ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

540

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 540 ׀ גיליון 2021 ספטמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם סיווג סוחר בניירות ערך כמוסד כספי הזכות לקיזוז הפסדים מעסק לצורכי מס היא זכות אישית שאינה עוברת בירושה הפיכה בגישת "שרות לתושב חוץ" עם "נהנ בישראל" לפי ) לחוק מס ערך מוסף 5 (א)( 30 סעיף זכ ת עיכבון של ספרי החשבונות ומסמכי הלקוח

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

540 ' מס 2021 ספטמבר

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בחוק ההסדרים הנוכחי לא הצליחה רשות המסים להעביר כלים רבים שהיו מתוכננים למאבק בהעלמות מס ובהון שחור. כך לא נכללו בחוק ההסדרים דרישת אישור להוצאת

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

ש"ח במטרה למגר הפצת 5,000 חשבונית בעסקה מעל חשבוניות פיקטיביות; דיווח על החזקת מטבעות קריפטו אשר משמשים פעמים רבות להעברת תשלומים אנונימית והפיכת כסף שחור ל"נכס" ללא זיהוי בעליו; חובת דיווח על הכנסה מהשכרת דירות מגורים מתחת לתקרת הפטור; ודיווח של גופים פיננסיים לרשות המסים על פעולות בחשבונות עסקיים במטרה לאתר פעולות חשודות של מעלימי הכנסה (תיקון שעשוי לפגוע בפרטיות בעלי החשבונות). חוק ההסדרים כן צפוי לכלול הקטנה של תקרת הסכום שניתן לשלם במזומן עבור עסקה. "מס" נוסף שנכלל בחוק הסדרים – אגרות גודש בכניסה ברכב למרכזי הערים בגוש דן למרות היעדר תחבורה ציבורית הולמת. זהו מס רגרסיבי, המוטל על כל הציבור, גם על השכבות החלשות. ואולי, על אף כל זאת, עלינו לשמוח שאושר תקציב המדינה לשנתיים הקרובות.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל

מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

בהזדמנות זאת נאחל לקוראינו שנה טובה, גמר חתימה טובה, והרבה בריאות.

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

כתבו החודש

ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה רו"ח מלכה הילה רו"ח נוה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח פאר דביר עו"ד (רו"ח) פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח (גלרט) אורנה רו"ח קדוש אבי עו"ד קוך אורית רו"ח קירו עופר עו"ד קליפי בני מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוטמן גיא רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל

הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח עו"ד ורו"ח ישועה יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אברהם עו"ד כהן קובי עו"ד כהן יוני רו"ח כרמי אייל עו"ד (רו"ח) הלל בירנצויג איילת עו"ד וגנר עומר עו"ד רו"ח זריהן מאיר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) חייבטוב גרצן עו"ד, רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד יצחק הלוי עמיאל רו"ח ירון יוסי

רו"ח אנג'ל יניב עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בינות רן עו"ד בן יהודה מיכל רו"ח בר רונית עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי

עו"ד גבע שוש עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן שלי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח גרוס חגי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד אריה רמי, עו"ד, רו"ח גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) הילמן טובה, רו"ח

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח

פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

12

רו"ח אליק גנדלמן סיווג סוחר בניירות ערך כמוסד כספי

טיפול בביטול קנסות אי ניכוי, ובקנסות אחרים ברשויות המס

13

עו"ד רו"ח רמי אריה

15

רו"ח יניב אנג'ל שולחים עובדים לרילוקיישן? אל תשאירו אותם מופתעים

שיעור המס על רווחים ראויים לחלוקה בחוק עידוד השקעות הון – תתעודדו!

16

רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

העליון: תקבול שקיבלה חברה כפיצוי בגין קיצור חוזה הפצה הינו פירותי

19

עו"ד שוש גבע פס"ד כץ יהושע וחב במס הכנסה –

התקבל בחלקו ערעורו של פקיד שומה על ההחלטה לאפשר למשקיע לקזז הפסד הון מהשקעה במניות -יותר לו לקזז הפסד מהשקעתו השנייה בלבד -

24

עו"ד שלי גולדמן פס"ד בר טל

מס זר ששילמה חברה ביתר לא יוחזר: לא מיצתה הליכים במדינה הזרה -

28

עו"ד שוש גבע פס"ד פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ

אומנות תכנון המס: כמה מס ישלם מי שמכר לחברה שבבעלותו עו"ד שוש גבע פס"ד סגל מיליון ש"ח? - 40 פסלים בשווי נדחתה בקשתו של איש עסקים שמעוכב בצ'צ'ניה להתיר את גביית עדותו עו"ד שלי גולדמן בערעור מס שמתקיים בעניינו בדרך של היוועדות חזותית

33

38

בית המשפט קבע הסדר לאיזון תשלומי מס בשותפויות שעיסוקן בחיפושי נפט

41

עו"ד שוש גבע - פס"ד דלק קידוחים וגז טבעי

נדחה ערעורו של בעל חברה שנמכרה לאפל - יש לחייבו במס היסף על מלוא עו"ד שלי גולדמן - פס"ד שפונט רווח ההון שנצבר לו בגין מכירת המניות

46

העליון: הזכות לקיזוז הפסדים מעסק לצורכי מס היא זכות אישית

49

עו"ד שוש גבע פס"ד מלכסון שאינה עוברת בירושה -

תוכן עניינים

6 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

מס אמת? העליון מתח ביקורת על רשויות המס: נוקטות פרשנות מאולצת

54

עו"ד שוש גבע פס"ד סקמסקי לגביית מס מרבי -

נדחתה תביעה שהגישו מוכרי נכס בגין עיכוב במתן אישורי מיסים:

59

עו"ד שלי גולדמן פס"ד י ד ו לא נגרם להם כל נזק -

מיסוי מקרקעין העליון דחה את בקשת מנהל מיסוי מקרקעין לקיום דיון נוסף בעניין עו"ד שוש גבע פס"ד רייך הסמכות להארכת מועד לתיקון שומה - שיוך בתים/ מגרשים לבנייה עצמית לחברים בשטחי הקיבוץ מהווה מכירה עו"ד שוש גבע פס"ד קיבוץ גזר של זכות במקרקעין - מיליון ש"ח אך ייהנו מפטור ממס שבח 4- יורשים מכרו דירת מגורים מזכה ב מס ערך מוסף )5() (א 30 מהפיכה בגישת "שרות לתושב חוץ" עם "נהנה בישראל" לפי סעיף רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה לחוק מס ערך מוסף נדחתה בקשת רשות ערעור שהגישו בעלי זכויות במקרקעין על החלטת מנהל פס"ד בן דוד מע"מ לרשום אותם כעוסקים: ההחלטה לא התיישנה - עו"ד שלי גולדמן התקבל ערעור חברה נגד רשות המיסים: החברה אינה בגדר "מוסד כספי" עו"ד שוש גבע פס"ד י.ג.מ. השקעות בע"מ שפעילותו חייבת במס - עמלת שירות של ברוקר הנגבית מבנק זר בעסקת תווך עם בנק ישראלי פס"ד ג'י. אף. איי סקיוריטיס לימיטד מזכה במע"מ בשיעור אפס - עו"ד שוש גבע העליון: החיוב במע"מ אינו כפוף להיקף זכויותיו של מוכר הטובין בממכר - עו"ד שוש גבע פס"ד גליקמן רק בגין מחצית הסכום -

63

67

72

77

81

84

88

92

עו"ד שוש גבע פס"ד אביוב גולד

ביטוח לאומי מגורים משותפים לפני נישואים אינם תנאי מספיק לקביעת מעמד "ידועים בציבור" רו"ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה

97

תוכן עניינים

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 7

זהות המעסיק אינה תנאי בקביעת מעמד כעובד שכיר לעניין תשלום דמי פגיעה

99

מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה "פגיעה בעבודה" באירוע לב חריג, גם לחולה לב כרוני

101

רו"ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה בעקבות הסכם ניכויים 2017- שומת ניכויים שהוציא המוסד לביטוח לאומי ב תקפה, ואינה בהתיישנות 2010 עם מס הכנסה עד רו"ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה נדחתה תביעת עצמאי שנפגע בתאונת דרכים - המל"ל חישב את דמי הפגיעה

103

105

עו"ד שלי גולדמן שהוא זכאי לקבל בהתאם לדין התקבלה תביעתו של גבר המתגורר ברמלה וברמאללה להכיר בו

עו"ד שלי גולדמן כתושב ישראל – פס"ד רגב ואח' נדחתה תביעת עובדת להכרה כנפגעת תאונת עבודה, על אף שהועסקה מביתה

107

עו"ד רן בינות בזמן משבר הקורונה

109

מכס ההובלה עליך - וגם המכס עליית הערך למכס, עקב עליית מחירי ההובלה -

111

עו"ד עומר וגנר הבעיה, והדרך לפתרון

רואי חשבון

116

עו"ד רו"ח רמי אריה זכות עיכבון של ספרי החשבונות ומסמכי הלקוח

שאלות ותשובות מס הכנסה

מיסוי הכנסה משותפות בין שני תושבי ישראל בענף החקלאות באיטליה ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' אפשרות לפריסת תקבולים בגין אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום דיווח על קיבוע זכויות לעצמאי בגיל פרישה שהחל לקבל קצבה מחברת הביטוח מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום מהמניות של חברת בית בידי קרן ריט 50% דיווח לרשות המסים בגין רכישת

119

120

121

122

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

תוכן עניינים

8 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

ג לפקודת מס הכנסה 104 העברת קרקע מחברה בת לחברה אם על פי סעיף

123

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה

124

עו"ד רו"ח מאיר זריהן משמעות מיסוי מניות באוצר 10% שקופה שחלקה פחות מ LLC השקעה בארצות הברית באמצעות חברת

126

רו"ח אייל כרמי

128

רו"ח (משפטן) אייל סנדו סדר קיזוז הפסדים עסקיים והפסדי הון מחו"ל מבחני קביעת תושבות לתושב ישראל שיוצא לשליחות בארצות הברית על פי האמנה עם ארצות הברית

130

עו"ד רו"ח יועד פרנקל ורו"ח דביר פאר קיזוז עמלת חברת השקעות מרווחים מניירות ערך

132

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס ניכוי מס במקור לחברה ישראלית על קבלת ביטוח חיים מארצות הברית

133

רו"ח אברהם כהן

134

עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג אירועי מס בחלוקת "דיווידנד בעין"

עו"ד משה גבע עיכוב החזר מס בעילה של אי המצאת מסמכים נאותים בידי בעל שליטה והאם המיסוי RSU- או אופציות ל RSU מועד מיסוי קבלת

135

136

עו"ד רו"ח רונן ארויו יהיה פירותי או הוני LLC ניכוי פחת מהשקעות שהשקיע תושב ישראל בחברת עו"ד (רו"ח) אבי פרידמן ניכוי מס במקור בידי ועד מקומי של אגודה חקלאית המנהל

138

139

יועץ מס מיכאל גל את חשבונותיו בעצמו כללי חישוב מאוחד לבני זוג נשואים שחיים בנפרד ולהם הכנסות מנכסי רו"ח צבי פרידמן נדל"ן משותפים פטור לעולה חדש בגין שכר דירקטורים שמקבל מחברה בחו"ל

140

141

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס דיווח לרשות המסים בגין העברת פעילות משתי חברות עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי לחברה שלישית שתוקם חישוב המס במכירת נכס מקרקעין שנמכר בחברת בית

142

144

. אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן

תוכן עניינים

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 9

146

רו"ח עופר קירו משיכה שלא כדין מקופת גמל דרישה להצהרת הון לנאמנות רשומה בישראל ואופן הדיווח

147

עו"ד (רו"ח) גרצן חייבטוב לרשות המסים חבות המס לשאירים שירשו קופת פנסיה מאנגליה שהייתה שייכת למוריש

148

רו"ח אבי קדוש

150

עו"ד גיא רוטמן מחילת חוב במישור האישי בגין הלוואה שנתן אדם לחברו

רו"ח רוזט שמש מיסוי פנסיה שנתקבלה בירושה מעמית שנפטר האם ניתן לנטרל מכירת מלאי של "מפעל מועדף" ממכירת פעילותו רו"ח יוסי ירון לצורך בדיקת זכאות להטבות מס למפעל מועדף הכרה בחוב אבוד בחברה קשורה לאינטגרליות של ההוצאה או החוב עו"ד קובי כהן לפעילות העסקית מיסוי הכנסות ממשכורת מחו"ל מחברה בבעלות תושב חוזר ותיק עו"ד בני קליפי וסוגיית חובת הדיווח בישראל על הכנסות החברה בחו"ל מיסוי מקרקעין זכויות במקרקעין שזכתה בהן חברה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל והועברו לחברה ייעודית שהוקמה לצורך זה חשופות ל"מכירה"

152

155

155

156

158

עו"ד מיכל בן יהודה לעניין חוק מיסוי מקרקעין מיסוי העברת רווח איגוד מקרקעין שנמצא בבעלות עמותה

עו"ד ורו"ח חגי גרוס ניכוי מקדמת מס שבח ששילמה אגודה בגין פיצוי הפקעת "מחוברים"

159

162

עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה בהרחבת כביש

עו"ד יוני כהן קנסות על אי דיווח במועד במיסוי מקרקעין שווי רכישה של זכות במקרקעין שלאחר רכישתה הופקע

163

עו"ד אורית קוך חלק ממנה ללא פיצוי

164

מס ערך מוסף סוגיית חובת תשלום מס שכר לוועד בית שמעסיק עובד

165

רו"ח הילה מלכה סוגיית איגוד מקרקעין לחברה שמוכרת מניותיה מפעילותה בתחנת דלק עו"ד עמיאל יצחק הלוי שהועברה אליה עם הקרקע במיזוג חברות

166

תוכן עניינים

10 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

קיזוז תשומות בגין שינוי יעוד מדירת מגורים לדירת נופש

169

עו"ד, רו"ח קרן ישראלי על מי יוטל מס קנייה על כלים חד פעמיים- יצרן סיטונאי או קמעונאי

170

עו"ד עומר וגנר

חברות, עמותות, מלכ"רים

171

רו"ח בועז נוה העברת סכום בטעות בידי עמותה לחבר ועדת ביקורת

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה ארכה להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות רשות המסים בישראל 2021 לעסק קטן עבור החודשים מרץ אפריל 1301 הבהרות לגבי אופן דיווח החזרי מענקי קורונה בדיווח השנתי בטופס

172

172

לשכת רואי חשבון 91 הגשת בקשה להחזר מס בופן מקוון - תיק

173

רשות המסים בישראל 13/2021 ה"ב הארכת המועד לביצוע הסדר תשלומים להשבת מענקים ששולמו ביתר

180

רשות המסים בישראל

מיסוי מקרקעין

181

רשות המסים בישראל נציג דיגיטלי במיסוי מקרקעין

מס ערך מוסף תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב , פרק _'- העברת חובות 2021- ), התשפ"א 2022- ו 2021 לשנות התקציב לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטאליים משרד המשפטים אתר החקיקה הממשלתי החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות

182

183

רשות המסים בישראל 20/3109 החלטת מיסוי

תוכן עניינים

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 11

ביטוח לאומי 5.8.21- שינויים בתשלום דמי בידוד למעסיקים החל מ

188

המוסד לביטוח לאומי שהוארכה להם תקופת הזכאות 45+ דמי אבטלה עבור יולי למובטלים בגיל

189

המוסד לביטוח לאומי

חקיקה

חוקים

190

2021- - הוראת שעה) התשפ"א 225 ' חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס

)6 ' חוק התכנית לסיוע כלכלי ונגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס

196

2021- התשפ"א

מדדים ושערי מט"ח

203

2021 מדדים לחודש יולי

204

2021 שערים יציגים לחודש אוגוסט

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

מס הכנסה

סיווג סוחר בניירות ערך כמוסד כספי רו"ח אליק גנדלמן

אמור להיות "מגולגל" לצרכן הסופי, אך במקרה של סוחר נוסטרו אין צרכן סופי ולכן אין לחייבו במע"מ או במס רווח. עוד נימוק: מס ערך מוסף הוא מס על צריכה, לכן בהיעדר צרכן אין לחייב סוחר נוסטרו במע"מ או במס רווח. בפסק הדין אמנם לא נשללה האפשרות לחייב סוחר נוסטרו (ב) לחוק מע"מ, 19 במע"מ במסגרת סעיף אך נימוק של היעדר שירות לצד ג' ו"גלגול" המס על הצרכן היה יכול לשמש לשלילת (ב). 19 החיוב במע"מ במסגרת סעיף בפסק הדין ישנן כמה נקודות תורפה: הוא סותר את דבר המחוקק (צו קביעת מוסד כספי) אשר קובע כי סוחר בניירות ערך כמוהו כמוסד כספי. על פי הצו מוסד כספי אינו אמור בהכרח לתת שירות (בניגוד ל"עוסק" אשר מוגדרת בחוק מע"מ כמי (ב) 19 שמוכר נכס או נותן שירות). סעיף "עוסק שעסקו מכירת לחוק מע"מ קובע כי ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, לרבות רכישתם של ניירות ערך ומסמכים

בפס"ד י.ג.מ. השקעות שניתן לאחרונה והתפרסם גם בעיתונות נקבע כי מי שסוחר בנירות ערך מתוך הון עצמי (נוסטרו), אין לסווגו כמוסד כספי לעניין מע"מ ובהתאם אין לחייבו במס שכר ומס רווח. פסק דין זה מנוגד לפסק הדין שיצא לפני כארבע שנים בעניין אקוויטס, בנסיבות דומות. הקביעה של בית המשפט סותרת את לשון צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי) מסווגת כמוסד 1 לסעיף 3 באשר חלופה "מי שעסקו במכירת מטבע חוץ או כספי ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, ולענין זה יראו כמי שעסקו במכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פרעונם או פדיונם". הנימוק לשלילת סיווגו של סוחר נוסטרו כמוסד כספי: סוחר נוסטרו אינו נותן שירות לגורם חיצוני כלשהו אלא סוחר לטובת עצמו. נימוק נוסף: מס הערך המוסף

הכותב - מומחה במיסים. מצוות מומחי המס ב"כל מס". עורך אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס" וירחון המיסים "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 13

כמו כן תיתכן טענה כי מע"מ המוטל על ערך מוסף הוא תוצאה של פעילות עסקית. מס זה אמור להיות מוטל גם על תוצאת פעילות עסקית של סוחר נוסטרו (לא היה ויכוח שזאת פעילות עסקית). טענה אפשרית נוספת היא כי אמנם נייר ערך אינו "נכס" לעניין חוק מע"מ כך שמכירתו אינה חייבת במע"מ, אך זאת רק בקשר למכירה הונית (פסיבית) של נייר ערך ומי שאצלו ניירות ערך מהווים מעין מלאי אין לפטור אותו ממע"מ או מס רווח. טענה (ב) לחוק מע"מ 19 זאת מתיישבת עם סעיף ) לצו קביעת מוסד כספי 3() (א 1 ועם סעיף אשר חלים על מי שעסקו מכירת ניירות ערך (ואינם חלים על מכירה הונית/ פסיבית של ניירות ערך).

