ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

538

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 538 ׀ גיליון 2021 יולי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם התנאים והמיסוי החלים על משיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי בס י ת עסק או עקב סגיר זמנית בתקופת הקורונה איפה הביטקוין? מקום צ יחת ההכנס ממכירת מטבעות דיגיטליים אמנת מס חדשה בין ישראל לבין איחוד האמירויות עדכונים חשובים בביטוח לאומי בפרסומי לשכת רואי חשבון

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

538 ' מס 2021 יולי

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפגישתם בלונדון בתחילת חודש יוני גיבשו שרי האוצר של המדינות ) תכנית בין-לאומית G7- העשירות (ה להטלת "מס חברות מינימלי" בשיעור . מטרת התכנית לצמצם את 15%

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

יעילותם של תכנוני מס המבוססים על שימוש במקלטי מס במדינות כמו אירלנד וקפריסין, שמושכות אליהן חברות באמצעות הטלת שיעור מס חברות נמוך. התכנית תחול על חברות בעלות רווחיות של יותר ותמסה חלק מרווחיהן במדינות שבהן מופקות 10%- מ ההכנסות, בניגוד לתשלום מס נמוך במדינות מקלט מס כפי שנעשה היום. בעקבות התכנית ישלמו החברות יותר מס ותקבולי המס ינותבו למדינות שבהן פועלות החברות אך אינן רשומות בהן. התכניות מכוונת, בין היתר, לחברות הייטק ענקיות גלובליות כגון גוגל ופייסבוק, ובישראל היא עשויה להשפיע גם על חברות הנהנות מהטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. ואולם לתכנית עוד דרושה הסכמה בין-לאומית רחבה, לרבות במדינות כמו סין והודו. ישראל, שמצד אחד היא אמנם קטנה, אך מצד שני חזקה כלכלית, הייתה מעוניינת למשוך השקעות זרות והפחיתה במשך שנים את מס החברות. עתה היא תיאלץ לבחור צד במאבק הכוחות בין המדינות החזקות לענקיות הטכנולוגיה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 יולי 538 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל רו"ח, עו"ד אלימי גדי עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך עו"ד בן משה טל עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן שלי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי

עו"ד ורו"ח דהן יעקב רו"ח, עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד וגנר עומר עו"ד, רו"ח זריהן מאיר עו"ד חגאי-מולה רוני רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי עו"ד, רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) חייבטוב גרצן עו"ד, רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי

רו"ח ישועה יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד כהן קובי רו"ח כהן רן רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי לוברטובסקי מאיה עו"ד (רו"ח) לוי אופיר עו"ד מלכא אבישי רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח משפטן קוטלר ציקי מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט

יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד אריה רמי, עו"ד, רו"ח גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) הילמן טובה, רו"ח

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח

הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 יולי 538 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה התנאים והמיסוי החלים על משיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי בסגירת עסק או עקב סגירה זמנית בתקופת הקורונה

12

רו"ח אליק גנדלמן

פסיקה תקדימית: כב' השופטת ירדנה סרוסי מבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו קיבלה חלק מערעורו של טוני ברגיג כשפסקה שיש להכיר

14

עו"ד ורו"ח יעקב דהן בהוצאות על פעילות בלתי חוקית

מענקי קורונה – התיישנות, הוצאות קבועות, אופן חישוב "הוצאות שכר עו"ד רו"ח רמי אריה נחסכות" ומענק קורונה גם לעסק עונתי

16

רו"ח (משפטן) בועז כהן (ט) והיבטיה 3 פריסת הכנסה במימוש נכס לפי

19

איפה הביטקוין? מקום צמיחת ההכנסה ממכירת מטבעות דיגיטליים

21

רו"ח (משפטן) אייל סנדו

העליון: שכר טרחת עו"ד בהליך אזרחי ישולם מכספי החילוט בהליך

24

עו"ד שוש גבע פס"ד וינברג הפלילי בשל הלבנת הון -

התקבל בחלקו ערעורו של יהלומן על שומת מס הכנסה שהוצאה לו - ש"ח שנזקפו כהכנסה ממחילת חוב – 350,000 יופחת לו סך של

29

עו"ד שלי גולדמן פס"ד בבחנוב

נדחה ערעור נישום בעל חברה - קיימת הצדקה להרמת מסך

32

עו"ד שוש גבע פס"ד אוסקר סטטוטורית -

העליון: עדות נישומים בהליכים שניהלו זה נגד זה מהווה ראיה מנהלית עו"ד שוש גבע פס"ד שווארמה א.ש. בע"מ לפסילת ספריהם -

37

נדחה ערעור נישום - כל עוד לא שולם מלוא הכופר, רשאית רשות המסים

42

עו"ד שוש גבע פס"ד ריבקין לנקוט הליכים פליליים -

תוכן עניינים

6 2021 יולי 538 ידע למידע

התנגדות פקיד שומה לזימון עד מדינה באמצעות בית משפט כפי שביקש – נישום שהורשע בהשמטת הכנסות מניהול מועדני הימורים

47

פס"ד אלמקיאס אורן

ועדת ערר לענייני קורונה – השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים –

48

נ.ע. גולדה בע"מ

מיסוי בין-לאומי אמנת מס חדשה בין ישראל לבין איחוד האמירויות - חלק א'

49

רו"ח (משפטנית) סאלי חדד-גליבטר

אמנת מס חדשה בין ישראל לבין איחוד האמירויות – חלק ב' רו"ח (משפטנית) סלי חדד-גליבטר ורו"ח, עו"ד גדי אלימי

51

53

רו"ח אייל כרמי מס ירושה בגרמניה

מיסוי מקרקעין זכות של ידועה בציבור בעיזבון המנוח – זכות קניינית או חוזית?

56

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

עדכוני פסיקה והחלטות מיסוי במיסוי מקרקעין

58

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי

החלת פטור ממס שבח על מתנה כספית לאחים ששימשה לרכישת דירה

60

עו"ד ורו"ח רמי אריה

יום 30 נדחה ערר נישום שטען לשיהוי -החלטה בהשגה יכול שתינתן עד עו"ד שוש גבע - פס"ד אזרחי מהעברת מלוא המסמכים למנהל החודשים לקבלת הטבת מס ברכישת דירת מגורים חלופית אינה 18 תקופת (א) לחוק מיסוי מקרקעין 107 "מועד" הניתן להארכה מכוח סעיף

62

67

עו"ד שוש גבע פס"ד יעקובוביץ -

נדחתה בקשה לדיון נוסף בפגמים בהליך חקיקת הסדר מס למחזיקים ביותר

72

עו"ד שוש גבע פס"ד קוונטינסקי משתי דירות -

תוכן עניינים

2021 יולי 538 ידע למידע 7

מס ערך מוסף "Fiberbox" למי קראת ממיר? - על פסק-הדין החדש בעניין סיווג מכס של ה עו"ד עומר וגנר בעל חברה חויב בכפל קנס - חתם בעצמו על חשבוניות פיקטיביות – נדחה ערעור נישום שביקש לנכות מס תשומות מדמי היוון לרמ"י: עו"ד שוש גבע פס"ד אלוני שולמו עבור חלקת המגורים בלבד - נדחה ערעורו של נישום על החלטת מנהל מע"מ לגבות ממנו חוב מס על (ב) 106 חשבון מס של חברה בשליטתו – מתקיימים תנאי סעיף עו"ד שוש גבע פס"ד עיסא

77

84

89

94

עו"ד שלי גולדמן פס"ד פתחי אבו מדיגם לחוק מע"מ -

מיליון ש"ח 4- חברה שהוציאה חשבוניות שלא כדין תשלם יותר מ

97

עו"ד שוש גבע פס"ד אלקיעאן כפל מס וקנס -

ביטוח לאומי עדכונים חשובים בביטוח לאומי בפרסומי לשכת רואי חשבון

102

רו"ח אורנה צח-גלרט

המל"ל מוסמך לקבוע שווי רכב מלא לפי התקנות, גם אם יש שומה סופית לחברה במס הכנסה - הלכת רמת בטיחות רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

104

התקבלה תביעת מפיקה עצמאית להכרה בפגיעה בידה כתאונת עבודה

106

עו"ד שלי גולדמן

שאלות ותשובות מס הכנסה הפרשות סוציאליות ממענק הסתגלות שמקבל עובד בסיום יחסי עבודה

108

רו"ח רוזט שמש

111

עו"ד משה גבע חובת עדכון נישום לפני הוצאת שומה לפי מיטב שפיטה

עו"ד ורו"ח סיימון יניב מיסוי מכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט

112

רו"ח אליק גנדלמן האם ניתן לקזז הפסד עסקי כנגד מענקי הקורונה

113

תוכן עניינים

8 2021 יולי 538 ידע למידע

משכורת של תושב חוץ שמועסק על ידי מעביד ישראלי בחו"ל רו"ח (משפטן) אייל סנדו מיסוי ודיווח בגין העסקת עולה חדש בישראל על ידי חברה זרה

114

116

עו"ד טל בן משה

117

רו"ח, עו"ד אריאל דרייפוס קיזוז הפסד עסקי מועבר מפעילות חדשה של חברה מס רכישה, פחת וחישוב עלות מקורית בהעברת נכס מיחיד לחברה לפי

118

עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' א לפקודה 104 סעיף

רו"ח יוסי ישועה העברת מניות מיסוי ודיווח על הכנסת רופא ישראלי מהתמחות באוסטרליה על פי עו"ד (רו"ח) אופיר לוי אמנת המס בין ישראל לאוסטרליה . אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן מיסוי אוסף בולים מיסוי דירת מגורים שהועמדה על ידי חברת מעטים לשימוש ) לתוקף ונמכרה 1 (ט 3 בעל המניות שלה לפני כניסת סעיף עו"ד (רו"ח) רונן ארויו 2019 בשנת המס לחוק העידוד 1 הטבות מס לבניין מאושר להשכרה על פי הפרק השביעי רו"ח יוסי ירון משיכת כספי ביטוח פנסיוני על פי חוק פנסיה חובה לעצמאים מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום חברה לא פעילה אינה חייבת בהגשת דוחות למס הכנסה עו"ד קובי כהן היבטי מס בגין חלוקת כספים שנותרו בחברה שנכנסה להליך פירוק רו"ח רן כהן ורו"ח משפטן ציקי קוטלר סיווג הכנסות מעורבות הנובעות מרכישת יער של עצים שישמש בעתיד גם יועץ מס מיכאל גל לאטרקציה תיירותית סמכות פקיד השומה לשום את הניכויים ולבדוק הוצאות עודפות בתיק בו

119

120

122

124

127

128

129

130

131

132

עו"ד משה גבע בוצעה ביקורת ויצאו שומות סופיות

עו"ד רו"ח יעקב דהן תשלום כופר לאחר פרצה למחשב מיסוי ודיווח בגין מכירת מגרש בארצות הברית שירשו אחים תושבי ישראל

133

134

עו"ד לילך אשרוב

תוכן עניינים

2021 יולי 538 ידע למידע 9

דיווח לרשויות המס בישראל בגין קרן ריט שהיא חברה תושבת ישראל

135

עו"ד, רו"ח מאיר זריהן המשקיעה בנכסים בחו"ל

לא אושר שימוע בעניין פסילת ספרים מאחר שהוגש באיחור

136

עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי

137

יועץ מס מיכאל גל אפשרויות לחישוב עלות ערך מלאי עדר צאן

הכרה בהוצאת הפקדת סכום ייעודי לפנסיה תקציבית לבעל שליטה כחלק

138

רו"ח רוזט שמש מהסכם פנסיה בינו ובין החברה

חיוב במס בגין מענקי קורונה שנתקבלו בארצות הברית לבעלי אזרחות

139

עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס ישראלית ואמריקאית

יערך לפי 2009 חישוב פטור ממס לקצבה למי שפרש בשנת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום נוסחת השילוב הישנה

140

לא ניתן להעביר נקודת זיכוי בין בני זוג שהם תושבי יישוב המזכה בהטבת מס

141

עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס

142

עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי הכרה בהוצאות משפטיות לאחר סגירת העסק

חובת הדיווח על הכנסות מרווח הון שיש לסוחר ניירות ערך דרך הברוקר

143

עו"ד (רו"ח) גרצן חייבטוב

איחוד דוחות כספיים של חברה המחזיקה בשותפות

144

עו"ד, רו"ח מאיר זריהן

פתיחת תיק במס הכנסה לשכיר שאינו חייב בהגשת דוח אך יש לו רווחי הון

145

עו"ד משה גבע מניירות ערך

סיווג ודיווח לצרכי מס - מתן הלוואה משתתפת ברווחים מאדם פרטי לחברה

146

עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי

שומה לפי מיטב השפיטה בגין אי ניהול ספרים והסנקציות המוטלות בגין זה

147

עו"ד משה גבע ואפשרות לתיקון השומה

חובת הדיווח והצגת נתונים בהצהרת הון לנישום עצמאי שהפך להיות חבר קיבוץ 148 יועץ מס מיכאל גל חובת פתיחת תיק במע"מ וסיווג עוסק במס הכנסה לאדם שבבעלותו יועץ מס מיכאל גל משק חקלאי המניב הכנסות מהשכרת חלקות חקלאיות 148

תוכן עניינים

10 2021 יולי 538 ידע למידע

מיסוי מקרקעין פיצול חישוב מס שבח בגין מכירת דירה שירשו שני בנים בהסכמה שאחד מהם ירכוש בתמורה מלאה את חלקו של האח השני 149 עו"ד רוני חגאי-מולה

הקלה במס רכישה ברכישת דירה נוספת להורים לבן נטול יכולת שגר איתם

150

עו"ד אבישי מלכא

מועד רכישת "דירה על הנייר" לעניין תקופת החזקה בדירה נוספת המזכה

151

עו"ד אבישי מלכא בפטור ממס שבח ומס רכישה

עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה מס רכישה על תוספת זכויות במשק חקלאי

151

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה לפקודת מס הכנסה-עדכון 11 הטבת מס לתושבי הישוב שיזף - סעיף

152

רשות המסים בישראל

ועדת הכספים אישרה את תקופת מאי-יוני כתקופת זכאות למענקי סיוע

153

רשות המסים בישראל לעסקים בשל נזקי הקורונה

רשות המסים בישראל שינוי באישורי תאום מס

154

מיסוי מקרקעין לחוק 50 - תחליף אישור לפי סעיף 8/2021 ' הוראת ביצוע מס הכנסה מס רשות המסים בישראל מיסוי מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן - סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב 9/2021 ' הוראת ביצוע מס הכנסה מס לחוק מיסוי מקרקעין 50 מס שבח במתן אישור לפי סעיף

155

161

רשות המסים בישראל

ביטוח לאומי פיצוי חד פעמי בגין אבדן כושר עבודה - ניכוי דמי ביטוח

175

המוסד לביטוח לאומי

תוכן עניינים

2021 יולי 538 ידע למידע 11

הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח המוסד לביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת משבר הקורונה - תשלום דמי אבטלה לשוהים בחול המוסד לביטוח לאומי חובת דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה

177

182

186

המוסד לביטוח לאומי

חקיקה

תקנות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)

188

2021- (הוראת שעה), התשפ"א

מדדים ושערי מט"ח

203

2021 מדדים לחודש מאי

204

2021 שערים יציגים לחודש יוני

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2021 יולי 538 ידע למידע

מס הכנסה

התנאים והמיסוי החלים על משיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי בסגירת עסק או עקב סגירה זמנית בתקופת הקורונה רו"ח אליק גנדלמן

) מתיר לשר האוצר להתקין 3 (ב 23 סעיף תקנות לקביעת תנאים למשיכת כספים מקופת גמל לקצבה ב"מצב אבטלה", וכמו כן הסעיף קובע תנאים ומגבלת סכום שניתן למשוך, תוך התייחסות נפרדת לסכומים שהופקדו לפי הוראות חוק ההתייעלות ) וסכומים שהופקדו 1/1/2017 (החל מיום התקין שר האוצר 2021 לפני כן. בפברואר את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית עצמאי במצב אבטלה) (הוראת שעה), (להלן: - "תקנות ביצוע 2021- התשפ"א המשיכה") שבהן נקבעו הוראות לביצוע משיכה. התקנות נחקקו כהוראת שעה והן . התקנות מתירות 2021 בתוקף עד סוף שנת משיכת כספים בשני מצבים:

בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ,)2018- ו 2017 לשנות התקציב חייבים עצמאים להפקיד 2016- התשע"ז 5 לקופת גמל לקצבה עבור עצמם. סעיף לחוק ההתייעלות מנתב חלק מהכספים שעצמאי חייב להפקיד למטרת משיכה חד פעמית ב"מצב אבטלה" (סגירת עסק או כאשר עצמאי מגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה עסקית). לחוק ההתייעלות, הסכום 5 על פי סעיף שמיועד ל"מצב אבטלה" הוא נמוך - בין שליש מהסכום שנצבר בקופה עד לתקרת הפטור למענק פרישה, כפול ותק. הלכה למעשה עצמאי שסגר עסק יוכל לקבל מעין "פיצויים" מתוך הכספים שהפקיד לקצבה. לחוק ההתייעלות נחקק 5 במקביל לסעיף ) לחוק הפיקוח על שירותים 3 (ב 23 סעיף .2005- פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

● "מצב אבטלה" כאמור לעיל

● משיכה מוגבלת לעסקים שנסגרו בשל משבר הקורונה

הכותב - מומחה במיסים מצוות מומחי המס ב"כל מס". עורך אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס" וירחון המיסים "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2021 יולי 538 ידע למידע 13

סכום המשיכה לא יפחת משלוש פעמים שכר המינימום. משיכה תתקבל בשלושה תשלומים חודשיים שווים (מי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד). קיימות מגבלות למשיכה חוזרת (משיכה לאחר משיכה שבוצעה בסגירת עסק קודמת).

משיכה במצב אבטלה תנאים

המשיכה מותרת לאחר סגירת תיק מע"מ ובתנאי שהעסק לא הועבר לקרוב. משיכה מתוך כספיםשהופקדו לפני תחילת 1/1/2017 חוק ההתייעלות, קרי לפני המשיכה מותרת בתנאי שהופקדו כספים חודשים או שמונה 24 לקופה במשך רבעונים במהלך ארבע שנות המס שקדמו .1/1/2017- ל סכום המשיכה המרבי: הנמוך מבין שליש לבין 1/1/2017 סכום הצבירה בקופה ביום תקרת הפיצויים הפטורים (נכון להיום ש"ח) כפול מספר שנות ההפקדה 12,340 .1/1/2017- שקדמו ל משיכה מתוך כספים שהופקדו בהתאם להוראות חוק ההתייעלות, קרי החל מיום 1/1/2017 המשיכה מותרת בתנאי שהופקדו כספים חודשים או שמונה 24 לקופה במשך רבעונים במהלך שלוש שנות מס שקדמו למועד משיכה. סכום המשיכה המרבי: הנמוך בין שליש סכום הצבירה לתקרת הפיצויים הפטורים ש"ח) כפול שנות 12,340 (נכון להיום ההפקדה (יש סתירה בין החוק לתקנות: בתקנות יש רק מגבלה של תקרת מענק הפרישה כפול שנות ההפקדה, בעוד בחוק יש מגבלה נוספת של שליש סכום צבירה).

משיכה עקב משבר הקורונה תנאים

העסק היה סגור לפחות חודש אחד בשנת עקב מגבלות שהוטלו בשל 2021 או 2020 משבר קורונה.

סכום המשיכה

7,500- הסכום כאמור לעיל, אך לא יותר מ ש"ח כפול מספר חודשים שבהם העסק היה סגור. מיסוי במשיכת הכספים על פי צו מס 13.6.2021 הכנסה מיום פורסם צו מס הכנסה 13.6.2021 ביום (קביעתסכומיםששולמו מקופתגמל לקצבה לעמית עצמאי במצב אבטלה כהכנסה הקובע 2021- לעניין ניכוי במקור), התשפ"א כי סכום המשיכה מהווה הכנסה חייבת אך יינתנו פטורים לפי הפירוט שלהלן: ב) לפקודה יחול פטור על 7(9 על פי סעיף סכום המשיכה הנמוך מבין: ) לחוק 3 (ב 23 סכום המשיכה בהתאם לסעיף הפיקוח על שירותים פיננסיים

מס הכנסה מאמרים

14 2021 יולי 538 ידע למידע

מחשבה על העתיד: יש לזכור כי משיכת כספים תקטין את סכום הקצבה בגיל פרישה. ניצול פטור ממס למשיכה חד פעמית יקטין את שיעור הפטור לקצבה בגיל פרישה.

ש"ח) 12,340( תקרת הפטור למענק פרישה כפול שנות ההפקדה בניכוי מענק פרישה פטור במעמד שכיר שהתקבל במסגרת סעיף א) לפקודה בגין אותן שנים. 7(9 סכום המשיכה מעל המותר לפי סעיף לפחות 35% ) – חייב במס בשיעור 3 (ב 23 (משיכה שלא כדין).

פסיקה תקדימית: כב' השופטת ירדנה סרוסי מבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו קיבלה חלק מערעורו של טוני ברגיג כשפסקה שיש להכיר בהוצאות על פעילות בלתי חוקית עו"ד ורו"ח יעקב דהן

מיליון שקל, כפי שקבעה 29- שקל ולא בכ רשות המיסים. בקביעת השומה התבססה הרשות על מחברות עבודה שלטענתה ברגיג לא הצליח להשמיד, ובהן נרשמו "משיכות והזרמות" מזומן בעסק ההימורים. היקף ההעלמות קוזז לאחר שכב' השופטת סרוסי קיבלה את עמדת בא כוחו של "מלך מכונות המזל", לפיה רשות המיסים נקטה

"יש להכיר בהוצאות של פעילות בלתי חוקית"; כך פסקה לפני כמה ימים כב' השופטת ירדנה סרוסי מבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ובכך קיבלה חלק מערעורו של טוני ברגיג הידוע כ"מלך מכונות המזל". בעקבות הערעור נקבע כי העלמת ההכנסות מיליון 22- מצדו של ברגיג נאמדת בכ

הכותב - עורך דין ורואה חשבון יעקב דהן מייסד משרד יעקב דהן ושות' – עורכי דין. עוסק בתחום המסים, המסחרי והפיננסי, בעל ניסיון מקצועי בתחומו המשלב את תחום המשפט והחשבונאות, בעל ידע וניסיון רב בדיני המס הישראליים, בדגש על ליווי וייצוג מול רשויות המס, רשויות חקר ופרקליטות, בשלבים מנהליים ובערכאות, בהליכי שומה אזרחיים ובהליכים פליליים בתחום המס, הלבנת הון וצווארון לבן.

מס הכנסה מאמרים

2021 יולי 538 ידע למידע 15

שכר הדירה, כיבוד, ארנונה ואפילו עבור פחת בגין מוחות של מכונות מזל, תחזוקה והוצאות בשל נזקים שנגרמו כתוצאה מפשיטות של המשטרה. זאת למרות שהם מאפשרים ומקיימים את הפעילות הבלתי חוקית. אין עוררין כי מדובר בפסק דין פורץ דרך שמשליך באופן רוחבי על כלל הנישומים ובפרט על נישומים העוסקים לכאורה בפעילות שאינה חוקית. אנו תקווה כי לאור פסק הדין, רשות המיסים תמצא לנכון לעשות בדק בית משמעותי בעריכת שומותיה במטרה להגיע למס אמת ולא ליצירת עיוות בלתי מתקבל על הדעת, גם . ]1 במקרים מעין אלה[ ברגיג נ' רשות המיסים 62797-05-18 ע"מ בישראל- היחידה הארצית לשומה ברגיג נ' רשות המיסים 24370-03-17 ע"מ בישראל- היחידה הארצית לשומה ברגיג נ' רשות המיסים 59997-08-16 ע"מ בישראל- היחידה הארצית לשומה

אכיפה בררנית כשקבעה כי שותפו של אחוזים מעסק 10- ברגיג היה שותף רק ב ההימורים. זאת, אף על פי שעל פי הראיות ,50:50 היה מדובר בשותפות שוויונית של כך שהמס על הרווחים מהפעילות הבלתי חוקית בעניינו של ברגיג קטן משמעותית. בית המשפט הביע תרעומת נוכח התנהלות רשות המיסים, שקבעה באופן שרירותי וללא כל ראיות את אופן חלוקת האחוזים בעסק ההימורים תוך אפליה בין השותפים העסקיים שעסקו בפעילות הבלתי חוקית. נוסף על כך, בפסק הדין קבעה כב' השופטת 10- סרוסי באופן תקדימי כי יש להכיר ב אחוזים מההוצאות העסק, אף על פי שמדובר בפעילות הימורים בלתי חוקית. כב' השופטת נימקה זאת בכך כי מרגע שרשות המיסים הכירה באופן מסוים בהוצאות בגין תשלום הזכיות למהמרים, תשלומים ששולמו מקופת העסק ולא נכללו במשיכות מהעסק, אין סיבה לעשות איפה ואיפה בין סוגי ההוצאות. משום כך יש להכיר גם בהוצאות מסוג זה, כמו תשלום זכיות למהמרים, תשלומי חשבונות חשמל,

] הכותב ייצג את מר טוני ברגיג. 1[

מס הכנסה מאמרים

16 2021 יולי 538 ידע למידע

מענקי קורונה – התיישנות, הוצאות קבועות, אופן חישוב "הוצאות שכר נחסכות" ומענק קורונה גם לעסק עונתי עו"ד רו"ח רמי אריה

התכנית לסיוע כלכלי לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בסך של ש"ח. 386,398 רשות המסים העמידה את הוצאות השכר ש"ח וסכום 9,383,221 הנחסכות על סך ש"ח. 214,368 המענק קטן בהתאם לסך של זאת, ללא הסבר או נימוק כיצד הגיעה לחישוב הוצאות השכר הנחסכות ומדוע דחתה את חישוב החברה. הגישה החברה השגה. 28.10.2020 ביום ההחלטה בהשגה ניתנה רק לאחר הגשת הערר. במסגרת ההחלטה בהשגה נימקה רשות המסים את אופן חישוב הוצאות השכר הנחסכות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. נוסף על כך, רשות המסים החליטה לערוך "בדיקה נוספת" של מאזן הבוחן של ושם מצאה, לטענתה, 2020 החברה לשנת שההוצאות הקבועות של החברה לכל שנת ש"ח ולכן סך ההוצאה 665,580 הן 2020 110,930 הקבועה לתקופה דו חודשית הוא ש"ח וסכום זה אושר לתשלום. רשות

בהחלטה אחת גורפת של ועדת ערר לענייני קורונה, היא טעתה לדעתנו בעניין " של החלטה בהשגה שלא התיישנות " ימים למרות הפסיקה 120 ניתנה בתוך בעליון בעניין זה, אך צדקה בהחלט לגבי עסק שיטת חישוב מענק הקורונה ל" " הוצאות שכר נחסכות " ובנוגע ל-" עונתי לפי החוק ולא לפי הוראת הביצוע של רשות המיסים בעניין זה; ובעיקר לגבי החלטתה בעניין הטענה של רשות המיסים בעניין שיעור "ההוצאות הקבועות" כבסיס לסכום מרבי למענק. כל ארבע הסוגיות הללו נדונו בוועדת הערר לענייני קורונה בעניין חב' בטחון , ב.ג. בטחון הצפון 1060-21 הצפון (ערר אבטחת מוסדות, ליווי טיולים ומתן שרותי רפואה בע"מ נ' רשות המסים, ניתן ביום ), אשר הגישה לרשות המסים 28.4.2021 בקשה לקבלת מענק בעד השתתפות ש"ח. 386,398 בהוצאות קבועות בסך של החברה עוסקת באבטחת מוסדות, ליווי טיולים ומתן שירותי רפואה, ומחזוריה מיליון ש"ח. ביום 1.5 עולים על סך של הגישה החברה בקשה לפי חוק 13.8.2020

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 יולי 538 ידע למידע 17

המסים לא פירטה אילו הוצאות כללה בחישוב ההוצאות הקבועות.

