ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

545

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 46 ׀ שנה 545 ׀ גיליון 2022 פברואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

2022 בדיקת המיסוי לנכים עקב הפחתת תקרת הפטור ממס משנת מענקי קורונה הנדרשים להשבה - האומנם מהווים הכנסה? היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה )1 (ט 3 ביטוח אומי - חברות ארנק ומשיכות לפי

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

545 מס' 2022 פברואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחרונה פורסמה הצעה לתיקון חוק מיסוי מקרעין. ההצעה כוללת, בין היתר, הקלה למי שמוכר קרקע המיועדת לבנייה למגורים (השבח יתחייב במס שבח 7.11.2001 עד יום

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

במקום במס שולי). ההצעה כוללת ריווח 25% בשיעור של מדרגות מס רכישה לדירה יחידה, כך שרוכש דירה מיליון 3.1 יחידה יהיה פטור ממס רכישה עד סכום של ש"ח. השבח ממכירת הדירה ייכלל בבסיס ההכנסות החייבות במס יסף (למעט שבח פטור ממס). תושב חוץ לא יהיה זכאי לפטור ממס במכירת דירה יחידה בישראל גם אם אין לו דירה במדינה שבה הוא תושב. כמו כן, תושב חוץ לא יהיה זכאי להקלות על הכנסה מהשכרת דירות מגורים. מוצע לקצר את התקופה למכירת דירה למשפר דיור (בעל דירה יחידה). כדי לזכות בהטבות מס שבח ורכישה לבעלים של דירה יחידה, משפר הדיור יהיה חייב למכור כנדרש 24 חודשים במקום 12 את דירתו הקודמת בתוך היום. תחולת חלק מתיקונים תידחה בכמה שנים כדי לתת זמן להתארגנות.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2022 פברואר 545 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד אוחנה אפי עו"ד אלבוים עופר רו"ח ועו"ד אלימי גדי רו"ח, עו"ד אלמקייס חגי עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בבדג'נוב ראובן רו"ח בר רונית עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד רו"ח גוז לביא רחלי עו"ד גולדמן שלי יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי עו"ד, רו"ח דרייפוס אריאל

עו"ד הלוי עמיאל יצחק עו"ד (רו"ח) הלל בירנצויג איילת עו"ד וגנר עומר עו"ד רו"ח זריהן מאיר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) טיקוצקי; ירון טסלר נדב עו"ד יהושע טלי עו"ד, רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח כהן אברהם רו"ח (משפטן) כהן בועז רו"ח (משפטן) כהן ישי עו"ד כהן קובי עו"ד (רו"ח) לוי אופיר

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח) עו"ד מרציאנו-ארג'ואן קרן עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח (משפטן) סנדו אייל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד פסו דורון רו"ח פרידמן צבי עו"ד צברי אנה רו"ח צח-גלט אורנה רו"ח קירו עופר עו"ד קישלס מעיין מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוזנברג יגאל רו"ח שמש רוזט עו"ד ורו"ח שער שניר ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה רו"ח מורד מני יועץ מס מזון שמואל (סמי) עו"ד מלכא אבישי

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 פברואר 545 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2022 בדיקת המיסוי לנכים עקב הפחתת תקרת הפטור ממס משנת עו"ד רו"ח רמי אריה מענקי קורונה הנדרשים להשבה - האומנם מהווים הכנסה? רו"ח רונית בר היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו; עו"ד יגאל רוזנברג אחת ולתמיד: מהן ההטבות שעצמאים מקבלים כשהם חוסכים לפנסיה? רו"ח (משפטן) ישי כהן סקירת ה"קודים" המספריים הנפוצים שנקבעים בביקורת ניהול ספרים עו"ד משה גבע ע"י רשות המסים העליון הפך את החלטת המחוזי ופטר את עמינח מניכוי מס במקור של עו"ד שוש גבע - פס"ד עמינח תעשיית רהיטים ומזרונים מיליון ש"ח 3.4- כ שנות מאסר בפועל נגזרו על עורך דין שגנב מיליונים 9 עונש חריג של עו"ד שוש גבע - פס"ד דוד לוי מרשות המיסים והונה לקוחות נדחו ערעוריו של רואה חשבון והחברה שבבעלותו על ההחלטה לפסול את עו"ד שלי גולדמן פס"ד בניטה ספרי החברה: בצדק נפסלו - המחוזי מתח ביקורת על היד הקפוצה של רשות המיסים במענקי קורונה עו"ד שוש גבע פס"ד ב.ג. בטחון הצפון לעסקים - זו זכות ולא "נדבה" - נדחתה בקשתו של פלוני לעיכוב ביצוע פסק דין שבגדרו נדחה ערעורו על צו קביעת שומה. נקבע כי הבקשה הוגשה באופן כללי מדי ובשיהוי ניכר נדב טסלר מיסוי תגמול מבוסס קריפטו לעובדים ונותני שירותים רו"ח, עו"ד חגי אלמקייס האם עמדות חייבות בדיווח הן תעודת הכשר לתכנון?

12

13

16

21

24

26

27

31

35

39

42

47

תוכן עניינים

6 2022 פברואר 545 ידע למידע

ביה"ד הארצי פסק כי הפקדה לפיקדון מסתננים אינה מחליפה הפקדות לפי צו הרחבה/הסכם קיבוצי בענף הניקיון אלא בא על חשבונם בלבד עו"ד ראובן בבדג'נוב ביהמ"ש: התמורה שמקבל שחקן כדורגל עבור כרטיס השחקן שלו היא חלק עו"ד שוש גבע פס"ד אליניב ברדה משכר העבודה - מיסוי בין-לאומי הרהורים והסברים נוספים לגבי המלצות דוח הוועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי בכל הקשור לתושבות היחיד ולניתוק תושבות מישראל עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; עו"ד אנה צברי – שלילת זיכוי עקיף שמקורו ברווחי אקוויטי 2021 עמדות חייבות בדיווח לשנת מיסוי מקרקעין המלצות דחופות בקשר לתיקונים המתוכננים במס שבח ומס רכישה עו"ד רו"ח רמי אריה נדחתה בקשת חברות לאספקת כוח אדם לביטול ביצוע פסקי דין שבמסגרתם פס"ד י.ב. שיא משאבים חויבו בתשלום מס: פעלו בחוסר תום לב - עו"ד שלי גולדמן ביהמ"ש: רכישת מניות חברה שהתקשרה בהסכם לביצוע תמ"א היא פעולה עו"ד שוש גבע פס"ד סבא ונסה בע"מ באיגוד מקרקעין החייבת במס רכישה - טעות של עורך הדין במועד הגשת ערעור הובילה למחיקתו - עו"ד שוש גבע פס"ד א.א אביבה אלזמי ביהמ"ש: ועדת הערר אינה המסגרת המתאימה לדון בעניינים תיאורטיים - מס ערך מוסף נדחתה בקשה לעיכוב הליכי גבייה נגד נישום שערעורי המס שהגיש נדחו: פס"ד שמלוב אזריה לא תמך את טענותיו בנוגע למצבו הכלכלי - עו"ד שלי גולדמן התקבל ערעור על החלטת המחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בעניינן של המערערות. המותב יימנע מלהמשיך לדון בהליך ובראיות שלגביהן כבר פס"ד אביוב גולד הביע מראש דעה נחרצת - נישום ישלם מאה אלף ש"ח הוצאות למנהל מע"מ: ניכה מס מחשבוניות רו"ח ועו"ד גדי אלימי ורו"ח (משפטן) אייל סנדו עו"ד שוש גבע פס"ד איצקוביץ

48

50

55

62

65

69

72

77

80

83

85

עו"ד שוש גבע פס"ד קליין שהוציא לעצמו -

86

תוכן עניינים

2022 פברואר 545 ידע למידע 7

חברה לא תוכל לנכות מס תשומות: לא ביצעה בדיקות מהותיות אודות זהות עו"ד שוש גבע פס"ד די אור מוציאי החשבוניות - חברה שתווכה בעסקאות למכירת זהב הוציאה חשבוניות כאילו סחרה בעצמה עו"ד שוש גבע פס"ד מיה מסחר בזהב בזהב במיליונים - התקבלה בקשת חברת הובלות לעכב את החלטת מנהל מע"מ לבטל את רישומה פס"ד סטולרמן הובלות ולוגיסטיקה כעוסק: נפלו פגמים בזכות הטיעון שלה - 99 עו"ד שלי גולדמן 90 94

ביטוח לאומי ) - חוזר הביטוח הלאומי 1 (ט 3 חברות ארנק ומשיכות לפי

מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה הכנסות מהשכרה למגורים פסיבית בחו"ל פטורות בכל אופן מדמי ביטוח

102

מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה (הלכת אולך) אי רישום כעובד עצמאי שולל הכרה כפגיעה בעבודה

105

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה על אף העדר דווח ותשלום אישי של דמי ביטוח בעסק משפחתי – נקבע כי יש תקופת אכשרה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה אף שבוטלה תושבות עובד בשנים קודמות, לא הושבו דמי ביטוח הבריאות ששולמו בגינו רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה בית הדין הארצי בביקורת על המל"ל: שלל תושבות ממשפחה באופן מגמתי עו"ד שוש גבע פס"ד ע.ע.ק ואח' ולא מקצועי - ביה"ד: על המחוקק לתת את הדעת על מצב שבו הרופא המטפל ממליץ על עו"ד שלי גולדמן שמירת היריון אך המל"ל אינו מכיר בכך ריב עם המעסיק הוא שגרם לאירוע הלבבי ולהכרה כתאונת עבודה ולא קיום