כאמור לשם קבלת דמי פרעונם או פדיונם, או שעסקו במכירת מטבע חוץ, יראו את המכירה או קבלת הפרעון או הפדיון כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמכר לו אותם לבין מי שקנה אותם ממנו או פרע או פדה אותם". הסעיף קובע דין מיוחד לסוחר נוסטרו (אשר בדרך כלל אינו בגדר "עוסק" כי אינו נותן שירות ואינו מוכר "נכס") כנותן שירות תיווך בין מי שממנו קנה נייר ערך למי שמכר לו נייר ערך. לאור זאת, הטענה שסוחר נוסטרו אינו "עוסק" כהגדרתו (כי אינו מוכר "נכס" ואינו נותן 1 בסעיף שירות) ולכן לא ניתן להחיל עליו את סעיף (ב) לא יחול 19 (ב), גורמת למצב שבו סעיף 19 אף פעם, פרשנות שאינה נראית הגיונית.

טיפול בביטול קנסות אי ניכוי, ובקנסות אחרים ברשויות המס עו"ד רו"ח רמי אריה

בקביעות של ביטוח לאומי, זכאים לביטול או להפחתה של קנסות אלה, ולפעמים גם של ההצמדה והריבית שהוטלו. זאת, גם באופן רטרואקטיבי.

בעלי עסקים וחברות שהוטלו עליהם קנסות בשומות ניכויים בגין שווי רכב צמוד, היטל עובדים זרים ועוד, בשומות מס הכנסה, שומות מע"מ שומות מיסוי מקרקעין ואף

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

14 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

הפיגור שגרם לחובת התשלום לא נגרם על ידי מעשה או מחדל התלויים ברצונו של הנישום ...." (א) לחוק הביטוח 370 כך גם לפי סעיף הלאומי וגם בדיני המס האחרים. האמור לעיל, חל גם לגבי קנסות גירעון וקנסות אחרים שהוטלו. נזכיר, כי בהוראות נוהל סמנכ"ל בכיר לאכיפה וגביה ברשות המיסים, "האצלת סמכות למתן הקלות במערכי מ"ה , נקבע במפורש 2.11.2011 וניכויים" מיום כי לפקיד השומה יש את הסמכות לביטול קנסות, כמו גם חיובי הצמדה וריבית, לפי לפקודה בכפוף לקריטריונים 192 סעיף שנקבעו בנוהל . כמובן, שביטול הקנסות מותנה בכל מקרה לנסיבותיו הספציפיות. עם זאת, החלטות רשויות המס עשויות לעמוד לביקורת שיפוטית, במידה והן אינן סבירות. משרד רמי אריה ושות' עומד לרשותכם לייצוג וטיפול בביטול קנסות שהוטלו בעבר, בכל מערכי המס, לרבות בביטוח לאומי.

לרשויות המס, ביניהן: לפקיד השומה ולמוסד לביטוח לאומי, הסמכות להטיל קנסות, להפחיתם, ואף לבטלם. זאת, בין היתר, במקרים בהם סוגית החבות במס מצויה במחלוקת בשל פרשנות סותרת אך לגיטימית, או מטעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין, לפחות עד למתן פסיקה מכרעת מחייבת ע"י ביהמ"ש. לפי הפסיקה הן בעניין מס הכנסה, מע"מ ולגבי שומות ניכויים של ביטוח לאומי, בה נקבע כי ככל שהייתה מחלוקת לגיטימית ביחס לחובת התשלום, הרי על האורגן המוסמך ברשות, לשקול ולבחון הפחתה של הקנסות, ובמקרים מסוימים גם של ההצמדה והריבית שהוטלו בגין קרן החוב בשומות. לפקודת מס הכנסה, הוסמך 192 בסעיף פקיד השומה להקטין את שיעור הריבית ואת שיעור הקנס, כדלקמן: "מנהל רשאי להקטין את שיעור הריבית או ,186 הפרשי הצמדה לריבית לפי הסעיפים ואת סכום הקנס לפי סעיפים 190- ו 187 ג או לוותר 191- א ו 191 , א 190 ,190 ,188 עליהם לחלוטין, אם הוכח להנחת דעתו כי

מס הכנסה מאמרים

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 15

שולחים עובדים לרילוקיישן? אל תשאירו אותם מופתעים רו"ח יניב אנג'ל בישרתם לעובד שלכם כי הוחלט לשלוח אותו לרילוקשיין בסניף אחר של החברה בחו"ל, העובד שמח ונרגש ומודה לכם על ההזדמנות - אך האם הסברתם לו מהי המשמעות מבחינת חבות המס? פעמים רבות כאשר עובדים נשלחים לתקופת עבודה בסניף החברה בחו"ל, הם לא מודעים לכך שחובת דיווח המס מוטלת עליהם ולא על החברה השולחת. הכינו את העובדים שלכם מבעוד מועד לרילוקיישן, בכדי שהנושא לא יפתיע אותם.

החברתי והמשפחתי שלו הוא בישראל, ייחשב האדם ככזה שתושבות המס שלו היא בישראל, ועל כן הוא חייב בדיווח ובתשלום מס בהתאם. חשוב להדגיש שהבדיקות שלעיל צריכות להתרחש לאורך כמה שנות מס רצופות. האם קיימת חשיבות למספר השנים של הרילוקיישן? אם העובדים שלכם נשלחים לעבודה מחוץ לישראל, הרי בשנת היציאה לרילוקיישן הם עדיין לא יודעים בוודאות לכמה שנים ייסעו, ולכן פרק הזמן שבמסגרתו יעבדו בחו"ל הוא חשוב ומשמעותי לבחינת חבות הדיווח ותשלום המס. ככלל, אם העובדים נוסעים לפרק זמן קצר משלוש שנים, הרי מרכז החיים והתושבות שלהם לצורכי מס הוא בישראל, ואם הם נוסעים לפרק זמן ארוך יותר, במהלך השנים התושבות שלהם לצורכי מס מתנתקת ממדינת המוצא. הבעיות הנפוצות מתחילות בשנת היציאה שבה אדם אינו יודע מהו פרק זמן הנסיעה, ולכן אינו יודע מהי חובת הדיווח ותשלום המס במדינת המוצא ובמדינת היעד.

להלן מידע בסיסי שכדאי שהעובדים שלכם יכירו לפני תחילת העבודה בחו"ל.

מהי תושבות לצורכי מס, ומה חשיבותה?

ככלל, לכל אדם בעולם יש מדינה שבה הוא נחשב תושב לצורכי מס. תושבות לצורכי מס קובעת את המדינה שבה אדם חייב בדיווח ובתשלום מס בגין כל מקורות ההכנסה שלו מכל העולם. בישראל, כמו ברוב המדינות בעולם, תושבות לצורכי מס נקבעת לפי ימי השהייה של אדם בשנת מס ומרכז החיים. 183 לדוגמה, ככל שאדם נמצא בישראל מעל ימים בשנה, ומרכז החיים העסקי, הכלכלי,

Yaniv.angel@auren.co.il הכותב - רו"ח יניב אנג’ל, שותף מנהל מחלקת המיסוי אוריין ישראל

מס הכנסה מאמרים

16 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

אז איך מכינים את העובד לרילוקיישן?

רילוקיישן למדינות בעלות אמנה למניעת כפל מס עם ישראל אמנות 50- ישראל חתומה היום על יותר מ למניעת כפל מס. מטרת האמנה היא למנוע מיסי כפל בין מדינות. לדוגמה, אם אדם נוסע לרילוקיישן בארצות הברית, האמנה מסדירה את אופן הדיווח ואת תשלום המס בין המדינות. אדם שנוסע לעבוד במדינה שאין עמה אמנת מס, ישלם לעיתים מיסי כפל, אך גם לכך ניתן למצוא פתרון מקצועי.

לפני נסיעה לרילוקיישן חשוב להתייעץ עם מומחה למיסוי בין-לאומי, שיסביר, ידריך וילווה מקצועית את אופן הדיווח ותשלום המס בין מדינת המוצא למדינת היעד, בהתחשב בשנות העבודה המתוכננות, ובמצב האישי והמשפחתי של העובד.

שיעור המס על רווחים ראויים לחלוקה בחוק עידוד השקעות הון – תתעודדו! רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

המערערים בעלי מניות בחברת אופיר .1976 אופטרוניקה, אשר הוקמה בשנת .1991 החברה נסחרה בבורסה משנת ממניות 27%- המערערים החזיקו יחדיו בכ החברה. מכרו המערערים את כל 6.10.2011 ביום אחזקותיהם בחברה ודיווחו על רווח הון. החברה הייתה זכאית להטבות מכוח חוק לעידוד השקעות הון, ולכן בבוא המערערים לחשב את הרר"ל בגין רווחי החברה לשנים לקחו בחשבון שיעור מס 2010 – 2006 (שהוא שיעור המס שהיה חל 15% של

ניתן פסק דינו של 2021 באוגוסט 16 ביום בית המשפט העליון בעניינם של סקמסקי, ) (להלן – 3277/19 זרם וגרינפלד (ע"א המערערים) בו נדחה ערעורו של פקיד השומה שטען כי אין להחיל רווחים ראויים לחלוקה (להלן – רר"ל) על מכר מניותיהם של המערערים, ואם כן יחול – הרי ששיעור לפי שיעור מס של דיבידנד 25% המס יהא לפי חוק 15% רגיל, ולא שיעור מוטב של העידוד (כפי שיעוריהם, אז) להלן בקצרה סקירת העובדות בפס"ד שניתן במחוזי:

הכותבים - רו"ח (משפטנית) ענבל שני מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC TAX.CO.IL- רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 17

רווחי חברות הנהנות מפטור ממס לפי חוק העידוד כלל אינם מהווים "רווחים ראויים לחלוקה" – פרשנות שאינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק והפקודה ועם הוראות חוזרי מס הכנסה. על כך יש להוסיף את הוראת החוזר (השגויה), שביקשה להחיל מדיניות פרשנית שונה לגבי חברות ויחידים: "עמדתה של רשות המסים כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר הייתה כי כאשר מדובר בחברות – יש להחיל עליהן את ההוראה "המחמירה" המטילה עליהן מס ולפנות להוראות חוק העידוד; ואילו כאשר מדובר ביחידים – יש להחיל עליהם את ההוראה "המחמירה" ולפנות לפקודת מס הכנסה". (יצוין כי לאחר פס"ד במחוזי במקרה דנן, ועל אף הסתירה שהייתה ידועה במשך שנים, הוציאה רשות המיסים הבהרה כי הגם שמדובר בחברות יש לפנות להוראות הפקודה.) חל רר"ל על מניות חברה ציבורית שנרכשו , ככל שהמכירה היא בידי 1.1.2003 לפני בעל מניות מהותי – הן חברה והן יחיד. רווחים "שהופטרו ממס" עד חלוקתם, לפי ב 94 חוק העידוד נכללים ברר"ל לפי סעיף לפקודה. שיעור המס שיחול על רר"ל אלו בידי בעל מניות מהותי יחיד הינו שיעור המס החל על חלוקת רווחים מחברה שחל עליה חוק לפי העניין ולא 20% או 15% העידוד, קרי ובסיכום, ביהמ"ש העליון קובע כהלכה כי:

אילו נמשכו רווחים אלו כדיבידנד טרם המכירה), חלף שיעור המס הקבוע בסעיף ), כפי שאכן קבע פקיד 25%( ב לפקודה 125 השומה. ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור המערערים. פקיד השומה לא השלים עם הפסק ועירער לביהמ"ש העליון, אשר לא רק שדחה את ערעורו אלא אף הטיח בו ביקורת מרומזת ושאינה מרומזת, כפי שיצוטט בהמשך המאמר. טענות רשות המסים שנהדפו: ב כלל אינו חל כיון שהמשיבים 94 סעיף 2003 סימנו כי רכשו מניותיהם בשנת – הגם שהמשיבים רכשו את מניותיהם .2003 עשרות שנים לפני שנת נפסק: "אין לקבל את הניסיון "להיתלות" יג 105 בנוסחת החישוב שנקבעה בסעיף לפקודה, כדי לשלול את תחולתו של סעיף ב לפקודה… מניות המשיבים נרכשו 94 , ואין במנגנון 2003 שנים רבות לפני שנת שנקבע בפקודה לצורך שימור הפטור בגין , כדי 2003 רווחי הון שנצמחו עד לשנת לשנות את מועד הרכישה של המניות וכדי ב לפקודה. 94 לשלול את תחולתו של סעיף ) אינו חל על יחידים אלא רק 1 ב(א 94 סעיף על חברות (שכן לגבי הראשונים ולאחר אין הבדל לגבי יחידים בין שיעור 147 תיקון מס רווח הון לבין שיעור מס על דיבידנד). נפסק: – הפרשנות שגויה . ".. מובן אפוא ב(א) חל גם על יחיד. זוהי לשונה 94 כי סעיף המפורשת של הפקודה, ועל כך אין חולק".

מס הכנסה מאמרים

18 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

והדברים נכוחים ואין לנו להוסיף עליהם דבר.

(בזמנו. 25% – שיעור המס על דיבידנד רגיל .)30% כיום ביהמ"ש מטיח ביקורת לא נסתרת ברשות המיסים על פתלתלות עמדתה בסוגיות לעייל: "נקודה זו מובילה אותי להערתי האחרונה, שאינה אלא בבחינת הרהור ותהייה. שאיפה בסיסית בדיני המס היא להביא לחיוב הנישום בתשלום מס אמת, והדבר הוא בבחינת "נשמת החוק ותכליתו"… בד בבד, מובן כי השאלה מהו מס אמת אינה תמיד כה פשוטה, והדברים נכונים ביתר שאת מקום שבו המחלוקת נסבה על מהו אחוז המס שעל הנישום לשאת בו… כך או כך, הכל יסכימו כי המטרה שצריכה לעמוד לנגד עיניהן של רשויות המס אינה לפלס לעצמן את הנתיב הפרשני המוביל לגביית מס בשיעור הגבוה ביותר האפשרי, אלא לחתור לגביית מס אמת על פי לשונן של הוראות החוק ותכליתן. איני רומז חלילה כי במקרה דנן עמדתן של רשויות המס אינה חותרת לגביית מס אמת. ברם, למקרא עמדתו של המערער (והוראת החוזר (השגויה) שנזכרה לעיל), עשוי להתקבל הרושם כי גישתן הפרשנית של רשויות המס מבטאת ניסיון לצמצם ככל הניתן את היקף פרישׂתן של ההוראות המיטיבות עם הנישומים שנקבעו בסעיף ב לפקודה ובחוק העידוד". (ההדגשים 94 אינם במקור)

בשולי הדברים לאור המוסכמה בין "כל הצדדים" כי חיוב מס יעשה באופן צודק שוויוני וכלכלי, הרינו להעלות נקודה העולה מהלכה זו במישרין, ויש בה לקונה חקיקתית שראוי לתקנה ובהקדם: יחיד בעל מניות בחברה פרטית שרכש – על פניו וכעמדת 1.1.2003 המניות לאחר רשות המיסים בערעור זה, על פי תנאי הסף ב רישא אינו זכאי כלל ליישם את 94 של הוראת הרר"ל עליו, שכן מה לו שיעור מס רווח הון או שיעור מס של דיבידנד ? ואולם ככל שהיחיד הנ"ל הוא בעל מניות, בחברה עליה חל חוק העידוד – קיים גם קיים הבדל, וזהו בדיוק ההבדל עליו הצביע ביהמ"ש העליון בערעור זה: ליחיד זה – ) אך 30% (או 25% שיעור מס רווח הון שיעור מס על דיבידנד (לפי חוק העידוד) לפי העניין! 15% או 20% ב רישא 94 ואולם תנאי הסף של סעיף ולפחות לשונית – חוסמים אותו מלהיכנס כליל בשערי הסעיף. לקביעה זו אין כל צידוק, ואנו קוראים לרשות המיסים לבצע בין שאר סגירת הפרצות המיסוי והגברת גביית המס המתוכננים על ידה במסגרת "חוק ההסדרים" לתקן גם לקונות הפוכות והטלת מיסוי מיותר.

מס הכנסה פסקי דין

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 19

העליון: תקבול שקיבלה חברה כפיצוי בגין קיצור חוזה הפצה הינו פירותי וחב במס הכנסה – פס"ד כץ יהושע עו"ד שוש גבע

5369/18 תקציר ע"א העליון בבית המשפט: כב' השופטים חנן מלצר, נעם סולברג, אלכס שטיין לפני: כץ יהושע ואח' המערער: פקיד שומה פתח תקוה ואח' המשיב: 27.6.2021 : ניתן ביום

יחויב המפיץ במס הכנסה בהתאם למדרגות המס שחלות עליו. ערעור זה נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר ניתן במאוחד בשני וע"מ 30290-01-13 ערעורי שומה: ע"מ . פסק דין זה קבע כי התשלום 34660-02-15 ששולם כאמור למפיץ, המערערים דכאן, הוא פירותי במהותו, להבדיל מהוני, וחייב את המערערים לשלם בגינו מס הכנסה בהתאם למדרגת המס החלות עליהם. , צמל מדיקל בע"מ, היא חברת 2 המערערת , מר כץ, מחזיק במלוא 1 אחזקות, והמערער מניותיה. צמל מדיקל מחזיקה בשליטתה כמה חברות בנות אשר עוסקות בייבוא, בהפצה ובמכירה של ציוד רפואי ותרופות. פעילותה של צמל מדיקל מתמקדת בעריכת הסכמי התקשרות עם יצרני הציוד הרפואי ובהענקת זכויות הפצה לחברות הבנות שלה. צמל מדיקל התקשרה עם חברת (להלן: "קורוולב"). Corevalve Inc

בית המשפט העליון דחה ערעור של חברה שטענה כי פיצוי שקיבלה בעד קיצור חוזה הפצה יש למסות כהכנסה הונית. נקבע כי הסעד שברגיל מגיע למפיץ מוצר בגין הפרת הסכם הפצה בלעדי על ידי היצרן הוא סעד של פיצויים בגין אובדן רווחים, אשר על כן, התקבול שהתקבל הוא פירותי ולא הוני. השאלה הניצבת לפנינו בגדרי הערעור דנא היא מהו טיבו של תשלום המשולם על ידי יצרנו של מוצר לסוכן שבידו הסכם להפצתו הבלעדית של המוצר בתמורה לקיצור תקופת ההתקשרות נשוא ההסכם. האם מדובר בהכנסה הונית, הצומחת ממכירתה של זכות ההפצה תמורת התשלום ששולם, ובגינה יחויב המפיץ במס רווחי הון, או שמא מדובר בהכנסה פירותית, הצומחת מהתשלום בגין אובדן רווחים, שבגינה השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

20 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

יש מאפיינים הוניים כדי לסווג פיצוי או תשלום המשולמים בגינו כהכנסה הונית. המקרה שלפנינו הוא מקרה של הכנסה פירותית ולא הונית, מאחר שהניסיון לסווג את התשלום אשר שולם לצמל על ידי מדטרוניק כדמי רכישה שבעל המוצר משלם בעד הזכות להפיץ את מוצרו שלו הוא מלאכותי. בית המשפט פסק: כב' השופט א' שטיין פסק כי הצדדים חלוקים ביניהם באשר לטיב התשלום שהתקבל ממדטרוניק ולשאלה היכן יש לשבצו בגדרי פקודת מס הכנסה. מחד גיסא, טוען פקיד שומה כי מדובר בהכנסה "פירותית" הנופלת בגדרו של סעיף ) לפקודה. הסעיף האמור נוקט לשון 1(2 מרחיבה: "השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה -או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי". מאידך גיסא, טוענים המערערים כי התשלום שהתקבל ממדטרוניק שולם בגין מכירה של זכויות ההפצה שהיו אצל צמל לנכס הון. נכס זה, כך לדברי 88 המערערים, נופל בחיקו של סעיף לפקודה שעניינו "כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות"; ולפיכך, המכירה של זכויות ההפצה הצמיחה להם רווח הון. מחלוקת זו אינה מחלוקת לשם שמיים. בגין הכנסה "פירותית" יש לשלם מס הכנסה לפי מדרגות המס השולי הקבועות בפקודה, ואילו בגין הכנסה המתקבלת כתוצאה ממכירת נכס הון בהתאם לאמור לפקודה יש לשלם מס רווחי 88 בסעיף

במסגרת ההתקשרות, העניקה קורוולב לצמל מדיקל זכות בלעדית להפצת מוצריה בישראל למשך שלוש שנים. בפועל, ההפצה , צמל יעקובסון 2 נעשתה על ידי המשיבה בע"מ, חברה נכדה של צמל מדיקל. בהמשך Medtronic התמזגה קורוולב עם קבוצת העולמית (להלן: "מדטרוניק"). מדטרוניק ביקשה לסיים את ההתקשרות עם צמל ונחתם הסכם מבטל שקבע כי צמל תהא זכאית לקבל ממדטרוניק תשלום בסך של דולר בגין ביטולו של הסכם 2,000,000 ההפצה. צמל דיווחה למשיב על התשלום כרווח הון ושילמה את המס. פקיד שומה סבר כי מדובר בהכנסה פירותית ) לפקודת מס 1(2 שיש למסות לפי סעיף הכנסה והוציא לצמל הודעה על שומה לפי מיטב השפיטה אשר החליפה את מס רווח ההון במס הכנסה רגיל. בית משפט קמא קבע כי התשלום שבו עסקינן נושא אופי פירותי ולא הוני. לטענת המערערים שגה בית המשפט בקביעתו כי צמל מדיקל היא בעלת התקבול אשר שולם מכוחו של ההסכם המבטל, וכי תקבול זה מהווה הכנסה פירותית בידיה, בשעה שפעילותה של צמל מדיקל מוגבלת להחזקת נכסים - מניות בחברות בנות, אשר מחזיקות בחברות נכדות ובהסכמי הפצה. לדברי המערערים, צמל מדיקל, להבדיל מצמל יעקובסון, אינה מעסיקה עובדים ואינה מוכרת דבר. פקיד שומה טען מנגד כי טענת המערערים שהסכם הפצה מסווג תמיד כנכס הון אינה נכונה ודינה להידחות. אין די בכך שלנכס

מס הכנסה פסקי דין

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 21

הרווח שבו עסקינן הן כרווח פירותי והן כרווח הוני, מן הדין יהיה לסווג את הרווח כטעון מס אשר חל על הכנסה פירותית, ולא מס רווחי הון. במילים אחרות: פירותי והוני, פירותי עדיף. הוראה זו מטילה על הנישום את נטל השכנוע: הנישום הוא זה שצריך לשכנע את פקיד השומה ולכשיידרש גם את בית המשפט כי התקבול שקיבל לידיו הצמיח לו רווח הון ולא הכנסה פירותית. בהמשך לאמור נקבע כי התשלום שמדטרוניק שילמה לצמל היווה תמורה בעד ויתורה של צמל על זמן ההפצה שנותר לה לנצל במסגרת הסכם ההפצה. מבחינה כלכלית מדובר אפוא בפיצוי. לפיכך, מה שנותר לנו לעשות הוא לזהות את ה"פרצה" הכלכלית, פירותית או הונית שפיצוי זה נועד למלא. הלכה היא עמנו מימים ימימה כי דינו של פיצוי שמקבל נישום כדין הפרצה שהפיצוי אמור למלא. משמעות הדברים היא כי סיווגו של הפיצוי הוא הליך דו-שלבי: תחילה יש לוודא מהי הפרצה שהפיצוי נועד למלא כעניין של עובדה, דהיינו: מהו הנזק שבגינו משולם הפיצוי; ולאחר מכן, יש לבחון את טיבה של הפרצה האמורה, כפרצה פירותית או הונית, כעניין משפטי לפי דיני המס. סיווגו של פיצוי כאמור, אף הוא אינו תמיד פשוט. כל עסקה ועסקה שבגדרה משולם פיצוי ניתנת לתיאור בשני אופנים: מחד גיסא, ניתן לומר כי משלם הפיצוי קונה ממקבלו את הזכות לדרוש את הפיצוי כמקור הכנסה; ומאידך גיסא, ניתן לתאר את העסקה כפיצוי עבור אובדן הכנסה, ולא עבור אובדן המקור.

הון. שיעורו של המס האחרון בזמן הנוגע לענייננו, וגם כיום, נופל בהרבה משיעור המס אשר מוטל על הכנסה רגילה מעבודה או עסק. אין תמה אפוא שצמל טוענות כי התשלום ששולם לה על ידי מדטרוניק שולם בעד נכס הוני, ואילו לעמדת פקיד שומה מדובר בהכנסה. הצורך להבחין בין הכנסה פירותית להכנסה הונית הוא מלאכת יסוד בדיני המס. לעיתים מלאכה זאת אינה פשוטה. משל העץ והפירות מסייע לעתים תכופות בהבחנה בין הכנסה פירותית להונית. חרף יתרונותיו הרבים, ההבחנה בין שני סוגי הכנסות אלו שבאים ממכירתו של "העץ" או של חלקים ממנו, ואלו שנחשבים ל"פירות" אינה תמיד ברורה, פשוטה ונקייה מספקות. הקביעה כי מדובר בהכנסה פירותית, להבדיל מהונית, או להפך, גם לא תמיד עולה בקנה אחד עם האינטואיציה. במבט על, ניתן לומר כי לא קיים מבחן ממצה אחד אשר לפיו נוכל לקבוע באופן אחיד ולגבי כלל המקרים האם לפנינו הכנסה פירותית או הכנסה הונית. עסקינן במבחן רב משתנים מורכב. המבחנים הם מבחני עזר בלבד, ללא יוצא מן הכלל. כל הכנסה צריכה להיבחן על פי אמות המידה המתאימות לה, בהתאם לנסיבות הפקתה. בהקשר זה ראוי לעמוד גם על האמור (ג) לפקודה. הוראה זו מבוססת 89 בסעיף על ההכרה בקושי להבחין באופן חד וברור בין הכנסה פירותית להכנסה הונית, אשר מתעורר לעתים תכופות. כדי לפתור קושי זה ברמה המעשית, ההוראה קובעת מנגנון של "שובר שוויון": כאשר ניתן לסווג את

