית בזכות הטיעון ובזכותה להתגונן כראוי. פגם זה מקבל משקל משמעותי יותר בשל העובדה כי עניינים אלו הועלו ביוזמת הוועדה, וכלל לא נטענו על ידי הרשות. לפיכך, חלה על הוועדה חובה מוגברת לאפשר לחברה להשמיע את טיעוניה. לאור האמור לעיל, קבע בית המשפט כי החלטת ועדת הערר קורונה והחלטת הרשות בהשגות מבוטלות. זהו עוד פסק דין בשרשרת פסקי דין שבהם מתקבלים ערעורים על החלטות ועדת ערר קורונה.

בית המשפט בחן אם נפגעה זכות מזכויות החברה בכך שהוועדה עוררה במהלך הדיון סוגיות שכלל לא נטענו על ידי הרשות – לא בהחלטה בהשגה ולא בכתב התשובה לעררים, וקבע כי בחינת מהלכו של הדיון בפני הוועדה ובחינת החלטת הוועדה מובילות למסקנה כי יש ממש בטענות החברה בעניין הפגיעה בזכויותיה. החברה זכאית שלא להיות מופתעת בדיון בוועדה בשאלות שאינן חלק מגדר המחלוקת כפי שהותוותה בכתבי הטענות של הצדדים, ונובעת מההחלטה בהשגה ושאינה יכולה ליתן את התשובה עליהן בשליפה מהמותן. " לרדת לזירה ועדת הערר אינה רשאית " ואינה יכולה להרחיב את חזית המחלוקת בין הצדדים לסוגיות שלא הועלו כלל על ידי הרשות ולהעביר את כובד המשקל של הדיון לשאלות החורגות מההנמקה בהחלטה בהשגה ומטיעון הרשות בכתב התשובה לעררים. יתר על כן, גם לו הייתה הוועדה רשאית לשאול שאלות שיש בהן משום שינוי גדר המחלוקת בין הצדדים, נקבע כי היא אינה רשאית לעשות כן במסגרת הדיון, בלא מתן שהות להיערך מראש עם מסמכים רלוונטיים ותשובות לשאלות, או לכל הפחות לדחות את המשך הדיון למועד מאוחר יותר שיאפשר לחברה להיערך לשאלות אלו. ואולם הוועדה לא עשתה כך בענייננו.

מס הכנסה מאמרים

34 2023 מאי 560 ידע למידע

המרת כופר מס חלף ההליך הפלילי עו"ד אלי דורון; עו"ד פארס פלאח

הסכמה להטלת כופר כסף חלף הליך פלילי נפוצה במקרי עבירות מס.

באופן כללי וברוב המקרים, אדם החשוד כי ביצע עבירה פלילית נחקר תחילה על ידי רשויות אכיפת החוק, ואם ישנן ראיות מספקות מוגש נגדו כתב אישום, מתנהל הליך פלילי שלם ולאחר מכן, בהתאם להחלטת בית המשפט, מורשע הנאשם בביצוע העבירה ונגזר עליו עונש בהתאם, או שהוא מזוכה. מהו "כופר מס" עם זאת, במקרים מסוימים המחוקק הקנה לרשות המנהלית סמכות שבשיקול דעת להימנע מלנקוט הליך פלילי כנגד חשוד בביצוע עבירה מסוימת בתמורה לתשלומו של סכום כסף הנגזר מחומרת העבירה, נסיבותיה ונסיבותיו האישיות של העבריין - כופר כסף. הליך זה חריג להליך הפלילי, ובית המשפט אף עמד על כך לא אחת, למשל טהלר נ' נציב מס הכנסה: 4001/99 בבג"ץ "אין לאדם זכות קנויה לשלם כופר בגין עבירות שביצע ולהשתחרר מעולו של משפט פלילי... נטילת הכופר תחת ההליך הפלילי, הוא חריג, שכן, על אדם שיש מקום להניח כי עבר עבירה, לתת עליה את הדין במשפט."

אופן קיום הליך הכופר הליך הכופר מתחיל אצל נציב מס הכנסה, השוקל את הבקשה שהוגשה על ידי הנישום – החשוד. הליך הבקשה נפתח ביוזמתו של הפרט בשלב החקירה הפלילית, לפני הגשת כתב אישום, ובהתקיים תנאי החוק אף ניתן להגיש בקשה לתשלום כופר גם לאחר הגשת כתב אישום. ועדת הכופר מחליטה אם לקבל את בקשת הנישום או לדחותה. השיקולים שנבחנים לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי הם, בין השאר, הראיות בחומר החקירה, חומרת העבירה, מצבו האישי של הנישום, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון וכו'. השלכות תשלום כופר מס אכן, תשלום כופר מס אינו שווה להרשעה; עם זאת, הסמכות להטלת כופר מס בידי רשות מנהלית היא סמכות להטלת סנקציה עונשית שהיא פונקציה מעין-שיפוטית, ומעצם התשלום על ידי החשוד/ הנאשם ניתן להסיק מקצתה של הודיה בביצוע

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker