ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

546

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 46 ׀ שנה 546 ׀ גיליון 2022 מארס ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

חוק ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים לגבי הכנסת עובד זר קיזוז חיוב מע"מ באמצעות חשב נית עצמית - הוראת נוהל חדשה 2020 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות חברות לשנת המס 2021 דחיית המועד להגשת הצהרת עוסק פטור לשנת דמי בידוד לעובדים עצמאיים

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

546 מס' 2022 מארס

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בימים האחרונים אנו עדים לאירוע כמעט דמיוני – מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מדינות שכנות בעלות עבר משותף, שפה משותפת, קשרים רגשיים ומשפחתיים. רוסיה, שמנסה

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

למצב את עצמה כמעצמה עולמית לאחר שנכשלה במשימה להפוך את אוקראינה לבובה על חוט באמצעים פוליטיים, עשתה צעד נוסף ופתחה במלחמה. צעד זה עשוי לגרום למערב, שעד כה לא דאג למצבה של אוקראינה, להתאחד נגד רוסיה כחזית אחת - אף שאינה צבאית אלא כלכלית. הכול כדי לא לחזור על מה של המאה הקודמת. נקיטת סנקציות 30 שקרה בשנות ה כלכליות עשויה להפיל את כלכלתה של רוסיה, אך תיתן מכה משמעותית גם לכלכלה המערבית. הסנקציות הכלכליות עשויות לפגוע גם בכלכלת ישראל, שיש לה קשרים רבים הן עם רוסיה והן עם אוקראינה. נקווה שמדינות המערב לא יוותרו וימשיכו ללחוץ על רוסיה עד שתיסוג. ברוסיה עצמה נשמעים קולות נגד פוטין ואולי ההרפתקה זאת תגרום הפעם לנפילתו.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2022 מארס 546 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד, רו"ח אבוחצירא יובל עו"ד אוחנה אפי עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך רו"ח בר רונית רו"ח בר רונית עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד רו"ח גוז-לביא רחלי עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי רו"ח, עו"ד גולדשטיין יניב רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרשגורן שגיא עו"ד רו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד (רו"ח) הלל-בירנצויג איילת

רו"ח הררי שלמה עו"ד וגנר עומר

רו"ח מורד מני עו"ד מרציאנו קרן

עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד ורו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד טולדו מאירה

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח) עו"ד (חשבונאות) נוה בועז עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח (משפטן) סנדו אייל עו"ד רו"ח עמפלי מאורי עו"ד ורו"ח פיג'ו שלמה עו"ד פינק דני עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד עו"ד צברי אנה רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קירו עופר עו"ד קליפי בני מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוזנברג יגאל עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד רו"ח שער שניר

עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי עו"ד ורו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן אברהם עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כרמי אייל עו"ד מאיה לוברטובסקי כרמי עו"ד (רו"ח) לוי אופיר ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה מועלם שלומי

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 מארס 546 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

קורונה - איחור משמעותי בקבלת החלטה בהשגה משמעותו קבלת ההשגה

רו"ח רונית בר הרמת מסך כנגד בעל חברה חייבה אותו לפצות את לקוחותיו באופן אישי עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג פורסם חוק ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים לגבי הכנסת עובד זר

12

16

מאירה טולדו ואילך 2022 שהופקה בשנת החוק לעידוד השקעות הון - הקלה לעניין "מפעל טכנולוגי"

18

20 רו"ח (משפטנית) ענבל שני נדחה ערעורו של נישום נכה לקבלת פטור ממס גם ) לפקודה הוא 5(9 על הכנסותיה של בת זוגו: הפטור ממס שניתן לפי סעיף עו"ד שלי גולדמן פס"ד פורטנוי פטור אישי - עסקים שהפסיקו לפעול זמנית ועסקים עונתיים זכאים למענק קורונה השתתפות 25 החלטת ועדת ערר – חוסאם מוסלמאני בהוצאות קבועות לעסקים – "מס עשירים"- מס יסף המוטל על הכנסות גבוהות אינו ניתן לפריסה - עו"ד שוש גבע פס"ד גורביץ רשות המסים לא פירטה את ההוצאות הקבועות שנלקחו בחשבון בחישוביה ולא ציינה מהו סכום ההוצאות הקבועות של החברה שעולה על סכום המענק – החלטת ועדת ערר מרפז הערר התקבל ורשות המסים שילמה לעוררת מענק – הוגשה תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים שעניינה נקיטת הליכי גבייה 23 26 29 עו"ד שוש גבע - פס"ד כהנא שלא כדין בג"ץ דחה עתירה בנוגע להתנהלות המדינה בסוגיית מענקי סיוע בתקופת - פס"ד העמותה לצמצום פערים חברתיים ההתמודדות עם נגיף קורונה עו"ד שוש גבע בית המשפט זיכה נאשם מעבירות מס: לא סייע להעלמת הכנסות בעסק שבו 35 30

עו"ד שוש גבע פס"ד טארק עבד אל לטיף עבד כשכיר -

39

תוכן עניינים

6 2022 מארס 546 ידע למידע

נדחה ערעורו של הכדורגלן מאור בוזגלו: הזכויות הספורטיביות שמכר פס"ד מאור בוזגלו לקבוצת הפועל ב"ש מהוות הכנסת עבודה - עו"ד שלי גולדמן נדחה ערעור חקלאי על סכום הפיצוי בשל נזקי צוק איתן: יש לאזן בין צורכי מיסוי בין-לאומי הרפורמה במיסוי בין-לאומי: שינויים צפויים במס יציאה - חלק א' (מבוא) רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין הרפורמה הצפויה במיסוי בין-לאומי: הגדרת תושבות – חלק ב' עו"ד שוש גבע פס"ד אברהמי הניזוק לבין אינטרס הציבור -

44

48

53

רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין

55

עו"ד דני פינק ורו"ח אייל כרמי עמדות חייבות בדיווח – הפסד זר עו"ד רו"ח רמי אריה הבחנה בין נאמנות לבין שליחות – בהקשר הבין-לאומי

58

59

מיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי עדכונים במיסוי מקרקעין תזכיר חקיקה במיסוי מקרקעין שעיקרו האצת בנייה/ עסקאות

61

רו"ח (משפטן) ישי חיבה בדירות מגורים

63

עו"ד רו"ח רמי אריה 1.10.2022 עד ליום 38 הארכה מתוכננת של תמ"א הוצאות גבוהות במיוחד הושתו על דיירים בפרויקט תמ"א בשל התנהלות עו"ד שוש גבע פס"ד ברדה לקויה מול רשות המיסים – עורך הדין מעל בכספי התמורה והרוכש נשאר בלי הדירה אך חויב בתשלום

65

67

עו"ד שוש גבע פס"ד בנאילוז מס רכישה -

72

מס ערך מוסף

רו"ח שלמה הררי השלכות מס ערך מוסף בבנייה להשכרה למגורים קיזוז חיוב במע"מ באמצעות חשבונית עצמית - הוראת נוהל חדשה עו"ד רו"ח רמי אריה מע"מ: חשבוניות פיקטיביות – האם יותר בניכוי מס התשומות הכלול בהן? עו"ד, רו"ח יובל אבוחצירא התקבל בחלקו ערעורן של חברות קבלניות: עלה בידן להוכיח כי חלק עו"ד שלי גולדמן פס"ד ב.ג. הנדסה ובניה מהחשבוניות שניכו נוכו כדין -

76

85

87

89

תוכן עניינים

2022 מארס 546 ידע למידע 7

שבעה חודשי עבודות שירות הושתו על איש קש שסייע לאחרים לחמוק עו"ד שלי גולדמן פס"ד מ. תקשורת ומדיה בע"מ מתשלום מס - חודשי מאסר בפועל הושתו על מנהלי חברה קבלנית שהנפיקו חשבוניות 18 פס"ד אברהים אטרש מיליון ש"ח - 2.5- פיקטיביות בסך הגבוה מ עו"ד שלי גולדמן התקבלה בקשת מנהל מע"מ לסילוק על הסף: לא מתקיימים טעמים המצדיקים 99 עו"ד שלי גולדמן פס"ד אבו גאמע הארכת מועד להגשת ערעור - 92 96 עו"ד רו"ח רמי אריה פטור מביטוח לאומי על פי האמנה לביטוח סוציאלי אינו חל על תושב ישראל מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה המועסק על ידי מעסיק זר אי ניצול ימי מחלה בתלושי בעל שליטה הביא לשלילת זכאות לדמי תאונה רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה התושבות נשללה אחורנית ועמה קצבת הנכות הכללית רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה בית הדין הארצי לעבודה: רנטה שמשלמת גרמניה לניצולי שואה היא עו"ד שוש גבע הכנסה לצורכי חוק הבטחת הכנסה נדחה ערעור חברה שטענה כי האופציות שחילקה פטורות מתשלום דמי ביטוח עו"ד שוש גבע פס"ד נס א.ט. בע"מ בהיותן הכנסה הונית - ביה"ד: הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין בחו"ל שאינה הכנסה מעסק ביטוח לאומי אימתי משיכות בעלים מהחברה חייבות בדמי ביטוח לאומי

103

104

107

109

113

117

עו"ד שלי גולדמן פס"ד אולך פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי -

121

שאלות ותשובות מס הכנסה ) 1 (ט 3 מועד רישום דיווידנד בספרי החברה שחולק לבעל מניות על פי סעיף

125 עו"ד ורו"ח יובל כהן עמדת מס הכנסה בעניין העסקת מנהל בשכר בחברה שלה הכנסות רק מניירות ערך 126 עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' המנוהלים על ידי חברות השקעה חיצוניות אפשרות להחזר מס שנוכה במקור בגין חלוקת דיווידנד שבדיעבד הוכרז כבטל ובדוחות הכספיים בוטלה חלוקתו 128 עו"ד (רו"ח) איילת הלל-בירנצויג ועו"ד אוהד שילה

תוכן עניינים

8 2022 מארס 546 ידע למידע

חובת הדיווח והטפסים שחייב להגיש בישראל נהנה תושב ישראל בנאמנות זרה ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' דיווח ומיסוי רווח הון שנבע מהשקעה בשותפות ומכירת הזכות רו"ח צבי פרידמן אין בפקודה הוראות שמתירות קיזוז הפסד מקופת גמל להשקעה שנפדתה רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס הפרשי מיסים בין מס שמנוכה במקור בג'מייקה על פי אמנת המס לבין עו"ד (רו"ח) אופיר לוי זיכוי המס שניתן לקבל בארץ ומס חברות אמריקאי LLC סוגיית זיכוי ממס זר והתנהלות פרקטית בנוגע ל- עו"ד רו"ח מאיר זריהן LLC דיווח על רווח הון ממכירת דירת מגורים שנרכשה במסגרת חברת עו"ד רו"ח יועד פרנקל ושלומי מועלם בארצות הברית מיסוי העברת סכומים מקופות גמל לקצבה לבן זוג לשעבר בשל בגירושין מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום בחירת מסלולי מיסוי לבני זוג ישראלים על הכנסות מהשכרת נדל"ן עו"ד רו"ח רחלי גוז-לביא בארצות הברית סוגיית ניצול זיכוי מס זר והתרת היוון הוצאות שלא הוכרו בגין הכנסות רו"ח (משפטן) אייל סנדו מיסוי העברת שותפות לחברה וכניסת משקיע חדש לחברה

131

132

133

134

136

139

140

142

144

עו"ד רו"ח אבי פרידמן מדמי שכירות מקרקעין בחו"ל מיסוי העברת מניות בין שני בעלי מניות בחברה

148

. אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן קנס מנהלי שלא שולם במועד והאפשרויות לביטול תוספת הפיגור בגינו

150

עו"ד משה גבע

152 154

רו"ח אברהם כהן מיסוי מכירה מניות של חברה ישראלית בידי חברה זרה מיסוי העברת "נכס-ידע" לחברה שהוקמה בידי מפתח הידע ומשקיע נוסף עו"ד ורו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן מסלול מיסוי אופציות לעובד שימומשו כשלוש שנים לאחר הקצאתן עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי אין חובה לפתיחת תיק ברשויות לחברהשנפתחה אך אין לה פעילות עו"ד אפי אוחנה ו/או נכסים סוגיית תושבות ומיסוי ספורטאי זר הנמצא בארץ פרקי זמן של חצי שנה

156

158

159

עו"ד לילך אשרוב בכל שנה

160

תוכן עניינים

2022 מארס 546 ידע למידע 9

מס רווחי הון וניהול ספרים בעסקאות חליפין במטבעות דיגיטליים לחברה עו"ד רו"ח מאורי עמפלי ועו"ד אנה צברי שלה כמה "ארנקים דיגיטליים" פגישות של עוסקים עם לקוחותיהם בבתי קפה ובמסעדות אינן מוכרות רו"ח אחמד חסונה כהוצאה ברשות המסים ניכוי ריבית המשולמת בגין מינוף השקעה בניירות ערך מהמס המשולם

162

163

רו"ח רונית בר במכירתם אפשרות בחירה לסירוגין בין מפעל טכנולוגי ובין מפעל מוטב

164

רו"ח יוסי ירון

165 166 167

רו"ח רוזט שמש משיכה מחיסכון פנסיוני בחו"ל שהתקבל בירושה עו"ד בני קליפי מסלול מיסוי אופציות שמקבל עובד מחברה בחו"ל הכרה בהוצאות בחברה במשיכת כספים מקופה מרכזית עבור בעל שליטה רו"ח עופר קירו ח לפקודה לא ניתן ליישום בהחלפת זכות בשותפות 104 סעיף עו"ד ורו"ח יוסי ישועה אירוע מס בהעברת מניות בין בעלי מניות בחברה ופיצולה לשתי חברות עו"ד רו"ח רונן ארויו מה גובר, שיעורי מס שנקבעו לנישום ברולינג של מס הכנסה או שיעורי מס עו"ד קובי כהן אחרים שחייב בהם הנישום? הכנת דוחות כספיים ומועד דיווחם לרשות המיסים לגבי חברה חדלת פירעון מיסוי מקרקעין ערעור על דחיית בקשה להארכת מועד לתיקון שומה במס שבח עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירה שנייה להורים לילד נכה עו"ד יוני כהן הטבות מס על פי חוק מיסוי מקרקעין במכירת דירת מגורים בבניין שעדיין עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי 38 בבנייה במסגרת פרויקט תמ"א התנאים להקלה במס רכישה ומס שבח בקניית חלק מדירה שנייה להשקעה בידי נכה או רישומה על שם אשתו שהיא ממשפחה שכולה עו"ד (רו"ח) גרמן חיות שהפסיקה פעילותה באמצע שנת המס

168

169

170

171

172

173

174

176

עו"ד רו"ח שניר שער

178

תוכן עניינים

10 2022 מארס 546 ידע למידע

מס ערך מוסף הבסיס לחיוב מע"מ ביבוא הוא ערך הטובין בתוספת מכס עו"ד עומר וגנר קיזוז החזרי מס ומע"מ לנישום שקיבל צו הפטר בעבר עו"ד רו"ח יעקב דהן אגודה שיתופית שבתחומה בריכה האם חייבת במע"מ על ההכנסות יועץ מס מיכאל גל הראיות שצריך להמציא מוכר דגים בשוק למנהל מע"מ על השמדת סחורה עו"ד קרן מרציאנו בתקופת הקורונה או מכירתה במחירים נמוכים מכס יבוא מספק בחו"ל ומכירה ללקוח בארץ לפני שהסחורה הגיעה לארץ

179

180

181

182

עו"ד עומר וגנר

185

חברות, עמותות, מלכ"רים סוגיות בעניין חברי דירקטוריון ובעלי מניות והשירותים שהם יכולים לתת

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה בחברה לתועלת הציבור

186

כספים וחשבונאות הצגה בדוחות כספיים של כמה פרויקטים במקביל שיש לקבלן שיפוצים

רו"ח מני מורד חוק השימוש במזומן והחלתו על נותני שירותים פיננסיים

188

עו"ד אורי גולדמן

189

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה 2020 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות חברות לשנת המס

רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים

190

רשות המסים בישראל ) לפקודת מס הכנסה 5(9 תיקון סעיף קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - רשות המסים בישראל 2022 שנת המס בקשה לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים שהוגשו עקב 2021 באיחור על ידי המייצג בתקופת הדיווח נובמבר דצמבר

191

193

רשות המסים בישראל תחלואת הקורונה

194

תוכן עניינים

2022 מארס 546 ידע למידע 11

מיסוי מקרקעין הודעות בעניין מועד החיוב בקנס אי תשלום ועדכון מחשובי לטיפול בקנס אי הצהרה בשומה בהעדר הצהרה שלאחריה הוגשה הצהרה

רשות המסים בישראל

196

מס ערך מוסף

רשות המסים בישראל 2021 דחיית המועד להגשת הצהרת עוסק פטור לשנת רשות המסים בישראל – מס ערך מוסף פרסמה סכומים מעודכנים

197

רשות המסים בישראל 1.1.2022- במע"מ החל מ

197

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי דמי בידוד לעובדים עצמאיים

198

עבודה אושר בממשלה: יורחב מעגל העסקים הזכאים למענק סיוע

משרד האוצר- החשב הכללי בהוצאות שכירות

201

חקיקה

חוקים

202

2022 ), התשפ"ב- 259 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'

מדדים ושערי מט"ח

203 204

2022 מדדים לחודש ינואר

2022 שערים יציגים לחודש פברואר

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2022 מארס 546 ידע למידע

מס הכנסה

קורונה - איחור משמעותי בקבלת החלטה בהשגה משמעותו קבלת ההשגה רו"ח רונית בר

בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), (להלן: "הוראת השעה") 2020 התש"ף- 390 הגישה החברה בקשה למענק בסך . 2020 אלפי ש"ח לתקופת הזכאות מאי-יוני רשות המיסים קבעה כי החברה זכאית אלפי ש"ח בלבד. 215 למענק בסך הגישה החברה השגה, 10.9.2020 ביום ועקב החלטה נוספת שהתקבלה בידה, הגישה השגה חוזרת מטעמי זהירות ביום (בית המשפט קובע כי יום 28/10/2020 הוא המועד הקובע לעניין מועד 10.9.2020 ההשגה). ומשהחברה לא קיבלה כל 9.3.2021 ביום החלטה אף על פי שעברה תקופת הזמן של ימים לקבלת החלטה בהשגה על פי 120 ) להוראת השעה, היא הגישה 1 (א)( 20 סעיף ערר לוועדת הערר וביקשה לקבל המענק על פי המוצהר, כיוון שחלף המועד לקבלת החלטה בהשגה.

התקבל בבית המשפט 2022 בינואר 3 ביום המחוזי בחיפה מפי השופטת אורית וינשטיין פסק דין בעניין ב.ג. אבטחת 27710- מוסדות (להלן: "החברה") (עמ"נ ). החברה ערערה על החלטת ועדת 06-21 הערר לענייני קורונה לדחות את עררה של החברה על החלטת רשות המיסים לקבוע לה מענק הנמוך מהמענק שביקשה לתקופת . 2020 הזכאות מאי-יוני יצוין כי עררים נוספים שהגישה החברה על תקופות זכאות נוספות עוכבו עד מתן החלטה בערר זה. עיקרי העובדות: החברה עוסקת במתן שירותי אבטחה, ליווי ומתן שירותי רפואה לטיולים ומחנות שבהם משתתפים ילדים ובני נוער. עקב מגפת הקורונה נסגרו מוסדות החינוך ותנועות הנוער ובוטלו כל הטיולים השנתיים, וכתוצאה מכך הופסקה פעילות החברה לחלוטין וכל עובדיה הוצאו לחל"ת.

WWW.AHEC TAX.CO.IL הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2022 מארס 546 ידע למידע 13

המיסים בטיפולה בבקשה למענק ועל אופן ניהול ההליך על ידי ועדת הערר. בית המשפט קובע כמה קביעות שיש להן חשיבות בנוגע לטיפול במענקים: לאופן ניהול ההליך, נטל הראיה, חשיבות מועדים וכו'. הוכחת הקשר הסיבתי: "העוסק אינו נדרש להוכיח את קיומו של קשר סיבתי זה, ובכלל זאת, אין כל דרישה בלשון החוק כי העוסק יציג מסמכים או ראיות לכך. חוק הסיוע הכלכלי למעשה קובע הנחה עובדתית בדבר קיומו של קשר סיבתי בין הירידה במחזורים לבין התפשטות נגיף הקורונה. על כן, ככל שרשות המיסים מבקשת לטעון כי תנאי הקשר הסיבתי אינו מתקיים במלואו, עליה מוטל הנטל להצביע על ממצאים עובדתיים מהימנים המעמידים בספק את קיומו של הקשר הסיבתי". בהחלטותיה לא נימקה רשות המיסים הנמקה של ממש ולא הרימה את הנטל להוכיח עילה לסטות מהנוסחה. רשות המיסים שינתה את נימוקיה כמה פעמים, ללא הסברים מניחים את הדעת, וועדת הערר לא ייחסה לכך כל חשיבות: "חוסר העקביות ושינוי הגישה של המשיבה בנימוקיה מדוע לא לקבל את בקשת המענק של המערערת במלואה, כאשר בכל פעם מעלה היא נימוק אחר – מנע מהמערערת את האפשרות לטעון את טענותיה באופן סדור בפני המשיבה כמו גם בפני ועדת הערר".

הגישה רשות המיסים 18.3.2021 ביום לתיק הערר החלטה בהשגה שקיבלה יום קודם לכן, ובה קבעה כי החליטה להקטין אף יותר את זכאות החברה למענק וקבעה אלפי 110 כי החברה זכאית למענק בסך של ש"ח בלבד. טענות רשות המיסים: יש לחשב את "סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות" המהווה מרכיב בנוסחה לחישוב המענק שלא על פי ההגדרה שבהוראת השעה, כיוון שהעסק הוא "עסק עונתי" ולמנהל סמכות לשנות את "המקדם". סכום ההוצאות הקבועות של החברה – אלפי ש"ח ולתקופת זכאות אחת – 670 כ אלפי ש"ח. 110 כ בשונה מהוראות אחרות בתחום המס, לא נקבעה בהוראת השעה סנקציה בגין איחור במתן החלטה בהשגה והמועד שנקבע הוא בגדר "מועד מדריך" ולא "מועד מחייב". ועדת הערר קיבלה את הערר באופן חלקי 215 וקבעה את סכום המענק על סך של אלפי ש"ח. החברה ערערה לבית המשפט המחוזי על החלטת ועדת הערר. (מפאת חשיבותו והמילים עיקרי פסק הדין הנוקבות של בית המשפט הובאו מובאות רבות מתוכו): בפסק דין חד וביקורתי, החליט בית המשפט לקבל את ערעור החברה, תוך השמעת ביקורת חריפה על התנהלות רשות

מס הכנסה מאמרים

14 2022 מארס 546 ידע למידע

הסבירות והנאותות של החלטותיה. למיטב הבנתי, הייתה הבעת כוונות מצד המשיבה כי היא אכן תקבע אמות מידה שכאלו, אך בפועל לא גובשה כל הוראת ביצוע או נוהל כלשהו". מהו עסק עונתי? גם בגוף הקביעה כי העסק הוא "עסק עונתי" נפל פגם בהחלטת הוועדה, כיוון שהמשיבה או ועדת הערר לא הגדירו מהו "עסק עונתי" והקביעה נשענת אך ורק על קביעת המשיבה כי קיים פער בין היקפי העסקאות ינואר פברואר : "ספק גדול 2019 לעומת מאי יוני 2020 בעיניי, אם כל תנודתיות בהיקף עסקאות בין חודשים שונים במהלך השנה מובילה בהכרח לקביעה כי עסקינן ב'עסק עונתי'. של המערערת לשנת ESNA עיון בדוח ה מעלה כי מחזור עסקאותיה יציב. 2019 ישנן עליות וירידות בהיקף העסקאות החודשיות, אך סבורני כי מדובר בעליות וירידות טבעיות, המאפיינות כל עסק באשר הוא, ולא ניתן לראות בכך משום 'תנודתיות' בעסקה של המערערת". מטרת המענק לאפשר סיוע מהיר ויעיל לעסקים כדי שיוכלו לצלוח ולשרוד את תקופת המשבר. המחוקק היה ער לחשיבות הקרדינלית של לוחות הזמנים וביקש אף לקצר את זמן הטיפול: "מן הדברים שצוטטו לעיל מדיוני ועדת הכספים, עולה בבירור כי נציגי המשיבה עצמם גרסו כי יום למתן ההחלטה בהשגה 120 המועד של – הינו מועד מקסימלי – 'זמן קצה'." התייחסות בית המשפט לאיחור בקבלת ההחלטה בהשגה:

מתן זכות טיעון למערערת: "באי-מתן זכות טיעון למערערת, ביחס לטענת 'העסק העונתי', אשר ברור היה לוועדת הערר כי לא נטענה קודם לכן על ידי המשיבה – נפל פגם מהותי, היורד לשורשה של החלטת ועדת הערר, ודי בכך על מנת לפסול את החלטת ועדת הערר בעניין זה". שוויוניות, שמרנות וזהירות הנדרשים בסטייה מהנוסחה: "להחלטת המשיבה לסטות מנוסחת החישוב ולבדוק באופן ספציפי ופרטני את הוצאותיו של עסק מסוים יש השלכה על מתכונתו ואופיו של הליך הבקשה לקבלת המענק. כך, במקום הליך מהיר וטכני, הופך ההליך לבחינה של טיב הפעילות של העסק ולסיווג של הוצאות שונות באופן פרטני – מעיין הליך שומתי. מצב דברים זה מוביל להתארכות ההליך וכן להתעוררות מחלוקות לא מבוטלות בין מבקש המענק לבין המשיבה. על כן, כאשר מוצאת המשיבה לנכון להפעיל את סמכותה לסטות מנוסחת החישוב של מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות – עליה לעשות כן בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי. דהיינו: עליה לפעול באופן שוויוני בין עסקים מסוג מסוים, ולא באופן שרירותי כלפי עסק של עוסק ספציפי בלבד". קביעת אמות מידה לסטייה מהנוסחה: "בהחלט ניתן היה לצפות, בנסיבות התמשכות מצב החירום בשל נגיף הקורונה, כי המשיבה תקבע אמות מידה להפעלת סמכותה לסטות מנוסחת החישוב של המענק, למען השקיפות, הבהירות ובחינת

מס הכנסה מאמרים

2022 מארס 546 ידע למידע 15

פסק הדין החד משמעי הנוקב נותן תקווה לעוסקים רבים אשר נתקלו בטיפול ארוך ומסורבל של רשות המיסים, שכידוע עורכת בדיקות דקדקניות של ההוצאות או מקבלת החלטות דחייה על סמך נתונים מצומצמים בלבד, מבלי להשאיר לנישום אפשרות להסביר או לשכנע גורם כלשהו בזכאותו, לרוב אף מבלי שידע מי המפקח המטפל ולמי עליו להפנות את טיעוניו, והכול מתוך התעלמות מוחלטת מסד הזמנים. אנו קוראים לרשות המיסים לאמץ את קביעות בית המשפט, לאשר את המענקים שבהם חלפה התקופה לקבל החלטה בהשגה, ולקבל החלטות בהשגות שבהן טרם חלפה התקופה בהתאם לכללים שהתווה בית המשפט, תוך כיבוד זכותו של הנישום לטעון טענותיו בטרם קבלת החלטה על ידי רשות המיסים.

לעניין טענת רשות המיסים כי הלכת המועצה הארצית לתכנון ובנייה (ע"מ ) מבחינה בין "מועד מנחה" ו"מועד 1386/04 מחייב", קובע בית המשפט כי על פי ההלכה האבחנה תיעשה בהתאם לתכלית ההסדר, וכיוון שתכלית ההסדר היא מתן סיוע מהיר לעסקים, יש להתייחס למועד כאל "מועד מחייב". "סבורני כי הקביעה שקבעה להחלטתה, בדבר 32 ועדת הערר בסעיף ) לחוק 1 א)( (20 היות המועד שנקבע בסעיף הסיוע הכלכלי – מועד מדריך בלבד, בשל הצורך לטפל בכמות גדולה של השגות בו זמנית – אינה עולה בקנה אחד עם ההנמקה והתכלית שהביאה לקביעת מועד כה ארוך ימים גם אם ניתן היה לטעון כי לא 120 של כל איחור במועד מתן ההחלטה בהשגה, כגון איחור של ימים בודדים, מביא עמו, מניה וביה, לקבלת ההשגה – אך ברור הוא כי זו תוצאתו של איחור משמעותי, כדוגמת האיחור במקרה דנן".

מס הכנסה מאמרים

16 2022 מארס 546 ידע למידע

הרמת מסך כנגד בעל חברה חייבה אותו לפצות את לקוחותיו באופן אישי עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

ניתן פסק דינו של בית משפט 26.12.22 ביום השלום בתל אביב שבמסגרתו חויב בעליה של חברה שעסקה ביבוא אישי של כלי רכב לפצות את לקוחות החברה על כך שמסר בשם לקוחותיו הצהרות כוזבות למכס בדבר שווי הרכבים שאותם ייבא עבורם. כתוצאה מכך חויבו הלקוחות בתשלום הפרשי מס. בית המשפט חייב את החברה שעסקה ביבוא הרכבים וכן את בעל החברה לפצות את לקוחותיו בגין מלוא החיובים העודפים שהוטלו עליהם על ידי הרשויות. משמע, אף על פי שההתקשרות החוזית עם הלקוחות הייתה בין חברה בע"מ לבין הלקוחות, בעל המניות לא היה יכול להסתתר מאחורי החברה ולטעון כי לא הוא חייב לפצות באופן אישי, אלא החברה (ככל שיש מה לקחת ממנה). בית המשפט הסכים הלכה למעשה להרים את המסך, להתעלם מהחברה ולכפות על בעל החברה לשלם את החובות המתבקשים ללקוחות החברה מכיסו הפרטי.

רקע עובדתי חברת אילן ורונן פרימיום קאר עסקה ביבוא אישי של רכבי יוקרה מחו"ל עבור 2012- לקוחות החברה. במהלך השנים ייבאה החברה עבור שלושה לקוחות 2011 שלושה רכבי יוקרה. היבוא נעשה בשם הלקוחות באופן אישי ואילו החברה סיפקה ללקוחותיה שירותים לוגיסטיים וכן שירותי עמילות מכס. בין היתר מילאה החברה עבור לקוחותיה את טופסי הדיווח למכס וכן החתימה אותם על הטפסים הללו, אולם כפי שהתברר בדיעבד, שווי הרכב אשר הוצהר בהם היה כוזב ולא שיקף את שוויים האמיתי של כלי הרכב. לאחר השלמת העסקה ולאחר ששילמו את מלוא התמורה המוסכמת בגין כלי הרכב לחברה, קיבלו הרוכשים הודעות גירעון מן המכס, שבמסגרתן נדרשו לשלם סכומי מס נוספים בהתאם לשווי האמיתי של כלי הרכב שיובאו. בעקבות קבלת הודעות הגירעון הגישו שלושת בעלי כלי הרכב שלוש תביעות

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 מארס 546 ידע למידע 17

מתוך שלוש העסקאות טענו הנתבעים כי במסגרת ההסכם עם אותו לקוח נכלל סעיף הקובע כי ככל שיהיה "שינוי בגובה המיסוי" שינוי זה יחול על המזמין. על כן טענו הנתבעים כי הלקוח ידע שעשוי לחול עליו חיוב מס נוסף וקיבל על עצמו את הסיכון. בהקשר זה קבע בית המשפט כי סעיף זה אינו מסייע לנתבעים, שכן למעשה לא חל כל שינוי במיסוי, שיעור המס לכל אורך התקופה נותר זהה והחיוב לא נוצר כתוצאה משינוי במיסוי אלא כתוצאה מההצהרה הכוזבת שנערכה על ידי הנתבעים. לנוכח האמור קבע בית המשפט כי החברה הפרה את תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה משהגישה הצהרות כוזבות לרשויות המס וגרמה לכך שהוטל על הרוכשים חיוב נוסף, שאותו לא צפו בעת ההתקשרות, אולם בכך לא סיים בית המשפט את בירור המחלוקת אלא המשיך ובחן האם בנסיבות העניין יש מקום להרמת מסך ההתאגדות ולחיוב אישי של שני בעלי החברה בסכום הפיצוי שהוטל על החברה. בהקשר זה טענו בעלי החברה כי הם פעלו בתום לב, שכן שווי הרכב אשר נכלל על ידם בהצהרה נמסר להם על ידי מתווך שאיתר את כלי הרכב בחו"ל. בית המשפט קבע כי אמנם לא הוכח בפניו שמעשיהם של בעלי החברה הגיעו לכדי עבירת התרמית, וכי ייתכן שאמנם הנתבעים הסתמכו על שווי הרכב שנמסר

נפרדות נגד החברה, נגד בעליה ונגד המכס. הדיון בשלוש התביעות אוחד ובשלב מאוחר יותר הגיעו בעלי הרכבים להסדר עם המכס ולפיו שילמו את מלוא סכום הגירעון שנדרש מהם. משכך, נותרה על הפרק תביעת בעלי הרכבים נגד החברה ונגד בעליה של החברה, שבמסגרתה דרשו כי הנתבעים יפצו אותם בגין סכומי המס הנוספים שנדרשו לשלם. הכרעת בית המשפט לאחר שבחן את מכלול הראיות ושמע את עדויות הצדדים קבע בית המשפט כי בעלי החברה הציגו בפני לקוחותיהם מצג ולפיו הם מומחים ביבוא אישי של כלי רכב וכן כי מחיר העסקה שעליו סוכם הוא מחיר סופי, מבלי שנקבע בטופס ההזמנה איזה חלק מתוך סכום התמורה מיועד לרכישת הרכב בחו"ל, לתשלום המסים ולתשלום שירותי עמילות מכס, ואיזה חלק מהווה את העמלה עבור שירותי החברה. בפועל החברה הנתבעת היא זו שטיפלה במילוי כלל הטפסים ובתשלום סכום המכס, על פי ההצהרה הכוזבת שנערכה על ידה. עוד קבע בית המשפט כי הגם שהלקוחות חתמו על ההצהרה, הרי הם סמכו על מקצועיותה של החברה כי הטפסים ימולאו כנדרש. משכך קבע בית המשפט כי אומד דעתו של כל רוכש סביר בנסיבות העניין היה כזה שמחיר הרכב שאותו הוא קונה הוא סופי וכי לא יידרש לשלם דבר מה נוסף בגינו. ראוי לציין כי לגבי אחת

מס הכנסה מאמרים

18 2022 מארס 546 ידע למידע

(בגין שלושת הרכבים). פסק דין זה תומך באפשרות לפעול נגד בעלי מניות המסתתרים מאחורי חברות שלא כדין, ובכך לאפשר לחייבים לתבוע את בעלי המניות במקביל לתביעת החברה, וזאת במיוחד בשעה שבה לחברה אין נכסים ואין כספים שמהם יכול הזוכה להיפרע. כלומר, בעל המניות יכול למצוא את עצמו מחויב אישית אף על פי שלכאורה החוב

להם על ידי המתווך, אולם לנוכח הפער הגדול בין שוויו האמיתי של הרכב לבין השווי שנכלל בהצהרה, בעלי החברה נהגו לכל הפחות בעצימת עיניים - משלא ערכו בדיקה יסודית יותר של שווי הרכב. משכך קבע בית המשפט כי בהתאם לחוק החברות, יש 2 (א) 6 להוראות סעיף לחייב את בעלי החברה באופן אישי לפצות את התובעים בגין הפרשי המס שאותם הם ש"ח 700,000 נדרשו לשלם בסך כולל של כ-

פורסם חוק ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים לגבי הכנסת עובד זר ואילך 2022 שהופקה בשנת מאירה טולדו

כפועל יוצא מכך תחילתו של החוק תהיה והחל ממשכורת ינואר לא 1.1.2022 ביום ישולם היטל עובדים זרים. בנוסף במסגרת התיקון לחוק תוקן חוק (ד) 1 ) סעיף 22 עובדים זרים (תיקון מס' לחוק ובו נקבע כי מעסיק של עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה, לא יחויב להסדיר ביטוח רפואי, על חשבונו, לעובד זר כאמור.

לחוק התוכנית 20 פורסם תיקון מס' להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות ) 2004 ו- 2003 הכלכלית לשנות הכספים (להלן התיקון לחוק) בגידרו 2022 התשפ"ב בוטל פרק י' – היטל על העסקת עובדים זרים. כלומר מעסיקים של עובדים זרים לא נדרשים לשלם יותר היטל בגינם שהיה לגבי הכנסת עובד 20% - 15% בשיעור של ואילך. 2022 זר שהופקה או שנצמחה בשנת

הכותבת: מנהלת מוצרי מיסים בחשבים "כל מס" "ידע למידע" "פקס טקס"

מס הכנסה מאמרים

2022 מארס 546 ידע למידע 19

להלן תוספת ראשונה

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה המנוי בתוספת א' (ראה להלן) שנכללים בו 1 הראשונה תנאים כמפורט להלן, והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם: (א) הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית; (ב) התקופה המרבית לשהות העובד חודשים; 12 בישראל אינה עולה על (ג) התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים; (ד) העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל; (ה) מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.

א' 1 "תוספת ראשונה (ד)ה – הסכם חופשת עבודה 1 סעיף ) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה 1( בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ניו־ זילנד ) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה 2( בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה; ) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה 3( בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קוריאה; ) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה 4( בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה; ביום א' באדר א' 2956 פורסם בס"ח 2.2.2022 – התשפ"ד

מס הכנסה מאמרים

20 2022 מארס 546 ידע למידע

החוק לעידוד השקעות הון - הקלה לעניין "מפעל טכנולוגי" רו"ח (משפטנית) ענבל שני

רשות המסים השכילה לאתר בעיה זו צו לעידוד השקעות הון 2018 והתקינה ב- (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי) (להלן: "הצו"), ולפיו יש לנכות כד 51 הכנסה טכנולוגית כהגדרתה בסעיף לחוק, הנובעת משירותי פרסום המבוססים על תוכנה המועברת מהלקוח לספק על בסיס הסכמי התקשרות למתן שירותי פרסום. כלומר, בהנחה שרכישת שטח הפרסום אינה השירות הטכנולוגי שמספקת החברה, ללקוח, back to back ושטח הפרסום נמכר הרי הרווח הגולמי שווה אפס, ומכאן שלא נכון לתת לגידול "רישומי" במחזור להוות חלק מבחינת עמידת החברה גופא ושירותיה הטכנולוגיים בתנאי היקף הוצאות המו"פ הנדרשות. ולעניין החלטת המיסוי: עובדות הבקשה החברה עוסקת בפיתוח פלטפורמה טכנולוגית המוטמעת באתרי החברה, שמטרתם לחבר בין שירותים או מוצרים ללקוחות פוטנציאליים, תוך שימוש בכלים שפותחו על ידי החברה (להלן: "הפלטפורמה הטכנולוגית").

לאחרונה ניתנה על ידי רשות המסים החלטת מיסוי בהסכם (החלטת מיסוי ), העוסקת בסוגיית ניכוי הכנסות 5441/22 המועברות לאחר במפעל טכנולוגי. מפעל טכנולוגי מועדף נדרש לעמוד בתנאים לחוק 3 קשיחים של הוראות סימן ב' לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"). אחד כ"ד - סעיף 51 מהתנאים המופיעים בסעיף ההגדרות, לעניין מפעל טכנולוגי מועדף, הוא קיומן של הוצאות מו"פ בשיעור של לכל הפחות, ממחזור הכנסות החברה. 7% תנאי זה הוא תנאי דרמטי, ובשלו, פעמים רבות חברות אינן זוכות להחלת הטבות מפעל טכנולוגי. מה בכל זאת יכולה חברה לעשות בעניין ראו בסוף המאמר. ? החוק ככל שמחזור הכנסות החברה גבוה יותר, ובהינתן שהחברה מהווה מפעל עם שישה עובדים לפחות (כאמור בהחלטת המיסוי ), ברוב המקרים עדיין הגידול 6003/19 בהיקף הוצאות המו"פ אינו מדביק את הפער של הגידול בהכנסות ואינו מגיע . 7% בתחשיב ל

WWW.AHEC TAX.CO.IL הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ-

מס הכנסה מאמרים

2022 מארס 546 ידע למידע 21

שינוטרלו לצורך חישוב ממוצע המו"פ. נכון למועד זה הכנסות שנקבע שינוטרלו הן לפי הצו בלבד. לדוגמה, במקרה שבו חברה היא מפעל טכנולוגי מועדף במשך כמה שנים, ומדווחת על בסיס מצטבר, ובשנה מסוימת עקב פרויקט ייחודי אשר יימשך כמה שנים קפצו הכנסותיה באופן ניכר, לדעתנו יש מקום ליישם את תחשיב שבעת האחוזים על פני שנות הפרויקט הייחודי ולא לפגוע בשנת מס ספציפית. נדגיש: ממוצע המו"פ יחושב באופן תלת שנתי, - שעוסק 9/2017 וכפי האמור בחוזר לחוק העידוד - אין חובה 73 בתיקון בכל 7% ששיעור הוצאות המו"פ יעמוד על אחת מהשנים אלא מספיק שיעמוד בשיעור האמור בחישוב ממוצע. סך הכנסות החברה שאליהן מתייחס התנאי נובע מההכנסות מפעילות עסקית (למעט הכנסות משכירות, הכנסות מימון, תמורה ממכירת נכסים). גם בחשבונאות נקבע כי הכנסות הן הטבות כלכליות שהישות קיבלה או תקבל בעבור עצמה. סכומים שנגבו עבור צד שלישי אינם הטבות כלכליות הזורמות לישות ואינם מגדילים את הונה העצמי, ולפיכך, הם אינם נכללים בהכנסות. הנושא עולה בחברות כגון סוכנויות נסיעות, מכירות באמצעות האינטרנט, מפיצים וכד', אשר מוכרים מוצרים או שירותים באמצעות קטלוגים או במשגור. ישות אשר אינה

האלגוריתם שמוטמע בפלטפורמה לומד את העדפות הגולשים וכך מציג את השירותים והמוצרים הרלוונטיים ביותר לכל משתמש קצה. באתרי החברה יש כתבות ובהן תוכן פרסומי אשר מפנה לאתרים של ספקים המפרסמים באתרי החברה. ספקי השירותים והמוצרים הם לקוחות החברה, ובגין כל גולש המגיע מאתר החברה לאתר של לקוח החברה ומבצע רכישה, נוצרת לחברה הכנסה שנגזרת מסכום הרכישה של הגולש אצל הלקוח. המעקב אחר הרכישות מבוצע באמצעות תוכנה של החברה אשר מחזירה לחברה את הנתונים לצורך חיוב הלקוח. החברה מעבירה חלק מתוך ההכנסות המתקבלות בחברה מהלקוחות לספקי שטחי הפרסום שבאמצעותם היא מקדמת את אתרי החברה. הבקשה וההחלטה הבקשה לאישור כי הכנסות החברה מהוות הכנסה טכנולוגית לעניין חוק העידוד, וכי ניתן להחיל בעניינה את הצו של "ניכוי הכנסות המועברות לאחר" מסך הכנסות החברה – אושרה, כפוף לעמידה ביתר התנאים הנדרשים. הערות וחידודים מתוך ניסיוננו וטיפול בחברות נוספות אשר מהוות מפעל טכנולוגי מועדף אך מתקשות לעמוד ברף שבעת האחוזים, ראוי לשקול להקל/ ליישם את התחשיב באופן מושכל גם במקרים נוספים, מה גם שהחוק הסמיך את שר האוצר לקבוע סוגי הכנסות

מס הכנסה מאמרים

22 2022 מארס 546 ידע למידע

לפנות לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לצורך לקבלת אישור המעיד על היותו של המפעל שבבעלותה מקדם חדשנות. הפרדה של מפעל לצורך קבלת הטבות חוק העידוד בשים לב לחוזר מס הכנסה מספר – שדן בנושא דגשים לעניין הפרדה 3/2019 או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד. לפקודת מס 2 שינוי מבנה לפי חלק ה' הכנסה העוסק במיזוגים, העברת נכסים ופיצולים. כמובן, לשם הבנה לאילו הטבות זכאית החברה, האם היא עומדת בתנאים הנדרשים בחוק העידוד, ומה אפשרויותיה בשנים "קשות" שבהן העמידה בכללים אינה דווקנית – נשמח שתפנו להתייעצות עימנו בנושא. למשרדנו ניסיון רב בתחום.