מס הכנסה פסקי דין

22 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

שונים שעניינם הפצה של מכשור רפואי, ואילו ההפצה בפועל בוצעה על ידי החברות השונות שבשליטתה. כדי לבחון את מהותו של התשלום יש לבחון את פעילותן של צמל מדיקל ושל צמל יעקובסון בצוותא חדא, מבלי לנסות ולבצע הפרדה מלאכותית בין פעילותן של שתי החברות. פיצוי בגין קטיעתו של העץ או של אחד מענפיו, דהיינו פיצוי בגין פגיעה במקור ההכנסה, מהווה תשלום שמהותו הונית, ומאידך גיסא, פיצוי המשולם בגין קטיף הפירות של העץ שנשלל מבעליו, דהיינו פיצוי בגין פגיעה בהכנסה המופקת ממקור כזה או אחר, מהווה תשלום שמהותו פירותית. מקור הכנסה זה אינו אלא הסכם ההפצה גופו. מנגנון חוזי זה, הזהה במהותו למנגנון הסיום שבהסכם המבטל, מראה באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי הסכם ההפצה מעיקרו לא העניק לצמל שום נכס הוני בדמותה של זכות בת קיימא במקור להפקת הכנסה, להבדיל מזכות להפקת הכנסות ממכירת מוצריה של קורוולב בישראל. מושכלות היסוד של דיני החוזים והקניין אומרות לנו כי אדם יכול למכור או להעביר לאחר רק את מה שיש לו, ואינו יכול למכור או להעביר את אשר אינו בידו. ברי הוא אפוא כי הפיצוי שמדטרוניק שילמה לצמל שולם עבור מה שהיה באותה עת לצמל, ולא עבור מה שמעולם לא היה בידיה, ומה שהיה בידי צמל הוא הזכות להפקת הכנסות בתקופת ההסכם, הא ותו לא. ויודגש שמה שנמכר על ידי צמל למדטרוניק היה בגדר פירות, להבדיל מעץ אשר מניב את הפירות. זאת מאחר שהעץ עצמו, או

הווה אומר: אם הוויתור על עצם הזכות לתבוע בגין הפרת חוזה, לרבות ביטול החוזה שלא בהתאם לתנאיו, נמצא טפל ביחס להטבת הנזק נשוא התביעה, ואותה הטבת נזק שהיא העיקר באה לסתום את "החור הכלכלי" שבהפסד רווחים מעבודה או מעסק, מן הדין יהיה לסווג את התשלום עבור הוויתור כאמור כהכנסה פירותית. הבחנה זו שבין העיקר והטפל היא הבחנה מהותית כלכלית. מילותיו של הסכם הפיצויים שבו עסקינן מסמנות את תחילתה של מלאכת ההבחנה, ולא את סופה. ההבחנה בין עיקר וטפל נעשית אף היא בעזרת מבחני עזר. אחד ממבחנים אלו מעמיד לדיון את השאלה האם ביטול החוזה שבגינו משולם הפיצוי מחסל את העסק של מקבלו או פוגע במבנהו הבסיסי של העסק עד כדי איון של עיקר פעילותו. אם כך יהיו פני הדברים, ייחשב הפיצוי להוני ומקבלו יחויב במס בגין רווח הון. מאידך גיסא, אם העסק של מקבל הפיצוי יכול להמשיך להתקיים ולהפיק רווחים בזכות התקשרויות בחוזים אחרים, הדומים לזה שבוטל, אזי ייחשב התקבול לפירותי במהותו ומקבלו יחויב במס בגין הכנסה רגילה. מן הכלל אל הפרט, נקבע כי התשלום ששולם על ידי מדטרוניק לצמל הוא פירותי ולא הוני. באשר לטענת המערערים בדבר ייחוס העובדות הקשורות לצמל יעקובסון לצמל מדיקל וקביעות עובדתיות בפסק הדין קמא בהתאם לכך, עיון בפסק הדין מלמד כי אין חולק על כך שצמל מדיקל היא חברת האחזקות אשר התקשרה בהסכמים

מס הכנסה פסקי דין

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 23

ורק למדטרוניק, ואילו מדטרוניק יכלה לקנות זכויות אלה אך ורק מצמל. במצב של מונופולין דו צדדי, דמי המכירה והקנייה אינם נקבעים על ידי כוחות השוק החופשי המנוטרלים על ידי המונופולין, אלא על ידי כוחותיהם היחסיים של בעלי ההסכם. הסכם ההפצה שבין קורוולב לצמל הגביל את כוחה של צמל לתקופת חייו הקצרה ולרווחים שצמל יכלה להפיק באותה תקופה ממכירת מוצריה של קורוולב בישראל. מדטרוניק חישבה סכום זה כסכום שיהא אטרקטיבי מספיק בעיני צמל כדי לשכנעה לוותר על ההכנסות שנותר לה להפיק ממכירת מוצרי קורוולב בישראל. הווה אומר: עסקינן בפיצוי פירותי, ולא בפיצוי הוני. אף בחינת הסכם ההפצה וזכויות ההפצה שעליהן ויתרה צמל בתמורה לקבלת פיצוי מוליכה למסקנה כי התקבול הוא תקבול פירותי ולא הוני. זאת בהתבסס על מהותן של זכויות ההפצה אשר היו בידי צמל. ברי הוא כי התשלום שהתקבל על ידי צמל שולם לה חלף הסעד שהיה מגיע לה במקרה של הפרת הסכם ההפצה על ידי מדטרוניק. כך עולה בבירור מהאמור בהסכם המבטל. הסעד שברגיל מגיע למפיץ מוצר בגין הפרת הסכם הפצה בלעדי על ידי היצרן של אותו מוצר הוא סעד של פיצויים בגין אובדן רווחים, אשר על כן, התקבול שהתקבל על ידי צמל הוא פירותי ולא הוני.

אחד מענפיו, מעולם לא היה שייך לצמל. קורוולב, ואחריה מדטרוניק, אחזה באותו עץ ובכל ענפיו תוך שהיא מרשה לצמל רק לגעת בעץ כדי לקטוף את פירותיו, למכרם בישראל, ולשלשל לכיסה את חלקה בשרשרת השיווק. זאת ועוד, למדטרוניק לא הייתה שום סיבה לשלם לצמל סכום כסף אשר עולה על ההכנסות הצפויות ממכירת המסתמים ומוצריה האחרים של קורוולב בישראל בפרק הזמן שנותר לה לרצות לפי הסכם ההפצה. זאת מאחר שהייתה בידי מדטרוניק אופציה אחרת, משתלמת יותר: היא הייתה יכולה לאפשר לצמל להמשיך ולהפיץ את מוצרי קורוולב בישראל עד לגמר ההסכם ואז להפעיל את מנגנון ההחזרה של זכויות ההפצה. מכאן ניתן ללמוד בבירור כי הפיצוי שולם בעד הפירות שהיו אמורים להיקטף מהעץ ולא נקטפו, ולא בעד העץ שלצמל לא הייתה בו שום זכות בת קיימא, להבדיל מרישיון גרידא. יתרה מזאת, נקבע כי למסקנה כי עסקינן בפיצוי פירותי ולא הוני ניתן להגיע גם מזווית אחרת. לנוכח ההוראות שנקבעו בהסכם ההפצה, ברי הוא כי צמל לא הייתה יכולה למכור את זכויות ההפצה שלה לשום גורם זולת קורוולב ומדטרוניק. בנקודת הזמן שבה ביקשה מדטרוניק למכור את מסתמי קורוולב בישראל באמצעות סניפה, ולא באמצעות צמל, היא הייתה זקוקה להסכמת צמל שהחזיקה בידה זכויות הפצה בלעדיות. ההסכם המבטל נכרת אפוא בתנאים של מונופולין דו צדדי: צמל יכלה למכור את זכויות ההפצה שלה אך

סוף דבר לסיכום, הערעור נדחה.