שיטת חישוב הוצאות השכר הנחסכות

עוד טענה החברה כי לרשות המסים אין סמכות לסטות מהלשון המפורשת של לחוק הקובע כי הוצאות השכר 7 סעיף שלושת החודשים הנחסכות יחושבו לפי שאותו עובד עבד בהם לפני האחרונים תקופת הזכאות. מנגד טענה רשות המסים כי הוראת הביצוע שהוציאה לעניין זה תואמת את תנאי סף לקבלת המענק, והוא ירידת מחזורים אשר בעקבות התפשטות נגיף במלואה נגרמה הקורונה ולא מגורמים אחרים. משום כך יש להתערב בנוסחה כאשר אינה משרתת את מטרת החוק. הרשות טענה כי דווקא בערר זה, השוואה להוצאות השכר בשלושת החודשים שקדמו לתקופת הזכאות מובילה לעיוות משום שהעסק מתאפיין בעונתיות. ועדת הערר קבעה כי אין לקבל את פרשנותה המרחיבה של הרשות כי החברה צריכה להוכיח את קיומו של קשר סיבתי גם בעניין הוצאות השכר הנחסכות. הוצאות השכר הנחסכות אינן קשורות בירידת המחזורים אלא מחושבות לצורך חילוץ ." מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות " למנהל סמכות להתערב בגובה המקדם בעסקים שמחזור העסקאות שלהם עלה מיליון ש"ח ודומה כי זו ההנמקה 1.5 על המדויקת ולא דרישת הקשר הסיבתי.

טענת ההתיישנות במסגרת הערר טענה החברה כי חלף המועד (א) לחוק למתן החלטה 20 הקבוע בסעיף בהשגה ומטעם זה דין ההשגה להתקבל, ) לחוק קובע כי החלטה 1( א 20 שכן סעיף ימים. 120 בהשגה תינתן תוך לטענת רשות המיסים, לצד הגדרת המועדים לא נקבעה סנקציה, וזאת בשונה מחוקי מס אחרים שבהם נקבע באופן מפורש כי במקרה של אי מתן החלטה במועד - יראו את ההשגה כאילו התקבלה. ועדת הערר קבעה כי ההחלטה בהשגה בעניינה של החברה ניתנה באיחור של ימים. הגם שאין להצדיק את השיהוי 20 במתן ההחלטה, הרי אין בכך כדי לקבל את השגתה על הסף. הלכת , החלטה זו סותרת את לדעתנו בעניין ינקו-וייס בבית המשפט העליון התיישנות, או יותר נכון, חריגה מסמכות של פקיד השומה להוציא שומה לאחר המועד הנקוב בחוק, גם אם אין סנקציה בחוק. משום כך, ולפי הלכה זו, ככל שלא ניתנה החלטה במסגרת התקופה שנקבעה להחלטה תוקף. אין בחוק מענקי הקורונה, מכאן שהבקשה אושרה כפי שהיא. לא למותר לציין כי בחוק המענק אין גם סעיף המקנה סמכות למנהל להאריך מועדים באופן חריג ומוחלט, לעומת חוקי מיסוי אחרים.

מס הכנסה מאמרים

18 2021 יולי 538 ידע למידע

כדי שיוכלו להמשיך ולשלם את ההוצאות שאין ביכולת העסק לחסוך גם הקבועות כשהעסק נותר סגור או שפעילותו צומצמה. לצד תכלית זו קיימת בחוק תכלית נוספת ויעיל לעסקים. כדי מתן סיוע מהיר והיא שלא להפוך את בדיקת ההוצאות הקבועות לפרטנית וממושכת, נקבעה בחוק נוסחה שאינה מתיימרת לבדוק ולחשב כל הוצאה אשר ברף רכיב קבוע בנפרד אלא קובעת העליון שלו לפי מקדם קבועות מקסימלי כפול מקדם מחזור מקסימלי של 0.3 של )80%- (לירידת מחזור של למעלה מ 0.5 . רכיב קבוע זה מהמחזור 15%- ישקף כ הוא שהוגדר כרכיב אשר משקף את גובה ההוצאות הקבועות הבלתי נחסכות בעסק נורמטיבי. עסק עונתי נוסח החוק המשתקף בנוסחה שנקבעה קבע מעמד של בכורה למנגנון הפשטות והיעילות. למנהל שיקול דעת ואולם, הוא הותיר לסטייה מהנוסחה באמצעות שינוי מקדם , "אםשוכנע" ההשתתפות בהוצאותקבועות שהמקדם אשר נקבע בנוסחה אינו משקף את ההוצאות הקבועות בעסק. סמכות זו של המנהל פועלת לשני הכיוונים, הן לצורך הגדלת המקדם והן לצורך הקטנתו. ועדת הערר קבעה כי אופייה המיוחד של , מהווה עילה סבירה כעסק עונתי החברה, לשינוי המקדם. בהתאם למחזור הפעילות משתנה גם היקף העובדים הדרוש ומתקבל מיליון ש"ח בהוצאות השכר 3- פער של כ

מה הנפקות של "הוצאות קבועות"

באשר לבדיקה הפרטנית של ההוצאות הקבועות קבעה הוועדה כי יש לדחות את עמדת הרשות, מאחר שתכלית החוק הייתה מתן מענק מהיר ויעיל ללא בחינת נתונים ספציפיים של כל עוסק. בחינה פרטנית של ההוצאות הקבועות בפועל לפי מאזן בוחן תיעשה במקרים מובהקים שאותם . בטרם קבלת לנמק ולהצדיק צריך המנהל שבמהלכו יוכל דיון החלטה כזו ייערך העוסק להעלות את טענותיו על אודות מסוג הוצאותיו הקבועות של העסק " " ובחינה פרטנית זו לא עיסוקו של העוסק תיעשה באופן חד צדדי, שרירותי, ומבלי שניתנה לעוסק זכות טיעון. ועדת הערר קבעה כי יש לקבל את הערר חלקית. חישוב ההוצאות הקבועות שנערך במסגרת ההחלטה בהשגה יבוטל, והתוצאה תישאר בהתאם להחלטה בבקשה, כך 214,637 שהחברה תקבל מענק בגובה של ש"ח המשקף מקדם השתתפות בהוצאות .0.167 קבועות בשיעור של ש"ח שולם לחברה, 214,638 מענק בגובה וההשגה הוגשה רק על הפער לסכום של ש"ח שתבעה החברה. אילו נגרם 386,398 לחברה נזק, הרי ניתן להשיב את המצב לקדמותו באמצעות פסיקת תשלום הפרשי הצמדה וריבית או בפסיקת הוצאות לטובתה. התכלית העיקרית של החוק, כפי שבאה לידי ביטוי בלשון החוק ובדברי ההסבר מתן סיוע לעסקים בהצעת החוק, היא

מס הכנסה מאמרים

2021 יולי 538 ידע למידע 19

מעלה טענות בדבר דרישת הקשר הסיבתי. נימוק זה אינו מדויק ומרחיב שלא בצדק את דרישת הקשר הסיבתי. לסיכום לאור החלטת ועדת הערר דנן, נזכיר כי עוסק אשר טעה בחישוב המענק רשאי להגיש בקשה לתיקון התביעה שלו לפי (ב) לחוק התכנית לסיוע כלכלי. 12 סעיף עוסק אשר לא קיבל החלטה במועד שנקבע לכך בחוק המענק או בהחלטת הממשלה, זכאי לקבל את מלוא סכום המענק אשר נתבע על ידו.

הנחסכות אם הן מחושבות לפי החודשים דצמבר-פברואר (כבקשת החברה) או לפי החודשים מאי-יוני (כהחלטת רשות המסים). משום כך, ורק משום שמדובר בעסק עונתי, התוצאה שהגיעה אליה הרשות בהחלטתה להפחתת המענק לאור השוואת הוצאות השכר הנחסכות לתקופה המקבילה אשתקד נכונה ונעשתה בסמכות המנהל. הוועדה הוסיפה וקבעה כי מוטב היה אילו הרשות הייתה מנמקת את החלטתה ומסבירה כי פעלה להפחתת המקדם , ולא 0.167 לשיעור של 0.3 משיעור של

(ט) והיבטיה 3 פריסת הכנסה במימוש נכס לפי רו"ח (משפטן) בועז כהן

למשל, שבח מקרקעין הנובע מעליית ערכם א(ה) לחוק מיסוי 48 עד יום המכירה (סעיף מקרקעין), רווח הון במכירת נכס (סעיף (ה) לפקודת מס הכנסה, למעט ניירות 91 ערך סחירים בבורסה), והכנסות כגון: הפרשי שכר, מענק פרישה, קצבה ועוד (ג) לפקודה). 8 (סעיף (ט), שגם בו 3 ישנו סעיף נוסף - סעיף מתאפשרת פריסה אך הדבר אינו מוכר כל כך לציבור.

כידוע ישנם סוגי הכנסות שהמחוקק אפשר לפרוס, מתוך כוונה לצמצם את בעיית "אפקט הדחיסה" של סך התקבול לשנת מס אחת, הגורם לכמה עיוותים משמעותיים - המוכר ביניהם חיוב בשיעור מס שולי גבוה בהשוואה לשיעור המס השולי שהיה חל אילו התקבול היה מבוזר על פני כמה שנים. זאת במקרים קלאסיים של צמיחת/ הפקת ההכנסה לאו דווקא בשנת קבלתה, ובמקרים שבהם התיר זאת המחוקק.

הכותב - מומחה במיסים מצוות מיסוי ישראלי בפירמת רואי החשבון: ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

20 2021 יולי 538 ידע למידע

כאילו נתקבלה בחלקים שנתיים שווים. כלומר, ניתן לומר כי הסעיף מאפשר את פריסת ההכנסה (ולא ההכנסה החייבת) (ה) לדוגמה, המאפשר 91 להבדיל מסעיף את פריסת רווח ההון הריאלי (נזכיר כי = , רווח הון 89 בהתאם להוראות סעיף הכנסה חייבת). ככל שכך הדבר, להלן דוגמאות שבהן שימוש בהוראות הפריסה יכול לשנות את חיוב המס באופן מהותי: ביזור ההכנסה תעניק פטור של עיוור ונכה בגין בכל שנה (פריסה). הפיכת הפסד עסקי מועבר להפסד שוטף, לדוגמה: לאדם הפסד עסקי מועבר ש"ח. 300,000 בסך 2020 לתחילת שנת 2019- מקור ההפסד נובע משנות המס בחלקים שנתיים שווים. בשנת המס 2017 (ט) 3 מימש האדם זכות מכוח סעיף 2020 ש"ח שדינו כהכנסת 400,000 ברווח של עבודה. ניתן לפרוס את ההכנסה אחורנית (בהתאם למגבלות הסעיף). משכך ובהתאם 300,000 , יהא ניתן לקזז 28 להוראות סעיף (ט). כתוצאה מכך, 3 ש"ח מההכנסה, אגב יחויב במס בסך 2020 ועד 2017 בין השנים ש"ח בלבד כהכנסת עבודה. 100,000 לדוגמה: תושב חוץ בעל שליטה קיבל זכות שלא במחיר שוק מתוקף היותו עובד בחו"ל בחברה זרה. לאחר ארבע שנים ובתום מלוא תקופת ההבשלה שב לישראל, מימש את הזכות למניה, ומכר אותה מיד. עמדת רשות המיסים כפי שבאה לידי ביטוי היא כי מדובר 989/18 בהחלטת מיסוי

(ט) חל במהותו בשני 3 נזכיר כי סעיף עניינים: ● מימוש זכות שהוקנתה לאדם בעבר שלא במחיר שוק (להלן: "הזכות") יחול בעיקר במימוש אופציות בידי בעל מניות מהותי, ולדעתנו אף על עובד שאינו בעל מניות מהותי, ככל שהוא מועסק על ידי חברה זרה. ● הענקת הלוואה "מוטבת" בריבית הנמוכה משיעור הריבית הקבוע בתקנות. ) קובע 2() (ט 3 בעניין הזכות כאמור, סעיף כך: יחושב המס על "לפי בקשת הנישום הפרש במימוש זכות כאמור כאילו היה הכנסה שנתקבלה בחלקים שנתיים שווים שמספרם כמספר השנים שמיום מתן הזכות ועד למימושה אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנת המימוש". נזכיר כי בהתאם להלכת שבטון (ע"א ), ישנם שני סוגי 414 , וראה מבזק 8958/07 (ג) לפקודה) 8( פריסות: פריסה מהותית א(ה), 48- (ה) לפקודה ו 91( ופריסה טכנית לחוק מיסוי מקרקעין). פריסה מהותית מאפשרת ביזור של ההכנסה/ התמורה, ואילו פריסה טכנית מאפשרת ביזור של ההכנסה החייבת/ רווח ההון הריאלי, כלומר השפעה על שיעור המס ונקודות הזיכוי "בלבד". ) מאפשר 2(|) (ט 3 נציין כי לדעתנו סעיף פריסה מהותית וזאת בהתאם ללשון הסעיף הקובעת כי יראו את ההכנסה

מס הכנסה מאמרים

2021 יולי 538 ידע למידע 21

שנית, שימוש בהוראות הפריסה המתוארות (ט) לפקודה כאמור לעיל, 3 בעניין סעיף עשוי להקטין מאוד את חבות המס בפועל בישראל.

בהכנסת עבודה, ומשכך הרי היא נישומה על בסיס מזומן, ומלוא ההכנסה ממימוש הזכות חייבת במס בישראל על אף שאין מחלוקת כי הופקה מחוץ לישראל. ראשית, נשוב ונציין כי אנו חלוקים על עמדתה זו של רשות המיסים, וכי לדעתנו אין לחייב הכנסה זו במס בישראל.

איפה הביטקוין? מקום צמיחת ההכנסה ממכירת מטבעות דיגיטליים רו"ח (משפטן) אייל סנדו

המרכזיות הנובעות מהכרעה בסוגיה זו נוגעת בעיקר למי שמסווג כעולה חדש או כתושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב"). כך, ככל שמדובר ברווח הון הנובע מנכס מחוץ לישראל, הרי מדובר ברווח הון הפטור ממס בתקופת ההטבות החלה לגבי אותו יחיד מוטב (ומנגד - הפסד הון שאינו מוכר לצורכי מס). אז איפה נמצא הביטקוין? הביטקוין אינו נכס מוחשי, אלא מהווה זכות ממוחשבת בעלת ערך כלכלי למי שמחזיק בה. זכות זו היא בעלת סחירות

כידוע, רשות המסים הביעה את עמדתה בנוגע למטבעות קריפטוגרפים דוגמת ביטקוין (שאליו נתייחס כדוגמה מייצגת במאמר זה), לפיה מדובר ב"נכס" כהגדרתו בחלק ה לפקודה (ראו עמדה חייבת בדיווח בקשר למיסוי 5/2018 , וכן חוזר 32/2017 מטבעות וירטואליים), ולפיכך פעולה מסוג מכירה, לרבות המרה בין מטבעות, עשויה להניב רווח הון החייב במס בישראל (או הפסד הון בר קיזוז במקרים המתאימים). אחת השאלות שעולות מעת לעת בהקשר זה נוגעת למקום צמיחת רווח ההון ממכירת מטבע וירטואלי. אחת ההשלכות

WWW.AHEC -TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

22 2021 יולי 538 ידע למידע

לכאורה ההוראה המקלה המצוינת לעיל לא תחול בעניין הביטקוין, ועל כן המרתו של ביטקוין שנרכש בידי תושב חוזר בעת שהיה תושב חוץ במטבע מסוג אחר לאחר החזרה, עלולה שלא להיות פטורה ממס במכירה עתידית של המטבע החליפי (שכן מדובר כבר בנכס שנרכש לאחר החזרה לישראל. נציין כי על אף האמור, עדיין קיימות דרכים אחרות להגן ולשמר את הפטור לאותו תושב חוזר שבידו מטבעות דיגיטליים, גם אם הם משוחלפים. שאלה מעניינת בהקשר זה היא מה הדין במקרה שבו נקבע על ידי רשות רגולטורית (רשות ניירות ערך בישראל או בחו"ל) כי מטבע מסוים שהונפק על ידי חברה מהווה .)Security Token( מטבע מסוג נייר ערך האם אז תחולנה ההוראות לעיל כפי שהן חלות על ניירות ערך "רגילים"? מקום למחשבה. טענה העשויה לעלות בהקשר זה היא כי מיקומו של המפתח הפרטי בעת ביצוע טרנזקציה מהווה אינדיקציה למקום הנכס. טענה זו אינה חפה מבעיות, שכן המפתח הפרטי אינו אלא סיסמה המאפשרת גישה לאותה כתובת ציבורית, וככזו גם לה אין מיקום גיאוגרפי. העובדה שיחיד עושה שימוש באותו מפתח בהיותו שוהה במקום אפשרויות נוספות לקביעת מקום הנכס

גבוהה, אם כי לא בשוק מוסדר אלא בפלטפורמות מסחר שונות. זכות זו גלומה בהסכמה של "הקהילה" (רשת מחשבים עולמית מבוזרת המאשרת את שרשרת העסקאות במטבע), לפיה מטבעות בכמות מסוימת נשוא הטרנזקציה שייכים לכתובת ציבורית מסוימת. למי שמחזיק במפתח הפרטי לאותה כתובת ציבורית (למעשה סיסמה מורכבת), יש הלכה למעשה בעלות כלכלית באותם מטבעות. האם לייחס לביטקוין תכונות של נייר ערך בהקשר זה? ביטקוין אמנם מהווה "נכס" כאמור לעיל, אך הוא אינו מהווה נייר ערך. אם נשווה ביטקוין לנייר ערך (מניה או אג"ח למשל) נמצא שאין ממש מקום להשוואה. בעוד מקום צמיחתו של רווח ההון במניה או באג"ח הוא מקום מושבה של החברה שמניותיה נמכרות או שהנפיקה את האג"ח, ככל שמדובר בביטקוין, אין שום גורם מרכז שניתן לקשור אליו את אותה זכות כלכלית ולפיכך היא נעדרת מקום גיאוגרפי. היבט נוסף בהקשר להשוואה לניירות ערך הוא הפטור שזכאי לו תושב חוזר רגיל (שאינו ותיק) ממכירת "ניירות ערך (ג) לפקודה 14 מוטבים" כהגדרתם בסעיף (תיק ניירות ערך), באופן שמאפשר תחלופה של ניירות ערך בתוך התיק ללא פגיעה בפטור הניתן בנוגע לדיווידנד, ריבית ורווח הון מאותם ניירות ערך.