נושאת את הסיכונים הנגזרים מהבעלות על המוצרים, והכנסותיה מההפצה מתקבלות בדרך של עמלה בלבד, היא למעשה סוכן, ולפיכך מבחינה חשבונאית עליה להציג בדוח הכספי את הכנסותיה בלבד, קרי הכנסות נטו. לאילו דברים תהא זכאית לסיום נציע חברה, אם לא עמדה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" עקב אותו סף גבוה של מו"פ מתוך סך מחזור החברה, אך 7% עמדה ביתר תנאי חוק העידוד. "לא אלמן ישראל": יש מקום לשקול עמידה בתנאי "מפעל מועדף" - ככל שהכנסותיה הן מ"שירות מבוסס תוכנה". במקרה זה שיעור המס , ואם 12% ולא 16% יהיה במרכז הארץ מדובר באזור פיתוח, שיעור המס יהיה בין שמועדף ובין שטכנולוגי. 7.5%

מס הכנסה פסקי דין

2022 מארס 546 ידע למידע 23

נדחה ערעורו של נישום נכה לקבלת פטור ממס גם על הכנסותיה של בת זוגו: הפטור ממס שניתן לפי ) לפקודה הוא פטור אישי - פס"ד פורטנוי 5(9 סעיף עו"ד שלי גולדמן

51612 05-20- תקציר ע"מ המחוזי בירושלים בבית המשפט: כב' השופט אביגדור דורות לפני: פורטנוי המערער: 3 פקיד שומה ירושלים המשיב: 16.1.2022 : ניתן ביום

. 2018 המערערים נישאו בחודש אוקטובר בטרם נישאו, ניהלו המערערים משק בית משותף כ"ידועים בציבור" מאז שנת . למערערים שלושה ילדים משותפים 2007 ולמערערת בת נוספת מנישואים קודמים. המערערים טענו שהם בני זוג לכל דבר ועניין, ועל אף שבשנים הרלוונטיות לשומה הם לא היו נשואים, הם התנהלו כידועים בציבור, וככאלה, הם זכאים למלוא הזכויות של בני זוג בדיוק כמו זוג נשוי. לטענת המערערים, יש לקדם את זכויותיהם של בני זוג המעוניינים לחיות כידועים בציבור ולא כאנשים נשואים וזאת משלושה טעמים: האחד, משום החופש לבחור. השני, משום שחוזה בין בני זוג לא חייב להיות בכתב או ברישום אלא בהתאם להתנהגות. והשלישי, משום שוויון והגנה על נשים. נוסף על כך, המערערים הוסיפו

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו בני זוג שהיו ידועים בציבור במשך חלק מתקופת השומה לקבלת פטור ממס גם על הכנסותיה של בת הזוג העובדת כאחות, בשל נכותו של בן הזוג. נקבע כי אין זה רלוונטי מי מבני הזוג היה נרשם כ"בן הזוג הרשום" לצורך קבלת הפטור וכי הפטור הוא פרסונלי וחל אך ורק על הכנסות המגיעות מפעולות ממשיות שמבצע בעל הפטור ומביאות לצמיחת ההכנסה באופן אקטיבי.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

פסק דין זה עוסק בערעור שהגישו בני זוג על שומות מס שהוציא להם המשיב 2018- (להלן גם: "פקיד שומה") לשנים , וזאת בהתאם לפקודת מס הכנסה. 2014

מס הכנסה פסקי דין

24 2022 מארס 546 ידע למידע

הוא אדם נשוי המנהל בית משותף עם מי שהוא נשוי לו. לפיכך, המערערים אינם עומדים בדרישת הפקודה לעניין זכאותם להיחשב כבני זוג בשנים הרלוונטיות לערעור, וזאת בהתאם להוראות הפקודה. עוד נקבע כי אין זה רלוונטי מי מהמערערים היה נרשם כ"בן הזוג הרשום" לצורך קבלת הפטור וכי הפטור הוא פרסונלי וחל אך ורק על הכנסות המגיעות מפעולות ממשיות שמבצע בעל הפטור ומביאות לצמיחת ההכנסה באופן אקטיבי. הפטור הוא פטור אישי בלבד ואינו תקף להכנסות בני זוג. צודק המשיב כי פס"ד בן עוז שאליו הפנה הוא מקרה דומה מאוד לענייננו ויש להחיל את מסקנותיו גם בנוגע לערעור זה. דהיינו, גם אם המערערים היו נחשבים בני זוג בשנים הרלוונטיות, ולא כך הדבר, היה מוחל הפטור ממס אך ורק על הכנסותיו של המערער מיגיעה אישית ולא על הכנסותיה של המערערת מעבודתה כאחות בבית חולים. זאת ועוד, נקבע כי אין זה רלוונטי מי מהמערערים היה נרשם כ"בן הזוג הרשום" לצורך קבלת הפטור וכי הפטור הוא פרסונלי וחל אך ורק על הכנסות המגיעות מפעולות ממשיות שמבצע בעל הפטור ומביאות לצמיחת ההכנסה באופן אקטיבי. אין להכיר בפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד) בנוגע ל"הפסד שכר לעתיד" כהכנסה מיגיעה אישית. הקביעות בפס"ד בן עוז מביאות למסקנה שונה בתכלית מטענותיהם של המערערים בקשר לכך.

וטענו כי דרישת הסעיף ל"יגיעה אישית" של הנכה הזכאי לפטור אינה בהכרח מעבודה פעילה וזאת משום שהמערער עבד כעוסק פטור עד שנפצע בתאונת דרכים . לטענת המערער, חלק 2010 בחודש דצמבר הארי מהפיצויים נגע לאובדן הכנסותיו מעבודה. לפיכך, יש מקום להכיר בפיצויים אלו כיגיעה אישית לצורך תשלומי המס של המערער. המערערים ביקשו לקבוע כי הכנסותיו של המערער כתוצאה מהפסדי השכר שקיבל במסגרת הפיצויים על תאונת הדרכים ייחשבו לו כהכנסה מיגיעה אישית, וכן כי בשל היותם "בני זוג", תהיה המערערת זכאית ליהנות מהפטור של המערער כנכה, אם ימוזגו הכנסותיהם לפקודה. 9 יחדיו, וזאת במסגרת סעיף פקיד שומה טען כי הפטור ממס שניתן ) לפקודה הוא פטור אישי, 5(9 לפי סעיף אשר חל על הכנסות של אדם נכה מיגיעתו האישית בלבד. משום כך, ככזה, אין ממש בטענות המערערים לגבי זהותו של "בן הזוג הרשום". דהיינו, גם אם המערער היה רשום כ"בן הזוג הרשום", ולא כך היה הדבר, עדיין המערערת לא הייתה יכולה ליהנות מפטור מתשלום המס על הכנסותיה לפי סעיף זה. עוד נטען כי המערערת שקיבלה נקודות זיכוי בגין היותה "אם חד הורית" לא הייתה זכאית לקבל את נקודות הזיכוי שקיבלה. בית הדין פסק: כב' השופט א' דורות פסק כי מקובלת עליו פרשנותו של פקיד שומה לגבי העובדה שהמחוקק קבע באופן מפורש כי "בן זוג"

מס הכנסה פסקי דין

2022 מארס 546 ידע למידע 25

בית משותף בשנים הרלוונטיות, ולכן, מטעם זה, המערערת לא הייתה זכאית ליהנות מנקודות זיכוי בשנים הרלוונטיות האמורות.

בית המשפט המחוזי הוסיף והתייחס לטענת המערערים לגבי זכאות המערערת לזיכוי. נקבע כי המערערת קיבלה זיכוי בשל היותה "חד הורית" גם כשחיה עם בן זוגה. התנאי לקבלת נקודות הזיכוי האמורות הוא כי מדובר בהורה אשר מגדל את ילדיו במסגרת חד-הורית. במקרה דנן, אין מחלוקת כי המערערים ניהלו משק

סוף דבר הערעור נדחה.

עסקים שהפסיקו לפעול זמנית ועסקים עונתיים זכאים למענק קורונה השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים – החלטת ועדת ערר – חוסאם מוסלמאני

1036-21 תקציר ערר השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים ועדת ערר לענייני קורונה: כב' חברי הוועדה: אורית בר לוי, עו"ד - לפני: יו"ר, וסאם עזאם, רו"ח - חבר 204495089 חוסאם מוסלמאני מס' העורר: רשות המסים באמצעות היחידה לטיפול המשיבה: במענק השתתפות בהוצאות קבועות 8.7.2021 : ניתן ביום

החלטה

ועדת הערר קבעה כי ככל שמדובר בעסקים שהפסיקו לפעול באופן זמני, כגון עסקים בענפי התיירות, האירועים, חדרי הכושר, ועסקים שמטבעם הם עסקים עונתיים - הם יהיו זכאים למענקים.