מס הכנסה פסקי דין

24 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

התקבל בחלקו ערעורו של פקיד שומה על ההחלטה לאפשר למשקיע לקזז הפסד הון מהשקעה במניות -יותר לו לקזז הפסד מהשקעתו השנייה בלבד - פס"ד בר טל עו"ד שלי גולדמן

388/17 תקציר ע"א העליון בבית המשפט: כב' השופטים חנן מלצר, ענת ברון ויעל וילנר לפני: 3 פקיד שומה תל אביב המערער: ז'אן בר טל המשיב: 11.7.2021 : ניתן ביום

(להלן: "פקיד השומה") למשיב לפי 3 (ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח 152 סעיף (להלן: "פקודת מס 1961- חדש) התשכ"א הכנסה", או "הפקודה"). כתוצאה של פסק הדין, הותר למשיב לקזז הפסד הון מהשקעה במניות שעליו הצהיר בשנת המס , מהכנסת דיווידנד שהתקבלה בידיו 2008 מחברה שבשליטתו באותה שנת מס. הציעו רואי חשבון למשיב, 2004 בשנת מהנדס תחבורה בעיסוקו, לרכוש מניות של חברה הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל, בהתאם להמלצה ("טיפ") שקיבלו "מידיד יקר" (בנקאי היושב בשוויץ). המשיב ורואי החשבון סיכמו כי ישקיעו במשותף סכום דולר ארצות הברית ברכישת 300,739 של מניות של החברה שעל אודותיה התקבלה ההמלצה בבורסה. הצדדים גם סיכמו כי

בית המשפט העליון קיבל ברוב דעות ערעור הגיש פקיד שומה על ההחלטה כי יש לאפשר למשקיע לקזז הפסד הון מהשקעה במניות, שעליו הצהיר בשנת מהכנסת דיווידנד, שהתקבלה 2008 המס בידיו מחברה שבשליטתו באותה שנת מס. נקבע כי יש לקבל את הערעור בחלקו, כך שלמשקיע יותר לקזז את ההפסד אשר נגרם לו מההשקעה השנייה, אך לא את ההפסד אשר נגרם לו מההשקעה הראשונה.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עסקינן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שבגדרו התקבל ערעור המשיב, ובוטלה שומת מס הכנסה שהוציא המערער, פקיד שומה תל אביב

מס הכנסה פסקי דין

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 25

היווצרותו של הפסד ההון האמור, סירב להתיר את הקיזוז האמור וקבע בהתאם את הכנסתו של המשיב בצו לפי סעיף (ב) לפקודה. ערעורו של המשיב בבית 152 המשפט המחוזי הנכבד התקבל, השומה שהוציא לו פקיד השומה בוטלה והמשיב נמצא זכאי לקזז את הפסדיו מהשקעתו . מכאן הערעור דנן. XTL במניות פקיד השומה טען כי שגה בית המשפט המחוזי הנכבד כאשר התיר למשיב לקזז כנגד הכנסותיו שלו הפסד שנוצר, כביכול, לחברת ההשקעה עצמה בגין השקעתה . פקיד השומה הלין עוד כנגד XTL במניות קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנכבד וטוען כי זה התעלם בפסק הדין מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת ומהוראות פקודת מס הכנסה, המלמדות כי הזכות לקזז הפסדים היא של אותו נישום, ושניתן לקזז את ההפסד אך ורק מהכנסתו של אותו נישום ולא מהכנסתו של נישום אחר, וכן התעלם מ"עקרון המימוש" שאינו מאפשר הכרה בהפסד לצורכי מס כתוצאה מירידת ערך המניות טרם שאלו נמכרות ונוצרת "סופיות" להפסד האמור. עוד נטען כי חברת ההשקעה הוקמה במדינה המהווה מקלט מס כדי לחמוק ממס, ולא ייתכן כי לצורך הימנעות ממס לגבי הרווחים - עקרון האישיות המשפטית חי וקיים, ואילו ברגע שהתגלה כי אין רווחים אלא רק הפסדים, החברה הופכת "לשקופה" ומסך ההתאגדות אינו קיים יותר, כך שניתן לקזז את הפסדיה של החברה כנגד הכנסת המשיב. בהקשר זה נטען כי קבלת עמדה זו של המשיב חוטאת לעקרון ההגינות ותום

ההשקעה תחולק ביניהם כך: שני שלישים - המשיב, ושליש אחד - רואי החשבון. חלקם של רואי החשבון בהשקעה ימומן על ידי המשיב (חלקו של המשיב בהשקעה זו, קרי שני שלישים מתוך כלל הסכום של דולר, יכונה להלן: סכום ההשקעה 300,739 הראשון). בשל דרישתו של הבנקאי השוויצרי לשמירה על סודיות ומניעת "נהירה" אל המניה, המשיב עצמו לא ידע את שם החברה שאת מניותיה יש כוונה לרכוש בבורסה. כחלק מהוצאת תכנית הרכישה אל הפועל, המערער ורואי החשבון חתמו על מזכר הבנות אשר כלל, בין השאר, את הפרטים הבאים: סכום ההשקעה הכולל, משך ההשקעה (שלוש שנים) ואופן חלוקת ההשקעה בין הצדדים; מימון חלקם של רואי החשבון על ידי המשיב ומשך זמן המימון, וכן הבהרה לעניין הדיסקרטיות הנדרשת בקשר להשקעה וסיבותיה. , שהוחזקו בחשבונם של רואי XTL מניות מחשבון רואי 2005 החשבון, הועברו ביולי החשבון לחשבון חברת ההשקעה. בהצהרת נכללה השקעתו 2007 ההון של המשיב לשנת . בית המשפט המחוזי הנכבד XTL במניות לחודש 20- ו 19 מצא גם כי בתאריכים מכרה חברת ההשקעה את 2008 נובמבר שהוחזקו על ידה, ובהם גם XTL כל מניות 2008 מניות המשיב, בהפסד. בשנת המס הצהיר המשיב על הפסד הון ממכירת מניות ש"ח, וקיזז 1,445,916 בסך XTL של חברת סכום זה מהכנסותיו מדיווידנד שקיבל מחברה שבשליטתו. פקיד השומה טען כי לא הוצגו לו אסמכתאות המאמתות את

מס הכנסה פסקי דין

26 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

ככלל למשיב בכובעו כשולח. ודוק: אין מדובר בייחוס כל תוצאות פעילות חברת ההשקעה למשיב, אלא כי תוצאות הן עצמן, XTL ההשקעה במניות חברת כפוף לחריג השליחות הנסתרת, הן של המשיב בלבד ולא של חברת ההשקעות. אם לחוק השליחות 7 ניישם את הוראות סעיף בנסיבות שבהן מתקיימת שליחות בהקשר העסקי, וכאשר ההתנהלות שבמסגרתה פועלת השליחות יש לה השלכות במישור המס והיא מקימה עקב כך שליחות נסתרת כלפי רשות המיסים, הרי לעניין התנהגות השלוח היוצרת חבות במס לזכות רשות המיסים - השולח והשלוח יתחייבו יחד ולחוד. הווה אומר כי ראובן ושמעון הפועלים בשליחות נסתרת בניהול עסק, מחויבים, במישור העקרוני, יחד ולחוד לחוק השליחות 7 מכוח הוראות סעיף בתשלום המס בגין רווחי העסק. באופן דומה, פעולות השלוח, אשר מקימות זכות כלפי רשות המיסים, למשל קבלת זיכוי מס או יכולת לקזז הפסד, מזכות את השלוח לבדו, אלא אם כן השולח אימץ את הזכות והדבר אינו נוגד את הזכות לפי מהותה, תנאיה או נסיבות העניין. הווה אמור כי שמעון מזוכה, וראובן יוכל עקרונית, אם הדבר אינו נוגד את מהות הזכות, תנאיה, או נסיבות העניין, לאמץ את הזכות ולמעשה "להעבירה" לרשותו. אולם, סעיף לחוק השליחות קובע במפורש כי: "יכול 7 השולח לאמץ לעצמו זכויות השלוח כלפי הצד השלישי" קרי, כי השולח-הנסתר אינו מזוכה בשל פעולת השלוח "מאליה ומיד", כפי שמתרחש במקרה של שליחות גלויה לחוק השליחות כי 2 שלגביה קבע סעיף

הלב החלים על המשיב, ומובילה לתוצאה שבגדרה "יוצא חוטא נשכר" וגם בשל כך אין להותירה על כנה. המשיב טען מצדו כי פקיד השומה מבקש לשנות את התשתית העובדתית הרלוונטית, חרף הראיות שעמדו בפני בית המשפט המחוזי הנכבד, וזאת בטענות שחלקן חדשות, ואין בהן כדי ליצור עילה להתערבות בממצאיו של בית המשפט המחוזי, או בקביעותיו. בית המשפט פסק: כב' השופט ח' מלצר פסק כי שליחות נסתרת מתארת מצב שבו צד א' ממנה שלוח, שפועל משפטית כלפי צד שלישי, אשר אינו יודע על קיומה של השליחות, או שיודע על קיומה של השליחות, אך אינו יודע את זהות השולח. הדין הישראלי מכיר בשליחות נסתרת מתוך קביעה כי לעניין חובה משפטית הצומחת כלפי צד שלישי מפעולתו של השלוח, החיוב המשפטי חל על השלוח והשולח יחד ולחוד; ואילו לעניין זכות משפטית הצומחת כאמור, השלוח לבדו מזוכה. ואולם, השולח-הנסתר יכול לאמץ לעצמו את זכות השלוח כלפי הצד השלישי, ככל שהאימוץ האמור אינו נוגד את מהות הזכות, תנאיה, או נסיבות העניין. עוד נקבע כי אין בקביעת יחסי שליחות בין המשיב לבין חברת ההשקעה משום הסרתו של "מסך ההתאגדות" של חברת ההשקעה והפיכתה ל"שקופה", שכן יחסי שליחות אינם מבטלים את קיומה של חברת ההשקעה אלא גורמים לכך שפעולותיה של חברת ההשקעה בכובעה כשלוחה מיוחסות

מס הכנסה פסקי דין

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 27

גיסא, ההשקעה השנייה נעשתה גם היא במסגרת יחסי שליחות, אשר התגבשו לאחר הצהרת ההון של המשיב לתאריך , ועובדת קיומה של ההשקעה 31.12.2004 כהשקעת המשיב גולתה בהצהרת ההון . בהתאם לכך, 2007 של המשיב לשנת השליחות הקשורה בהשקעה השנייה התאפיינה כשליחות גלויה, אשר במסגרתה פעולות השלוח מזכות מאליהן ומיד את השולח, ללא תלות בהתגבשות מוקדמת של זכות שמאמץ השולח מאת השלוח. מכאן אשר נכללו בהשקעה XTL שמכירת מניות השנייה, גרמה מיד להיווצרות הפסד וזכות לקזז את ההפסד אל מול רשות המיסים - בידיו של המשיב עצמו. הלכה למעשה פסקו כב' השופט ח' מלצר וכב' השופטת ע' ברון כי יש לקבל את הערעור בחלקו, כך שלמשיב יותר לקזז את ההפסד אשר נגרם לו מההשקעה השנייה, אך לא את ההפסד אשר נגרם לו מההשקעה הראשונה. כב' השופטת י' וילנר שהייתה בדעת מיעוט סברה כי בית המשפט המחוזי לא השלים את מלאכתו בתיק האמור, וכי לאחר שנקבעה על ידו התשתית העובדתית בנדון, היה עליו לבחון מהו הלבוש המשפטי המתאים למערכת היחסים שבין הצדדים, ומהן ההשלכות של הסיווג המשפטי שייקבע על ענייננו, בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. סוף דבר לאור האמור לעיל, הערעור התקבל בחלקו ברוב דעות.

