ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

552

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 552 ׀ גיליון 2022 ספטמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם יצויים לניזוקים עקב מבצע "עלות השחר" פ מענק קורונה בשינוי סיווג משותפות לאיחוד עוסקים על שליטה שכיר חויב בחוב ביטוח לאומי של החברה ב 2022 הבחירות לכנסת העשרים וחמש שיתקיימו בנובמבר

על שומה?! השתלמות ייחודית מפגשים 2 בת

בהדרכת

מקצועית ומעשית

בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים בפרט הליכי שומה שומות מע"מ שומות ניכויים השגות ערעורים ניהול מו"מ מול מפקחי המס

מספר המקומות מוגבל!

> להרשמה ופרטים נוספים

ידע, תובנות, טכנולוגיה קו מנחה כספים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

552 מס' 2022 ספטמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

הודיעה רשות המסים כי 2018 בשנת מלכ"רים הפונים למכרזים של גופים ממשלתיים, סיווגם כמלכ"ר ייבדק לפי מבחנים שנקבעו בהלכת "בשערייך ירושלים", וככל שיתברר כי אינם עומדים במבחנים, תשתמש רשות המסים בסמכותה לחוק מע"מ לשינוי סיווגם כעוסקים. 58 לפי סעיף לפי פסיקת בית המשפט העליון, מלכ"ר המבקש להשתתף במכרז של גוף ממשלתי יצטרך להציג אישור מאת רשות המסים כי הוא אכן מלכ"ר. מטרת הדרישה – מניעת יתרון במכרז מול גופים המסווגים כעוסקים עקב רכיב מע"מ. בהוראה שפורסמה לאחרונה מציעה רשות המסים ) 945 למלכ"רים שתי חלופות: מסלול ירוק (טופס או פנייה לקבלת החלטת מיסוי לאימות סיווגם כמלכ"רים. כתוצאה מדרישה זאת, מלכ"רים הפונים למכרזים ממשלתיים נמצאים תחת עינה הפקוחה של רשות המסים, וסיווגם כמלכ"ר ייבדק בקפידת יתר.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

בהזדמנות זאת נאחל לקוראינו שנה טובה, שנת שגשוג כלכלית וגמר חתימה טובה,

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

כתבו החודש

יועץ מס כנזי צורי רו”ח כרמי אייל רו”ח לבקוביץ אפי ד”ר (עו”ד) ליבוביץ’ אריה רו”ח ליבנה נדב עו”ד ג’ני מוסקוביץ’ אטקין רו”ח מורד מני עו”ד מלכא אבישי עו”ד מרציאנו קרן עו”ד נוה בועז עו”ד (רו”ח) עמפלי מאורי עו”ד רו”ח פרידמן אבי עו”ד רו”ח פרנקל יועד רו”ח צח-גלרט אורנה עו”ד רו”ח קורן יוסי

עו”ד רו”ח חונוביץ’ ניר רו”ח (משפטן) חיבה ישי עו”ד רו”ח חיות גרמן מר חיטמן חיים רו”ח חסונה אחמד עו”ד רו”ח טבח שלומי עו”ד (רו”ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב רו”ח (משפטן) יזרעאלי אלי רו”ח ירון יוסי רו”ח ישועה יוסי רו”ח כהן אברהם רו”ח (משפטן) כהן בועז רו”ח כהן דניאל

עו”ד אברהם שמוליק עו”ד אוחנה אפי עו”ד אלבוים עופר רו”ח (עו”ד) אלמקייס חגי עו”ד רו”ח ארויו רונן עו”ד רו”ח אריה רמי עו”ד אשרוב לילך עו”ד בינות רן יועץ פנסיוני בן-הרוש חיים רו”ח עו”ד ג’אנה שוקי עו”ד גבע משה עו”ד גבע שוש עו”ד גולדמן אורי יועץ מס גל מיכאל עו”ד דורון אלי רו”ח עו”ד דרייפוס אריאל עו”ד הלר דנה רו”ח הררי שלמה עו”ד זילברברג חיה עו”ד ורו”ח זריהן מאיר

עו”ד ורו”ח כהן יגאל עו”ד ורו”ח כהן יובל עו”ד כהן יוני רו”ח (משפטן) כהן ישי עו”ד כהן קובי רו”ח כמון רן

עו”ד רוטמן גיא עו”ד שילה אוהד רו”ח שמש רוזט

רו”ח (משפטנית) שני ענבל עו”ד ורו”ח שפירא אלכסנדר עו”ד רו”ח שרים הדס

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

עו"ד רו"ח רמי אריה פיצויים לניזוקים עקב מבצע "עלות השחר" בית המשפט המחוזי מוציא לרשות המסים כרטיס אדום ולוועדות הערר כרטיס צהוב על התנהלותן בעררים למענקי קורונה - )3720-11-21 עניין פודולסקי (עמ"נ

12

רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי אסור למפקחי המס לעשות ביקור פתע בבית הנישום

14

עו"ד רו"ח רמי אריה עסקאות בין צדדים קשורים - מכירת מניות אינה בהכרח מסווה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; למכירת פעילות

22

עו"ד עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; דורון פסו,

24

נדב טסלר משיכת כספי פיצויים ללא אישור המעסיק

28

רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס קריפטו - האם מטבע יציב הוא "נכס" בעל מפעל לייצור מערכות למטוסים זכאי למענק סיוע בשל נזקי עו"ד שוש גבע - פס"ד פודולסקי הקורונה המחוזי: עניינו של מקובל שהורשע בעבירות בגין העלמת הכנסות בסכום של למעלה משני מיליון ש"ח אינו נופל בתחום האפור, והכספים שהעביר

31

33

38

לרשותו אינם יכולים להיחשב תרומות

מיסוי בין-לאומי

רו"ח נדב ליבנה תיקוני חקיקה בקפריסין, הטבות לעובדים

42

עו"ד רו"ח רמי אריה העברת דיווחים כספיים אוטומטיים למדינות בחו"ל

44

תוכן עניינים

6 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

מיסוי מקרקעין קביעת חבות במס רכישה בגין פעולה באיגוד מקרקעין - טיב הזכות עו"ד חיה זילברברג ושווי העסקה שליחות, נאמנות והעברת מקרקעין לבעלות נאמן – החלטת מיסוי רו"ח (משפטן) ישי חיבה העליון: יו"ר בנק הפועלים לשעבר לא ישלם מס שבח על מכירת דירה עו"ד שוש גבע - פס"ד מעין ואח' מיליון ש"ח 45 ב- נדחתה טענת חברה כי מנהל מס שבח הפר הסכם פשרה: עו"ד שוש גבע פס"ד סיסמופ טכנולוגיות פעל בהתאם לדין - עו"ד רו"ח רמי אריה מענק קורונה בשינוי סיווג משותפות לאיחוד עוסקים על אספקת שירותי דיילות לחנויות בדיוטי פרי יחול מע"מ אפס ) 5 (א)( 30 לפי סעיף רו"ח (משפטן) ישי כהן ורו"ח (משפטנית) ענבל שני הכנסות שכירות - מי חייב במה, השכרת דירות "רבות" למגורים רו"ח (משפטן) בועז כהן, רו"ח (משפטן) ישי כהן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה פעולות גיבוש עובדים היבטי מ"ה ב"ל והשלכות מס ערך מוסף רו"ח שלמה הררי נדחתה בקשת נאשם בעבירות מס לחזור מהודייתו: מטרתו היא עו"ד שוש גבע - פס"ד איתמר כהן לחמוק מעונש המחוזי: המחוקק עיצב הסדרים מיטיבים לענף הדיוטי פרי, לרבות פס"ד הגשמה קוסמי ניהול פרויקטים חיוב במס בשיעור אפס - עו"ד שוש גבע חזרה מערעור על שומה לפי מיטב השפיטה ופסילת ספרים - פס"ד אזריה שמלוב עבירות של אי הגשת דוח תקופתי במועד 3 ביטול הרשעת נאשמים ב- - פס"ד עילי שמעון דרורי והטלת ענישה חינוכית התורמת לציבור בית המשפט הפחית בקנס בשל חשבוניות שהוצאו שלא כדין אך שולם בגינן מס ערך מוסף

46

48

51

56

60

62

65

67

71

75

79

80

עו"ד שוש גבע - פס"ד בסר מס עסקאות

81

תוכן עניינים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 7

ביטוח לאומי בוטלה תושבות של תושבים חוזרים מארה"ב, ונדרשה השבת קצבת זקנה

מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה בעל שליטה שכיר חויב בחוב ביטוח לאומי של החברה

86

פטן) ישי חיבה ש רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (מ ביטוח לאומי - תושבות, ממתי הניתוק? מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה הגדלת גמול מילואים, למי שהכנסתו "השוטפת" גדלה מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה אירוע איבה למאבטח שומר שבת, בדרך ממתקן מבודד, הוכר כתאונת עבודה מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה בנכות מעבודה 15 אובדן כושר בנכות כללית אינו משפיע על תקנה רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה פס"ד תמרה בר מתי "פעילות נלווית לעבודה" תיחשב כתאונת עבודה? עו"ד רן בינות ביה"ד הארצי: הרכבים הוצמדו לעובדים ומדובר בהכנסת עבודה החייבת במס שאלות ותשובות מס הכנסה אפשרות דחיית מס במתן אופציות לעובדים מאחת מהחברות שנמצאת רו"ח רן כמון במבנה אחזקות של חברות אחיות היבטי מס על הכנסות מחברה בארץ שנותנת שירותים לחברה צרפתית עו"ד רו"ח יועד פרנקל שבבעלות עולה חדש ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואה מחברה זרה לחברה ישראלית רו"ח אברהם כהן זיכוי מס ששולם בחו"ל בידי עובד ישראלי בגין מניות הטבה – אופציות עו"ד שוש גבע פס"ד ברלינר מעליות ובדמי ביטוח לאומי -

89

91

95

96

99

102

105

109

110

116

עו"ד רו"ח אבי פרידמן

118

תוכן עניינים

8 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

עו"ד משה גבע דירה בדיור ציבורי - בהצהרת הון הודעה לפקיד השומה על העברת פעילות חברה כולל העברת עובדים

121

רו"ח יוסי ישועה רו"ח אחמד חסונה

122

עו"ד אפי אוחנה חובת הגשת דוחות שנתיים לחברה שהתאגדה באיו"ש

123

רו"ח אייל כרמי רכישת פעילות של עסק באוקראינה כולל נכסים ועובדים סיווג הכנסות מריבית למשקיעה בשותפות שהיא במקביל בעלת עסק ושכירה עו"ד עופר אלבוים הסיבות להוצאת שומות לפי מיטב השפיטה בידי פקיד השומה עו"ד רו"ח רונן ארויו חברה שמקבלת מחברה אחרת עמלה חד פעמית - התנאים לבחינת היותה

124

126

127

עו"ד אוהד שילה חברת ארנק

129

עו"ד גיא רוטמן הסבת הכנסות מהשכרת חדרים למגורים מאם לבן

132

יועץ מס מיכאל גל המס על חיסול מלאי משק פרות

135

עו"ד לילך אשרוב זיכוי מס לתושב ישראל שמגיש דוח בארצות הברית

136

עו"ד רו"ח ניר חונוביץ' מיסוי תמורה מהשקעה בחברה - אופציה שלא מומשה מיסוי הכנסה מפוליסת ביטוח חיים ששילם תושב ישראל למוטב זר רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס ממדינה זרה שנפטר 1301 קיזוז עמלות מרווח הון ממכירת ניירות ערך ודרישתן בטופס עו"ד ורו"ח אלכסנדר שפירא הפרדה בין פעילויות שונות בחברה לצורך קבלת הטבות מס במסגרת רו"ח יוסי ירון מפעל מועדף על פי החוק לעידוד השקעות הון סוגיית חברת ארנק לאדם שעובד מול חברה זרה וזה מקור הכנסתו היחיד

138

141

142

144

עו"ד ורו"ח יובל כהן קבלן בונה וקבלן מבצע מועד הכרה בהוצאות הנהלה וכלליות

145

עו"ד רו"ח יוסי קורן

146

עו"ד רו"ח הדס שרים משיכת דיווידנד בידי חלק מבעלי המניות

147

עו"ד ורו"ח מאיר זריהן מיסוי מכירת מניות של חברה מפסידה - פעמיים

148

רו"ח רן כמון פטור ממס על פיצויי פיטורין בפרישה חלקית

150

תוכן עניינים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 9

שיחלוף חלק ממכירת חנות ורכישת משרד אחר בתמורה מהמכירה עו"ד ורו"ח יגאל כהן הטלת קנס על עצמאי בגין אי הפקדה לפנסיה לעצמאים ונוהל ביצוע רו"ח רוזט שמש תיקון הפקדה השקעה בהלוואת בעלים ובמניות של חברת בת - הפסד הון בידי בעלי המניות רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי מיסוי העברת עדר בקר לשותפות אחת בידי שני רפתנים שלכל אחד מהם

151

152

153

יועץ מס מיכאל גל עדר בקר משלו

154

ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' נאמנות הדירה או לא? פיצול הפקדות לביטוח חיים ואובדן כושר בין בני זוג באותו אישור

155

יועץ מס צורי כנזי לעניין זיכוי במס

156

עו"ד רו"ח גרמן חיות איחוד עסקים של בני זוג סוגיית דחיית נקודות זיכוי בגין התמחות בתחום לימודי רפואה

157

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

158

יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש זקיפת שווי למס בידי העובד בתלוש השכר

160

עו"ד קובי כהן טיפול בהנמקות בתקצור שומה

161

מיסוי מקרקעין היבטי מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין בהקצאת מניות באיגוד מקרקעין רו"ח דניאל כהן אגב העברת מניות בין חברות שינוי חלוקה בין יורשים לאחר הוצאת צו ירושה לעניין חוק מיסוי מקרקעין עו"ד יוני כהן מיסוי מכירת אופציה לרכישת מניות באיגוד מקרקעין שווי מס רכישה לרוכש דירת מגורים במסגרת קבוצת רכישה עו"ד חיה זילברברג לפרויקט בליווי בנקאי בשני שלבים 50 שחרור ערובה בבקשת טופס עו"ד רו"ח שלומי טבח – שירותי בנייה, מכירת דירות, סוגיות מע"מ, מס רכישה ומס שבח 38 תמ"א עו"ד אבישי מלכא

162

165

166

167

169

עו"ד רו"ח מאורי עמפלי ועו"ד דנה הלר בהליכי פינוי בינוי

170

תוכן עניינים

10 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

מס רכישה בהעברת מניות וכסף בין חברות ושאלת היותן "איגוד מקרקעין"

עו"ד שמוליק אברהם חישוב רווח הון ומועד דיווח לרשות המסים על ממכירת נכסים

172

רו"ח עו"ד שוקי ג'אנה בחברת איגוד מקרקעין

173

מס ערך מוסף היבטי מע"מ והחוק לצמצום השימוש במזומן ברישום הכנסות בעסק למחזור בקבוקים שנרכשים מאנשים פרטיים

עו"ד קרן מרציאנו ועו"ד אורי גולדמן

174

רו"ח שלמה הררי עוסק פטור אינו צריך לנהל ספר תקבולים ותשלומים קיזוז תשומות מהשקעה/ שיפוץ דירת מגורים בבעלות חברה

176

עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ'

177

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד בועז נוה מלגות לקרובי משפחה של חבר ועד בעמותה

178

כספים וחשבונאות

רו"ח מני מורד הערכת שווי שמאי

179

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

מסלול ירוק למייצגים ולעוסקים - מבצע "עלות השחר"

רשות המסים בישראל שר האוצר פרסם טיוטת תקנות לפיצוי עסקים בדרום בגין אובדן רשות המסים בישראל ימי עבודה ב"עלות השחר" 2022 הבחירות לכנסת העשרים וחמש שיתקיימו בנובמבר רשות המסים בישראל ,) 262 נקודות זיכוי לעולה - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'

180

181

182

רשות המסים בישראל 2022 התשפ"ב-

188

תוכן עניינים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 11

רשות המסים בישראל שיפורים ושינויים באישורי ניכוי מס במקור 2020 רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת

189

רשות המסים בישראל

198

מיסוי מקרקעין תקופת השלמת הבניה בהעברת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית רשות המסים בישראל 3087/22 החלטת מיסוי: - החלטת מיסוי בהסכם

201

מדדים ושערי מט"ח

203

2022 מדדים לחודש יולי

204

2022 שערים יציגים לחודש אוגוסט

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

מס הכנסה

פיצויים לניזוקים עקב מבצע "עלות השחר" עו"ד רו"ח רמי אריה

בעסק, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים לאזור אשר נפגע, ועמם שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו כדי לעשות הערכת שווי של הנזקים שנגרמו. עד הגעת הצוותים ממס רכוש כאמור, אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ זר שנמצא בבית המגורים או בעסק שנפגעו, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים. כמו כן, אין לתקן ללא אישור שמאי. כדאי לצלם את הנזק שנגרם מיד לאחר הפגיעה. בעת פגיעה בעקבות פעילות איבה או פיגוע, בין היתר נזק מזריקת אבנים, ירי מנשק קל או בקבוק תבערה, וככל שאנשי קרן הפיצויים לא הגיעו לשטח, על הנפגעים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה עם אישור המשטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הוא עקב פעולות איבה או פיגוע.

מי שניזוקו עקב פעולות מלחמה או איבה זכאים לפיצוי מהמדינה על מלוא הנזק הישיר שנגרם להם, לרבות נזק מתמשך עתידי, ככל שיהיה כזה. נוסף על כך, באזורים המוגדרים קווי עימות או יישובי ספר, זכאים חברות ועסקים לפיצוי בגין נזקים כלכליים ואובדן רווחים עקב סגירת העסק, אף על פי שלא נפגעו באופן ישיר. פרסמה רשות המסים 1.1.2022 ביום מדריך אשר נועד לסייע לאזרחים במקרים שבהם רכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. המדריך מסביר מי זכאי לפיצויים וכיצד יש לפעול כדי למצות את הזכויות. עם זאת, נציין כי מניסיוננו רצוי מאד להסתייע באנשי מקצוע לצורך עמידה על הזכויות המלאות של הניזוקים לפי החוק והתקנות.