107

110

113

116

121

עו"ד מעיין קישלס יחסים מינים עם בת הזוג

122

מכס צו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן 2021- בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית) התשפ"ב

רו"ח אליק גנדלמן

125

תוכן עניינים

8 2022 פברואר 545 ידע למידע

שאלות ותשובות מס הכנסה חובת דיווח, מיסוי ופתיחת תיק בישראל לחברה זרה שמקימה סניף בארץ רו"ח אברהם כהן בתחום הפיתוח והמחשוב ותעסיק עובדים ישראלים עו"ד אפי אוחנה דמי הצלחה חישוב מס מיסוי הכנסות מהשכרת מקרקעין בבלגיה על פי האמנה למניעת כפל מס עו"ד (רו"ח) אופיר לוי ועל פי הדין הפנימי בבלגיה סוגיית סיווג חברת ארנק לחברה שפעילותה היא התקשרות עם לקוחות של

126

129

130

עו"ד קובי כהן חברה המנהלת תיקי השקעות וקבלת עמלה קיזוז הפסד מהפרשי שער כנגד רווח ממימוש אופציות

132

עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס ) היא חזקה חלוטה או 3 א(א)( 62 חברת ארנק - האם החזקה האמורה בסעיף

133

עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג חזקה הניתנת לסתירה

134

עו"ד רו"ח מאיר זריהן מניות בכורה הניתנות לפדיון

137

עו"ד ורו"ח יעקב דהן ידועים בציבור - מה המעמד מול רשות המיסים? לבעל דירה להשכרה שנאלץ להוציא 38 מיסוי תשלומים מקבלן תמ"א

138

רו"ח (משפטן) ישי חיבה את השוכר

139

עו"ד ורו"ח סיימון יניב חישוב נפרד לבני זוג העובדים מהבית עו"ד משה גבע 2020 בקשה לתיקון שומה עצמית לשנת המס

140

141

רו"ח עופר קירו מיסוי מענק שנים עודפות חישוב מכירת נכס בר פחת שנרכש בחו"ל בדולרים ובמכירתו נוצר הפסד הון עו"ד רו"ח רחלי גוז לביא מירידת שער החליפין מיסוי חלוקת דיווידנד בעין והעברת יתרת חובה של בעל מניות מחברת אם רו"ח צבי פרידמן לחברה מוחזקת על ידו חישוב רווח למס בשותפות בה נכנס שותף חדש באמצע שנת המס עו"ד עופר אלבוים טבלאות מחיה לצורכי הצהרת הון לגרושה במשמורת משותפת -

142

144

145

146

יועץ מס שמואל (סמי) מזון הוצאות מחיה על הילדים

147

תוכן עניינים

2022 פברואר 545 ידע למידע 9

מיסוי העברת נכסי מקרקעין ללא תמורה מבעלי מניות בחברה שאינה איגוד מקרקעין לחברות נפרדות שיוקמו בידי כל אחד מהם בנפרד עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי התנאים בהם מעסיק רשאי להעניק פטור ממס לעובד שפורש ללא

148

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום אישור ממס הכנסה משיכת כספי פיצויים בידי יורשים של נפטר וחישוב המס בגינם

150

רו"ח רוזט שמש חובת הדיווח בישראל של נאמן תושב ישראל שהנאמנות מורכבת ממנו ומאחיו

151

ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' תושב חוץ לתקנות מס רכישה 16 הגדרת "משק חקלאי" על פי תקנה

152

יועץ מס מיכאל גל דיווידנד המחולק מחברה זרה לחברה ישראלית חייב במס ובדיווח בישראל עו"ד ורו"ח איתן אסנפי לאישור רואה חשבון בגין הוצאות 5952 ' ומס 5950 ' טופסי מס הכנסה מס

153

154

רו"ח יוסי ירון מחקר ופיתוח בהתאם לאישור המדען הראשי

155

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו חיוב במס עובד בישראל שקיבל מתנה מחברת בת בחו"ל מיסוי רווח הון מניירות ערך הנסחרים בארצות הברית בידי תושב ישראל

156

רו"ח (משפטן) בועז כהן

157

מיסוי מקרקעין מס רכישה במכירת דירה מאב לבן במחיר נמוך מערך השוק עו"ד ורו"ח שניר שער AIRBNB מס רכישה על דירת מגורים שתשמש גם להשכרה בשיטת עו"ד טלי יהושע הוספת הוצאות חדשות בעת הגשת השגה ותיקון שומת מס שבח

158

159

עו"ד אבישי מלכא

160

מס ערך מוסף הליכי זימון למשרדי מע"מ לאחר ביקורת מע"מ במשרדי הנישום

עו"ד משה גבע פתיחת תיק במס ערך מוסף כאשר החברה רשומה כדין בישראל והבעלים הם

161

עו"ד עמיאל יצחק הלוי מהרשות הפלסטינית

162

תוכן עניינים

10 2022 פברואר 545 ידע למידע

מע"מ על תשלומים שמשלם משרד הביטחון בגין הפקעת קרקע לטובת עו"ד קרן מרציאנו-ארג'ואן "גדר ההפרדה" לעוסקים ולפרטיים

164

כספים וחשבונאות

רו"ח מני מורד סיווג בהנהלת חשבונות תרומה - בניית מתחם מד"א

166

מס ערך מוסף

עו"ד עומר וגנר היטל על מלאי כלים חד פעמיים

167

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה ואילך 2022 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר רשות המסים בישראל התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב 31.3.2022- תוארך עד ה רשות המסים בישראל להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק 2022 אלקטרוני לשנת 101 כללים והוראות להפקת טופס רשות המסים בישראל הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל רשות המסים בישראל לבעלי הכנסות נמוכות - הארכת תוקף הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל רשות המסים בישראל התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב להשבת 31.3.2022- תוארך עד ה רשות המסים בישראל מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק מידע למעסיקים: רישום במערכת ההזדהות לצורך הגשת דוחות שנתיים רשות המסים בישראל ) לפקודת מס הכנסה 1 )(א 5( 9 )(א) ו- 5( 9 סעיפים מיסוי מקרקעין עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה רשות המסים בישראל 1/2022 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר מס נוסף – מס יסף על הכנסה חייבת בגין מכירת זכות במקרקעין רשות המסים בישראל 126/856 בניכויים

168

179

180

184

184

185

185

186

187

רשות המסים בישראל 16.1.2022- בדירת מגורים – החל מ

190

תוכן עניינים

2022 פברואר 545 ידע למידע 11

ביטוח לאומי 2022 שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת

המוסד לביטוח לאומי 1499 חוזר מס' 2022 תשלום מקדמות לעצמאים לשנת

191

המוסד לביטוח לאומי 1460 חוזר מס' דמי בידוד - תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים המוסד לביטוח לאומי נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי 2021 מעסיקים: במהלך שנת המחייב אתכם לדווח לנו את הדוחות החודשיים באופן מקוון בלבד

198

201

המוסד לביטוח לאומי

202

מדדים ושערי מט"ח

203

2021 מדדים לחודש דצמבר

204

2022 שערים יציגים לחודש ינואר

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2022 פברואר 545 ידע למידע

מס הכנסה

בדיקת המיסוי לנכים עקב הפחתת 2022 תקרת הפטור ממס משנת עו"ד רו"ח רמי אריה

חודשי לפי חוק הנכים (תגמול ושיקום), או לפי חוק התגמולים 1959- התשי"ט . דהיינו, 1970- לנפגעי פעולות איבה, התש"ל לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה. כל הנכים האחרים יזכו לפטור ממס על היגיעה האישית שלהם רק עד תקרת ש"ח 409,200 הפטור החדשה, בסך של .)2022 (לשנת שתי התקרות שלעיל מתייחסות לנכות ימים ויותר. 365 אשר נקבעה לתקופה של עובדים הזכאים לפטור מהכנסתם מכוח ) לפקודה, מכוח חוק הנכים ומכוח 5( 9 סעיף חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, יצרפו ,101 אישור על זכאותם עם מילוי טופס ויהיו זכאים לתקרת הפטור הגבוהה. ככל שהאישור יתייחס לחלק משנת המס, יש לפנות לפקיד השומה לתיאום מס לצורך קביעת תקרת ההכנסה הפטורה.

שינוי תקרת הפטור לנכים מחייב בדיקה והיערכות מתאימה של הכנסות מיגיעה אישית או הכנסות פסיביות העולות על תקרת הפטור המופחתת, לרבות התייחסות לסוגיה של מדרגות המס ונקודות זיכוי שיינתנו מעל סכום הפטור או כלולים בסכום הפטור. בלי ששמנו לב, רשות המיסים פעלה להפחית את תקרת הפטור ממס לנכה ואילך. כחלק מחוק 2022 החל משנת המס ) לפקודת מס 5( 9 ההסדרים תוקן סעיף הכנסה, ונקבע כי תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס לאדם עם מוגבלות ש"ח לתקרה 628,800 תופחת מגובה של ש"ח, למעט נכי 409,200 חדשה בגובה צה"ל ונפגעי פעולות איבה. )(א) לפקודה תוקן כך שהתקרה 5( 9 סעיף ש"ח (לשנת 628,800 הקיימת בסך של ) תינתן אך ורק לזכאים לתגמול 2022

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית .www.ralc.co.il גרוס ושות 'והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 13

מחדש של יחס הכנסותיהם להכנסות הפסיביות שלהם. כך למשל, תהיה עכשיו כדאיות רבה יותר למשוך דיווידנדים בסכום העולה על התקרה, אך גם מסקנה זו תלויה בסוגיה הפתוחה שעדיין לא הוכרעה, האם מגיעות מדרגות מס ונקודות זיכוי על הסכום העולה על תקרת הפטור, או האם אלו נבלעים בתוך סכום הפטור. לדעתנו, מגיעות מדרגות מס ונקודות זיכוי לגבי ההכנסה שמעל הפטור, אך יש להביא בחשבון כי תיתכן עמדה הפוכה של פקיד השומה, ויהיה צורך להביא את ההכרעה בסוגיה זו בפני בית המשפט בעתיד.