העורר, המפעיל עסק בתחום התיירות, (ב) לחוק התכנית 20 הגיש ערר לפי סעיף לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת , על החלטת רשות 2020 שעה) תש"ף – , במסגרתה 11.1.21 המסים בהשגה מיום נדחתה בקשתו למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים מרץ – . 2020 אפריל

מס הכנסה פסקי דין

26 2022 מארס 546 ידע למידע

"מס עשירים"- מס יסף המוטל על הכנסות גבוהות אינו ניתן לפריסה - פס"ד גורביץ עו"ד שוש גבע

9173-04-19 תקציר ע"מ המחוזי בירושלים בבית המשפט: כב' השופט אביגדור דורות לפני: גורביץ המערער: 3 פקיד שומה ירושלים המשיב: 17.1.2022 : ניתן ביום

. הצדדים אינם 2013 מרווח הון בשנת המס חלוקים בנוגע לעובדות המקרה הנדון והמחלוקות ביניהם מתמקדות בפרשנות המשפטית של סעיפי הפקודה הרלוונטיים לערעורים. המערערים הם ממייסדי חברת נחתם 2013 אייטי נביגטור בע"מ. בשנת הסכם למכירת החברה ובתוך זה גם אחזקתם של המערערים במניות החברה. בהמשך הגישו המערערים את דוחות המס ובתוך זה כללו גם את רווחי 2013 לשנת ההון שצמחו להם ממכירת החברה. המערערים ביקשו לראות את רווח ההון שצמח להם כאילו הוא נפרס על פני שנות ) 1 (ח)( 91 בהתאם לסעיף 2013-2010 המס לפקודה. לחובת המערערים נוצר מס נוסף ב לפקודה 121 על הכנסות גבוהות לפי סעיף - מס יסף, אך ורק עבור החלק הרלוונטי . פקיד השומה השתמש 2013 בשנת )(ב) לפקודה 2 (א) 145 בסמכותו לפי סעיף וקבע כי לפי מיטב שפיטתו יש להחיל

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי מס יסף - מס נוסף המוטל על הכנסות גבוהות, אינו ניתן לפריסה. נקבע כי אפשרויות הפריסה הקבועות (ג) לפקודה הן בעלות מאפיינים 8 בסעיף סוציאליים מובהקים ולכן המחוקק בחר לאפשר את פריסתם. אין מדובר במדרגת מס נוספת אלא במס מיוחד, אשר יחול על כלל הרווחים של הנישום באותה השנה. עסקינן בשני ערעורים שאוחדו בהסכמה: שהגישו בני הזוג גורביץ 9173-04-19 ע"מ שהגישו בני הזוג 9191-04-19 וע"מ שטילמן. הערעורים הוגשו כנגד צווי שומה שהוציא פקיד שומה ירושלים לשנת המס (ב) 152 , וזאת בהתאם להוראות סעיף 2013 לפקודת מס הכנסה, ובכך דחה את שומתם העצמית של המערערים וקבע כי עליהם לשלם מס יסף על מלוא הכנסותיהם השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

2022 מארס 546 ידע למידע 27

ב לפקודה. 121 בנוגע להוראות סעיף כמס 2012 מדובר בסעיף שנחקק בשנת מיוחד על רקע גירעון תקציבי והשפעות המשבר בכלכלה העולמית, ותכליתו הייתה הטלת מס מיוחד על הכנסות גבוהות. מדובר בסעיף אשר היה חלק מהצעת חוק ממשלתית כוללת בעקבות עבודתה של ועדת טרכטנברג, הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, שמטרתה הייתה צמצום הגירעון ועמידה ביעדים פיסקליים ושמירת היציבות הכלכלית של המדינה. בע"מ בעניין שפונט נקבע כי: " הנה 13328-11-19 ב' הוא 121 כי כן, מן המקובץ עולה כי סעיף מס מיוחד כעמדת המשיב במובדל ממדרגת מס כטענת המערער. הסעיף מהווה מעשה חקיקה המבקש ליצור הסדר שלם וייחודי הקובע מס נוסף על כלל הרווחים שהתקבלו בשנת המס למי שהכנסתו החייבת באותה שנה מכלל המקורות עלתה על הסף הקבוע בסעיף." (ג) לפקודה עם הקביעה בעניין 8 בחינת סעיף שפונט מובילה למסקנה כי יש לדחות את עמדת המערערים בנוגע לתכלית החקיקה ואפשרויות הפריסה הקבועות בה. מקובלת הקביעה כי אפשרויות הפריסה הקבועות (ג) הן בעלות מאפיינים סוציאליים 8 בסעיף מובהקים ולכן המחוקק בחר לאפשר את ב לפקודה לקונה 121 פריסתם. אין בסעיף כלשהי המצריכה למלאה בפרשנות. אין בטענות המערערים בעניין זה בכדי לשכנע כי מדובר בסעיף המצריך פרשנות מיוחדת אלא כי מדובר בדבר חקיקה שלם דבר דבור על אופניו. עוד נקבע בעניין שפונט: " כוונת המחוקק עולה מתוך הסעיף הטלת

ב לפקודה על מלוא רווח 121 את סעיף ונבע 2013 ההון שנוצר למערערים בשנת ולא רק על 2013-2010 מהפריסה לשנים החלק הרלוונטי שאליו ייחסו המערערים . 2013 לשנת לטענת המערערים, עמדת פקיד השומה כי אין לאפשר את פריסת רווח ההון לאורך שנות צבירת ההון בהתאם להוראות סעיף ) לפקודה וכי יש להחיל את מס 1 (ה)( 91 היסף על מלוא רווח ההון שנקבע בסעיף ב לפקודה, היא מוטעית. במקרה של 121 חוסר בהירות, יש לפרש את הסעיף לטובת הנישום, ועמדת פקיד השומה יוצרת, הלכה למעשה, גביית מס יתר מנישומים הזכאים לפריסת ההכנסות ההוניות שלהם לאורך מספר שנות מס. יש לאפשר למערערים לפרוס את הכנסותיהם מהנכסים המדוברים לאורך שנות ייצור ההכנסה גם בנוגע למס היסף ובכך למנוע עיוות בתשלום מס יתר שלא לצורך. פקיד השומה טען מנגד כי התכלית החקיקתית וההוראות הלשוניות של סעיף ב ברורות ביותר. הן קובעות כי מדובר 121 ב"מס כל הכנסות גבוהות". הסעיף מגדיר מהי הכנסה חייבת שיחול עליה המס הנוסף וקובע כי הוא יחול על מלוא ההכנסה החייבת, לרבות רווחי הון שהופקו בשנת המס הרלוונטית. מס היסף יוטל על מלוא ההכנסה החייבת, לרבות רווח ההון ולמעט סכום אינפלציוני העולים על הסכום שנקבע בהוראת הסעיף בשנת המס. בית המשפט פסק: כב' השופט א' דורות פסק כי יש לדחות את הערעורים. מדובר מחלוקת פרשנית

מס הכנסה פסקי דין

28 2022 מארס 546 ידע למידע

עוד עסקה ועדת הכספים בשאלה האם עסקינן במדרגת מס נוספת (כטענת המערערים) או במס מיוחד. מהדברים עולה בבירור כי המחוקק לא ביקש לקבוע מדרגת מס נוספת אלא לקבוע מס מיוחד, אשר יחול על כלל הרווחים של הנישום באותה השנה. לאור האמור, יש מקום לדחות את טענות המערערים גם בנוגע לעניין זה. עוד נקבע כי בניגוד לטענת המערערים, סעיף ב לפקודה הוא סעיף ברור וקוהרנטי 121 ואין מקום לפרשנויות שונות לגביו. מדובר בסעיף חוק אשר כבר נקבע לגביו כי הוא סעיף שלם וייחודי אשר קובע מס מיוחד על כל ההכנסות החייבות של הנישום. יתרה מכך, אין מדובר בסעיף שיש בו חוסר בהירות כלשהי. כשהמחוקק רצה בכך, הוא מצא לנכון להחריג הכנסות מסוימות - את ההכנסות הסוציאליות הקבועות בסעיף (ג). 8 יתרה מכך נקבע כי צודק פקיד השומה בעניין 8511/18 בכך שהוא מפנה לע"א דלק הונגריה בע"מ, אשר במסגרתו נקבע כי במקרה שבו לשון החוק ברורה, ניתן לסיים את מלאכת הפרשנות בלשון החוק. פקיד השומה צודק כי בחינת לשון החוק בענייננו מביאה למסקנה כי היא אינה אוצרת בתוכה פרשנויות אחרות, ולעמדת המערערים אין כל עיגון לשוני בהוראות ב לפקודה ואף אין כל מקום 121 סעיף לחוסר הבהירות שטוענים לה המערערים במסגרת טיעוניהם. מדובר בהסדר חקיקתי מלא וסדור.