בעת פגיעה ישירה מטילים בעקבות מלחמה:

בסמוך לאחר הפגיעה בבית, ברכב, בעסק או בכל נכס אחר, לרבות קלקול של מלאי

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 13

(ללא מע"מ), לאחר הוכחת שייכות המלאי לעסק. נא שימו לב כי האמור לעיל מתייחס לנזקים ישירים מטילים, ולא לנזקים עקיפים שנגרמו לחברות ועסקים אשר פעולתם הופסקה או נפגעה עקב המלחמה. אלה יכולים לקבל פיצוי לפי תקנות מס רכוש, ככל שהם נמצאים בישוב ספר, או לפי תקנות הוראת שעה לתקופת המבצע, אשר בדרך כלל יהיו עדיפות על התקנות הרגילות, ויתפרסמו מאוחר יותר, לאחר שיאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת לתקופת המבצע. ימים 14 - יש להגיש בתוך הודעה על נזק מיום קרות הנזק. - יש להגיש בתוך שלושה תביעה לפיצויים חודשים מיום קרות הנזק. כאשר מדובר בנזקים משמעותיים, מוצע לניזוק לקבל ייעוץ וייצוג בפנייתו לאנשי מס רכוש וקרן פיצויים, בכדי לעמוד על כל הזכויות המגיעות לו. למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות לפיצוי בגין נזקי מלחמה ופעולות איבה , 2006 מאז מלחמת לבנון השנייה בשנת ואחר כך בעוטף עזה, וכן בניהול הליכים משפטיים בפני ועדות הערר. אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה בקשר לתביעות ובקשר לנזקים שנגרמו לבעלי העסקים עקב המצב הביטחוני, כדי למצות את סכומי הפיצויים המרביים שניתן לקבל לפי החוק והתקנות. למשרדנו ניסיון רב גם בהגשת תביעות לפיצוי בגין נזקי נגיף הקורונה.

המדריך מתייחס לסוגי הנזקים הישירים הבאים: , עובדי קרן הפיצויים בנזקי מבנה . 1 ואנשי מקצוע יבקרו במקום ויערכו שמאות, חישוב הערך או השווי של המבנה. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בעזרת בעלי מקצוע, על פי בחירתכם. הנפגעים יכולים לבחור בין שיקום באופן עצמאי, לבין שיקום באמצעות חברות משקמות הפועלות מטעם קרן הפיצויים. , בנזקים לחפצי בית בדירות מגורים . 2 הפיצויים משולמים בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה עד לתקרות. בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים עבור כסף מזומן, צ'קים, תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע. , בעלי כלי הרכב יפנו בנזקים לכלי רכב . 3 לעובדי קרן הפיצויים במקום, כדי שיעריכו את הנזק. הם יופנו מידית לתיקון הנזק, בכל מוסך שיבחרו, בתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו. , הפיצויים הם בנזקים לציוד בעסק . 4 על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד לפני הפגיעה. בעל העסק יצטרך להוכיח כי התכולה אשר נפגעה שייכת לו. , הפיצויים יהיו בנזקים למלאי בעסק . 5 בהתאם לשווי עלות המלאי אשר נפגע

מס הכנסה מאמרים

14 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

בית המשפט המחוזי מוציא לרשות המסים כרטיס אדום ולוועדות הערר כרטיס צהוב על

התנהלותן בעררים למענקי קורונה - )3720-11-21 עניין פודולסקי (עמ"נ רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

הביצוע של הזמנה יכול לנוע בין שלושה לשישה חודשים. בעסקו של המערער לא היו חוזים קבועים או ממושכים. המערער עסק בהגשת הצעות מחיר להזמנות עבודה עתידיות תוך כדי ביצוע פרויקט מסוים. המערער התחיל פרויקט חדש רק לאחר שגורמי הייצור האמורים התפנו וסיימו את הפרויקט הקודם. לאחר פרוץ מגפת הקורונה הגיש המערער בקשות למענקים. כלל בקשות המענק וההשגות שהוגשו על ידי המערער נדחו על ידי רשות המסים, בין שבמלואן ובין שבאופן חלקי, בנימוק שחלה ירידה חדה בהכנסות המערער עקב סיום 2019 במחצית השנייה של שנת פרויקטים שונים וצמצום הפעילות לכדי "תחזוקה שוטפת". על כן קבעה רשות המסים כי ירידה זו במחזורי העסקאות אינה קשורה למגפת הקורונה ואימצה תקופת בסיס חלופית לצורך חישוב זכאות המערער למענקים – לפי מחזורי העסקאות . 2020 בחודשים ינואר-פברואר

עוד לא יבשה הדיו על פסק הדין מאגמה ) אשר ניתן 48298-11-21 )' ישראל (עמ"נ (חי על ידי כבוד השופטת אורית ויינשטיין וכבר ניתנה לאחרונה פסיקה נוספת, שלישית במספר, על ידי אותה השופטת, אשר קובעת בצורה נחרצת ומהדהדת כי הן רשות המסים והן מי שנדרש על ידי המחוקק להגן על הזכאים למענקים - ועדות הערר, אינן מבצעות עבודתן כראוי. בנוגע לרשות המסים אף נקבע כי היא מתנהלת בניגוד לחוק. עובדות המקרה , מהנדס בהשכלתו, עלה 64 המערער, בן לערך הקים 2002 . בשנת 1990 ארצה בשנת עסק לתכנון ולייצור מערכות אוטומציה למפעלים גדולים העוסקים בייצור מנועי סילון למטוסים. בעסק מועסקים שלושה עובדים, לרבות המערער עצמו. מתכונת העבודה בעסקו של המערער הייתה על פי פרויקטים, דהיינו: לאחר שמתקבלת הזמנה מלקוח מופנים כל גורמי הייצור הפנויים בעסק, קרי – העובדים והמכונות, לביצוע ההזמנה. משך זמן

הכותבים: רו"ח אפי לבקוביץ' - שותף מנהל משרד לבקוביץ' ושות' רואי חשבון; עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי - ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים;

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 15

שפנה בדחיפות בכל הערוצים האפשריים כדי להחיש את מתן ההחלטה.

יוער כי החלטות רשות המסים ניתנו באיחור רב. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף- (להלן: "חוק הסיוע הכלכלי") מקנה 2020 ימים למתן 120 לרשות המסים פרק זמן של תשובה בהשגה בעניינו של המערער, ואילו ההחלטות בעניינו של המערער התקבלו באיחור של חודשים; ובנוגע לתקופת 2020 הזכאות של החודשים מרץ-אפריל ימים. 126 דובר על איחור של בערר שהוגש על החלטות הדחייה בסמוך לאחר קבלתן ציין המערער בין היתר כי ענף התעופה היה הראשון לעצור פרויקטים חדשים בשל נגיף הקורונה ועל כן החלה האטה בפעילותו כבר בחודשים ינואר- . עוד ציין המערער כי המפקח 2020 פברואר מטעם רשות המסים שוחח עימו טלפונית והוציא מהקשרם את ההסברים שניתנו על ידו בעל פה במסגרת שיחת הטלפון בהליכי ההשגה. המפקח לא הבין את כוונת המערער שציין כי הפרויקט הספציפי שעליו עבד הסתיים וניתנו לגביו שירותי תחזוקה, אך שאר הפרויקטים שאליהם שלח המערער הצעות מחיר שהיו צפויות להתקבל, כמדי שנה - לא קיבלו אישור תקציבי עקב משבר הקורונה. המערער הדגיש בערר כי העסק לא נסגר וניתן לראות גם בשנים קודמות שהיו חודשים שבהם ההכנסות היו רק ממתן שירותי תחזוקה, ובכל מקרה הצעות 2020 המחיר שנשלחו על ידו ואושרו בשנת - יצאו לפועל בסופו של דבר רק בשנת . לבסוף, טען המערער כי יש לפצותו 2021 בשל האיחור במתן ההחלטה בהשגה – איחור של שמונה חודשים – וזאת על אף

עמדת רשות המסים בערר רשות המסים טענה בכתב התשובה לעררים כי בהתאם לדיווחי המערער למע"מ, חלה ירידה חדה הן בהכנסות המערער והן 2019 בהוצאותיו החל מחודש נובמבר - וירידה זו אינה קשורה לפרוץ משבר הקורונה. המערער 2019 עוד טענה כי בסוף שנת סיפק שירותי תחזוקה שוטפת "בקטנה עם סכומים קטנים" - וטענה כי זהו ציטוט שנרשם על ידי מפקח מטעמה מפיו של המערער. המשיבה הוסיפה וציינה כי מבדיקתה עולה כי חלה ירידה חדה בהכנסות המערער ובהוצאותיו בחודשים , באופן שתאם את 2020 ינואר-פברואר הדברים שאמר המערער בעל פה לנציג המשיבה בשיחה עימו. מסיבה זו נקבע כי מחזור הבסיס יהא על פי מחזורי העסקאות . 2020 של החודשים ינואר ופברואר עוד טענה רשות המסים כי המערער לא הרים את הנטל להוכיח כי הצעות המחיר שהציג לצורך פרויקטים אחרים היו משתכללות לכדי הזמנות עבודה, וגרסה כי המערער לא הביא ראיה לכך שקיים קשר סיבתי לכך שהצעות המחיר לא הבשילו לכדי חוזים בשל מגפת הקורונה, וייתכן כי הצעות המחיר לא היו מתקבלות מסיבות אחרות. באשר לטענת המערער בדבר איחור בטיפול בהשגות, חזרה וטענה רשות המסים כי משום שהוגשו לה השגות רבות ומשום