עובדים אשר לא יצרפו אישור כאמור, יהיו זכאים לתקרת הפטור הנמוכה אשר נקבעה ) כאמור לעיל. 1 )(א 5( 9 בסעיף נציין כי מלבד שינוי תקרות הפטור המפורטות לעיל, גם תנאי הזכאות לפטור . ואולם, הזכאות 15.11.2021 שונו ביום תיקבע בהתאם לתנאים הקודמים, בין היתר לגבי מי שענו על תנאי הזכאות טרם התיקון ואינם עונים על תנאי הזכאות החדשים. לפיכך, נכים אשר התקרה לפטור ממס הופחתה בגין עבודתם, כדאי שיערכו בדיקה

מענקי קורונה הנדרשים להשבה - האומנם מהווים הכנסה? רו"ח רונית בר

המענקים הסוציאליים, או בתשלום המקדמות על חשבון מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות, אולם עם זאת הבהירה כי אם יימצא כי תובע המענק אינו עומד בתנאים שנקבעו, הוא יידרש להשיב את המענקים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. בעניין המענקים הסוציאליים נציין כי הללו נבדקו ברובם באופן טכני ממוכן, ורשות המיסים אף פרסמה הסדר, שהוארך

כידוע, מענקי הקורונה למיניהם, הן המענקים לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים 2019 קטנים שמחזור עסקיהם בשנת ש"ח (להלן: "המענקים 300,000 היה עד הסוציאליים") והן מענקי ההשתתפות בהוצאות, מהווים הכנסה החייבת במס הכנסה ואינם בגדר עסקה לעניין מע"מ. במועדי הכרזתם ועם הגשת התביעות, נהגה רשות המיסים ביד רחבה בתשלום

WWW.AHEC TAX.CO.IL הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ-

מס הכנסה מאמרים

14 2022 פברואר 545 ידע למידע

, להשבת מענקים אלו 31.3.2022 עד ליום ששולמו ביתר, עם אפשרות לפריסת ההחזר , ולמי שנדרש להשיב מעל 31.12.2022 עד .30.6.2023- ש"ח, עד ל 15,000 מנגד, מענקי ההשתתפות בהוצאות נבדקים ברובם בדיקות פרטניות על ידי מפקחי רשות המיסים, וההחלטה בדבר הזכאות להם נעשית לאחר שיקול דעת מעמיק. לפיכך, במקרים רבים נדרשים הנישומים להשיב את המענקים שקיבלו, אף שתבעו את המענקים בהתאם לנוסחה שנקבעה בהוראת השעה. עם הכנת הדוחות הכספיים והדוחות השנתיים, עולה השאלה מה דין תשלומים על חשבון המענקים, 2020 ששולמו בשנת וקיימת דרישה מצד רשות המיסים להשיבם אך הם עדיין לא הושבו - אם מכיוון שהנישום טרם עשה הסדר להשבה , אם מכיוון שהוא 31.12.2020 עד ליום חולק על קביעת רשות המיסים בדבר זכאותו. נדגיש כמובן כי הוראת השעה קובעת מפורשות כי המענקים נחשבים הכנסה חייבת לצורך מס, על כך אין ויכוח. השאלה שלפנינו היא מה דין אותם תשלומים על חשבון מענקים ששולמו לנישום אולם רשות המיסים עצמה קובעת שיש להשיבם. התשובה לשאלה זו תלויה בסיכויי ההשבה שצופה הנישום, ונחלק אותם בהתאם לאופי המענקים:

מענקים סוציאליים לעצמאים ובעלי שליטה אם הנישום מעריך בוודאות כי אינו זכאי למענקים ועליו להשיבם, לרוב מכיוון שלא עמד בתנאי הוראת השעה או שהירידה במחזורי הפעילות לא עמדה בשיעורים , תלוי בתקופת 40% או 25%( הנדרשים 2020 הזכאות), אולם עד תום שנת המס טרם השיבם, הרי משהרשות דורשת את השבת המענקים לרבות הפרשי הצמדה וריבית, לדעתנו, ניתן לסווג את המענקים הנדרשים להשבה כהלוואה (הלוואה צמודת מדד הנושאת ריבית), אשר תוחזר ומשכך לא תיחשב הכנסה 2021/2 בשנת .2020 בשנת 2020 המלצתנו היא כי בדוח המס לשנת יינתן גילוי מלא לכך שהסכום שיש להשיבו לא נכלל בהכנסות הנישום. מענק סוציאלי שהתקבל ולנישום יש נימוק לכך שאין להשיבו, למשל אם שהה במילואים או בחופשת לידה בתקופת או עשה עסקה הונית שיש 2019- הבסיס ב לנטרל בחישוב המענק, כך שבפועל הייתה ירידת מחזורים המצדיקה תשלום מענק וקיימת סבירות גבוהה שהמענק יאושר, הרי במקרה זה, הערכת הנישום היא שלא ישיב את המענקים שקיבל, ולפיכך עליו ,2020 לרשום את המענקים כהכנסה בדוח אף על פי שבעת הכנת הדוחות קיימת דרישה של רשות המיסים להשבתם.

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 15

כי יש לתת גילוי מלא לכך שסכום המענק השנוי במחלוקת טרם נרשם כהכנסה ונרשם כהלוואה, עד לאישורו על ידי רשות המיסים. נוסיף כי יש למנוע מצבים שבהם הנישום ידווח וישלם מס על הכנסה ממענק בשנה אחת, ובשנה העוקבת או אף זו שאחריה יידרש להשבה, ולא תהיה לו הכנסה חייבת שממנה יוכל לקזז את "ההוצאה" של השבת המענק, שהרי כידוע אין קיזוז הפסדים או 2308/15 הוצאות לאחור לפי הלכת דנ"א בעניין הירשזון ודמארי. נדגים בקצרה את "כפל המס": היה והמענק ייחשב הכנסה בשנת קבלתו וההחזר יותר כהפסד/ הוצאה בשנת ההחזר, הרי אם לנישום אין הכנסות שמהן יקוזז ההפסד בשנת ההחזר, יושת על הנישום מס על סכום המענק כשהוא נושא ריבית והפרשי הצמדה עד תשלומו. אף על פי שסכום "המענק" ! יושב גם הוא כולל הצמדה וריבית 50 במקרה שבו לדוגמה המענק היה בסך , הרי 50% אלפי ש"ח ושיעור המס השולי אלפי ש"ח 75 הנישום יחזיר לאוצר המדינה ונוסף על כך ריבית והפרשי הצמדה. לסיום נזכיר כי מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות חייבים אף בדמי ביטוח לאומי, וכך תיכלל "ההלוואה" בהכנסתו של הנישום גם לצורכי ביטוח לאומי.

מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות הבחינה של מענקים אלו על ידי רשות המיסים היא מעמיקה ונתונה לשיקול דעתו של המנהל, אף על פי שסכומי המענקים נקבעים בנוסחה. לפיכך, במקרים שבהם נקבע בהחלטת המנהל כי החברה או העוסק אינם זכאים למענק או שסכום המענק נמוך מהסכום שנתבע, ומדובר בסיכויי השבה סבירים או גבוהים, לדעתנו יש לרשום כנגד ההכנסה שנרשמה הפרשה להוצאה בגין הסכום הנתבע להשבה בהחלטת המנהל, ולתת לכך ביאור מפורט. נדגיש כי אם לדעת הנהלת החברה סיכויי דרישת רשות המיסים להשבה נמוכים, יש להכיר בסכום המענקים שהתקבלו כהכנסה כברירת המחדל, ורק לציין בביאור את דרישת ההשבה ואת סיכוייה הנמוכים. לדעתנו, בהתבסס על פסקי הדין השוללים כפל מס, ניתן להגן אף על גישה כלכלית משפטית, אשר תתמוך בכך שיש לראות במענקים ששולמו ביתר לעמדת רשות המיסים כמפורט לעיל, הלוואה נושאת ריבית ולא הכנסה. בגישה זו נידרש אף לשאלה אם הריבית היא הוצאה 31.12.2020 שנצברה עד ליום מותרת. זאת בהנחה שכספי המענק שימשו בעסקו של הנישום. ושוב, למותר לציין