"[ו]פעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי העניין, את השולח". בשליחות נסתרת השולח-המאמץ מעביר לרשותו זכות אשר כבר התגבשה עקב השליחות בידי השלוח. מן הכלל אל הפרט נקבע כי משמעותן המשפטית של קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנכבד בפסק הדין היא כי התקיימו פה יחסי שליחות בין המשיב לבין רואי החשבון וחברת ההשקעה. יחסים אלו פעלו גם במישור יחסיהם של הצדדים כלפי רשות המיסים, אשר היא בבחינת צד שלישי לצורך הבדיקה אם התנהלות הנישומים במכלול הייתה לה נפקות משפטית. בתוך כך נקבע כי אין טעם מבורר לשנות מהכרעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנכבד. משמעותן המשפטית של קביעות אלו, כפי שהובאו במסגרת פסק הדין, היא כי בין הצדדים התקיימו יחסי שליחות. בד בבד, עובדת קיומה של שליחות זו לא הובאה לידיעת רשות המיסים בהצהרת ההון של המשיב ; ומכאן שהשליחות 2014 לתאריך דצמבר בפעולותיה המשפטיות אל מול רשות המיסים כצד שלישי, התאפיינה כשליחות נסתרת אשר במסגרתה יכולתו של השולח לאמץ את זכות השלוח אינה מוחלטת, אלא תלויה בהתגבשות הזכות עובר להעברתה. במקרה הנדון, בידי חברת ההשקעה, השלוח בענייננו, לא התגבשה כלל זכות לקזז הפסד אל מול רשות המיסים ומכאן שהמשיב לא יכול היה לאמץ זכות זו. דברים אלו יפים לעניין קיזוז חלק ההפסד אשר נבע מההשקעה הראשונה. מאידך

מס הכנסה פסקי דין

28 2021 ספטמבר 540 ידע למידע

מס זר ששילמה חברה ביתר לא יוחזר: לא מיצתה הליכים במדינה הזרה - פס"ד פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ עו"ד שוש גבע

45306-02-17 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב-יפו בבית המשפט: כב' השופטת ירדנה סרוסי לפני: פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ המערערת:

פקיד שומה חולון המשיב: 12.7.2021 : ניתן ביום

למרות זאת, החברה קיבלה בישראל זיכוי בגין תשלום המס הזר בשיעור המשקף רק מההכנסות ששולמו לה. הפער בשיעור 10% מיליון 12- מהמס הסתכם בסך של כ 5% של ש"ח (במונחי קרן). לטענת החברה היא זכאית לזיכוי מס זר בגין מלוא הסכומים שנוכו במקור . פקודת מס 15% מהכנסותיה, בשיעור של הכנסה קובעת הגדרה ברורה ל"מסי חוץ", הכוללת שלושה תנאים שהתקיימו במלואם בענייננו: המס שולם על ידי תושב ישראל; לרשויות המס של מדינה בחו"ל; על הכנסה שהופקה או שנצמחה באותה מדינה. המשיב טען מנגד כי יש לדחות את טענות לאמנה למניעת כפל 12 החברה. לפי סעיף מס שבין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל היה עליה לשלם מס בלבד מהכנסותיה, 10% בברזיל בשיעור של

בית המשפט המחוזי דחה ערעור חברה שטענה שיש לזכותה בישראל בגין מלוא המס הזר ששילמה בברזיל. נקבע כי החברה לא פנתה מעולם לרשות המסים הברזילאית בבקשה להחזר המס שנוכה במקור. לרשות המס הברזילאית לא ניתנה האפשרות לבחון את המקרה והיא לא נקטה עמדה רשמית לאפשרות השבתו של מס שנגבה ביתר. הערעור דנן עניינו בטענת חברה לזכאותה לקבל זיכוי מס בישראל בגין מלוא המס הזר ששילמה בברזיל. חברת הבת בברזיל שכרה מהחברה גנרטורים ושילמה לה . הבנק 2012-2010 בגינם דמי שכירות בשנים 15% הברזילאי ניכה מס במקור בשיעור של מהכנסות דמי השכירות ששולמו לחברה. השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

2021 ספטמבר 540 ידע למידע 29

האמנה בשאלת הזיכוי. ניתן להיווכח (א) לפקודה, 200 כי האמנה, וכן סעיף שותקים בעניין זיכוי בגין מס ששולם שלא בהתאם להוראות האמנה או הדין. כבמקרים רבים שבהם המקור הנורמטיבי שותק בעניין מסוים, ניתן לפרש את השתיקה בשני אופנים: האחד - כי מדובר בשתיקה מכוונת, ולפיכך בהתאם לאמנה יש לזכות נישומים בגין כל מס ברזילאי ששולם, כעמדת החברה; והאחר - כי מדובר בחוסר המצדיק השלמה על ידי בית המשפט ("לקונה"), ויש לזכות נישומים רק בגין מס ברזילאי ששולם בהתאם לאמנה, כעמדת המשיב. נקבע כי הצדק עם המשיב. במסגרת האמנה נקבע כיצד תחולק "עוגת המס" בין ישראל לברזיל. קביעת האופן שבו תחולק "עוגת המס" בין מדינות שהתקשרו באמנה למניעת כפל מס נמנית עם התכליות המרכזיות שאמנות אלו נועדו להגשים, עם מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממס. ישראל וברזיל הסכימו כי בנוגע להכנסה מ"תמלוגים" (הכוללים 12.3 דמי שימוש בציוד תעשייתי, סעיף לאמנה) ששולמו לחברה, תעמוד זכות המיסוי הראשונית לברזיל, אך זאת עד . בכך הסכימו המדינות 10% לשיעור של מההכנסות ישולם 10% כי מס בשיעור של לברזיל, ואילו היתרה תשולם בישראל. מטבע הדברים, ומשעה שהמדינות הגיעו להסכמה הדדית בדבר אופן גביית המס, גם הזיכוי שיינתן בישראל כנגד המס ששולם בברזיל, צריך שיוגבל לשיעור שנקבע באמנה. זהו צדו השני של אותו המטבע,

ולכן היא אינה זכאית לזיכוי מס בישראל בגין סכומים שנוכו במקור מעבר לשיעור ). לשיטת המשיב, סכומים שנוכו 5%( זה 10% במקור על ידי הבנק המשלם ועולים על מהכנסותיה הם בגדר תשלום "וולונטרי" שהחברה אינה זכאית לזיכוי ממס בגינו בישראל. כך למצער בנסיבות ענייננו, שעה שהחברה מסרבת באופן תמוה לפנות לרשות המיסים בברזיל בבקשה להחזר מס, וממילא לא מיצתה באופן סביר את ההליכים מול רשות המיסים בברזיל לשם קבלת החזר מס כאמור. בית המשפט פסק: כב' השופטת י' סרוסי פסקה כי כדי להכריע בערעור דנן יש לברר שתי שאלות: הראשונה - האם על המשיב לזכות תמיד בגין מלוא סכום המס ששולם בפועל לרשות מסים זרה. אם התשובה לשאלה זו היא חיובית אזי יתייתר הצורך בהמשך הדיון, אולם אם התשובה לכך היא שלילית, יש לדון בשאלה השנייה - האם יש מקום לזכות בגין מס ששולם ביתר והאם בנסיבות העניין יש מקום לזכות את החברה בגינו. החברה טוענת כי יש לזכותה במלוא סכום המס ששילמה, גם אם הוא שולם ביתר ובניגוד להוראות האמנה. לעומתה טוען המשיב כי יש לזכותה רק בגין מס ששולם בהתאם להוראות האמנה. בהתאם לסעיף (א) לפקודה, הוראות האמנה גוברות 196 על הדין הפנימי בישראל במקרה של סתירה ביניהם. לפיכך, יש לבחון את הוראות האמנה בניסיון לברר מהי עמדת

Made with FlippingBook - Online magazine maker