מס הכנסה מאמרים

16 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

ועדת הערר לא קיבלה את טענת המערער בנוגע לכך, שלפיה התפשטות נגיף הקורונה השפיעה על ענף התעופה עוד בתחילת , מאחר שהטענה לא נתמכה 2020 שנת במסמכים או בראיות לביטול פרויקטים . בינואר 2020 כבר בחודשים ינואר-פברואר התפשט נגיף הקורונה בעיקר בסין, 2020 . על כן, 2020 ואילו בישראל רק מחודש מרץ ועדת הערר לא קיבלה את טענת המערער כי עבודות לשיפוץ מנועי מטוסים הופסקו בשלב כה מוקדם. ועדת הערר אף דחתה את טענות המערער בעניין האיחור במתן חלק מההחלטות בהשגות וקבעה כי ההוראה המחייבת את המשיבה ליתן החלטה במועד הקבוע בחוק הסיוע הכלכלי היא הוראה בעלת אופי מנחה ומדריך בלבד, והפרתה אינה מצדיקה מתן סעד דרסטי של קבלת ההשגה, אלא מדובר בליקוי הראוי לביקורת בלבד. החלטת בית המשפט המחוזי בפסק דין מהדהד קיבלה כב' השופטת וינשטיין את הערעור במלואו וחזרה והתוותה את העקרונות הפרוצדורליים והמהותיים שלפיהם על ועדות הערר לנהוג בעררים המוגשים לפתחם. לצורך כך חוזר בית המשפט על העקרונות שהתווה בעניין ב.ג. בטחון הצפון (עמ"נ ). ראשית, הואיל וועדת הערר 27710-06-21 היא גוף מעין-שיפוטי, מוקנות לבית משפט בערעור מנהלי כל הסמכויות המוענקות לבית המשפט שלערעור, לרבות בחינת ממצאים עובדתיים ומסקנות משפטיות, והיקף הביקורת השיפוטית אינו בהכרח

שהליך הטיפול בהשגות הצריך התייחסות פרטנית במתכונת חדשה, ארך הטיפול בהשגות זמן מה, אך בסופו של דבר ניתנו החלטות. בשים לב להיעדר סנקציה בחוק הסיוע הכלכלי בגין חריגה מהמועד הקבוע בחוק - הרי מדובר במועד מנחה ולא מחייב, ומכאן שאין לראות באיחור כאמור כמוביל לתוצאה של קבלת ההשגה לגופה. ועדת הערר בחנה את טענות הצדדים לגופן, ללא קיום דיון עם הצדדים אלא רק על סמך המסמכים שהוגשו בפנייה, וקבעה כי דוחות המערער מצביעים על ירידת המחזורים טרם התפשטות נגיף הקורונה בישראל. מטעם זה קבעה ועדת הערר כי הנטל להוכיח כי הקשר הסיבתי לירידה במחזור עסקאותיו בין תקופת הזכאות לבין תקופת הבסיס נעוץ בהשפעתו הכלכלית של נגיף הקורונה - עבר לכתפי המערער, אך קבעה כי המערער לא עמד בנטל זה, וכדברי מדובר במקרה מובהק אשר בו הוועדה " קיימים נתונים המצדיקים את העברת הנטל לכתפי העורר, כאשר העורר לא עמד בנטל להוכיח קיומו של קשר סיבתי " . כאמור אם קצב כניסת הפרויקטים עוד נקבע כי גם , לא מצאה הוועדה כי הפסקה אינו אחיד מעין זו שהתקיימה החל מחודש ספטמבר התקיימה גם בשלב מוקדם יותר. 2019 החלטת ועדת הערר )1397-21 (ערר

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 17

דיון בערר למרות בקשותיו המפורשות החלטה זו אינה סבירה של המערער: " בנסיבות העניין ויש בה כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינו של המערער, באשר נשללה ממנו האפשרות להתייחס באופן מלא הן באשר לטענות שהועלו על ידי המשיבה ביחס לדברים שנאמרו על ידו באותה שיחת טלפון עם מפקח מטעם המשיבה ולנסות להפריכם, והן באשר לאפשרות להשמיע טיעוניו באופן ברור ובהיר וליתן הסברים על אודות עסקו ומתכונת התנהלותו - טרם ." קבלת החלטה בערר קרי, למרות הוראות חוק הסיוע הכלכלי המאפשרות לוועדת הערר לדון ולהחליט בערר על פי טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד, מנחה בית המשפט את ועדות הערר לקיים דיון כל אימת שקיים ספק לגבי עצם העובדות בתיק ובפרט כאשר העורר אינו מיוצג על ידי עורך דין, אלא על ידי רואי חשבון אשר אינם בקיאים בדיני הראיות ובסדרי דין. אי קיום דיון בערר הוביל לכמה טעויות בהחלטה של ועדת הערר, אשר לדידו של בית המשפט ניתן היה למנוע אילו היה מתקיים דיון בערר. ראשית, ועדת הערר ביססה את החלטתה, בין היתר, על עיון ברשימת הפרויקטים וקבעה קביעות 2019 של המערער לשנת עובדתיות על בסיס הסקת המסקנות שלה מאותה רשימה – וזאת בלאשניתנה למערער אפשרות להסביר את מתכונת ההתנהלות וקצב כניסת הפרויקטים לעסק. מבחינת בית המשפט ראוי היה לאפשר למערער

תחום לבדיקת עילת הסבירות בלבד. קרי, בבחינת פרשנות הדין על ידי ועדת הערר – אין לראות בוועדת הערר גורם מקצועי יותר מבית המשפט, אשר אוחז בניסיון ובמיומנות המשפטית להכריע בענייני פרשנות הדין. שנית, כוונת המחוקק הייתה ליצור מנגנון מהיר, יעיל ופשוט למתן המענקים לאותם עסקים הנמצאים במשבר קיומי. זאת, כדי לאפשר לאותם עסקים לשרוד את תקופת הסגרים והמגבלות. על כן, הנוסחה שנקבעה בחוק הסיוע הכלכלי לצורך קביעת הזכאות למענק והיקפו – נועדה למנוע את הצורך בבדיקה פרטנית ארוכה ומסורבלת, והמטרה שעמדה לנגד עיני המחוקק הייתה תשלום מהיר של המענקים בתוך כמה ימים. שלישית, בהינתן התכלית החקיקתית של חוק הסיוע הכלכלי ובשים לב לרצון המחוקק לפשט את הליכי מתן המענק, העוסק אינו נדרש להוכיח את קיומו של קשר סיבתי זה, ובכלל זאת, אין כל דרישה בלשון החוק כי העוסק יציג מסמכים או ראיות לכך. חוק הסיוע הכלכלי קובע למעשה הנחה עובדתית בדבר קיומו של קשר סיבתי בין הירידה במחזורים לבין על כן, ככל התפשטות נגיף הקורונה. שרשות המסים מבקשת לטעון כי תנאי הקשר הסיבתי אינו מתקיים במלואו, עליה מוטל הנטל להצביע על ממצאים עובדתיים מהימנים המעמידים בספק את . קיומו של הקשר הסיבתי ברמה הפרוצדורלית מבקר בית המשפט את החלטתה של ועדת הערר שלא לנהל

מס הכנסה מאמרים

18 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

לאחר עיון סדור במכלול הראיות שהוצגו בפני ועדת הערר כי המערער לא היה מצליח להשיג פרויקטים חדשים ללא קשר למשבר הקורונה. אך מעבר לכך - לא ברור מדוע ועדת הערר לא טרחה לאפשר למערער להבהיר עניין זה באמצעות קיום דיון, ובחרה להניח הנחות ולשער השערות, שלא לצורך. לגופם של דברים, בית המשפט סבור כי רשות המסים לא נימקה מדוע נבחרו כתקופת 2020 דווקא חודשי ינואר-פברואר הבסיס החלופית, וכי ועדת הערר שגתה בכך שאימצה גישה זו על סמך הטענה השגויה כאילו חלה הפסקה בפעילות . בחינת 2019 המערער החל מחודש ספטמבר של המערער החל משנת ESNA דוחות ה- מראה כי בכל שנה קיימת תנודתיות 2016 מסוימת בהכנסות המערער. יתרה מזאת, מאומה בנתוני ההכנסות הללו של סוף אינו מעיד על שינוי בהתנהלות 2019 שנת העסקית של המערער. למעשה, ההפך הוא הנכון. ההכנסות תואמות את "דפוס" הכנסותיו של העסק על פני שנים. על רקע האמור ניתן היה לקבל את טענת המערער כי הוא אמור היה להשלים פרויקט גדול רק בחודש ינואר 2019 שהחל בספטמבר ולכן לא לקח פרויקט אחר עד לסיומו 2020 של אותו פרויקט. בית המשפט מכווין בנקודה זו את ועדות הערר לכך כי למערער שמורה הפררוגטיבה לנהל את עסקו כמיטב הבנתו. דהיינו, ועדות הערר צריכות להיזהר מלהיכנס לשיקולי ניהול העסקים של העוררים ולהחליף את שיקול דעתם המקצועי בדיעבד ומאולם ועדות הערר. על

לתת הסבר באשר למהות הפרויקטים ומדוע יכול היה לכאורה 2019 שביצע בשנת לקחת על עצמו פרויקטים נוספים במקביל לפרויקט גדול, כפי שמצאה ועדת הערר לקבוע. נוסף על כך ראוי היה לאפשר למערער להתייחס להפסקות שהתקיימו, ככל שהתקיימו, בכניסת פרויקטים לעסק בשנים הקודמות. שנית, על סמך עיון ברשימת הפרויקטים קבעה ועדת הערר כי "מסיבה זו או אחרת", חל שינוי בהתנהלותו העסקית והוא לא 2019 של העורר החל בספטמבר החל בפרויקטים חדשים. בית המשפט סבור כי קביעה בדבר שינוי בהתנהלות העסקית אינה יכולה להיעשות בלא מתן הזדמנות למערער להתייחס לקו מחשבה או לקביעה כזו של ועדת הערר, לא כל שכן שעה שוועדת הערר בעצמה משערת השערות ("מסיבה כזו או אחרת") באשר קרי, לשינוי הלכאורי בהתנהלות העסקית. ועדת הערר צריכה להכפיף עצמה לכללים פרוצדורליים ברורים של בירור עובדתי תקין ולא להסתמך על השערות וקיצורי דרכים. כן מונחות ועדות הערר להתייחס בזהירות רבה לטענה מצד רשות המסים לשינוי בהתנהלות עסקית שקרה כך פתאום בסמוך למשבר הקורונה וללא קשר אליו, כאשר עסקינן בעסקים ותיקים, דוגמת המערער באותו עניין. שלישית, ועדת הערר אף מצאה לנכון לדחות את התכתובות שהציג המערער בנוגע לניסיונותיו לקבל 2020 מחודש ינואר פרויקטים חדשים. בהקשר לכך קובע בית המשפט כי לא ניתן להניח באופן סביר,

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 19

לעבוד כהרגלו לאחר ההתאוששות ממשבר הקורונה. משום כך, סבירה יותר המסקנה כי אילולא משבר הקורונה, לא היה חל כל שינוי משמעותי במתכונת הפעילות או בהיקפה. לאור האמור פסק בית המשפט כי החלטת ועדת הערר לבסס את קביעתה כי עבר הנטל אל המערער להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הירידה במחזורים למשבר הקורונה, על אינה סבירה ואינה נימוקי רשות המסים - . בהתאמה עומדת מתקבלת על הדעת למערער על פי דין חזקה בדבר קיומו של קשר סיבתי בין ירידת מחזורי העסקאות בתקופת הזכאות לבין מחזורי העסקאות בתקופת הבסיס, הנעוץ במשבר הקורונה. על רשות המסים היה להוכיח את ניתוק הקשר הסיבתי – וזאת לא עשתה. אשר לאיחור של רשות המסים בהחלטות בהשגה, כאן כבר נדמה שלבית המשפט נגמרה הסבלנות. כל אותם מיני תירוצים שהועלו על ידי רשות המסים בעניין ב.ג. בטחון הצפון נדחו שוב על ידי בית המשפט, אשר הבהיר כי מתקיים נגדה השתק עילה, היות שבחרה שלא להגיש ערעור לבית המשפט העליון בעקבות פס"ד ב.ג. בטחון הצפון. לאמור, משעה שפסק הדין הפך לחלוטהואחל על רשותהמסים והתעלמותה ממנו במסגרת ערעורים נוספים על פסיקת ועדות ערר אחרות מהווה לדידו של בית המשפט "התנהלות בחוסר תום לב ושימוש לרעה בהליך המשפטי". בחזקת למעלה מן הצורך חוזר בית במשפט על דבריו בעניין ב.ג. בטחון הצפון

רקע האמור מוסיף וקובע בית המשפט כי גם כי ניתן לבחון בחינה הוא אינו סבור " כה טכנית את ההתנהלות העסקית של המערער. ייתכנו פרויקטים מורכבים יותר שהמערער לקח על עצמו וייתכנו פרויקטים מורכבים פחות אשר אפשר במהלך ביצועם אפשר שניתן לבצע עוד פרויקטים. כך או כך, העוסק הוא הגורם המקצועי המחליט על אופן ניהול עסקו, כאשר נקודת המוצא היא כי אם סבור היה כי יוכל, מבחינת האמצעים העומדים לרשותו, להתמודד עם עבודות נוספות – ברי כי היה נוטל על עצמו ". פרויקטים נוספים בית המשפט גם מבקר את דרישת ועדת הערר מהמערער באותו עניין להציג מסמכים מפורטים או התכתבויות בינו לבין לקוחותיו באשר לסיבת הקפאת הפעילות. מדובר בדרישה שאינה סבירה בעיניו של שורת ההיגיון והשכל הישר בית המשפט, " מחייבת התייחסות להיקפי העסקאות של המערער בשנים קודמות, המוכיחים כי ." אין המדובר בעסק זמני או קיקיוני על רקע זה קובע בית המשפט כי ראוי היה כי ועדת הערר תיבחן את נתוני עסקו של המערער באופן רחב יותר ולא תצמצם את 2019 הבחינה אך ורק לחודשים ספטמבר . 2021 , לרבות גם לשנת 2020 עד פברואר אילו עשתה כן הייתה מוצאת כי חלה התאוששות ניכרת בעסקיו של המערער מיד בסמוך לחזרת עולם התעופה לתפקוד, ובהתאמה גם חל גידול הדרגתי במחזור עסקאותיו. נתונים אלו ממחישים לגישתו של בית המשפט כי לא חל שינוי במתכונת הפעילות העסקית של המערער, וזה חזר

מס הכנסה מאמרים

20 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

בהוראות החוק ולתת החלטות במועד ." הקבוע בחוק (ההדגשה במקור - א"ל ומ"ע) העוסק אינו בית המשפט חוזר ומדגיש כי " פונה לקבל "נדבה" מרשות המיסים, אלא פונה הוא לקבל מענק שהמחוקק קבע כי הוא זכאי לפנות ולבקש על מנת 'להשאיר את הראש מעל למים'. כשם שהעוסק נדרש לקיים את "חלקו בעסקה" – דהיינו, לעמוד בתנאים הקבועים בחוק ולהגיש את השגתו בתוך התקופה המנויה בחוק הסיוע הכלכלי – על אחת כמה וכמה שנדרשת המשיבה, שהיא רשות מנהלית מרשויות המדינה, המחויבת בכללי המשפט המנהלי ובכללם - תום לב, " סבירות והגינות, לעמוד בהוראות החוק. ועדות הערר אינן רשאיות להתעלם מכך. לאור כל האמור דין הערעור התקבל על כל חלקיו ונפסקו לטובת המערער הוצאות ש"ח. 50,000 משפט בסך של סיכום, תהיות ומחשבות נוספות הינה כי כן, פסק הדין בעניין פודולסקי הוא חוליה נוספת בשרשרת פסיקות של בית המשפט המחוזי אשר מורה לוועדות הערר להרחיב את תפיסתן הכלכלית לעניין מצוקת העסקים אשר נפגעו, ולבדוק ביתר שאת ובאופן מקיף את הטענות אשר מובאות לפתחן. פסק הדין מחדד את הנטל המוגבר אשר מוטל על רשות המסים להוכיח כי ההנחה העובדתית בדבר קיומו של קשר סיבתי בין הירידה במחזורים לבין התפשטות נגיף

כי לאור התכלית של חוק הסיוע הכלכלי ליתן סיוע מהיר, פשוט ויעיל לכל אותם עוסקים שפעילותם נפגעה משמעותית בשל המגבלות שהוטלו בגלל משבר הקורונה, לא ניתן לראות בהיעדר סנקציה ברורה בחוק הסיוע הכלכלי עצמו, אישור של המחוקק לרשות המסים לחרוג ממכסת הזמנים שנקבעה בחוק עצמו. תימוכין לכך ניתן למצוא ברצון המחוקק למתן החלטה ימים בלבד, אשר הוארך 60 בהשגה בתוך 120 לבסוף במסגרת חוק הסיוע הכלכלי ל- ימים בעקבות לחץ רשות המסים. כן מחדד בית המשפט כי לא כל איחור במתן החלטה בהשגה יביא בהכרח לקבלה אוטומטית, אלא רק איחור משמעותי בשים לב לנסיבות הפרטניות של כל מקרה. אדרבה, שעה שקיימת חזקה עובדתית כי קיים קשר סיבתי לירידת המחזורים בתקופת הזכאות למול תקופת הבסיס בשל התפשטות נגיף הקורונה, אשר הנטל להפריכו הוא על כתפי רשות המסים – לא ניתן לקבל את טענת רשות המסים כי קבלת בקשת מענק על הסף או קבלת השגה על הסף בשל איחור מעבר לתקופה קבועה בחוק – יוביל למתן מענק שאינו "מענק אמת". בשלב זה עובר בית המשפט וקורא לוועדות הערר לאמץ את גישת בית המשפט, רק אם המשיבה תעמוד בפני ומדגיש כי " סיכון מוחשי שהשגות יתקבלו על הסף, אם לא יינתנו החלטות במועד – יחול שינוי בהתנהלותה הבלתי תקינה. שכן, בידיה של המשיבה מצוי המפתח למתן "סיוע אמת" ולהסרת ה"איום" על קופת המדינה. כל שעליה לעשות הוא – לעמוד