מס הכנסה מאמרים

16 2022 פברואר 545 ידע למידע

היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו; עו"ד יגאל רוזנברג

המס (הכנסה פירותית), כך ששיעור המס שיוטל על הכנסות העסק שיתקבלו בידי (עבור הכנסה 47% היחיד עשוי להגיע עד ש"ח נכון לשנת 514,920 שנתית העולה על נוספים עבור 3% ), ומס יסף בשיעור 2022 ש"ח (נכון 663,240 הכנסה שנתית העולה .)2022 לשנת מלבד חבות במס הכנסה, כפופה הכנסתו של היחיד מהעסק שבבעלותו לחובת תשלום דמי ביטוח לאומי מחלק ההכנסה ש"ח 6,331 - מהשכר הממוצע 60% שעד דמי ביטוח לאומי 2.87% :)2022 (נכון לשנת בסך 5.97%( דמי ביטוח בריאות 3.10%- ו מהשכר 60% הכול), ומחלק ההכנסה שמעל הממוצע ועד להכנסה המרבית לחודש דמי 12.83% :)2022- ש"ח, נכון ל 45,075( דמי ביטוח בריאות 5.00%- ביטוח לאומי ו בסך הכול). 17.83%( לעומת זאת, הפעלת עסק באמצעות חברה בע"מ כפופה לכללים שונים. החברה עצמה מחויבת במס חברות על בלבד (נכון 23% הכנסותיה בשיעור של .)2022 לשנת

בעלי עסקים רבים מתחילים את דרכם כעוסק מורשה (או אף עוסק פטור), אולם בשלב מסוים, עם התפתחות העסק והגידול בהיקף פעילותו, מתעורר הצורך להעביר את פעילות העסק מידי היחיד למסגרת של חברה בערבון מוגבל. ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ טומן בחובו כמה יתרונות, בייחוד כאשר מחזור הפעילות של העסק גדל מעל רף מסוים, אם במישור המס ואם במישור האזרחי, לרבות אפשרות לקבלת אשראי, היבטי ניהול ארגוני, מערך קבלת החלטות, אפשרות לשתף בני משפחה בעסק, ויצירתו של מנגנון שיוכל להמשיך ולתפקד גם לאחר פטירת הבעלים. אחד היתרונות הבולטים בהפעלת עסק באמצעות חברה הוא יתרון המס. מקורו של יתרון זה הוא שעוסק מורשה מחויב במס הכנסה בגין כל ההכנסות שהופקו מהעסק במהלך שנת המס, ואלה מצטרפות להכנסותיו ממקורות אחרים. סך הכנסותיו של בעל העסק כפוף למס בהתאם למדרגות יתרונות להקמת חברה על פני ניהול עסק כעוסק מורשה

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 17

העברת פעילות עסק מידי יחיד לחברה כוללת לרוב מכירה של כל נכסי העסק לחברה (מקרקעין, מוניטין, ציוד, מלאי וכיו"ב) בהתאם לשווי השוק של נכסים אלו. ככלל, מכירת נכסים מייצרת חבות במס ) עבור הרווח 2022 לשנת 25%( על רווח הון שנוצר במכירת הנכס ביחס למחיר שבו הנכס נרכש. עם זאת, במקרים מסוימים העניק המחוקק פטור ממס על רווח הון בנסיבות שבהן המכירה מתבצעת מיחיד לידי חברה שבבעלותו כחלק מהעברת פעילות עסק. נישום העונה על דרישות החוק עשוי להיות זכאי לבצע העברת נכסים לחברה בבעלותו מבלי שיידרש בתשלום מס על כך, כפי שיוסבר להלן. מן העבר השני, מכיוון שהחברה הרוכשת את פעילות העסק מידי היחיד לרוב אינה מחזיקה ביתרות מזומן, לצורך מימון רכישת הפעילות נרשמת התמורה כחוב של החברה כלפי המוכר (בעל המניות) – הלוואת בעלים. חוב זה ייפרע במועד מאוחר יותר מתוך הכנסותיה העתידיות של החברה. עובדה זו תביא לכך שהחברה תבצע מעין חלוקה של רווחיה לבעל המניות בצורת החזר הלוואה שבה רכיב הקרן פטור ממס, ומשכך, המס שישולם עבור הכנסות החברה יסתכם במס חברות בלבד. במקביל, החברה עשויה להיות זכאית לנכות פחת על פני כמה שנים בגין הנכסים

רק בעת משיכת רווחי החברה על ידי בעלי מניותיה (דיווידנד), יחויבו בעלי המניות במס בשיעור שייקבע לפי היקף אחזקותיהם בהון המניות המונפק של חברה - מס עבור בעל מניות המחזיק מעל 30% בשיעור עבור 25% מהון המניות/ מס בשיעור 10% מהון 10%- בעל מניות המחזיק מתחת ל המניות. נציין שגם דיווידנד עשוי להיות כפוף למס יסף. בעלי מניות המועסקים על ידי החברה יידרשו בתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי בדומה לכל עובד שכיר אחר במשק - על פי מדרגות מס ההכנסה מיגיעה אישית, וללא קשר לעובדת היותם בעלי מניותיה של החברה שהם עובדים בה. משכך, בעל עסק הפועל באמצעות חברה "גמיש" יותר ביכולותיו לתכנן את מועד תשלום המס בגין רווחי העסק בהתאם למועד ולאופן המשיכה של אותם רווחים. בהתאם לשיקול דעתו יוכל בעל החברה להימנע ממשיכת רווחי החברה כדיווידנד לידיו אלא לייעד את הכנסותיה למטרת פיתוח נוסף של העסק - רכישת ציוד, השבחה, הרחבת תחומי פעילות העסק, החזר הלוואות ועוד. במקרים אלה יסתכם 23%- שיעור המס שיחול על רווחי החברה ב אחוזים בלבד. יתרון משמעותי נוסף להעברת פעילותו של עסק מידי יחיד לחברה בע"מ נעוץ בפטור ממס החל על החזר הלוואות. ככלל, החזר קרן הלוואה אינו מייצר "הכנסה" בידי המלווה (אך לא עבור רכיב הריבית).

מס הכנסה מאמרים

18 2022 פברואר 545 ידע למידע

עם רשויות המס וכדי לא להביא לתאונות מס יקרות. כדי להימנע ממצבים אלה, חשוב להקפיד על כך שהעברת מוניטין העסק לחברה תתבצע באופן מקצועי תוך הקפדה על תיעוד מתאים, בגיבוי חוות דעת כלכליות לאומדן שווי המוניטין המועבר, כאשר "דרך המלך" לכך היא העברת המוניטין כחלק מהעברת כלל פעילותו של העסק (ובמקרים מסוימים התחייבות לאי תחרות), וזאת כדי לנטרל טענות למלאכותיות ו/או חוסר תום לב תוך הצגת הצדקה עסקית של ממש לעסקת מכר המוניטין. כמו כן, יש לוודא כי כל מהלך שכזה תואם לדיווחים של המוכר בשנים שקדמו לעסקה כך שלא תתקיים סתירה בין הנתונים בבסיס העסקה לבין דיווחי העבר לרשויות המס. בתוך כך יש לוודא כי מדובר במוניטין שניתן להעברה. נוסף על כל אלה יש לדאוג לקיומו של הסכם מסודר בכל הנוגע להעברת נכסי העסק לרבות המוניטין לחברה החדשה, והכול בשקיפות, כמתחייב על פי דין. עוד היבט שחשוב להקפיד עליו הוא ניכוי הפחת שנצבר בגין המוניטין הנרכש על ידי החברה. הדין מקנה אפשרות לנכות פחת בגין מוניטין שנרכש בשיעור שנתי קבוע. סייג לזכות זו מתקיים במקרים שבהם מוניטין נרכש מ"קרוב" (לדוגמה חברה שרוכשת מבעל מניותיה), ואז נדרש להוכיח שעסקת המוניטין נערכה בתום לב ומטעמים עסקיים.

שרכשה מבעל המניות בהתאם לתקנות, באופן שמקטין את הכנסתה החייבת במס. יתרון נוסף הטמון בפעילות באמצעות חברה מתבטא בהקלה של האפשרות לצרף שותפים ו/או משקיעים, או למכור או להעביר את העסק לדור הבא, וכל זאת באמצעות הקצאה ו/או העברה של מניות החברה והסדרת אופן התנהלותה של החברה והיחסים בין כלל בעלי המניות בתקנון החברה. מכירת מוניטין אחד הנושאים המחייבים תשומת לב מיוחדת בעת העברת פעילות עסק מיחיד לחברה בבעלותו הוא מכירת מוניטין העסק. להבדיל מנכסים מוחשיים, מוניטין העסק הוא נכס ייחודי לכל עסק והוא מחייב הערכה מקצועית של "ערך השוק" שלו (יוער שבתי המשפט קבעו לא אחת שקיומו ושוויו של מוניטין ייקבע באמצעות אמות מידה אובייקטיביות שיביא הנישום הטוען לקיומו של המוניטין). כאשר מדובר בעסק בעל שם הפועל פרק זמן משמעותי ונהנה מקהל לקוחות קבוע וממחזורי פעילות גבוהים, ייתכן שלמוניטין של אותו עסק יש ערך רב. מכירת מוניטין שנצבר לעסק מידי היחיד לחברה עשויה להיות בתמורה גבוהה ובכך לייצר הלוואת בעלים בסכום משמעותי ביותר. עם זאת, חשוב להקפיד על אופן העברת המוניטין לחברה כדי להימנע ממחלוקות

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 19

לפקודת 104 העברה פטורה מכוח סעיף מס הכנסה כפי שהוצג לעיל, במקרים מסוימים עשוי להינתן פטור ממס על העברת נכסים מיחיד לחברה שבבעלותו. חשוב לדעת כי לצד האפשרות של העברת נכסי העסק בתמורה וכנגד תשלום מס רווח הון, קיימת גם חלופה למכירת נכסים בתמורה להקצאת מניות החברה הרוכשת תוך קבלת פטור א 104 מתשלום מס מכוח הוראות סעיף לפקודת מס הכנסה. הסדר זה מאפשר להעביר נכסים של עסק מידי היחיד לחברה שבבעלותו בפטור ממס, כפוף לקיום כמה תנאים מצטברים: 90% בעל העסק המעביר יהיה בעלים של לפחות ממלוא הזכויות בחברה (הון המניות של החברה) למשך שנתיים לפחות ממועד ההעברה; החברה תחזיק באותם נכסים למשך שנתיים לפחות לאחר מועד ההעברה; היחס בין שווי השוק של המניות שהוקצו לבעל העסק לבין שווי השוק של כלל הזכויות בחברה מיד לאחר ההקצאה זהה ליחס שבין שווי השוק של הנכסים המועברים לשווי השוק של החברה מיד לאחר ההעברה. דרישה זו מתקיימת לרוב כאשר מדובר בהעברת פעילות לחברה חדשה שאין לה נכסים קודמים כך שהנכסים המועברים אליה משקפים את שווי החברה; החברה לא תהפוך לאיגוד מקרקעין במשך שנתיים מיום ההעברה;

מוגש דיווח ייעודי בדבר העברת נכסים שלעיל; 104 בפטור מכוח סעיף בהתקיים התנאים לעיל העברת הנכסים לא תייצר ליחיד-המוכר חבות במס רווח הון. עם זאת, בחירה בחלופה זו שוללת את האפשרות לרשום את התמורה בגין הנכסים המועברים כהלוואת בעלים לחברה, שכן כנגד הנכסים הללו מקבל היחיד מניות בחברה-הרוכשת. כמו כן, במקרה שכזה, החברה הקולטת לא תוכל לדרוש פחת בגין הנכס המועבר לבעלותה. העברה רגילה כפי שהוצג לעיל, מכירת פעילות העסק (מקרקעין, מוניטין, ציוד, מלאי וכיו"ב) מיחיד לחברה תוך רישום התמורה כהלוואת בעלים של היחיד בספרי החברה תכלול תשלום מס רווח הון על ידי היחיד בגין הרווח שנוצר בידיו מן המכירה, כאשר החברה תוכל להפחית את שווי הנכסים המועברים על פני מספר שנים בהתאם להוראות הדין. חלופה זו עשויה להתאים לעסקים המניבים רווחים משמעותיים באופן שוטף שיחולקו כדיווידנד החייב במס על ידי בעל המניות, וכאשר מדובר ביחיד שאינו סובל מקשיי תזרים מזומנים (שכן נדרש שתשלום ימים ממועד 30 מס רווח הון ייעשה תוך העסקה) ו/או כאשר בעל העסק מעוניין להכניס לעסק שותפים מהותיים ו/או למכור את העסק בתוך זמן קצר משנתיים ובכך תישלל זכאותו לפטור הקבוע בסעיף א כמפורט לעיל. 104

מס הכנסה מאמרים

20 2022 פברואר 545 ידע למידע

מס בגין מכירת המלאי בשוויו המלא כפי שהיה בעת העברת פעילות העסק לחברה.

אפשרות זו מתאימה גם למי שיש לו הפסדי הון צבורים (שנגרמו ממכירת נכס הון במחיר נמוך ממחיר רכישתו) ואותם יוכל היחיד לנכות מרווח ההון שייווצר בידיו כתוצאה ממכירת פעילות העסק לחברה. העברת מלאי מלאי אינו בגדר נכס הון והעברתו אינה כפופה לאחד ממסלולי המיסוי המפורטים לעיל. ככלל העברת מלאי היא בגדר מכירה רגילה שתהיה כפופה לתשלום מס שולי רגיל בידי היחיד בעל העסק בהתאם לשווי השוק של המלאי, ומנגד תירשם רכישת המלאי כהוצאה שוטפת בידי החברה. חלופה נוספת העומדת בעת העברת מלאי היא על ידי העברתו בעסקת קונסיגנציה. בדרך זו נשאר המלאי בבעלותו של היחיד בעל העסק, כך שאין מכירה של המלאי ואין חיוב במס בעת העברתו לחברה ותשלום המס נדחה למועד מכירת המלאי על ידי החברה. ככלל, חלופה זו היא חלופה עדיפה מבחינת תזרים המזומנים של בעל העסק אולם כדי לממש אותה קיימת חשיבות לערוך הסכם קונסיגנציה מסודר אשר יקבע את חלוקת התמורה בין בעל העסק לבין החברה בעת מכירת פרטי המלאי על ידי החברה. נוסף ע כך, העברת מלאי העסק בעסקת קונסיגנציה עשויה לסייע במקרים של חוסר ודאות לגבי סיכוייה של החברה למכור את המלאי בהמשך. משכך, ככל שיתעוררו קשיים במכירת המלאי ויהיה צורך למוכרו במחיר מופחת ו/או להשמידו, יימנע תשלום

דגשים נוספים ביחס למקרקעין ככל שלבעל העסק המעביר היו מקרקעין בבעלותו אשר שימשו את העסק ואשר עתידים לשמש את החברה, ראוי לשים לב למספר דגשים נוספים. ראשית, בהעברת מקרקעין מכוח סעיף א לפקודה על אף הפטור הניתן ממס 104 שבח, יחול על ההעברה מס רכישה מופחת משווי המקרקעין. שנית, ככל שבעל העסק אינו מממש את א לפקודה 104 הפטור הניתן מכוח סעיף ומבקש להעביר את המקרקעין לחברה ללא פטור, תחויב ההעברה במס רכישה מלא. שלישית, עומדת בפני בעל העסק האפשרות להשאיר את המקרקעין בבעלותו ולהשכיר אותם לחברה. במקרה כזה יהיו לבעל העסק הכנסות משכירות החייבות במס אך הוא יוכל להמשיך לנכות פחת בגין המקרקעין ואילו לחברה יהיו הוצאות שכירות. לסיכום כפי שניתן לראות, ישנם היבטי מיסוי שונים ומגוונים בעת העברת פעילותו של עסק מידי יחיד לידי חברה בע"מ. על כן קיימת חשיבות בתכנון נכון וקפדני של תהליך העברת העסק לידי חברה. דרכים שונות להעברת הפעילות יכולות להתאים יותר לעסקים מסוימים אך לא להתאים לעסקים אחרים.

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 21

ולא תכלול אלמנטים מלאכותיים ו/או אלמנטים בעלי היגיון כלכלי המוטל בספק. כמובן, כל מקרה חייב להיבחן לגופו. כל ההתנהלות חייבת להיות שקופה ובהתאם להוראות כל דין, וכמובן, יש לבצע עסקאות שכאלה רק בנסיבות שבהן יש טעם כלכלי, שאם לא כן רשויות המס יכולת לטעון למלאכותיות. לא אחת יש אפשרות לפנות לרשות המס מבעוד מועד ולקבל את אישורה לאופן ביצוע העסקה וחבות המס הנגזרת ממנה. יודגש כי אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת וכי אין להישען על הנכתב כאן. כל מקרה חייב להיבחן לגופו ולהישען על פרטי המקרה. יש לפעול בשקיפות ובחוקיות.

למשל, כאשר מדובר בעסק רווחי שאינו סובל מבעיות תזרים מזומנים, ייתכן שיהיה היגיון כלכלי בתשלום מס מלא בעת העברת נכסי העסק באופן שיאפשר להגדיל את הלוואת הבעלים ולהימנע מהגבלות החלות על מכירה עתידית של העסק מכוח א לפקודה. מאידך גיסא, כאשר 104 סעיף מדובר בעסק פרטי שממילא אינו צפוי לצרף שותפים חדשים ו/או למכור את פעילותו בתקופה הקרובה, בהחלט קיים א. 104 הגיון להשתמש בפטור הקבוע בסעיף כמו בכל עסקה אחרת, קיימת חשיבות רבה לכך שהשווי המדווח של הנכסים המועברים ישקף את שווים הריאלי. יש לדאוג לכך שהעסקה תהיה עסקה אמיתית

אחת ולתמיד: מהן ההטבות שעצמאים מקבלים כשהם חוסכים לפנסיה? נדב טסלר

מס, הטבת מס במעמד ההפקדה, הטבת מס לאורך תקופת החיסכון וכמובן במהלך המשיכה. הפקדה לחיסכון הפנסיוני חוסכת בתשלומי מס הכנסה במקום לשאול את עצמו האם להפקיד לפנסיה, צריך העצמאי לשאול את עצמו

כן פנסיה או לא פנסיה? בכל שנה עצמאים מנהלים את הדיון הזה בינם לבין אלפי עצמאים בישראל. מצד אחד ישנה חובה לחסוך לפנסיה ומצד שני הקנס כל כך נמוך ולכן הדיון האם להפקיד לחיסכון הפנסיוני לא צריך להגיע מצד הקנס אלא מצד הדבש. מה תיתן לנו ההפקדה לחיסכון הפנסיוני וכשמדובר בעצמאים יש כאן מספר הטבות

הכותב הוא מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

22 2022 פברואר 545 ידע למידע

כמה עלי להפקיד לפנסיה כדי לנצל את מלא הטבות המס המגיעות לי. כשם שעצמאי מתכנן את ההוצאות בהתאם להכנסה השנתית, כך עליו לנצל את הטבות המס המגיעות לחוסכים בקרן הפנסיה. בחיסכון הפנסיוני קיימות שתי הטבות מס במעמד ההפקדה, הטבת מס מסוג ניכוי, ההפקדה לפנסיה ולקרן השתלמות הנחשבת כהוצאה מוכרת המקטינה את ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי והטבת מס מסוג זיכוי ממס, הטבה לקרן הפנסיה המעניקה החזר מס בגובה מסכום ההפקדה. 35% מהכנסתו 16% עצמאי היה יכול להפקיד עד השנתית (ולא יותר מהכנסה שנתית בגובה שקל) ולקבל על ההפקדה הטבות 208,800 מס מסוג ניכוי וזיכוי. עצמאי שמפקיד לקרן הפנסיה (ולא קונה עוד כיסויים ביטוחים נוספים) יכל להפקיד מהכנסתו (כפוף לתקרה). 16.5% - עד ל בהתאם לנתוני הדוגמה הקודמת, עצמאי יכל ₪ 123,276 בעל הכנסה שנתית של שקל, ובגין 20,340 להפקיד לקרן הפנסיה ההטבה הוא יקבל הטבות מס הכנסה בשווי שקל 5,085 טיפ חיסכון קטן מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי יתכן ואינו חייב להפקיד לפנסיה חובה כעצמאי, אך בהחלט היה יכול לנצל הטבות מס על ההפקדה במעמד עצמאי.