מס הכנסה מאמרים

2021 יולי 538 ידע למידע 23

(ולמעשה המקום שבו מתקבלות ההחלטות המהותיות הנוגעות לפיתוח) עשוי לקבוע את מקומו של הנכס לצורכי מס, גם אם הבעלות הקניינית בו שונה. ושוב, גם במקרה זה אין יכולת לשייך את מיקום הנכס לישראל, שכן ככל הנראה הקוד אשר השיק את הביטקוין לא פותח בישראל (מדובר באדם/ גוף המכונה סאטושי נאקאמוטו), וגם פעולות הכרייה המולידות ומוציאות לאוויר העולם מספר קבוע של מטבעות ביטקוין בכל כמה דקות, מבוצעות בכל העולם כאמור. לאור כל האמור לעיל, נראה כי יש לראות בביטקוין ובמטבעות דומים אחרים נכסים הנמצאים מחוץ לישראל (גם בהיעדר יכולת לזהות מדינה ספציפית שבה הם ממוקמים), ובהתאם לכך רווח הון ממכירתם בידי יחיד מוטב כמוהו כרווח הון הפטור ממס במהלך תקופת ההטבות. פרשנות זו מתיישבת כמובן עם מטרתו העיקרית של חוק העולים – לעודד עלייה או חזרה לישראל על ידי השתת מיסוי בישראל הדומה למס החל בנוגע לתושבי חוץ. אנו מזמינים משקיעים במיזמי קריפטו ואת פעילי התעשייה לבחון השלכות מס במקרה הצורך.

מסוים אינה מצביעה על מיקומו הפיזי של המפתח הפרטי, גם אם הוא מאוחסן באמצעי חומרה פיזי (המכונה "ארנק קר") ומצוי במקום שבו נמצא המוכר. נוסף על כך, עסקאות במטבעות דיגיטליים נעשות בדרך כלל באמצעות פלטפורמת מסחר (בורסה), וברובן המכריע הן אינן נמצאות בישראל. במצב כזה, הלקוח של אותה פלטפורמה רק מזין פקודות (כמו יחיד המזין פקודות למכירה ורכישה של מניות), אולם הפלטפורמה היא זו העושה שימוש במפתחות הפרטיים שלה לצורך ביצוע אותן פקודות. אינדיקציה נוספת לשאלת מיקומו של מטבע דיגיטלי עשויה להיות המקום שבו מעוגנות הזכויות המשפטיות הגלומות באותה זכות כלכלית, למשל – היכולת לתבוע בעלות על מטבע. אינדיקציה זו עשויה להכריע בנוגע למיקומו של פטנט למשל. ואולם, מאחר שאין גורם או גוף משפטי העשוי להעניק תוקף לבעלות על ביטקוין, אלא מדובר בהסכמה של רשת מחשבים מבוזרת כאמור, שאינה כפופה לשום גורם רגולטורי, הרי גם הפרמטר הזה לא יסייע בבחינת השאלה. אם נפנה לעולמות המיקום הכלכלי של ), בין היתר לאור הוראות IP( קניין רוחני Base Erosion & Profit( BEPS- ה IP ), אזי מקום הפיתוח של אותו Shifting

מס הכנסה פסקי דין

24 2021 יולי 538 ידע למידע

העליון: שכר טרחת עו"ד בהליך אזרחי ישולם מכספי החילוט בהליך הפלילי בשל הלבנת הון - פס"ד וינברג עו"ד שוש גבע

6180/20 תקציר ע"א העליון בבית המשפט: כב' השופטים ניל הנדל, יוסף אלרון, עופר גרוסקופף לפני:

וינברג ושות' ואח' המערערת: מדינת ישראל ואח' המשיב: 13.6.2021 : ניתן ביום

טרחה המגיע להם לטענתם בגין ייצוג משפטי, מכספים שנתפסו במסגרת הליך פלילי המתנהל נגד חברת ביבי כבישים ; להלן: 3 עפר ופיתוח בע"מ (המשיבה "החברה"), שיוחסו לה עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. המערערים ייצגו את החברה בהליך אזרחי נגד חברת רכבת ישראל בע"מ, ובסופו נפסק לטובתה סכום ש"ח. בין לבין, ובמנותק 8,030,227 של מההליך המשפטי בין החברה לרכבת ישראל, הוגש נגד החברה ובעליה (המשיב ) כתב אישום המייחס להם עבירות שוחד, 2 מס, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון, שבמסגרתן החזיקו על פי הנטען מיליון ש"ח. 230- ברכוש אסור בשווי של כ בד בבד עם הגשת כתב האישום, הגישה ) בקשה לחילוט רכוש 1 המדינה (המשיבה החברה, והוגשה בקשה למתן סעד זמני לפי לחוק איסור הלבנת הון וסעיף 23 סעיף ו לפקודת הסמים המסוכנים, ולתפיסת 36 7.5- רכוש החברה בשווי כולל המוערך בכ

בית המשפט העליון קבל בחלקו ערעור של חברת עורכי דין להעביר לרשותם שכר טרחה בגין ייצוג משפטי מכספים שנתפסו בהליך פלילי. נקבע כי קיימת לזכותם של עורכי הדין זיקה משמעותית לכספים המגיעים להם לפי הסכם שכר הטרחה. יש להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, כדי שיורה על שחרור חלק מהכספים התפוסים, באופן שיאפשר תשלום חלק משכרם. הסוגיה אשר במוקד הערעור שלפנינו, היא אם זכותם של עורכי דין לשכר טרחה גוברת על האינטרס הציבורי שבתפיסת כספי נאשם בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, לשם חילוט הכספים, היה ויורשע בתום ההליך הפלילי המתנהל נגדו. הערעור מופנה כלפי החלטת בית המשפט , לדחות את 20546-02-19 המחוזי בצ"א בקשת המערערים להעביר לרשותם שכר השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

2021 יולי 538 ידע למידע 25

לפקודת הסמים המסוכנים, אין להורות על תפיסת חלקם בכספים. המדינה טענה מנגד כי יש לדחות את הערעור, וסמכה את ידיה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בין היתר נטען כי המערערים מחזיקים בזכות אובליגטורית בלבד כלפי החברה, הנובעת מהסכם שכר הטרחה שנכרת בין עו"ד ויינברג לחברה, וכי הם אינם מחזיקים בזכות קניינית או מעין קניינית בזיקה לנכס מסוים. נטען כי (א) לחוק איסור הלבנת הון מסמיך 21 סעיף את בית המשפט לחלט רכוש בשווי העבירה כולה – ולא בשווי התועלת שהופקה ממנה בלבד – וממילא אין ממש בטענות המערערים בעניין זה. בית המשפט פסק: כב' השופט י' אלרון פסק כי במוקד הערעור דנא, סוגיות אשר עניינן בהיקף הסמכות להורות על תפיסת רכושו של מי שהוגש נגדו כתב אישום המייחס לו לחוק איסור 4- ו 3 עבירות לפי סעיפים 21 הלבנת הון. סמכות זו קבועה בסעיפים לחוק איסור הלבנת הון, המחילים 23- ו לגבי חילוט לפי חוק זה הוראות שונות הקבועות בפקודת הסמים המסוכנים ו לפקודת 36 – ובהן את הוראות סעיף הסמים המסוכנים. שילוב סעיפים אלו יחד מורה כי משהוגש נגד אדם כתב אישום בגין ביצוע עבירות אלו, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לתת צווים אשר יבטיחו את מימוש החילוט. נקודת המוצא לדיון בהיקף הסמכות להורות על תפיסת רכושו של נאשם