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 21

לבית המשפט העליון כאשר היא חוששת שבית המשפט העליון יאמץ את עמדת בתי המשפט המחוזיים, אלא ממש מתעלמת מהפסיקה, משל לא היו דברים מעולם (ראו לדוגמה את עמדתה בסוגית סיווג פעילות נוסטרו בניירות ערך לאור פסק הדין בהליך .)54320-04-18 ע"מ בית המשפט בראשות כב' השופטת וינשטיין מסרב, ובצדק, לקבל גישה זו, אשר חותרת תחת היסודות של משטר דמוקרטי, וקובע בין היתר כי מדובר בעמדה שאינה ראויה ואינה סבירה ואין לקבלה מרשות שלטונית. כאזרחים שומרי חוק במדינה, כמה עצוב ותמוה לראות בית משפט בישראל נאלץ לחזור ולהורות לרשות שלטונית כי עליה לפעול רק במסגרת החוק ולעמוד בהוראותיו, ואילו היא, במקום לקבל את דבריו כמובנים מאליהם ולתקן את התנהלותה הקלוקלת, בוחרת למחזר את תירוציה ולהמשיך ולפעול בניגוד לדין. מדובר ברעידת אדמה של ממש שמכרסמת באמון הציבור במוסדות המדינה ומלמדת יותר מכל על אובדן דרך ערכית ומקצועית. לא נותר לנו אלא לראות אם ועדות הערר ורשות המסים יתיישרו לפי פסיקת כב' השופטת וינשטיין. כולנו תקווה כי בתי המשפט המחוזיים הנוספים שידונו בערעורים על החלטות נוספות של ועדות הערר, יאמצו את העקרונות שהותוו בפסיקת בית המשפט המחוזי עד כה ובפרט בעניין פודולסקי, ויגרמו לרשות המסים להפנים את הביקורת ולשנות את התנהלותה הקלוקלת. מכל מקום נראה כי טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין.

הקורונה אינו חל וגוזר ממנו את חובתן של ועדות הערר לנהל דיונים פרונטליים כדי להגיע לחקר האמת ולהיות קשובים לטענות העוררים, בפרט כאשר הם אינם מיוצגים על ידי עורכי דין. כן נגזר מנטל זה שוועדות הערר צריכות להימנע מהשערת השערות ולבחון ביתר זהירות כל טענה מצד רשות המסים לשינוי לכאורי בהתנהלות של עסק קיים, ולבחון לשם כך ואילך. כן 2021 את מצב העסק גם בשנת מדגיש בית המשפט כי ועדות הערר אינן יכולות או צריכות להחליף את שיקול הדעת המקצועי של העורר בדיעבד ולהימנע מדרישות לא סבירות להמצאת מסמכים מצידו של המערער כל עוד רשות המסים לא עומדת בנטל המוטל עליה לסתירת ההנחה העובדתית בדבר הקשר הסיבתי בין הירידה במחזורים לבין התפשטות הקורונה. במילים אחרות, ועדות הערר שאינן מורכבות משופטים מקצועיים צריכות להכפיף עצמן לסטנדרטים של שיפוט מקצועי נטול פניות. בהתעלמות רשות המסים מפסיקת בית המשפט בעניין ב.ג. בטחון הצפון שלפיה לוחות הזמנים בחוק הסיוע הכלכלי למתן תשובה בהשגה הם מחייבים ואינם בגדר הנחיה בלבד, אין כל חדש לצערנו. לעיתים אנו עדים לכך שרשות המסים מתייחסת לפסיקות בתי המשפט המחוזיים כאל פסיקה מחייבת עבור הנישומים כאשר היא זוכה, אך כפסיקת רשות שאינה מחייבת אותה, כאשר הפסיקה אינה עולה בקנה אחד עם עמדותיה. לאחרונה נראה כי היא אף כבר אינה טורחת להגיש ערעור

מס הכנסה מאמרים

22 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

אסור למפקחי המס לעשות ביקור פתע בבית הנישום עו"ד רו"ח רמי אריה

את הדיווחים של מאיר עשו ביקורת פתע בביתו. לטענת פקיד השומה, היה מותר למפקחי המס לערוך ביקורת פתע בביתו של מאיר, היו למאיר 2016-2015 היות ובשנים הכנסות ממשכורת שקיבל מחברה זרה ) בגין עבודה שביצע מביתו, ומהן הוא GFI ( ניכה חלק מהוצאות אחזקת הבית. פקיד השומה טען כי דרישת ההוצאות מעידה על כך שמאיר ניהל פעילות עסקית מישראל, ולכן מקום הפקת ההכנסה הוא בישראל - החייב במס בישראל לפי סעיף (א) לפקודה, כיוון שרק בעל עסק שעסקו 4 פועל מתוך הבית רשאי לדרוש הוצאת אחזקת בית. בית המשפט קבע כי הדרך להתמודד עם הוצאה שלדעת פקיד השומה היא הוצאה בלתי מותרת, היא באמצעות שלילתה. עצם דרישת ההוצאות של הבית אינה מקנה זכות למפקחי המס לערוך ביקורת פתע בבית פרטי, אף אם לכאורה נוהל ממנו עסק. באשר למחלוקת בנושא ביקור הפתע בבית המגורים ללא תיאום מראש במהלך ', טען פקיד השומה הליכי שומה בשלב א

בית המשפט קובע כי אסור למפקחי המס לערוך ביקורת פתע ללא תיאום מוקדם בבית הנישום, אפילו אם עסקו מנוהל מהבית. הוראה זו קיימת גם בהוראת הביצוע של רשות המיסים למבקרי הנהלת חשבונות של מס הכנסה, וכעת היא מורחבת גם לגבי מפקחי המס ובכלל. סוגיה זו של ביקור פתע בבית מגוריו של הנישום, נדונה בבית המשפט המחוזי , ירון מאיר 21579-01-20 בעניין מאיר (ע"מ .)17.4.2022 נ' פקיד שומה אילת, ניתן ביום ירון מאיר הגיש ערעור על שומה בצו שקבע .2016-2013 לו פקיד השומה לשנות המס בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי השומות של פקיד השומה יבוטלו. בית המשפט קיבל את גרסתו של מאיר ולפיה ההכנסות שקיבל מחו"ל פטורות ממס בישראל בזכות היותו תושב חוזר. זאת בניגוד לעמדת פקיד השומה ולפיה מדובר בהכנסות שהופקו מיגיעה אישית של מאיר בישראל וכפי שפורט במאמרנו לגבי סוגית סיווג ההכנסות של תושב חוזר שהתקבלו מחו"ל. תוך כדי ליבון הסוגיה של סיווג ההכנסות מחו"ל, הסתבר כי מפקחי המס אשר בדקו

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 23

חלה על כניסה לבית המגורים על מנת לבדוק את ספרי העסק, או על מנת לפשפש בחדרי הבית בחיפוש אחר מסמכים, על מנת לנסות ולמצוא אינדיקציות בדבר סתירת טענות הנישום, על מנת לבחון את מבחן "השליטה והניהול" על חברה זרה מישראל, או על מנת לבדוק את מידת המעורבות של בעל המניות, הדירקטור או המנכ"ל בניהול חברה תושבת ישראל או שאינה תושבת ישראל. אף שהמבקרים בבית המגורים הצטיידו בטופס המתאים לעריכת ביקורת חוץ, לא נעשה בו כל שימוש במהלך הביקורת או אחריה, שהרי מלכתחילה לא היה כל יסוד להניח כי בביתו של המאיר מתנהל עסק שחלות לגביו הוראות ניהול פנקסים כלשהן, שכן גם לשיטתם הכנסותיו היו ממשכורת בלבד. יתרה מזאת, במהלך הביקור לא נמצא ממצא כלשהו שיש בו כדי להעיד על ניהול עסק מבית המגורים, או ממצא המצדיק סיווג שונה של ההכנסה מדיווידנד להכנסה מעסק או משלח יד. משום כך, לא הייתה למפקחי המס זכות לערוך ביקור פתע בבית הפרטי של מאיר, אפילו אם דרש את הוצאות הבית כהוצאות מוכרות מפעילותו.

כי על פי פקודת מס הכנסה, בסמכותו, להיכנס לכל מקום שבו מתנהל עסק או משלח-יד, ולבדוק, בין היתר, פנקסים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות, הנוגעים לאותו עסק או משלח-יד, או להיכנס למקום הימצאם של הפנקסים ולבדקם ולדרוש הסברים לגביהם. משום כך, לעמדת פקיד השומה יש לו סמכות להיכנס גם לדירת מגורים פרטית של הנישום, ובלבד שמתנהל בה עסק או משלח יד. בית המשפט לא קיבל את עמדתו זו של פקיד השומה וקבע כי אכן מדובר בסמכות רחבה שנועדה להבטיח את מילוי הוראותיה של פקודת מס הכנסה, או כדי למנוע התחמקות ממילוי אותן הוראות, אולם את הסמכות הרחבה יש להפעיל באופן סביר ומידתי, ורק כפוף לכך שהדבר דרוש לצורכי הביקורת, או שקיים צורך לעריכת הביקורת במקום. לשם יישום סמכות רחבה זו באופן סביר ,21/2001 ' ומידתי, נקבעה הו"ב מס אין להיכנס כי " 7 שבמסגרתה נקבע בסעיף ." לביתו של הנישום אלא בהסכמתו בכתב [ההדגשה אינה במקור – ר"א] בית המשפט קבע כי סמכות פקיד השומה להיכנס לכל מקום שבו נוהל עסק, אינה

מס הכנסה מאמרים

24 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

עסקאות בין צדדים קשורים - מכירת מניות אינה בהכרח מסווה למכירת פעילות עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; דורון פסו, עו"ד

. הסכם למתן רישיון שימוש לרוש 4 בקניין הרוחני שפיתחה מדינגו טרם ישן") IP רכישתה על ידי רוש (" בתמורה לתמלוגים לפי מכירות המוצרים. הישן IP נחתם הסכם למכירת ה- 2013 ב- מש"ח. 166 של מדינגו לרוש תמורת פקיד שומה טען שמדינגו העבירה לרוש , כיוון שהעבירה את 2010 הישן ב- IP את ה- בעת Functions Assets Risks) FAR(- ה 481 ההיא, וקבע שלמדינגו הכנסה של כ- מש"ח. על קביעה זו ערערה מדינגו לבית המשפט. בית המשפט קיבל את הערעור של מדינגו וקבע: עסקאות בין צדדים קשורים ייבחנו לפי ), ולפיו Arm's Length( עקרון אורך הזרוע אם העסקה אפשרית בין צדדים שאינם קשורים, תיחשב היא בתנאי שוק. הצדדים בעסקה דנן קשורים זה לזה, ויש OECD לבחון בראי קווי ההנחיה של ה-

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערעורה של חברת מדינגו בע"מ (להלן: "מדינגו") העוסקת בפיתוח מוצרים רפואיים, ודחה את טענות פקיד השומה לגבי סיווג עסקת מכירת מניות כעסקת מכירת נכסים, ובכך ביטל שומה בשווי העולה על מאה מיליון ש"ח. מדינגו פיתחה משאבת אינסולין ייחודית, נרכשה על ידי תאגיד פארמה 2010 ובשנת בין לאומי ("רוש") תמורת מיליוני דולרים. לאחר הרכישה נחתמו בין מדינגו ובין רוש הסכמים בין חברתיים ("ההסכמים הבין חברתיים") כדלקמן: IP ) שבו כל ה- + . הסכם מו"פ (קוסט 1 החדש שתפתח מדינגו יהיה בבעלות רוש; . הסכם שירותים - שיווק, תמיכה 2 ומנהלה לשימוש בפטנטים קיימים ;)+ שתיתן מדינגו לרוש (קוסט . הסכם לייצור המכשור הרפואי על ידי 3 ;)+ מדינגו (קוסט

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 25

ייצור המוצרים הראשוני נעשה על ידי מדינגו, וייצור ואריזה המוניים נעשים על ידי רוש באישורה של מדינגו. פונקציית הניהול – ייעוץ, פיתוח עסקי, רגולציה, אישורים ומנהלה, נותרה במדינגו. התוויית האסטרטגיה נעשתה על ידי רוש (כפי שנעשה גם טרם רכישת מדינגו, אז נעשתה על ידי בעלי מניותיה הקודמים של מדינגו. ממועד רכישת מדינגו גדלה מצבת כוח האדם בה, וכך גם הכנסותיה (עברה מהפסד לרווח). הישן נשאר בבעלותה של מדינגו עד IP ה- , וניתן לרוש רישיון לשימוש בו 2013 לשנת לתקופה קצובה, ולראיה רוש רכשה אותו בסיום הסכם זה. רוש לא נהגה בקניין זה מנהג בעלים – לא הורשתה להעבירו לצד ג' ללא הסכמת מדינגו. הישן ובין החדש, IP- ניתן להפריד בין ה וניתן לזהות מתי שימוש בפטנט מסוים הישן. אם לא IP מפר את זכויות מדינגו ב- הישן, לא היה היגיון עבור IP היה שימוש ב- רוש לרכוש אותו ממדינגו. - סיכונים הנובעים העברת סיכונים מהישענות על לקוח מרכזי אחד המשלם תמלוגים הנגזרים ממכירות, וכן הסיכון הנובע מחשיפה לתביעות כתוצאה משימוש במוצריה וייצורם – נותר על כתפי מדינגו. מנגד הסיכון של רוש היה מאובדן השקעה, וזאת ללא קשר להסכמים הבין חברתיים. הוא כלי עזר לבחינת העברת פעילות, FAR ושינויים במארג זה אינם מחייבים מסקנה

OECD Transfer Pricing Guidelines( for Multinational Enterprises and )," אם Tax Administrations, 2017 הדבר משפיע על אפיון העסקה ותמחורה, ונוסף על כך לבחון האם ההסכמים הבין חברתיים משקפים את מכירת פעילות מדינגו לרוש גם בנסיבות שבהן החברות לא היו קשורות. נסיבות המקרה דומות לפסקי דין דומים שניתנו בסוגייה זו. האם ההסכמים הבין חברתיים מהווים מכירת פעילות? רשות המסים טענה שמהות העסקה היא מכירה של הקניין הרוחני, ולא הסכמי רישיון ומו"פ. בית משפט קובע שלא, מכיוון שפעילות מדינגו נמשכה גם לאחר ההסכמים הבין חברתיים - פונקציות מו"פ, שיווק וניהול. פקיד שומה לא בדק את נסיבות העניין לעומק, אלא קבע שמדיניות המו"פ, ניהולו ותקצובו הועברו לרוש. בפועל ההסכמים הבין חברתיים קבעו שמדינגו מנהלת את תקציב המו"פ בעצמה או למצער במשותף עם רוש. הסכם המו"פ הוגבל בזמן. העובדה שתוצרי המו"פ אינם שייכים למדינגו (אלא לרוש) אינה מלמדת שפעילות המו"פ אינה מתבצעת על ידי מדינגו. אינו משקף את שווי +COST גם אם פעילות המו"פ של מדינגו, אין הדבר מלמד על מכירת פעילות.

מס הכנסה מאמרים

26 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

נסיבות העניין ולהצביע על הוראת חוק או תנאים המורים על כך באופן מובהק, ולא באופן אוטומטי. בית המשפט הוסיף ששינויים שחלו במדינגו לאחר רכישתה על ידי רוש הם טבעיים לסוג עסקאות כזה, ואין בהם כדי לחייב מסקנה של העברת הפעילות לרוש. לכל היותר מדובר בשאלת תמחור העסקה (התמורה מוטלת בספק), אך לא בסיווגה. האם ההסכמים הבין חברתיים הושפעו מהיות הצדדים קשורים קווי ההנחיה מורים כי בעסקה הכלל: " בין צדדים קשורים יש לבחון שני נושאים שונים באמצעות עקרון אורך הזרוע: אפיון העסקה ותמחור העסקה. תחילה יש לבחון את אפיון העסקה ולבדוק האם היא הייתה נעשית גם בין צדדים בלתי-קשורים. אם הבחינה מגלה כי גם צדדים בלתי-קשורים היו מתקשרים בעסקה באותו המצב, אזי יש להמשיך ולבחון האם המחיר ששולם עבור הנכסים תואם את תנאי השוק. יצוין כי בהתאם לקווי ההנחיה, אין להתערב באפיון העסקה בניגוד להסכמים אלא בנסיבות יוצאות דופן, בהן ההסכמים מופרכים מיסודם, או שהם אינם מאפשרים בשום אופן קביעת מחיר לפי לקווי 9.35 עקרון אורך הזרוע, וראו סעיף ". 2022 ההנחיה, המעודכנים לשנת מנגד, פקיד השומה לא טרח לבדוק הסכמים דומים בין צדדים לא קשורים ולכן די בעדויות מומחי מדינגו כדי להרים את נטל הראיה.

שפעילות הועברה. מדינגו אף המשיכה לקדם ולפתח את העסק גם לאחר רכישתה על ידי רוש. טענת המשיב להעברה מדורגת של פעילות ממדינגו לרוש החל ממועד העסקה לרכישת מדינגו כדי לטשטש עסקת מכירת פעילות נדחתה, מכיוון שזוהי טענה לסיווג שונה של עסקה ונדרשת תשתית ראייתית מוצקה, ונוסף על כך תכנון כאמור היה הישן בהנחה IP משתקף במחיר רכישת ה- סבירה שערך הפעילות נשחק עם הזמן. בית המשפט קבע שאם כוונתה של רוש הייתה לרוקן את מדינגו מנכסיה, לא היה לה צורך לרכוש את מניותיה של מדינגו אלא יכולה הייתה להסתפק ברכישת הידע . 2010 עוד בשנת בית המשפט הוסיף שהמשיב לא הוכיח מדוע ההסכמים הבין חברתיים מהווים מכירת פעילות, והסתפק בבדיקת ההסכמים עצמם לאור העובדה שמדובר בצדדים קשורים (כאשר אם לא היה מדובר בצדדים קשורים – לא היה מתערב). בפסק הדין אמירה קשה של בית המשפט לשיטת המשיב, כלפי רשות המסים: " נראה כי, אפריורית, כל הסכם רישיון ומו"פ בין חברות שעוסקות בתחום אמור (וראו להיות חשוד כהסכם מכר בתחפושת זאת אין לקבל לפרוטוקול), 348 ו- 343 עמ' לעניין ברודקום)". 39-40 ' (וראו פס לצורך קביעת "פיקציה" של מכירה במסווה של מתן רישיון, יש לבחון את

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 27

בפועל, התנהלות הצדדים שיקפה את האמור בהסכמים הבין חברתיים: ההתנהלות שיקפה את ההסכמים הבין הישן IP חברתיים - נעשה שימוש ב- בתמורה לתמלוגים טרם רכישתו, עובדי מדינגו לא הועברו לרוש; לא הועברו פונקציות, נכסים או סיכונים אלא לפי ההסכמים הבין חברתיים. עוללות 2010 גם אם רוש הייתה מודיעה בשנת על כוונתה להעביר את הפעילות מישראל, לא הייתה ממוסה אלא עד מועד העברת הפעילות בפועל, שכן עובר למועד זה לא עבר קניין רוחני בפועל. העובדה שנקבע הישן יוחזר IP כי בתום הסכם השימוש ה- למדינגו מלמדת שבכל מקרה הכוונה לא הייתה לחסל את עסקיה של מדינגו לחלוטין או להעביר את הקניין הרוחני לצמיתות. סיכום בית המשפט קיבל את הערעור ומתח ביקורת קשה על רשות המסים, בטענה שבחינותיה את נסיבות עניינה של מדינגו נעשו "מן השפה ולחוץ" במקרה הטוב. בחינה מעמיקה של נסיבות העניין מלמדת הפוך מטענות רשות המסים, ומצביעה על 2010 כך שאף על פי שמניות מדינגו נמכרו ב- לרוש, מדינגו נותרה כישות עצמאית שיש לה נכסים בבעלותה ומהם הופקו הכנסות, וזאת עד למכירת נכסים אלה לרוש בשנת . 2013

נקבע שהסכמים דומים לעניינינו נפוצים בשוק בין צדדים שאינם קשורים, ואין פגם באפיונם אלא בתנאיהם (לא סיווג העסקה, אלא קביעת התמורה). אלא שתמחור עסקה אינו עונה על השאלה אם מדובר במתן רישיון או במכירה (בשולי הדברים, אין קושי לקבוע את המחיר הראוי לפי , ולכן אין להתערב Arm's Length עיקרון באפיון העסקה). עוד ציין בית המשפט שבמועד עסקת ) הייתה מדינגו בקשיים 2010 הרכישה ( משמעותיים, ואף כיום המוצר עדיין אינו רווחי, כך שעמדת המשיב נדחית גם בעניין מניע זה לעסקה. ההסכמים הבין חברתיים הבטיחו את הישרדותה של מדינגו בטווח הבינוני. נוסף על כך, לא ניתן לדעת מה היה מצבה של מדינגו לו לא הייתה מתקשרת בהסכמים הבין חברתיים. לצורך הישענות על טיעון זה יש לבחון חלופות זמינות וכדאיות באופן מובהק, ורק כך ניתן לטעון להיעדר היגיון כלכלי בעסקה. בהתקיים מספר חלופות לא ניתן להעדיף בהכרח חלופה אחת על פי אחרת ולא מתחייבת מסקנה שהתרחשה עסקה שאינה עומדת בתנאי השוק. גם קיומה של הלוואת בעלים שנטלה מדינגו אינה שוללת את ההיגיון להתקשר בהסכמים הבין חברתיים כטענת המשיב: מדובר בהלוואת גישור עד ההסכמים הבין חברתיים, וכן, הלוואות יש להחזיר, ואין להניח שרוש תמשיך להלוות כספים למדינגו.

מס הכנסה מאמרים

28 2022 ספטמבר 552 ידע למידע

– והכול בשל זהות הצדדים לעסקה והקשר ביניהם. עם זאת, כמו שניתן לראות בעניינה של מדינגו – לא תמיד צולחת עמדה זו את משוכת בית המשפט.

מחלוקת זו אינה הראשונה ובוודאי אינה האחרונה, וניתן לראות מקרים רבים שבהם רשות המסים עושה שימוש בסמכותה ומסווגת עסקאות למכירת מניות כעסקאות למכירת נכסים, ואף מגדילה לעשות ומתמחרת מחדש עסקאות

משיכת כספי פיצויים ללא אישור המעסיק נדב טסלר

סיימתם לעבוד וחלפו כבר ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה, לא תידרשו עוד להציג אישור שחרור פיצויים לצורך משיכת הכספים מהקופה. לצורך משיכת כספי הפיצויים נדרש העובד (או אישור 161 להציג שני אישורים, טופס פקיד שומה) וטופס שחרור כספי פיצויים שקיבל מידי המעסיק. לצורך 161 האם אני חייבת טופס משיכת הפיצויים? מציג לקרן הפנסיה מה סכום 161 טופס המס שיש לנקות מכספי הפיצויים. במידה עומדות בפנייך שתי 161 ואין לך טופס אפשרויות: 47% . משיכת הפיצויים במס מירבי של 1

ישן 161 . פניה למס הכנסה עם טופס 2 ואישור על גובה צבירת הפיצויים בקופה. מס הכנסה ייתן לך אישור מס חלופי. במקרים מסוימים, כאשר סכום הפיצויים ש"ח והפיצויים הופקדו 10,000 נמוך מ – אצל מעסיקים שסיימתם לעבוד אצלם בשנת מס קודמת יהיה ניתן למשוך את . 161 הפיצויים גם ללא טופס : 161 התנאים למשיכת פיצויים ללא טופס ● ש"ח 10,000 סכום הפיצויים נמוך מ- ● הפיצויים הופקדו בשנת המס הקודמת ) 2021 (נניח בשנת ● 59 ההכנסה השנתית שלכם נמוכה מ אלף ש"ח 72 אלף ש"ח לגברים ו- לנשים

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2022 ספטמבר 552 ידע למידע 29

● אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה וחתימה של העובד, על הסכמתו ה לאחר סיום העבוד להחזרת הכספים למעסיק. במידה והמעסיק לא העביר את האישורים כנדרש, לא תהייה לו טענה כנגד הקופה על כך ששחררה את הכספים לעובד. באיזה מקרים ניתן למשוך את הכספים או להחזירם למעסיק סיימתי לעבוד היום, האם אני יכול למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור שחרור כספים? לא. לרשות המעסיק עומדים ארבעה חודשים להעברת התנגדות למשיכת הכספים לקופה. עליך להציג אישור שחרור כספי פיצויים או להמתין שיחלפו ארבעה חודשים ורק אז יהיה באפשרותך למשוך את הכספים ללא אישור שחרור כספי פיצויים. סיימתי לעבוד לפני יותר מארבעה חודשים האם קרן הפנסיה רשאית לדרוש ממני אישור אחר? במקרים רבים, גם אם חלפו יותר מארבעה חודשים מאז סיום העבודה תבקש קרן הפנסיה אישור על סיום העבודה. במידה ואין לכם אישור שחרור פיצויים או אישור אחר על סיום עבודה יהיה ניתן להוציא טופס תמצית מעסיקים מביטוח לאומי. טופס זה מעיד כי סיימתם לעבוד אצל המעסיק שאת כספיו אתם מבקשים למשוך.

לחוק הפיקוח על 21 תיקון שירותים פיננסים : שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק הטופס השני שנדרש להציג במועד המשיכה . עובדים רבים אישור שחרור פיצויים הוא נקלעו למצב שבו הם נדרשו להציג אישור שחרור פיצויים בגין מעסיקים קודמים או במעסיקים שנסגרו וללא האישורים המתאימים לא נתנו למשוך את כספי הפיצויים. לחוק הפיקוח על שירותים 21 תיקון פיננסים (קופות גמל) עשה סדר בנושא וקבע שבאפשרות העובד למשוך את כספי הפיצויים אלא אם המעסיק ציין אחרת. חודשים לעדכן 4 לרשות המעסיק עומדים את חברת הביטוח לגבי מעמד הפיצויים כדי למנוע מהעובד למשוך בעתיד את כספי הפיצויים, המעסיק צריך להציג לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, פוליסת הביטוח או קופת הגמל) בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העסקה של העובד את אחד האישורים הבאים: ● פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים. ● אסמכתא כי המעסיק החל לפעול לקבלת פסק דין הצהרתי לגבי זכאותו להחזרת הפיצויים. או שהחל בהליך משפטי לשלילת כספי הפיצויים לחוק פיצויי 17 או 16 בהתאם לסעיף פיטורים.

Made with FlippingBook Ebook Creator