האם להגדיל את ההפקדה מעבר להטבות המס? החיסכון הפנסיוני נועד לגיל פרישה, לעצמאים רבים הסובלים מקשיים בתזרים מזומנים בעסק או מעונתיות עשויה להיות בעיה בריתוק סכומים לטווח כה ארוך. לכן במקרים רבים כדאי להפנות לחיסכון הפנסיוני רק סכומים שיקנו לנו הטבות מס. עצמאי שמעוניין לחסוך סכום נוסף לפרישה יכל לעשות זאת במוצר בשם קופת גמל להשקעה. קופת הגמל להשקעה אינה מוכרת לצורך הפקדות במסגרת פנסיית חובה לעצמאים, ואינה מקנה הטבת מס במועד ההפקדה. אך, בניגוד לקרן הפנסיה את הכספים מקופת הגמל להשקעה ניתן למשוך בכל שלב ללא קנסות או בעתיד להמיר את הכספים לקצבה חודשית. בנוסף, יכולה קופת הגמל להשקעה לשמש אתכם כקרן חירום לתקופה שבה העסק שימו לב כי הפקדה לקופת יקלע לקשיים. הגמל להשקעה מוגבלת בתקרה שנתית, השנה ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה . 70,913 הטבות המס בקרן השתלמות גם הטבת מס וגם פטור ממס רווחי הון בעוד שעצמאים מחוייבים לחסוך לפנסיה לפי חוק, החיסכון בקרן השתלמות הוא לא חובה, הוא זכות עבור העצמאי. בניגוד לחיסכון פנסיוני את הכספים מקרן ההשתלמות ניתן למשוך כבר לאחר שש

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 23

שנים ממועד ההפקדה. מלבד האפשרות למשוך את הכספים, הפקדה לקרן ההשתלמות מקנה לעצמאי שלוש הטבות מס נוספות. הטבת מס בהפקדה – בדומה להפקדה לקרן הפנסיה, הפקדה לקרן ההשתלמות מקנה 4.5% הטבת מס. באפשרותך להפקיד עד אלף שקל) 263 מהכנסה (עד לתקרה של הפקדה זו מקנה הטבת מס מסוג ניכוי. הטבת מס לאורך החיסכון – לאורך שנות החיסכון הכספים בקרן ההשתלמות צוברים רווחים, רווחים אלו נצברים לך לעתיד. ואתה כחוסך נהנה מדחיית מס. הטבת מס במשיכה – בניגוד למוצרי חיסכון 25% אחרים החייבים במס רווחי הון של במועד המשיכה. הרווחים על ההפקדות לקרן השתלמות (עד לתקרה שנתית של ש"ח) יהיו פטורים ממס. לכן, חוסך, 18,480 שקל, יראה 123,276 עצמאי, עם הכנסה של לפניו שתי תקרות. תקרה לצורך הטבת מס ותקרה לצורך פטור ממס רווחי הון.

מאיפה נביא את הכסף עכשיו? שקל, 18,480 הפקדה לקרן השתלמות שקל. מהיכן 20,340 הפקדה לקרן הפנסיה מצפים שעצמאים יגייסו בכל דצמבר סכומים כאלה? ראשית לא חייבים להמתין לחודש דצמבר כדי לבצע את ההפקדות. ניתן להפקיד לאורך באמצעות הוראת קבע. ניתן להגדיר הוראת קבע חודשית על הסכומים שהוגדרו בפנסיית החובה לעצמאים, ואת השלמת ההפקדות לעשות בחודש דצמבר בהתאם להכנסה השנתית באותה השנה. בנוסף, עצמאים שכבר יש להם חיסכון בקרן ההשתלמות יכולים לקחת הלוואה מאותה הקרן. את ההלוואה ניתן להפקיד לקרן הפנסיה ולנצל את הטבת המס על ההפקדה. טיפ קטן לחיסכון עצמאים שמבצעים הפקדה בכל דצמבר מאבדים את התשואה השנתית של הקרן, ולכן אם כבר מעוניינים לבצע הפקדה חד פעמית עדיף לעשות אותה בחודש ינואר ולא בדצמבר. בשורה התחתונה הפקדות במסגרת פנסיית החובה מהוות רק את הרובד הראשוני לחיסכון פנסיוני ועל העצמאי לעדכן את גובה ההפקדה בהתאם להטבות המס המגיעות לו. עצמאי המעוניין להגדיל את סכום החיסכון יכל לעשות זאת באמצעות קופת גמל להשקעה, מכשיר חיסכון שניתן למשוך בכל שלב או להפוך בעתיד לקצבה פטורה ממס.

הפקדה המזכה בפטור ממס רווחי הון

הפקדה מזכה בהטבת מס

ש"ח 18,480

ש"ח 5,547

טיפ קטן לחיסכון בקרן ההשתלמות בניגוד לקרן הפנסיה נפקיד את מלא הסכום שמזכה אותנו בפטור ממס רווחי הון ולא ניצמד רק לתקרה המזכה בהטבת מס.

מס הכנסה מאמרים

24 2022 פברואר 545 ידע למידע

עצמאי שמעוניין בכיסויים ביטוחים נוספים יכל לרכוש אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות ולקבל הטבות מס נוספות.

עצמאי חייב לנצל את הטבות המס הקיימות בקרן ההשתלמות בכדי להקטין את ההוצאה בסוף השנה יש לבצע הוראת קבע חודשית ובסוף השנה לבצע השלמות בהתאם להכנסה השנתית.

מיסוי תגמול מבוסס קריפטו לעובדים ונותני שירותים רו"ח, עו"ד חגי אלמקייס

הגלומה באסימון", או במועד מכירתו – לפי המוקדם שבהם. סיווג ההכנסה הוא הכנסה מעבודה או מעסק. חלופה נוספת שמאפשרת רשות המיסים לבחירת החברה היא מיסוי העובד במועד ההקצאה של האסימונים לעובדים, ואילו במכירה בפועל של האסימון על ידי העובד יחול מיסוי בהתאם למעמדו (הוני או פירותי). יצוין כי במקרה שבו חברה בחרה כאמור, תינתן לה הוצאה בהתאם לסכום ההכנסה שנקבעה לעובד כהכנסת עבודה. הדבר דומה למתן לחברה שבחרה במסלול 102 הוצאה בסעיף הפירותי. שאלות מיסוי מורכבות עולות בתחום תגמול המעורבים במיזמי קריפטו, וחלקן:

תעשיית הקריפטו מהווה חלק מתעשיית ההיי-טק, וגם בה מקובל למצוא תגמול מבוסס קריפטו למי שקשור במיזם, בדומה לתגמול מבוסס מניות או אופציות לעובדים. כך למשל, אם מיזם מהתעשייה כולל במסגרתו הנפקת מטבע קריפטוגרפי, נמצא לעיתים קרובות כי מטבעות ניתנים לעובדי המיזם, לנותני שירותים וליזמים. בעוד במניות או באופציות לעובדים מקובל לפקודה, הרי כאשר 102 להשתמש בסעיף עסקינן בתגמול בדמות טוקן, הסעיף אינו חל. מענה חלקי ניתן למצוא בחוזר מס אשר עוסק בהנפקת מטבעות 7/2018 הכנסה ), שם נקבע כי הכנסת ICO קריפטו ( העובד תחויב במס ב"מועד מימוש הזכות

הכותב - רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס - שותף בפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 25

יש עליהם "תקופת חסימה"? במקרה שבו נדרשת הערכת שווי – הערכה כאמור אינה פשוטה לאור תקופת החסימה והתנודתיות העצומה בתחום. ואם נבקש "לתבל" את התבשיל – בתקופת החסימה ניתן לשמור את המטבעות או לחלופין להפקיד אותם במכשיר נושא תשואה – "סטייקינג" וכו'. קביעת שווי המטבע – החוזר מתייחס לשווי ימי המסחר שלאחר מועד 30- הממוצע ב אירוע המס. כאן נציין כי לא תמיד קיים מסחר באותם מטבעות ולפיכך ה"פתרון" בדבר קביעת השווי לא תמיד יעיל. כפי שניתן להתרשם, תחום המטבעות הקריפטוגרפיים מורכב הרבה מעבר לשאלת הבסיס – האם מדובר ב"מטבע" או ב"נכס". התעשייה האמורה משתנה ומתפתחת במהירות רבה ולרשות המיסים אין אפשרות להתייחס לכל טרנד בתחום. משרדנו מלווה מיזמי ומשקיעי קריפטו והוא בעל ניסיון רב בייעוץ בתחום מורכב ומרתק זה.