מס נוסף "על עשירים" כלשון חברי וועדת (ה) אינו 91 הכספים. העדר הפניה לסעיף השמטה שבטעות אלא אמירה שבשתיקה כי הפריסה שתותר לצורך חישוב ההכנסה החייבת החבה במס הנוסף –מס היסף, היא לגבי הכנסה בעלת גוון סוציאלי המנויה (ג) ולא הכנסה הונית. המחוקק 8 בסעיף כעולה גם מההיסטוריה החקיקתית והרקע שממנו נבע מעשה החקיקה של הטלת מס יסף, ביקש למסות הכנסות גבוהות שאינן בעלות גוון סוציאלי." בחינת פסק הדין בעניין שפונט מביאה למסקנה כי בית המשפט המחוזי אימץ את עמדת פקיד השומה באופן מלא, ויש בקביעותיו כדי לאיין את טענות המערערים כאן הן בעניין תכלית החוק ופרשנותו בקשר לפריסה והן לגבי פרשנותו המילולית. הודגש כי המחלוקת המשפטית, כפי שהוגדרה כאן, זהה למחלוקת שעלתה בעניין שפונט. בהמשך לאמור נקבע כי בחינת תכלית (ג) לפקודה 8 החוק לעניין החרגת סעיף דרך הדיונים שהתקיימו בוועדת הכספים מובילה באופן ברור למסקנה כי תכלית החוק הייתה לפרוס אך ורק את מה שנכלל (ג) לפקודה ולא יותר 8 במסגרת סעיף מכך. ברור עוד יותר כי אין מדובר בלקונה חקיקתית אלא בהסדר שלם אשר נדון באריכות במסגרת ועדת הכספים ובסופה נחקק מה שנחקק תוך קביעה ברורה על מה יוטל מס יסף ומהי הכנסה שניתן לפרוס, ובהיעדר קביעה ברורה מה היא הכנסה שאינה ניתנת לפריסה לצורך מס היסף. לאור האמור, טענות המערערים בדבר תכלית החקיקה דינן להידחות.

סוף דבר הערעורים נדחו.

מס הכנסה פסקי דין

2022 מארס 546 ידע למידע 29

רשות המסים לא פירטה את ההוצאות הקבועות שנלקחו בחשבון בחישוביה ולא ציינה מהו סכום ההוצאות הקבועות של החברה שעולה על סכום המענק – הערר התקבל ורשות המסים שילמה לעוררת מענק – החלטת ועדת ערר מרפז 1227-21 תקציר ערר השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים ועדת ערר לענייני קורונה: כב' חברי הוועדה: מוחמד מולא, עו״ד - יו״ר הוועדה לפני: אריאל ז׳יטניצקי, רו״ח ועו״ד - חבר הוועדה מרפז - סחר ותעשיות בע״מ העוררת: רשות המסים באמצעות היחידה לטיפול המשיבה: במענק השתתפות בהוצאות קבועות 3.10.2021 : ניתן ביום

החלטה

דחיית הבקשה למענק, נדרשה העוררת אשר שולם 110,473 להשיב למשיבה סך של לה כמקדמה. לעמדת רשות המסים, המענק בא כדי לפצות על עלויות של "הוצאות קבועות" בלבד, ולכן נדרשו עסקים כגון נותני שירותים, שאין להם הוצאות קבועות, להחזיר את המענק. לגישה זו של רשות המסים אין כל תימוכין בלשון החקיקה עצמה. ה"הוצאות הקבועות" לא הוגדרו, לא נקבעה רשימה של ההוצאות המהוות "הוצאות קבועות", וחשוב לא פחות – החוק אינו קובע תקרה למענק, כך שלא יעלה על סכום ההוצאות הקבועות של העסקה.

ערר על החלטת המשיבה בעניין בקשת העוררת לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ספטמבר - , אשר הוגשה מכוח חוק 2020 אוקטובר התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) 2020 (הוראת שעה), תש"ף הודיעה רשות המסים 07/03/2021 ביום לעוררת כי בקשתה לקבלת מענק נדחתה בנימוק ולפיו "הנך עוסק במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידך חל חישוב 2020 ו- 2019 או שבשנת המס א' לפקודה, בשל עבודה 8 הכנסתך סעיף שנה". בשל ₪ מתמשך שמשך בצוע מעל

מס הכנסה פסקי דין

30 2022 מארס 546 ידע למידע

בנוסחה ומה המקדם שקבע המנהל במסגרת השימוש בסמכותו. הרשות לא פירטה מהן ההוצאות הקבועות שנלקחו בחשבון בחישוביה ולא ציינה מהו סכום ההוצאות הקבועות של החברה אשר לטענתה עולה על סכום המענק.

החלטה בהשגה ניתנה ללא נימוקים מבלי להצביע על הטעמים שעמדו בבסיסה, לא צוין מדוע נבדקו דיווחי החברה על העסקאות וההוצאות בתקופת הזכאות, לא צוין מה מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות שהתקבל כתוצאה מהשימוש

הוגשה תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים שעניינה נקיטת הליכי גבייה שלא כדין - פס"ד כהנא עו"ד שוש גבע

35779-05-18 תקציר ת"צ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטין לפני: עודד כהנא התובע: רשות המיסים בישראל הנתבעת: 28.12.2021 : ניתן ביום

בית המשפט המחוזי קבע כי תביעה שהוגשה נגד רשות המיסים בשל הפעלת הליכי גבייה שלא כדין מתאימה להתנהל כתביעה ייצוגית, אך עם זאת, ניתן לראות בשינוי שחל בהתנהלות הרשות משום חדילה המייתרת את ההליך. נקבע כי משעה שבמסגרת ההליך הייצוגי נחשפה התנהלות בלתי תקינה של הרשות, הרי היה בהליך כדי להאיץ תהליכים לשינוי ולתרום למזעור נזקים.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

לפנינו בקשה לאישור תובענה כייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, שעניינה בטענה ולפיה רשות המיסים נוהגת שלא כדין בשעה שהיא נוקטת הליכי גבייה מנהליים כלפי נישומים בשל עיצומים כספיים שהוטלו עליהם בגין אי משלוח דוחות מקוונים. עילות הבקשה הן: נקיטה שלא כדין של הליכי גבייה מנהליים והטלת עיצומים כספיים על נישומים בשיהוי ניכר.

מס הכנסה פסקי דין

2022 מארס 546 ידע למידע 31

ומטעמי זהירות, היא מבקשת כי פעולותיה בנוגע לשתי העילות ייחשבו חדילה, הגם שלגישתה הדבר נעשה ללא זיקה לבקשת האישור. הרשות טענה כי פעלה כדין בעת ששלחה את מכתבי ההתראה טרם הטלת העיקול לכתובתו של המבקש כפי היא מופיעה במרשם האוכלוסין, בעוד המבקש לא עדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין ואין לו להלין אלא את עצמו. בית המשפט פסק: כב' השופט ש' בורנשטין פסק כי אחת התכליות המרכזיות העומדות בבסיס התובענה הייצוגית, כפי שמבהיר סעיף ) לחוק תובענות ייצוגיות, היא "אכיפת 2(1 הדין והרתעה מפני הפרתו". בהקשר זה הבהירו בתי המשפט כי לתובענה הייצוגית ערך מרתיע, המשרת את המטרה של פיקוח ואכיפה של נורמות התנהגות הקבועות בחוק. בעניין עג'מי, עמד בית 1901-05-15 בת"צ המשפט על השיקולים המנחים בנוגע לתובענות ייצוגיות אשר מוגשות כנגד רשות המיסים וכך נאמר: "הגשת תובענה ייצוגית כנגד המשיבה איננה עניין של מה בכך. לטובת הרשות עומדת חזקת תקינות, ולפיה ניתן להניח ככלל שמעשה גביה של הרשות הציבורית נעשה כדין. בנוסף, ניהול הליך של תובענה ייצוגית כנגד רשות עלול לפגוע פגיעה אנושה בתקציבה, וכתוצאה מכך לפגוע בתפקודה. מנגד, לא נכון לאפשר לרשות חסינות מפני ניהול תובענה ייצוגית כנגדה ובכך להכשיר התנהלות לא תקנית רק משום שאיננה גורמת לאזרח נזק

המבקש הוא עורך דין במקצועו. הוא היועץ המשפטי של חברת בזק בינלאומי ועובד שכיר שלה. קודם לכן הועסק כשכיר במשרד עורך דין. לדברי המבקש, הוא לא ידע על קיומה של החובה למילוי עצמי של דוחות מקוונים כתוצאה של העלאת שכרו מעל לשיעור מסוים, שכן כשכיר כל סוגיית תשלומי המס והדיווחים השונים טופלו על ידי מעבידו. המבקש הלין על כך שהרשות הטילה על משכורתו עיקול מכוח פקודת המיסים (גביה) בשל אי משלוח דוח שנתי מקוון שבו היה מחויב, מבלי שקדמה לכך כל התראה או הודעה כמתחייב מהוראות פקודת המיסים (גביה), ובניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה שאין להטיל חודשים ממועד 18 עיצום כספי בחלוף גילוי ההפרה. לטענת המבקש, הרשות מטילה עיקולים ) 1(4 על חברי הקבוצה, בניגוד לסעיף לפקודת המסים (גביה), וזאת כתוצאה משני מחדלים: א. הפרת החובה לשלוח הודעות והתראות לנישומים לכתובתם העדכנית לפי חוק עדכון כתובת, ו-ב. נקיטה בהליכי גבייה מנהליים כנגד נישומים חרף העובדה שלא קיבלו מהרשות התראה, בשל תופעת "הדואר החוזר" בהיקפים גדולים, שהרשות ידעה עליה. נוסף על כך נטען כי הרשות מטילה עיצומים כספיים על נישומים בשיהוי ניכר, ובניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה הקובעת שלא ניתן להטיל עיצום כספי על נישום בחלוף חודשים ממועד גילוי ההפרה. 18 הרשות טענה מנגד כי דין בקשת האישור על עילותיה השונות להידחות לגופן, ולחלופין,

Made with FlippingBook flipbook maker