מיליון ש"ח, עד להכרעה בהליך הפלילי. בהמשך, הוגשה בקשה משלימה לסעד זמני "למניעת פעולות" בכספים שנפסקו לזכות החברה במסגרת תביעתה האזרחית נגד רכבת ישראל. מטעם עו"ד ויינברג נשלח מכתב לרכבת ישראל בדרישה לתשלום הכספים שנפסקו לטובת החברה, אולם רכבת ישראל סירבה לדרישת התשלום והפנתה לסעד הזמני שניתן בהחלטת בית המשפט המחוזי. על רקע זה הגישו המערערים לבית המשפט ש"ח 2,463,494 " המחוזי בקשה ל"שחרור מתוך הכספים שנפסקו לטובת החברה. זאת, לטענתם, על פי "הסכם שכר טרחה" בין החברה לבין עו"ד 2009 שנכרת בשנת ד"ר משה ויינברג בשם משרד עורכי דין אשר בראשו הוא עומד, וגבדרו הוסכם ממה שיתקבל 20%" כי החברה תשלם לו ש"ח". בית 150,000- בפועל ולא פחות מ המשפט המחוזי דחה את בקשת המערערים וקבע כי המערערים מחזיקים בזכות חוזית בלבד כלפי החברה – ולא בזכות קניינית או מעין קניינית כפי שנטען על ידם; וכי אין בזכות זו כדי לגבור על מעמד המדינה לעניין חילוט הכספים ותפיסתם לשם כך. המערערים טענו כי יש להורות על העברת הכספים המגיעים להם לגישתם כשכר טרחה מתוך הסכום שנפסק שעל רכבת ישראל לשלם לחברה. בין היתר נטען כי זכות המערערים בכספי החברה מהווה "זכות קניינית", "מעין קניינית", או לכל הפחות יש בה משום "זיקה משמעותית" לכספי הזכייה של החברה בתביעתה ו 36 נגד רכבת ישראל – ועל כן לפי סעיף

מס הכנסה פסקי דין

26 2021 יולי 538 ידע למידע

כתוצאה מביצוע העבירות לבין תכליות החילוט, ובכלל זה הרתעת העבריין. הסוג השני, עניינו ב"שיקולים פרטניים הנוגעים לנאשם עצמו ולהליך שננקט בעניינו" אשר עשויים אף הם להוות נימוקים מיוחדים להימנעות מחילוט הרכוש האמור במלואו. לענייננו יודגש כי צד שלישי, אשר אינו הנידון שהורשע בעבירת הלבנת הון, יוכל לטעון לנימוקים מיוחדים שבגינם אין לחלט את הרכוש רק אם עלה בידו להראות כי הוא מחזיק ב"זכות מוכרעת", זכות קניינית או זכות מעין קניינית ברכוש. ואולם, אף במקרים אלו, אין בפגיעה הנגרמת לו כתוצאה מהחילוט כשלעצמה כדי להוות נימוק מיוחד כאמור. הסייג ג(א) 36 השני הנוגע לענייננו, קבוע בסעיף לפקודת הסמים המסוכנים, אשר חל לגבי חילוט רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון לחוק זה. סייג זה עוסק 23 מכוח סעיף במקרים שבהם צד שלישי מחזיק בזכות קניינית או מעין קניינית ברכוש, להבדיל מנושים בעלי זכות אובליגטורית כלפי הנידון. במקרים אלו, יימנע בית המשפט מחילוט הרכוש אם צד שלישי רכש את זכותו ברכוש שלגביו התבקש החילוט בתמורה ובתום לב; ולעניין תחולת הסעיף על חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון – בלי שיכול היה לדעת על ביצוע העבירה שבגינה התבקש החילוט. יוצא אפוא כי תנאי סף לטענה של צד שלישי שלפיה אין לחלט או להורות על צו זמני ביחס לנכס של נידון או נאשם לפי חוק איסור הלבנת הון לפי הסייגים שלעיל, הוא כי עלה בידי אותו צד שלישי להראות

בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון היא בהוראות הקבועות בו בעניין חילוט רכושו של נידון שהורשע בעבירות אלו. הסמכות להורות על חילוט רכושו של מי שהורשע בביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת (א) לחוק. בהתאם 21 הון קבועה בסעיף להוראות הסעיף, הכלל הוא כי משהורשע לחוק איסור 4- ו 3 אדם בעבירה לפי סעיפים הבנת הון, יורה בית המשפט על חילוט רכושו בשווי הרכוש "שנעברה בו העבירה" או "שהושג, במישרין או בעקיפין כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או (א) לחוק איסור 21 שיועד לכך" (סעיף הלבנת הון). כפי שנקבע לא אחת, בקביעת שווי הרכוש שנעברה בו העבירה ושאותו יש לחלט, אין להפחית הוצאות שנשא בהן הנאשם – אם הן למטרות לגיטימיות ואם לאו. זאת ועוד, הסדר החילוט בחוק איסור הלבנת הון אינו חל על הרכוש שנעברה בו העבירה בלבד, אלא על כל נכסי הנאשם, עד לשווי הרכוש שנעברה בו העבירה. לכלל זה בדבר חילוט רכושו של נידון שהורשע בעבירות הלבנת הון, ישנם כמה סייגים, אשר שניים מהם נוגעים לענייננו: הסייג הראשון (א) לחוק 21 הנוגע לענייננו קבוע בסעיף איסור הלבנת הון ומקנה לבית המשפט סמכות שבשיקול דעת להימנע מחילוט הרכוש מ"נימוקים מיוחדים" שיפורטו. אף שנקבע כי יש לפרש סייג זה בצמצום, הפסיקה הכירה עד כה בשני סוגי שיקולים מרכזיים אשר בגינם יהיה מקום להימנע מחילוט הרכוש. האחד, עניינו באיזון שבין הקטנת הפגיעה החברתית שנגרמה

מס הכנסה פסקי דין

2021 יולי 538 ידע למידע 27

הזכייה בתביעת החברה לידיהם – הרי הם אינם מחזיקים בזכות קניינית, מעין קניינית, או בזכות מוכרעת בכספים, וממילא סייגים אלו אינם חלים בעניינם. בית משפט זה עמד לא אחת על ההבחנה שבין זכות אובליגטורית, הנובעת מחיוב אישי, לבין זכות קניינית, החלה כלפי כולי עלמא. במקרה דנן, המערערים אינם מצביעים על נכס כלשהו המצוי בידיהם, כי אם על התחייבות מצד החברה לשלם למשרדו של עו"ד וינברג שיעור מוסכם מתוך הסכום שיתקבל במסגרת ההליך המשפטי שניהלה נגד רכבת ישראל. אין מדובר בזכות קניינית או בזכות מעין קניינית החלה כלפי כולי עלמא, אלא ב"חיוב אישי" של החברה בלבד כלפי משרדו של עו"ד וינברג. טענת המערערים שלפיה הם מחזיקים בזכות עיכבון ביחס לכספי הזכייה בתביעה אף היא אינה מסייעת להם. זאת ולו מהטעם שזכות העיכוב של עורך דין מאפשרת לו "לעכב תחת ידו כספי הלקוח שהגיעו לידו בהסכמת הלקוח". בענייננו, הכספים כלל לא הגיעו לידי המערערים, וממילא לא קמה להם זכות עיכבון ביחס אליהם. יתרה מכך, פסק דינו של בית משפט זה בתביעת החברה נגד רכבת ישראל אינו עוסק כלל בזכויות המערערים בכספי התביעה, וממילא אין בו כדי ללמד על זכות מוכרעת של המערערים בכספים אלו. עם זאת, אף שלא עלה בידי המערערים לבסס זיקה מספקת לכספי התביעה בעוצמה המצדיקה את החלת הסייגים שנדונו לעיל, הרי אין מחלוקת כי

כי הוא מחזיק בזכות קניינית, בזכות מעין קניינית או בזכות מוכרעת בנכס. אולם, אף אם לצד השלישי זיקה פחותה לנכס, לעיתים עשוי הדבר להשליך על אופי הצו הזמני שיינתן. זאת, אם אין מחלוקת באשר לקיומה ולהיקפה של הזיקה לנכס, וניתן להבטיח את האפשרות לחלט את הרכוש בתום ההליך הפלילי באמצעות סעד זמני פוגעני פחות מתפיסתו – כגון הפקדת ערבות. מן הכלל אל הפרט נקבע כי תנאי סף אלו חלים גם במקרה שבו עורך דין טוען כי נאשם או נידון חייב לו כספים בגין שירותים משפטיים שהעניק לו בעניין משפטי שאינו נוגע להליך הפלילי בעניינו – כבמקרה דנן. זאת, מאחר שאין טעם להבחין בין חובותיו של נאשם או נידון כלפי עורך דינו לבין חובותיו כלפי נושים אחרים לעניין חילוט הכספים. במקרים שבהם עורך הדין אינו מצביע על זיקה משמעותית לכספים, כפי שהוסבר לעיל, הרי אין בטענתו לזכות בהם כדי לגבור על האינטרס הציבורי שבתפיסתו או חילוטו. ראשית נקבע כי אין ממש בטענת המערערים שלפיה כלל לא היה מקום להורות על תפיסת כספי הזכייה בתביעה נגד רכבת ישראל וכי לא נפל פגם בהחלטה להורות על סעד זמני בנוגע לכספים שבהם זכתה החברה בתביעתה נגד רכבת ישראל, אשר אף ניתנה כאמור בהסכמת החברה ובעליה. באשר לסייגים העשויים להצדיק את העברת חלקם הנטען של המערערים בכספי

מס הכנסה פסקי דין

28 2021 יולי 538 ידע למידע

כב' השופט ע' גרוסקופף, אשר הצטרף לדעת כב' השופט י' אלרון, הוסיף כי אין להתעלם מכך שהתכלית ההרתעתית, העומדת ביסוד הדברים, מופנית כלפי העבריין, ולא כלפי צדדים שלישיים תמי הלב. לאור זאת, חשוב לאזן בין האינטרס הציבורי העומד ביסוד אמצעי החילוט לפי חוק הלבנת הון – פגיעה בתמריצים הכלכליים של עבריינים לביצוע עבירות לפי חוק זה ווידוא כי "לא יצא החוטא נשכר", לבין הפגיעה באינטרסים הלגיטימיים של אותם צדדים שלישיים, ובמקרים מתאימים, לאפשר צמצום היקפו של הסעד הזמני שניתן. נוסף על כך, נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה שבו עסקינן מצדיקות הגעה לתוצאת ביניים, שבמסגרתה ישולם למערערים מתוך הכספים חלק משכרם כבר בשלב הנוכחי, וזאת גם במחיר של צמצום מסוים של סעד התפיסה. שירותיהם של המערערים, שעל חוקיותם וחשיבותם אין חולק, תרמו תרומה שבלעדיה אין להיווצרות הזכות לכספים בידי ביבי כבישים; המערערים פעלו בתום לב, ואין כל טענה למעורבות שלהם בפעילות העבריינית המיוחסת לביבי כבישים; אלמלא סעד התפיסה, ניתן להניח כי המערערים היו נפרעים זה מכבר את שכר טרחתם מתוך הכספים, ונוסף על כך קשה לחזות מתי יסתיים ההליך הפלילי.

קיימת לזכותם זיקה משמעותית לכספים המגיעים להם כשכר טרחה, ואין מחלוקת בין החברה לבין המערערים כי היה עליה מהסכום 20% לשלם שכר טרחה בגובה שהיה מתקבל לידיה. על כן, דומה כי יש לראות בכספים שהועברו לקרן החילוט כספים אשר שולמו לחברה על ידי רכבת ישראל; ומכספים אלו יש לגזור את שכר הטרחה המגיע למערערים בהתאם להסכם שכרתו עם החברה. יש בכך כדי לבסס זיקה משמעותית בין המערערים מכספי התביעה אשר 20% לבין שיעור של כבר הועברו לקרן החילוט, בניכוי הכספים שכבר הועברו כמקדמות עבור שכר טרחה. יש בזיקה זו כדי להשליך על טיבו ואופיו של הצו הזמני שיש להעניק ביחס לכספים אלו, באופן שיביא לפגיעה פחותה במערערים – אשר אין חולק כי בינם לבין הפעילות הבלתי חוקית המיוחסת לחברה ולבעליה אין דבר וחצי דבר, באופן המלמד על תום ליבם. נפסק כי בנסיבות אלו, ומשהחלופות לתפיסת הכספים האמורים טרם נבחנו, אין מנוס מהחזרת התיק לבית המשפט המחוזי, כדי שיורה על שחרור חלק מהכספים התפוסים לטובת המערערים, באופן שיאפשר תשלום חלק משכרם, כפי שיקבע על ידו, וכפוף להצגת חלופות הולמות להנחת דעתו להבטחת האפשרות לחילוט הכספים בעתיד. אשר על כן, הערעור התקבל בחלקו, במובן זה שהתיק יוחזר לבית המשפט המחוזי לבחינת חלופות פוגעניות פחות לתפיסת הכספים.

סוף דבר הערעור התקבל בחלקו.

מס הכנסה פסקי דין

2021 יולי 538 ידע למידע 29

התקבל בחלקו ערעורו של יהלומן על שומת מס ש"ח 350,000 הכנסה שהוצאה לו - יופחת לו סך של שנזקפו כהכנסה ממחילת חוב – פס"ד בבחנוב עו"ד שלי גולדמן

61908-01-19 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב-יפו בבית המשפט: כב' השופטת ירדנה סרוסי לפני: בבחנוב המערער: פקיד שומה גוש דן המשיב: 28.4.2021 : ניתן ביום

המערער הוא יהלומן העוסק כעצמאי במסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים . בשומת 1992 ברמת-גן, וזאת החל משנת מס ההכנסה, ייחס המשיב (להלן: "פקיד השומה") למערער תוספת הכנסה עסקית בהתבסס על ארבעה מקורות: (א) הכנסה ממחילת חוב בגין חוב לספקי חו"ל; (ב) הכנסה ממחילת חוב בגין חוב ללקוחות חו"ל; (ג) תיאום הוצאות מימון שנדרשו כהוצאה; (ד) תיאום הוצאות נסיעה לחו"ל שנדרשו כהוצאה. המערער לא טען שלא היה תושב ישראל , שהן שנות המס 2014-2013 בשנים שבמחלוקת בערעור. המערער טוען כי לא 2008- , היה תושב ישראל בשנים קודמות , כך, שלטענתו, עם חזרתו ארצה 2004 קיבל מעמד של "תושב חוזר 2009 בשנת ותיק", הזכאי לפטור ממס בגין הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל וזאת למשך תקופה

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגיש יהלומן על שומת מס שהוצאה . היהלומן טען כי עם 2014-2013 לשנים קיבל מעמד של 2009 חזרתו ארצה בשנת "תושב חוזר ותיק", הזכאי לפטור ממס בגין הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל וזאת למשך תקופה של עשר שנים ובכללן שנות המס שבערעור. נקבע כי אין לראות ביהלומן "תושב חוזר ותיק" החל משנת ואילך, ומשכך אין מקום לפטור 2009 ממס את הכנסותיו בשנות המס שבערעור ). עם זאת כי מהחוב התלוי 2014-2013( ועומד, שנזקף לו כהכנסה ממחילת חוב, יש להפחית את החוב לספק מהונג-קונג. השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים עסקינן בערעור על שומת מס הכנסה .2014-2013 שהוצאה למערער לשנים

מס הכנסה פסקי דין

30 2021 יולי 538 ידע למידע

עוד נקבע כי המערער לא הוכיח כי היה לו מרכז חיים ברוסיה, ולא הוכיח כי לא היה לו מרכז חיים בישראל, נתון קריטי שבלעדיו לא ניתן לבסס מעמד של תושב חוזר ותיק. כזכור, אף אם היה למערער מרכז חיים ברוסיה, הרי כל עוד נותר לו מרכז חיים מקביל בישראל, מסקנה המתיישבת עם חומר הראיות, וכל עוד לא נותק החוט המקשר בינו ובין ישראל, לא ניתן בשום אופן לראות בו תושב חוזר ותיק (ראו הגדרת "תושב חוזר ותיק": "יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך..."). בסיכומו של דבר, לא עלה בידי המערער לסתור את החזקה המספרית ולא עלה בידו לסתור את 2004 ביחס לשנת האינדיקציות המלמדות על קיומו של מרכז . מכאן 2008-2005 חיים בישראל בשנים המסקנה כי המערער נותר תושב ישראל וממילא לא ניתן לראות 2008-2004 בשנים בו תושב חוזר ותיק הזכאי להטבות מס .2014-2013 כלשהן בשנות המס (א) לפקודה 14 נוסף על האמור נקבע כי סעיף קובע, בין היתר, כי תושב חוזר ותיק יהיה פטור ממס רק על הכנסותיו "שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל". לפיכך, כדי שההכנסות ממחילות החוב יחסו תחת הפטור, על המערער להוכיח כי הן הופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. בנסיבות שבהן ההכנסה ממחילת החוב מקורה בחוב שנובע מהוצאה שניכויה הותר בבירור - הכנסתו החייבת של הנישום

של עשר שנים ובכללן שנות המס שבערעור (המערער מסתמך על הגדרת "תושב חוזר ותיק" לפי הוראת השעה, במסגרת תיקון לפקודת מס הכנסה, וראו פירוט 168 ' מס בהמשך). פקיד השומה טען כי המערער לא הצליח לבסס את טענתו על כי לא היה תושב , ובכל מקרה 2008-2004 ישראל בשנים לא יהיה בכך לסייע לו שעה שהכנסותיו הופקו 2014-2013 ממחילת חוב בשנים בישראל. בית המשפט פסק: כב' השופטת י' סרוסי פסקה כי לא ניתן לומר כי למערער לא היה מרכז חיים . כפועל יוצא, 2008-2004 בישראל בשנים לא ניתן לראותו כמי שחדל להיות "תושב ישראל", או כמי שהיה ל"תושב חוץ", כהגדרת מונחים אלו בפקודת מס הכנסה, בשנים אלו. מאחר שלא ניתן לומר כי ניתק המערער את 2008-2004 בשנים מכלול קשריו האישים והעסקיים עם ישראל, באופן שניתן לראותו כמי שחדל להיות "תושב ישראל" בשנים אלו כהגדרת המונח בפקודת מס הכנסה, התוצאה היא שהמערער אינו יכול להיחשב "תושב חוזר ואילך, שכן לא ניתן 2009 ותיק" החל משנת לומר כי בשנה זו "שב והיה לתושב ישראל" לאחר שחדל להיות תושב ישראל (או היה לתושב חוץ) בשנים האמורות. מאחר שאין לראות במערער "תושב חוזר ותיק" החל ואילך, אין מקום לפטור ממס 2009 משנת 2014-( את הכנסותיו בשנות המס שבערעור .)2013

Made with FlippingBook flipbook maker