מה דינו של יזם אשר "שומר לעצמו" מטבעות קריפטו? האם מדובר בדיווידנד? ומה אם אין במיזם חברה, והפעילות נעשית באופן "עצמאי"? האם ניתן לטעון כי מדובר ב"בניית נכס" על ידי היזמים? שמא מדובר בהכנסה מעסק בידי היזמים? תגמול בידי נותני שירותים תמורת קריפטו – כאן לדעתנו התשובה מסובכת פחות וזאת משום שמקובל כי התגמול, לפחות בחלקו, ייחשב הכנסה מעסק. וראו התייחסות רשות המיסוי להחלטת מיסוי : "אופן 209/18 – שהוצאה על ידי משרדנו רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים" – אשר עוסקת בנותני שירותים אשר התקבול בידם הוא במטבע קריפטו. שאלות ניכוי מס במקור – יוצרות מורכבות יתר לאור עמדת הרשות כי מטבע קריפטוגרפי הוא "נכס" כמשמעותו בסעיף לפקודה, וכאשר מדובר בהחלפת נכסים 88 ("יציאה" לביטקוין או ל"מטבע יציב" למשל) הנושא מורכב USDT כלשהו כ יותר. מטבעות קריפטו חסומים – מה דינם של מענקים המתקבלים בדמות מטבעות אשר

מס הכנסה מאמרים

26 2022 פברואר 545 ידע למידע

האם עמדות חייבות בדיווח הן תעודת הכשר לתכנון? רו"ח (משפטן) ישי כהן

מתן הגילוי על חוות דעת שנתקבלה, אולי פתר אותנו המחוקק מדיון בשאלה מהי רמת הגילוי הנדרשת בנוגע לתכנונים אלו, שכן המחוקק הגדיר את דרך הדיווח ה לפקודה 131 עליהם במסגרתו של סעיף .1346 ובמסגרתו של טופס אשר 92/2021 ניקח לדוגמה את עמדה פורסמה לאחרונה, וקובעת כי הוראות ב לפקודה (רווחים ראויים לחלוקה 94 סעיף – רר"ל) אינן חלות מקום שהמניות . ונזכיר כי לכאורה 1.1.2003 נרכשו לאחר המחוקק לא מצא לנכון ליתן הטבת רר"ל , שכן 1.1.2003 בנוגע למניות שנרכשו לאחר לתפיסתו שיעור המס החל על רווח הון זהה לשיעור המס החל על דיווידנד, ולפיכך מה טעם לדון בנושא. ואולם לאור הלכת העליון בפס"ד סקמסקי וגרינפלד שלפיה יחול שיעור מס דיווידנד מכוח חוק העידוד , לפי העניין), גם מקום 20% /15% (קרי שנמכרו המניות (של חברה שעל רווחיה חל חוק עידוד השקעות הון) כרר"ל, הרי נוצר 1.1.2003 עיוות ולפיו מי שרכש מניות לאחר ומדובר ברווחים על פי חוק העידוד, לא ב. 94 ייהנה מההגנה הקבועה בסעיף

לפקודת מס הכנסה 215 במסגרת תיקון נוספה חובת הדיווח בדוח המס השנתי, בין היתר על נקיטת עמדה החייבת בדיווח ה לפקודה. מאז ועד 131 כאמור בסעיף עמדות בנושא מס 109 היום פורסמו הכנסה (רשימת עמדות חייבות במס הכנסה עמדות בנושא 30 ובמיסוי בין-לאומי) ומעל מע"מ, מכס ובלו. נזכיר כי עמדה חייבת בדיווח רק שעה שיתרון המס הנובע ממנה הוא מעל חמישה מיליון 10 מיליון ש"ח לשנת מס או מעל ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר, וכן אם הנישום עומד בתנאי הסף של המחזור או התמורה לפי העניין. שאלה שאנו כיועצים נשאלים לא אחת היא מהי רמת הגילוי הנדרשת כדי למנוע חיכוכים מיותרים עם הרשות, כאשר אני מבצע תכנון מס כלשהו. רואי חשבון ויועצים נשאלים לא פעם ואולי אף למצער נחקרים על ידי רשות המיסים על רמת הגילוי שניתנה בדוח לביצוע מהלך כלשהו. והנה, במסגרת עמדות החייבות בדיווח, ד לפקודה לעניין חובת 131 ובדומה לסעיף

הכותב - שותף מומחה בתחום המיסוי הישראלי בפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות WWW.AHEC-TAX.CO.IL מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 27

ואולי בכל זאת יש בשורה בפרסום העמדה האמורה, שכן כעת מאפשרת הרשות לנקוט עמדה הלכה למעשה, אולם "רק" מבקשת .1346 לתת גילוי בטופס

וכך, במקום להיענות לקריאתנו הכלכלית המתבקשת לאור פסיקת העליון לשינוי החוק, בחרה רשות המיסים לפרסם כאמור ב 94 לעיל עמדה ולפיה לא חלות הוראות , לרבות 1.1.2003 למי שרכש מניות אחרי בעת מכירת מניות של חברה הזכאית להטבות מס מכוח חוק העידוד.

סקירת ה"קודים" המספריים הנפוצים שנקבעים בביקורת ניהול ספרים ע"י רשות המסים עו"ד משה גבע

תקינה, מצטרפת ל"היסטוריה" של העוסק, ומשמשת כרקע, חיובי או שלילי, בכל בדיקה עתידית בתיק. קיימים כמה קודים נוספים, אינפורמטיביים בעיקרם, המיועדים לשימוש פנימי של רשות המסים, כאשר העוסק או המייצג כלל אינם נחשפים אליהם. להלן סקירת הקודים:

כדי להקל בהבנת הקודים העיקריים השונים לא אסקור אותם בסדר עולה, אלא בהתאם להקשרם. תשומת הלב לעובדה שחלק מהקודים הם "זמניים", שלאחריהם מתקיים תהליך כלשהו של ערר ו/או בירור טרם הפיכתם "סופיים", וחלק מהם "סופיים" מלכתחילה. כמו כן, כל ביקורת ותוצאותיה, גם אם הייתה

הכותב – עורך דין מיסים ובעל המיזם "מיסים ונכסים" הנותן ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, ליחידים ולאנשי מקצוע המייצגים לקוחות הזקוקים לטיפול מיסוי. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין office @ gevalaw . co . il , www . gevalaw . co . il

מס הכנסה מאמרים

28 2022 פברואר 545 ידע למידע

הקשרו בביקורת ניהול ספרים

מספר הקוד

: לא נמצא כל ליקוי, כפי שכל עוסק היה רוצה שייקבע ביקורת תקינה בעניינו. ליקוי לא מהותי שאין בו כדי להפריע לבדיקה, ולכן אין גם ליקוי טכני: סנקציה למעט ההודעה על מציאת הליקוי. כמובן, אין הדבר פוטר את העוסק מלתקן את הליקוי, שולי ככל שיהיה. נישום היה חייב לנהל ספרים, ולא עשה כן. אי ניהול ספרים: דרכי הערר - אין אפשרות לערור על הקביעה, שהיא עובדתית וחד-משמעית. הסנקציות - מעבר לסנקציה הפלילית שצוינה בסעיף הקודם ב לפקודה קובע סנקציה ייחודית, שלפיה העוסק "נקנס" 191 . קנס - סעיף 1 20%- מהכנסתו החייבת בשנה הראשונה למחדל, ו 10% בתוספת מס של בכל שנה נוספת. לפקודה מורה כי לא יוכרו 33 . אי הכרה בהוצאות ובהפסדים - סעיף 2 הוצאות פחת וריבית, ולא יתאפשר לקזז הפסדים מועברים משנים קודמות, הפסד של אותה שנה וחובות אבודים. לגבי שאר ההוצאות - פקיד השומה יכול שלא להכיר בהן כלל, או להכיר בהן באופן חלקי. ) לפקודה קובע כי בכל מקרה של 2() (ב 121 . שינוי מדרגות המס - סעיף 3 אי ניהול פנקסים, או במקרה של פסילת ספרים, מתבטלות כל מדרגות המס המופחתות. משמעות הדבר כי הכנסתו החייבת של העוסק תתחייב ומעלה 30%- במס החל ב : במקרה שנמצא ליקוי מהותי המונע בדיקה. קוד זמני בגין ליקוי מהותי (ט) לפקודה מסדירים את חובת ההודעה המנומקת 130 (ב) עד 130 סעיפים של פקיד השומה על מציאת הליקוי, והחלטתו שלא להכיר בחלק מהרשום בספרים, או שלא להכיר בהם כלל, קרי - פסילת ספרים. (ד) 130 יום לוועדה לקבילות פנקסים, בהתאם לסעיף 30 דרכי הערר - בתוך לפקודה). אם 146 ) לפקודה (לעניין הקמת הוועדה ודרך עבודתה ראו סעיף 1( לא הוגש ערר במועד, הפסילה תהפוך באופן אוטומטי לסופית, והקוד ישתנה ). אם הוגש ערר, הטיפול יחכה להחלטתה של הוועדה, שאם תאשר 5( לקוד ), ואם תקבל את הערר, כולו או מקצתו, 5( את הפסילה, הקוד ישתנה לקוד ייקבע קוד חדש בהתאם להחלטתה (ראו בהמשך הסבר על דרך חליפית להגשת ערר). ])2( מחליף את הקוד הזמני שנקבע [קוד קוד סופי בגין ליקוי מהותי: ושהוסבר לעיל.

) 3 (

)4(

)1(

)2(

)5(

מס הכנסה מאמרים

2022 פברואר 545 ידע למידע 29

הסנקציות: לפקודה, לא יותר 33 . אי הכרה בהוצאות ובהפסדים - בהתאם לסעיף 1 קיזוז של הפסדים משנים קודמות, ופקיד השומה יכול שלא להכיר בהוצאות שנדרשו, כולן או מקצתן. ) לפקודה, כפי שהוסבר 2() (ב 121 . שינוי מדרגות המס - בהתאם לסעיף 2 .])1( לעיל, במקרה של אי ניהול ספרים [קוד ב לפקודה קובע כי במקרה 145 : סעיף קוד זמני בגין אי רישום תקבולים שהביקורת העלתה כי לא נרשמה הכנסה בספרים, פקיד השומה יודיע על כוונתו לפסול את הספרים. דרכי הערר - בקשה לעיון חוזר בהחלטה יכולה להיות מוגשת לפקיד השומה יום מהודעתו, ואז מוזמן העוסק לשימוע בפני פקיד השומה או 30 בתוך סגנו. אם ההחלטה לא שונתה או הומרה באזהרה, יש אפשרות להגיש ערר (ב) 152 יום באותו הליך של ערעור על שומה בצו לפי סעיף 60 לביהמ"ש בתוך ) (ראו 7 לפקודה. אם לא הוגש ערר, או שמוגש ערר ונדחה, ישתנה הקוד ל-( בהמשך הסבר על דרך חליפית להגשת ערר). המרה לאזהרה ומשמעותה - כאשר יש בנסיבות שהועלו בפני פקיד השומה במסגרת השימוע כדי להראות ספק או סיבות להתחשבות מיוחדת בעוסק (חוסר ידיעה, עבירה ראשונה וכו'), ניתן להמיר את הכוונה לפסול ספרים )(א) לפקודה, הוא בעל משמעות 2() ב(א 145 באזהרה. הליך זה, המוסדר בסעיף חודשים מיום 12 רבה. האזהרה מכניסה את העוסק לתקופת "על תנאי" של הביקורת שנערכה לו. אם במהלך תקופה זו ייתפס פעם נוספת באי רישום תקבול, יהיו לכך משמעויות חמורות: ספריו ייפסלו גם לשנים שבהן נתפס (בין שאירעו באותה שנה או בשתי שנים נפרדות), וכן לשנה שלפני כן. כך חודשים בשתי שנות מס שונות, ספריו 12 יוצא שאם נתפס העוסק בתוך שנים רצופות, באותן שתי שנים וכן בשנה שקדמה להן. במקרה 3 ייפסלו ל זה יתוקנו גם שומות סופיות. ])8( : מחליף את הקוד הזמני שנקבע [קוד קוד סופי בגין אי רישום תקבולים ושהוסבר לעיל. .])5( הסנקציות - זהות לאלו הנלוות לליקוי מהותי כמפורט לעיל [קוד : היעדרו של סרט בקופה הרושמת מקביל אי ניהול סרט ביקורת של קופה בעיקרו ובחומרתו לאי רישום תקבול, וכל האמור לעיל במצטבר בהסברים ) נכון גם לגביו. 7 ) ו-( 8( לקוד

)8(

) 7 (

)6(

"אינו חייב בניהול ספרים". 

) 9 (

מס הכנסה מאמרים

30 2022 פברואר 545 ידע למידע

הערות נוספות

א. דרך חליפית לערר - על החלטת פקיד השומה לפסול ספרים עקב ליקוי (ג) לפקודה) או עקב אי רישום תקבול (לפי סעיף 130 מהותי (לפי סעיף ב לפקודה) ניתן לערור כאמור "בדרך המלך" כפי שהוסבר לעיל. 145 לחלופין, ניתן לוותר על הליך זה, ולכרוך את הערעור על פסילת הספרים לפקודה) שיוצאו בהמשך על ידי 153 יחד עם ערעור על צווים (לפי סעיף (ב) לפקודה), במסגרת ההליך השומתי שבא 152 פקיד השומה (לפי סעיף בדרך כלל בהמשך לפסילת ספרים. פרקטית - ברוב המקרים כורכים את הדברים מכיוון שדחיית ערר על פסילת הספרים לבדה סוגרת את הגולל בפני הנישום מלהעלות טענה זו בהמשך. זאת ועוד, תמיד קיימת האפשרות שתהליך הביקורת יסתיים בהסכמה עם פקיד השומה, מה שמייתר את הצורך בהגשת הליך הערר על פסילת הספרים וניהולו. ב. העלמת הכנסות, הוצאות פרטיות וחשבוניות פיקטיביות - המחוקק רואה בחומרה יתרה אירועים אלה, ולכן הם מהווים עילה עצמאית ) לפקודה). 1() (יא 130 לפסילת ספרים (ראו סעיף ג. ערר אינו מהווה השגה - יש לדעת כי ערר על פסילת ספרים אינו בא לפקודה, ויש להקפיד 150 במקום ערעור (השגה) על שומה לפי סעיף על כך כדי לא לאבד את זכות הערעור על השומה או את זכות הערר על (ז) לפקודה). 130 פסילת הספרים (ראו סעיף ד. לא יוצא צו עד לגמר הליך הערעור - לא יוצא צו בתיק עד למיצוי הליכי הערר על פסילת ספרים. תשומת הלב ליוצא מהוראה זו. לכאורה יכול פקיד השומה להוציא שומות לפי מיטב השפיטה בשלב א' גם לפני תום (ו) לפקודה). 130 הליכי הערר על פסילת הספרים. (ראו סעיף ה. ביקורת אצל עובד של העוסק - בעיות רבות מתעוררות בקשר לאחריותו של עוסק שמעסיק עובדים לפעולותיהם בקשר לניהול הספרים. האחריות הכוללת היא של העוסק עצמו, גם אם במהלך הביקורת לא היה בעסק ועובד שלו "שכח" לרשום תקבול בקופה. במקרה זה העוסק נמצא במצב שבו גם מתברר לו שעובד שלו כנראה גונב ממנו, וגם בעיני החוק האחריות היא שלו (בחזקת: "אכל את הדג המסריח, חטף מלקות וגם גורש מן העיר"). כדי להקל במידת מה על הבעייתיות הרבה שבעניין, לפחות בכל הקשור להתנהלות העוסק מול רשות המסים, ישנם מעסיקים שמחתימים כל עובד חדש על מסמך, שלפיו הוסברו לו הנהלים הקשורים בעניין והוא מתחייב להקפיד עליהם. אין בכך כדי למנוע לחלוטין את אחריותו של המעסיק לפעולות עובדיו, אך יש פה בהחלט כלי ראוי להיטיב את מצבו.

מס הכנסה פסקי דין

2022 פברואר 545 ידע למידע 31

העליון הפך את החלטת המחוזי ופטר את עמינח מיליון ש"ח - פס"ד 3.4- מניכוי מס במקור של כ עמינח תעשיית רהיטים ומזרונים עו"ד שוש גבע

283/20 תקציר ע"א העליון בבית המשפט:

כב' השופטים דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף לפני: עמינח תעשיית רהיטים ומזרונים בע"מ המערערת:

פקיד שומה רמלה המשיב: 21.12.2021 : ניתן ביום

סוחר מפקיד בידי עמינח תמורה כספית בגין התחייבותו לרכישת מוצריה. כאשר התשלום הופקד בחשבון, הסוחר צובר עבור רכישותיו "נקודות זכות". נקודות זכות אלו ניתנות להמרה לסכום "מזומן" שבאמצעותו הסוחר יכול לרכוש מוצרים נוספים, או לשווה כסף. לעמדת עמינח, מימוש נקודות זכות בשווה כסף מהווה "הנחה" המוענקת לסוחרים, ולפיכך לא מוטלת עליה חובת ניכוי מס במקור מתוך ההטבות המוענקות לסוחרים. מנגד סבר המשיב כי ההטבות שניתנו לסוחרים הן תחליף הכנסה בידי המקבל, ולכן חלה חובת ניכוי מס במקור עבורם על ידי עמינח. בית המשפח המחוזי דחה את ערעור עמינח וקבע כי מימוש "נקודות זכות" לפי שיטת הנקודות הוא בגדר "הכנסה" עבור הסוחרים וחייבת בניכוי מס במקור.

בית המשפט העליון קיבל את עמדת חברת עמינח כי אין לנכות מס במקור לסוחרים המשווקים את מוצריה בגין הטבות שקיבלו. נקבע כי בניגוד לעמדת המחוזי, לא הוכח כי ההטבות שהעניקה עמינח לסוחרים העצמאים שימשו תמורה בגין שירותי שיווק ייחודיים שהוענקו לה. לפיכך, ההטבות אינן מהוות הכנסה לעניין לפקודה, ועמינח לא הייתה 164 סעיף מחויבת בניכוי מס במקור בגינן.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

במוקד ההליך עומדת השאלה האם היה על עמינח לנכות מס במקור לסוחרים המשווקים את מוצריה בגין הטבות שקיבלו בשווה כסף. המחלוקת היא בקשר לשיטת התמריצים שנוקטת עמינח כדי לעודד את הסוחרים לרכוש ממנה סחורה.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease