ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

536

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 536 ׀ גיליון 2021 מאי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם ויתור על שכר דירה - מזכה ככלל במענק הקורונה 2020 התייחסות רשות המסים למענקי קורונה שהתקבלו בשנת 2021 וחויבו בהחזרתם בשנת המס ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות ויחידים וחברות 2020 לשנת המס נפתחה האפשרות להגשת דוח שנתי במס הכנסה באינטרנט באופן מקוון מלא

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

536 ' מס 2021 מאי

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בשבועות האחרונים מדווחים כלי התקשורת מדי יום ביומו על ניסיונותיהם הנואשים של מעסיקים בתחומים שונים לגייס עובדים חדשים או להחזיר את עובדיהם הוותיקים לעבודה. העובדים מצדם אינם ממהרים לחזור, גם בתנאים המשופרים שמציעים להם המעסיקים. בחוק תכנית הסיוע הכלכלי נקבע כי עם ירידת שיעור האבטלה ירד גובה דמי האבטלה. ואולם, אף על פי 10%- מתחת ל , מינה 10%- שלאחרונה פורסם כי שיעור אבטלה ירד מתחת ל משרד העבודה והרווחה ועדה לבחינת המשך תשלום דמי האבטלה. הוועדה ממליצה להאריך את תקופת הזכאות .10%- ל 7.5% אם שיעור האבטלה יהיה בין 50%- לאבטלה ב יישום ההמלצה יאריך את תקופת הזכאות לאבטלה בחודש עד שלוש החודשים (בהתאם לגיל ומספר התלויים). כמו כן ממליצה הוועדה לשלם מענק חזרה לעבודה למי שיעבוד בשכר נמוך מזה שקיבל לפני משבר הקורונה, וזאת עד ירידת שיעור .7.5%- אבטלה מתחת ל עוד המליצה הוועדה להמשיך לשלם דמי אבטלה למי שלומד בקורסים להכשרה מקצועית למשך כל תקופת הלימודים, לשלול את הזכאות לאבטלה למי שמסרב לחזור מחל"ת, ולהגביל את הזכאות לדמי אבטלה למי שיצא לחל"ת בעתיד. מגוון הבעיות הקשור בדמי האבטלה הוא רחב וברור שלא כל העובדים הם פרזיטים המסרבים לחזור מחל"ת ומוכנים לעבוד רק ב"שחור" כדי להוסיף ולקבל את דמי האבטלה. ואולם יישום רוב המלצות הוועדה מהווה תמריץ שלילי לשיבתם של עובדים לשוק העבודה ומרחיק עוד יותר את היום שבו יחזור המשק לפעילות שדומה לזו שלפני הקורונה; ועוד לא דיברנו על המגמה הגוברת של פעילות לא מדווחת שזיהתה רשות המסים ומתבטאת בהעלמות מס ובאי תשלום מס - הבאים על חשבוננו.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 מאי 536 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד ורו"ח אריה רמי עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן שלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרשגורן שגיא רו"ח דהרי בועז עו"ד רו"ח דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה עו"ד ורו"ח זריהן מאיר עו"ד, רו"ח חונוביץ' ניר

רו"ח (משפטן) חיבה ישי חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) חייבטוב גרצן עו"ד טיקוצקי ירון טסלר נדב רו"ח, עו"ד יזרעאלי אלי רו"ח יפעת בועז רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי רו"ח רו"ח כהן אברהם עו"ד כהן קובי עו"ד כרמי לוברטובסקי מאיה עו"ד לבני דנה

עו"ד, רו"ח לובודה שגיא עו"ד (רו"ח) לוי אופיר עו"ד מרציאנו קרן עו"ד ורו"ח פיג'ו שלמה עו"ד רו"ח פרידמן אבי עו"ד, רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קוך אורית מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רון שגיב רו"ח שמש רוזט עו"ד רו"ח שער שניר עו"ד רו"ח שרייטר רוני עו"ד רו"ח שרים הדס

משתתפים:

עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 מאי 536 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין

מס הכנסה

12

נדב טסלר מה ההבדל בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת? ויתור על שכר דירה - מזכה ככלל במענק הקורונה

16

עו"ד ורו"ח רמי אריה

19

רו"ח בועז יפעת תקנות ניהול ספרים מספקות הגנה לעברייני מס הערעור על היטל עובדים זרים נדחה - אך הקנסות ומחצית הריבית בוטלו עו"ד ורו"ח רמי אריה הזכות היא גם החובה של פקיד השומה לבטל קנסות אי ניכוי עו"ד ורו"ח רמי אריה וקנסות אחרים נדחתה תביעת נישומים להשבה של תשלומים שחויבו בהם בגין שימוש במערכת שע"ם: מתקיים השתק פלוגתא – ' רואי חשבון עו"ד שוש גבע פס"ד ארז וידל חן קורן ושות סולקה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה ביישום תקנות הסיוע לבעלי עסקים שנפגעו מהקורונה: אין מדובר בתביעת השבה עו"ד שלי גולדמן פס"ד משה אהרוני של מס שנגבה שלא כדין - הגשת עתירה לבג"ץ ע"י התאחדות המלונות כנגד רשות המסים התאחדות המלונות בישראל ואח' Airbnb פס"ד בעקבות הסדר טיעון: החברות מקבוצת ענבל אור ישלמו עו"ד שוש גבע פס"ד ענבל אור קנס סמלי בלבד - ערעור אלמנת הנישום סולק על הסף: השגה על שומת מס עו"ד שוש גבע פס"ד מרה ויסמן ימים - 30 תוגש תוך התקבלה בחלקה תביעתה של מנהלת חשבונות שנכסיה עוקלו על ידי רשות המיסים: יבוטל העיקול שהוטל על רכבה -

21

23

25

30

34

35

39

44

עו"ד שלי גולדמן פס"ד אולגה מלוייב

תוכן עניינים

6 2021 מאי 536 ידע למידע

החלטה בעניין שווי מוניטין במסגרת ערעורים על שומות מס, תסווג כ"החלטה אחרת" שתחייב הגשת בקשת רשות ערעור -

47

פס"ד אף.סי. (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית בע"מ

מיסוי מקרקעין אי דיווח למיסוי מקרקעין - אינו שולל את תוקף העסקה עו"ד ורו"ח רמי אריה לחוק מיסוי מקרקעין מקנה למנהל סמכות 107 העליון: סעיף עו"ד שוש גבע - פס"ד רייך להאריך כל מועד שנקבע בחוק נדחה ערעור נישום: ההליכים הפליליים אינם מבטלים חיוב בכפל מס מס ערך מוסף נדחה ערעור של חברה בנייה: ניכתה מס תשומות בגין חשבוניות עו"ד שוש גבע - פס"ד אסיל עאמר שהוצאו שלא כדין נדחתה על הסף בקשה לאישור תובענה יצוגית נגד רשות המסים בגין - פס"ד אנטי טפיו השבת כספי מיסים ששולמו בגין יבוא יאכטה ימי מאסר בגין אי הגשת דוחות 90 בית משפט השלום גזר עו"ד שוש גבע - פס"ד מוראד ערמין ביטוח לאומי פגיעה בעבודה לבעל שליטה, לפי שכר המינימום, בהעדר ראיות לשכר רו"ח אורנה צח-גלרט, חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה שאלות ותשובות מס הכנסה - האם תוגדר כ"חברת ארנק" 2016 הכנסת חברה משנת עו"ד רו"ח רוני שרייטר לאור פס"ד קרן ת"א לפיתוח? 2020 התייחסות רשות המסים למענקי קורונה שהתקבלו בשנת 2020- - כאשר הוגש דוח שנתי ל 2021 וחויבו בהחזרתם בשנת המס - פס"ד סופרי מרכז הבניה ואח' תקופתיים לרשויות מע"מ

51

53

58

62

67

71

77

80

81

רשות המסים 2020 וכאשר טרם הוגש דוח לשנת המס

תוכן עניינים

2021 מאי 536 ידע למידע 7

סוגיית התיישנות להמצאת ראיות לפי דרישת פקיד שומה להוכחת יתרת זכות שיש לבעל מניות מול חברתו

82

עו"ד קובי כהן

דיווח לרשות המיסים בעסקאות בין-לאומיות עו"ד (רו"ח) אופיר לוי לעניין מחירי השוק המקובלים

84

86

עו"ד (רו"ח) גרצן חייבטוב העברת נכס לשותפים

סיווג הכנסה מ"נכס לא מוחשי המשמש לשיווק" על פי הגדרת הכנסה טכנולוגית מועדפת בתקנות לעידוד השקעות הון

87

רו"ח יוסי ירון

סוגיית זכות מיסוי ראשונית למדינת ישראל או לארצות הברית לחברה שהתאגדה בישראל ומנוהלת על ידי תושב חוץ

88

עו"ד רו"ח אבי פרידמן

חובת הדיווח לרשויות המס החלה על עו"ד המחזיק בנאמנות עבור נכסי לקוחותיו TRUST מסוג

92

עו"ד, רו"ח שגיא לובודה ועו"ד דנה לבני

החזר מס ששולם ביתר בשנה שיש בה פסילת ספרים

95

עו"ד משה גבע

סיווג הכנסה בישראל ממחילת הלוואה בחו"ל לתושב ישראל ששילם בגינה מס זר

96

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

150 רווח הון, קיזוז הפסדים מועברים בפירוק, הגשת טופס שהוחלט להשקיפה בישראל LLC והסדרי מס נוספים לגבי חברת

99

עו"ד, רו"ח יועד פרנקל

ניכוי מס רווח הון מכספים עודפים שהופקדו לקרן השתלמות נזילה בידי עמית עצמאי

103

רו"ח רוזט שמש

מועד דיווח על רווח הון שתמורתו בעסקה תהיה במועד עתידי עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' 19/2018 לפי הוראות חוזר מ"ה

104

תוכן עניינים

8 2021 מאי 536 ידע למידע

מיסוי רווח הון ישראל שנובע לתושב ישראל ממכירת דירה באורוגוואי

105

רו"ח אברהם כהן

שיעור המס על עזבון שהוא זכויות יוצרים בנאמנות עו"ד רו"ח הדס שרים הכנסה מהפרשי שער תיחשב להכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים

106

107

עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס התנאים להעברת מניות בפטור ממס על פי א לפקודה 104 סעיף רו"ח יוסי ישועה משיכת יתרת חובה בעל מניות – האם כדיווידנד? עו"ד ורו"ח מאיר זריהן מכירת תיק לקוחות בידי סוכן ביטוח שירש את התיק מאביו – האם מכירת מוניטין רו"ח, עו"ד אלי יזרעאלי חובת הדיווח על נאמנות שמחזיקה נכסים בנאמנות עבור לקוחות של עורכי דין

108

109

110

111

עו"ד ירון טיקוצקי הזכות לתשלום פנסיה תקציבית מחברה לבעל השליטה בה

112

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום ניכוי מס במקור בחלוקת דיווידנד בידי חברה אמריקאית לחברת האם הישראלית

113

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו מועד רישום ודיווח הוצאה בגין דמי שימוש חריג על שטח המושכר לתעשייה

115

רו"ח בועז דהרי היקף ניהול פנקסים לחקלאים בעלי מטעים נקבע על פי תוספת י"ב להוראות על פי מספר דונמים ולא על פי המחזור העסקי יועץ מס מיכאל גל דחיית מועד להגשת בקשה להכרה כחברה משפחתית עקב הקורונה

116

117

עו"ד משה גבע

תוכן עניינים

2021 מאי 536 ידע למידע 9

הטבת מס לחברה העוסקת בפיתוח תוכנה

118

רו"ח יוסי ירון

מיסוי מקרקעין עיכוב הליכי גבייה במיסוי מקרקעין בתקופה שבה המנהל דן בבקשה לביטול קנסות

119

עו"ד אורית קוך

לחוק מיסוי מקרקעין 50 התנאים לקבלת אישור מפקיד שומה לפי סעיף במכירת זכות במקרקעין

120

עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה

מס שבח במכירת דירה שנמצאת באזור התחדשות עירונית

121

עו"ד שגיב רון

מס רכישה במכירת משק חקלאי במושב שנתקבל בירושה

122

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי

אופן הגשת ערעור לביטול קנסות שהוצאו בידי מנהל מיסוי מקרקעין

123

עו"ד רו"ח שניר שער

מיסוי מכירת מקרקעין בחברת בית

124

עו"ד ורו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן

מס ערך מוסף השוואת מחזורים דו-חודשית לעוסק פטור לשם חישוב ירידה במחזור לצורך בדיקת זכאות למענקי קורונה

125

רו"ח שלמה הררי

היבטי מע"מ ברכישת קרקע לבנייה להשכרה בידי בעל שליטה שאינו עוסק במקרקעין עם חברתו

126

עו"ד קרן מרציאנו

תוכן עניינים

10 2021 מאי 536 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות 2020 ויחידים וחברות לשנת המס

128

רשות המסים בישראל

)0126 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס )0856 ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס רשות המסים בישראל - הארכת מועד הגשה 2020 לשנת המס נפתחה האפשרות להגשת דוח שנתי במס הכנסה רשות המסים בישראל באינטרנט באופן מקוון מלא דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה רשות המסים בישראל 2020 ליחידים וחברות לשנת המס

187

192

193

לידיעת מגישי השגות על החלטות בבקשות למענק השתתפות

193

רשות המסים בישראל בהוצאות קבועות

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים

194

רשות המסים בישראל 2020 של יחידים לשנת המס

החל מהיום: מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה , יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה 2021 ("מענק סוציאלי") לשנת רשות המסים בישראל 2019 או 2018 יותר בשנים הודעה בדבר הסכם פשרה שהוגש לאישור בית המשפט 2006- לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")

195

196

רשות המסים בישראל

ועדת ערר לקבילות פנקסים

199

רשות המסים בישראל

תוכן עניינים

2021 מאי 536 ידע למידע 11

מדדים ושערי מט"ח

203

2021 מדדים לחודש מארס

204

2021 שערים יציגים לחודש אפריל

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2021 מאי 536 ידע למידע

מס הכנסה

מה ההבדל בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת? נדב טסלר

לצורך קבלת הקצבה נרצה לייצר קצבה מוכרת גבוהה ככל האפשר.

במועד הפרישה ישנם שלושה סוגים של קצבאות : קצבה מזכה, קצבה מוכרת וקצבה אחרת. במאמר זה נתייחס להבדל בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת. , היא קצבה הקצבה המזכה הראשונה, שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). את הקצבה והחל מגיל 60 המזכה ניתן לקבל החל מגיל לגברים) ניתן לנצל 67 – לנשים ו 62( פרישה עליה את הטבות המס על הקצבה המזכה. , הקצבה המוכרת הקצבה השנייה היא קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים). גם את הקצבה המוכרת וכבר במועד זה 60 ניתן לקבל החל מגיל היא תהייה פטורה ממס. כבר מהפתיחה ניתן לראות כי הקצבה המזכה תהייה חייבת במס ואילו הקצבה .60 המוכרת תהייה פטורה ממס ועוד מגיל

חייבת במס פטורה ממס

קצבה מזכה קצבה מוכרת

כדי לזכור את ההבדל בין הקצבאות אפשר לזכור כי – קצבה מזכה, מזכה בהטבות מס ולכן היא תהייה חייבת במס במשיכה. איך נייצר קצבה מוכרת? המשותף לכל המקורות ליצירת קצבה מוכרת הוא שמדובר בתשלומים פטורים, בכספים שהעובד לא קיבל עליהן הטבת מס במועד ההפקדה (או שאפילו נוצרה לו זקיפת הכנסה). ישנן 2012 החל משנת קצבה מוכרת – קצבת זקנה הפטורה ממס, מקורות אלו מפורטים גם בפקודת מס הכנסה. דרכים לייצר 7

● 2.5 – מ 7.5% הפקדת מעסיק העולה ) ₪ 26,378( השכר הממוצע במשק

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2021 מאי 536 ידע למידע 13

● מהשכר 7% הפקדות עובד העולות על ₪ 10,551 הממוצע במשק ● הפקדות מעסיק לרכיב הפיצויים ₪ 34,900 העולות על ● הפקדות במעמד עצמאי שעולות על 34,452( התקרה המזכה בהטבות מס 190 ) – תיקון ₪

קצבה מזכה – קצבת זקנה החייבת במס הקצבה המזכה היא הקצבה הנפוצה יותר והיא הרובד הראשון של קצבת הזקנה. החל לגברים ניתן 67 - לנשים ו 62 , מגיל פרישה לנצל את הפטור ממס על הקצבה המזכה. הפטור המירבי שניתן לקבל על 2021 בשנת ש"ח. 4,399 הקצבה הוא הפטור הנ"ל לא מותנה בגובה קצבת 8,000 הזקנה. כלומר פורש עם קצבה של ש"ח יקבלו 5,000 ש"ח ופורש עם קצבה של את אותו הפטור. אמנם הפטור לא מותנה בגובה קצבת הזקנה, אך חלקו מותנה במשיכה של שנות העבודה 32 פיצויים פטורים לאורך שקדמו לפרישה. ● מתקרת 35% פטור בשיעור של הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליך להימנע ממשיכת מענקי 32 פיצויים פטורים ממס במהלך , שקדמו לפרישה שנות העבודה ולמועד קבלת הקצבה. שנות עבודתו 32 כלומר עובד שלאורך שקדמו לפרישה משך כספי פיצויים פטורים יראה בפרישה פטור קטן יותר.

● כספי מוטב שעברו לחשבון חדש

● כספי פיצויים שעברו לחשבון חדש

● הפקדות לקופת גמל להשקעה

ככל שהשכר שלכם גבוה יותר חשוב שתמשיכו לקרוא שלושת המקורות הראשונים מתייחסים לעובד השכיר, מגובה התקרות ניתן לראות כי ככל ששכר העובד גבוה יותר כך הוא צפוי לצבור קצבה מוכרת גבוהה יותר עד הפרישה. בחודש הוא ₪ 40,000 ומרוויח 30 בני בן ₪ 8,300 והמעסיק מפקידים בכל חודש לחיסכון הפנסיוני. תייצר 60 הפקדה משכר כזה עד לגיל 1.5 חיסכון (המסווג כקצבה מוכרת) בגובה מיליון ש"ח חיסכון שיקנה קצבה מוכרת .60 מגיל ₪ 6,500 בגובה דוגמה:

לדוגמה:

רונן פרש מעבודתו ומשך פיצויים פטורים .₪ אלף 200 בגובה

כל הקצבה הזאת תהייה פטורה ממס!

בכמה יפגע הפטור על הקצבה?

יש לזכור כי את הקצבה המוכרת לא ניתן לקבל מפנסיה תקציבית או מקרנות פנסיה ותיקות

₪ 270,000 = 1.35*200,000

מס הכנסה מאמרים

14 2021 מאי 536 ידע למידע

בחישוב הפגיעה יש לקחת בחשבון גם את המדד, בדוגמה כאן לא לקחנו בחשבון את המדד.

חישוב הפטור במונחי קצבה:

₪ 1,500 = 270,000/180

משל קטן יותר , הפטור שלו על קצבת הזקנה יהיה פיצויים פטורים מכיוון ורונן משך כספי פורש שלא משך פיצויים פטורים. מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אחיד לכל הפורשים 32% ישנו פטור נוסף בשיעור של 2012 והוא אינו מותנה במשיכת פיצויים. הפטור הנוסף מתעדכן ארבע פעמים בין השנים .2025 ועד

השינוי בפטור הנוסף לאורך השנים שנה 2012 2016

2025 35% 22% 67%

2020 35% 17% 52%

35% 14% 49%

35% 8.5%

פטור קבוע פטור נוסף סה"כ פטור

43.5%

2021 שיעור הפטור במונחי שנת צפוי 2025 הפטור על הקצבה המזכה בשנת 2021 בהתאם לנתוני התקרה המזכה בשנת ש"ח 5,688 לעמוד על

2025 67%

2021 52%

₪ 5,668

₪ 4,399

טופס שימו לב, את הפטור על קצבת הזקנה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה ובכפוף למילוי . במידה ולא תמלאו את הטפסים לא תהיו זכאים לפטור. ח 161 טופס או ד 161

כיצד ניתן לעקוב אחר התשלומים לקצבה מזכה וקצבה מוכרת? מכיוון והקצבה המוכרת תהייה פטורה ממס במועד הפרישה חשוב לנו לעקוב אחר רישום הכספים כבר במועד ההפקדה, לכן במסגרת הדוחות השנתיים שנשלחים אלינו ניתן לעקוב אחר סיווג הכספים.

דוגמה לאישור הצהרת הון

באישור זה כל הכספים מסווגים ככספי קצבה מזכה

מס הכנסה מאמרים

2021 מאי 536 ידע למידע 15

סה"כ

מעסיק

עובד

0

0

הפקדה בחשבון חדש הפקדה לקצבה מזכה הפקדה לקצבה מוכרת

85,854

44,010

41,844

0 0

0 0

0 0

הפקדה להון

85,854

44,010

41,844

סה"כ

במידה והכספים סווגו בצורה לא נכונה כתוצאה מדיווח שגוי של המעסיק או מניוד הכספים ניתן לתקן את הדיווח לאורך שנות החיסכון בהתאם להנחיות המופיעות בחוזר מרכיבי חשבון ונהלי הקופה. טבלת השוואה בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת כפי שראינו הקצבה המזכה תהייה חייבת במס שולי וניתן לנצל עליה את הפטור על הקצבה ואילו הקצבה המוכרת תהייה פטורה ממס. את שתי הקצבאות ניתן להוון – כלומר למשוך .)2021 ש"ח (בשנת 4,498 כסכום חד פעמי – בכפוף לקבלת קצבה ראשונית שעולה על אך ההיוון של הקצבה המזכה יהיה חייב במס שולי ואילו בהיוון קצבה מוכרת נשלם מס על הרווח הנומינאלי. 15% רק על הרווחים בשיעור של

קצבה מוכרת פטורה ממס 60 החל מגיל

קצבה מזכה חייבת במס

קצבה

67 / 62 החל מגיל פרישה

פטור ממס

מס נומינאלי 15%

מס שולי

בהיוון

מס נומינאלי 15% – 75 מוות לאחר גיל

פטורה ממס

בפטירה

– כספים המייצרים קצבה העברה בין דורית הבדל נוסף לגבי הקצבאות הוא במקרה של מזכה (למעט כספי פיצויים) יהיו פטורים ממס בהורשה בעוד שכספים המייצרים קצבה .75 מוכרת יהיו חייבים במס במקרה מוות לאחר גיל ולכן מבחינת הפורש – עדיף לקבל קצבת זקנה מכספי קצבה מוכרת ולהוריש כספי קצבה מזכה. בשורה התחתונה קצבת הזקנה היא הכנסה החייבת במס, הכרת סיווג הכספים בין הקצבה המזכה לקצבה המוכרת עשוי להקטין את המס שישלם הפורש על הקצבה ויחסוך במס שיחול על היורשים בהעברה בין דורית.

מס הכנסה מאמרים

16 2021 מאי 536 ידע למידע

ויתור על שכר דירה - מזכה ככלל במענק הקורונה עו"ד ורו"ח רמי אריה

העוררת הגישה לרשות המיסים בקשה –2020 למענק בגין תקופת הזכאות מרץ , וזאת מכוח החלטת הממשלה 2020 אפריל . העוררת טענה 24.4.2020 מיום 5015 ' מס לירידה במחזור הפעילות שלה ותבעה מענק הוצאות קבועות כפיצוי על נזקיה עקב הירידה בהכנסותיה. הודיעה רשות המיסים 29.7.2020 ביום לעוררת על זכאות חלקית למענק. מההחלטה עלה כי המענק חושב על יסוד מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות שנקבע למי שעוסק במסחר סיטונאי .0.075 או קמעונאי בדלק בשיעור של העוררת השיגה על החלטת רשות המיסים, והבהירה כי אינה עוסקת במסחר בדלק, וכי כל עיסוקה הוא השכרת נכס המקרקעין שבבעלותה. קבעה 4.1.2021 בהחלטה בהשגה מיום רשות המיסים כי העוררת אינה זכאית למענק כיוון שהחליטה לוותר על דמי השכירות, וציינה כי במקרה של אי תשלום דמי שכירות, עומדות לרשות המשכיר תרופות בדין לקיום החוזה ולקבלת דמי

משכירי נכסים אשר ויתרו על דמי השכירות לשוכרים אשר עסקם נסגר או נפגע עקב הקורונה, זכאים לקבל מענק אף אם לא הוגשה תביעה על ידם כנגד השוכרים, למעט משכירים שהם בעלי עניין בשוכרים. סוגיה זו נדונה לאחרונה בפני ועדת ערר למענקי קורונה, בעניין תחנת דלק היצירה , תחנת דלק היצירה בע"מ נגד 1008-21 (ערר רשות המיסים ועדת ערר לענייני קורונה, ). האם מתקיימת זכאות 24.3.21 מיום מענק השתתפות "בהוצאות קבועות" לעסק שהירידה במחזורי הפעילות שלו נובעת מוויתור לשוכרים על תשלומי דמי שכירות בכלל? ומה הדין לוויתור על דמי שכירות לדייר שהוא "בעל עניין" בחברה המשכירה? חברת תחנת הדלק היצירה בע"מ (להלן: "העוררת") היא בעלת תחנת דלק, שבעלי מניותיה הן שתי חברות: "יעד חברה לדלק בע"מ" ו"אחים יעקב סוכנות לדלק בע"מ". העוררת אינה מפעילה את תחנת הדלק בעצמה, אלא משכירה את התחנה לחברת יעד.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 מאי 536 ידע למידע 17

עוד הביאה ועדת הערר פסיקה מתיקים קודמים שבהם דנה הוועדה, ובהם נקבע כי ירידה משמעותית במחזורי הפעילות עובר לאירוע מחלת הקורונה תנתק את הקשר יתד טכנולוגיות 1007-21 הסיבתי (ערר ). כן הזכירה 8.3.2021 נ' רשות המיסים הוועדה את עניין טיג'את לעיל, שם נקבע כי כאשר מדובר במחזור חריג שכלל בתוכו תשלומים בגין עסקאות שקדמו לתקופת הבסיס, הקשר הסיבתי אינו עומד בעינו, וירידת המחזורים תחושב באופן שונה. בענייננו קבעה ועדת הערר כי יש לבחון את נושא הוויתור של שכר דירה מנקודת מבט עסקית ולא משפטית. חשוב לזכור כי קשר עסקי בין שוכר ומשכיר הוא קשר ארוך טווח, וכי חוזה שכירות מסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים על בסיס מתמשך. על כן דווקא עמידה דווקנית על הצורך בתביעה של השוכרים למרות משבר הקורונה, עלולה להתפרש בנסיבות מסוימות כחוסר תום , יורשי 1185/97 לב בקיום החוזה (רע"א ומנהלי עזבון המנוחה מליגרום הינדה נגד .)1998 ז"ל מרכז משען מערכתעסקיתהיאבעלת יחסים והתחשבות הדדיים בין הצדדים, לכן המשך שיתוף פעולה מהווה אינטרס עסקי שבמסגרתו יש לגלות התחשבות בסיטואציה משברית. בעל הנכס נדרש לנהל ומנהל סיכונים לפני קבלת החלטה על תביעה של לקוח שלו, שאתו הוא רוצה להמשיך לקיים יחסים עסקיים. ועדת הערר בחנה את הנושא גם מבחינת הפרספקטיבה המשפטית. צוין כי אין

השכירות מהשוכר. בהחלטה בהשגה, צוטט דוא"ל ממייצג החברה ולפיו "סוכם בין הצדדים כי השכירות לחודשיים אלו לא תשולם" ומכך נלמד כי מדובר בהחלטה עסקית שהתקבלה על ידי החברה. עוד צוין באופן כללי בהחלטה בהשגה כי הסיכון שהשוכר לא ישלם את דמי השכירות הוא סיכון טבעי לסיכוני העסק. לטענת רשות המיסים, לא קיים קשר סיבתי בין ירידת המחזורים לבין ההשפעה כלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, שכן העוררת ויתרה מרצונה על שכר הדירה, ואפילו לא ניהלה עם השוכרת משא ומתן לקבלתו. נוכח זאת, קבעה רשות המיסים כי בנסיבות אלו קופת המדינה אינה צריכה לשאת במסגרת המענק. על החלטה זו הוגש הערר שבכותרת. ועדת הערר דנה בדרישת הקשר הסיבתי הקיימת במענקי הקורונה. כאמור גם בהחלטה זו, כמו בעניין טיג'את (טיג'את נ' רשות המיסים, ניתן ביום 2006 סיסטמס ) ציינה ועדת הערר כי דרישת 9.3.2021 הקשר הסיבתי מוכרת גם מהסדר הפיצויים שנקבע בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, , ועל כן אפשר להסתייע 1961- התשכ"א בו לפרשנות כי הקשר הסיבתי בין אירוע המלחמה לבין הנזק. הוועדה קבעה כי אמנם קיימת הנחה ולפיה ירידת המחזורים נובעת מנזקי מלחמה, אך מדובר בהנחה עובדתית הניתנת לסתירה , כתר אחזקות בע"מ נ' מנהל 6540 (רע"א ;18.4.2016 ,3 מס רכוש וקרן פיצויים פסקה יוצגה על ידי משרדנו – רמי אריה).

מס הכנסה מאמרים

18 2021 מאי 536 ידע למידע

לחברה שהוא בעל מניות בה או לשותפות שהוא שותף בה, לפי העניין. דהיינו: במקרה שהעסקה מתקיימת בין בעל מניות בחברה לבין החברה, (ובאותו אופן - בין שותף לבין שותפות), החוק מורה באופן ברור שלא להתחשב בעסקה זו לצורך מענק. החלטת ועדת הערר מרחיבה מאוד את הזכאות לקבלת מענק הקורונה, בניגוד לעמדתה של רשות המיסים שעל פיה דרישת הקשר הסיבתי מתקיימת רק כאשר ירידת המחזורים נובעת באופן ישיר מנגיף הקורונה. לעמדת הוועדה לא בכדי נקטו החלטת הממשלה והמחוקק ביטוי רחב יותר. הממשלה ביקשה להביא בחשבון הן את התוצאות הישירות של המגבלות על הציבור, הן את תוצאות ההגבלות התנועה וההתקהלות, והן תוצאות עקיפות יותר כמו הגבלות שהוטלו על ידי מדינות זרות וכדומה. לאור תכלית זו, שונה ההסדר שבפנינו מההסדר הקבוע בחוק מס רכוש – המבחין בין נזקים ישירים לבין נזקים עקיפים הנובעים מהם. עוד העירה הוועדה לעניין הוצאות קבועות כי הנוסחה שניתנה על ידי החלטת הממשלה ובחוק לעניין זה אינה כוללת משתנה המביא לידי ביטוי את ההוצאות הקבועות בפועל. הנוסחה מבטאת בעיקר את היחס בין התשומות ובין המחזור ללא הבחנה בין תשומות שהן הוצאות קבועות לבין תשומות אחרות. הקשר היחידי להוצאות קבועות הוא לגבי הסמכות שניתנה למנהל מיליון ש"ח 1.5 לגבי עסקים שמחזורם מעל לחרוג מהחוק של הוצאות קבועות אם אינו משקף את ההוצאות הקבועות בעסק

תשובה משפטית ברורה ומובהקת לשאלה אם בעל הנכס זכאי לדמי השכירות במקרה שבו השכירות אינה מתאפשרת בשל התפשטות נגיף הקורונה. לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת 18 סעיף נועד להגן על צד 1971- חוזה), התשל"א שהפר חוזה מכר במקרה שבו ההפרה היא תוצאה של סיכול החוזה עקב מאורע חיצוני (א) 15 ובלתי צפוי, ובאופן דומה סעיף ,1971- לחוק השכירות והשאילה התשל"א אך הם אינם מסייעים מאחר שהפסיקה נטתה לפרש בצמצום רב את תחולתם. אמנם הגישה היא כי ניתן לצפות גם את האירועים הקשים, החריגים והקיצוניים ביותר, אך גם בדוח הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת הקורונה נקבע שיש אי ודאות בשאלה אם מגפת הקורונה תיחשב בבתי משפט לאירוע מסכל. מכל מקום, עמדת ועדת הערר הייתה כי נקודת המוצא היא כי ההחלטה לוותר על דמי השכירות היא החלטה עסקית שלא אמורה לעבור תחת שרביט הביקורת המנהלית של רשות המיסים. ואולם במקרה של העוררת התקיימה נסיבה מהותית נוספת המחריגה אותה מהכלל הרגיל, היות שמדובר בהחלטה לוותר על דמי שכירות לטובת חברה שהיא בעלת עניין. בכללי הזכאות לפי חוק )(א) לחוק, 2(8 התוכנית לסיוע כלכלי סעיף נקבע כי ירידה במחזור העסקאות מהווה תנאי לצורך קבלת המענק, אך לעניין אותה הוראה נקבע חריג: למעט מכר או טובין מאת בעל מניות בחברה או שותף בשותפות

מס הכנסה מאמרים

2021 מאי 536 ידע למידע 19

לסטות מההוראה. ואולם, בהחלטת ועדת הערר נותר פתח לדון בסוגיה זו בעתיד, משום שהנושא לא נדון בשלב ההשגה.

), לכן 5015 ' להחלטת הממשלה מס 7 (סעיף לגבי העוררת לא היה טעם לדון בהוצאות הקבועות שלה, מאחר שאין החלטה חריגה

תקנות ניהול ספרים מספקות הגנה לעברייני מס רו"ח בועז יפעת

האם ייתכן שתקנות מס הכנסה לגבי תקופת השמירה של מערכת חשבונות נותנות הגנה לעברייני מס? נשמע לא הגיוני אבל זו המציאות. תוצאה זו נגרמת בגין ההפרש בין התקופה המרבית שבה צריכים נישומים לשמור ספרים לבין תקופת התיישנות על עבירות מס מסוימות. חלומו של כל חוקר, ובכלל זה חוקר מס הכנסה, הוא שלאחר כמה שעות של חקירה חכמה החשוד יישבר, אולי יפרוץ בבכי, יודה בכל החשדות המיוחסים לו, ואולי אף יפליל את עצמו במעשים אחרים שלא היו ידועים לחוקרים. לצערם של החוקרים והפרקליטים המטפלים בעבירות צווארון לבן, החקירה מצריכה בדרך כלל איסוף של מאות מסמכים המצטברים לקלסרים רבים שעל החוקרים לנבור בהם, ולהציגם לחשודים או לעדים אחרים במהלך החקירה. אם יוגש כתב אישום, הם אף יוצגו בפני בית המשפט.

אין תסכול רב יותר מתסכולו של חוקר המנסה להגיע למסמכים הדרושים לו לצורכי חקירה, ואז מתברר כי המסמכים לא נמצאים. במקרים מסוימים, בדרך כלל כאשר קשורה בעניין התמוטטות של חברה, מתברר ש"שריפה" או "שיטפון" פקדו את הארכיון שבו היו המסמכים מאוחסנים, ואז החוקרים עומדים חסרי אונים. מעבר לקשיים אלו עלולים החוקרים לעמוד בפני מקרים שבהם הושמדו המסמכים באופן חוקי, ואז נערמים קשיים בביצוע החקירה, והיא אף עלולה להיות בלתי אפשרית. על התהוות מצב כזה ארחיב בהמשך. אחת הבדיקות הראשונות שעושה חוקר המתחיל טיפול בתיק חקירה היא האם חלה התיישנות על העבירות נשוא החקירה. אם נמצא כי חלה התיישנות על העבירות, אין טעם להקדיש משאבים לחקירה שבסופה תהיה חקירת סרק, משום שלא יהיה ניתן להגיש אישום בגין העבירות המיוחסות.

הכותב - רו"ח בועז יפעת, מומחה בביקורת חקירתית ובכלכלה וחשבונאות משפטית

מס הכנסה מאמרים

20 2021 מאי 536 ידע למידע

אף על פי ששאלת ההתיישנות נראית טכנית בלבד, הרי במשפט הבנקים (פרשת ויסות המניות) זיכתה כב' השופטת נאור (כתוארה דאז) שני נאשמים, מאחר שחלפו למעלה מחמש שנים ממועד ביצוע העבירה עד לפתיחת החקירה. לגבי אותם נאשמים קבעה השופטת כי חומר הראיות מעלה כי הם עברו את העבירה, אולם אף על פי כן הם זוכו מחמת התיישנות, מאחר שחקירתם החלה ימים ספורים לאחר חלוף חמש שנים מהמשבר. אחרי שתיארתי את נושא ההתיישנות והראיתי כי אינו תיאורטי בלבד, אסביר כיצד עלולות תקנות מס הכנסה להיות למכשול בביצוע חקירות של עבירות צווארון לבן. להוראות מס הכנסה ותקנות 25 סעיף מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), שכותרתו "שמירת מערכת החשבונות", קובע בסעיף קטן (ג): "מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר". הוראות מס הכנסה קובעות אפוא כי 1994 מערכת החשבונות עבור שנת , צריכה להישמר 31.12.94- המסתיימת ב , ולאחר מכן ניתן להשמידה. 31.12.2001 עד לפקודת מס הכנסה קובע כי "לא 225 סעיף תוגש תביעה פלילית לפי פקודה זו כעבור שש שנים משנת המס שבה נעברה העבירה, - 220 ובמקרה של עבירה על הוראות סעיף כעבור עשר שנים משנת המס שבה נעברה העבירה."

הובאו 2020 נתאר מקרה שבו בחודש יוני לידיעת פקיד שומה חקירות חשדות על העלמת הכנסות בחברה, שהיא עבירה על . החוקר 2011 , והתבצעה בשנת 220 סעיף שקיבל את התלונה ראה כי התיישנות עדיין לא נכנסה לתוקף, והוא יכול לפתוח , המועד שבו 2021 בחקירה עד דצמבר יחלפו עשר שנים מביצוע העבירה. החוקר פנה לחברה והציג צו חיפוש או צו המצאת מסמכים חתום על ידי שופט, ודרש לקבל את מסמכי החברה הרלוונטיים לחשדות שהוא חוקר. אלא שאז, לאכזבתו, התברר לחוקר כי באופן חוקי לחלוטין, ותוך קיום הוראת מס הכנסה שלעיל, הספרים המתייחסים ,2019 הושמדו כחוק בשנת 2011 לשנת לאחר שחלפו שבע השנים שבסיומן ניתן להשמידם. החוקר יוכל לנסות לדלות מסמכים בפנייה לבנקים, אולם גם הם אינם חייבים לשמור את החומר. ייתכן בהחלט שהמסמכים הדרושים לחקירה גם אינם אלו הנמצאים בבנק, והחוקר לא יוכל לפתוח בחקירה. סיכומו של דבר, הראיתי כיצד הוראות מס הכנסה המתירות השמדה של מערכת חשבונות בתום תקופה של שבע שנים עלולות לעשות פלסתר את החוק המתייחס להתיישנות, ולמנוע השגת מסמכים בחקירות מס הכנסה וגם בחקירות של עבירות צווארון לבן.

מס הכנסה מאמרים

2021 מאי 536 ידע למידע 21

הערעור על היטל עובדים זרים נדחה - אך הקנסות ומחצית הריבית בוטלו עו"ד ורו"ח רמי אריה

להאצלת סמכויות בדבר ביטול קנסות וריבית, רשאים פקידי השומה להקטין את הריבית, הפרשי ההצמדה והקנסות, או לוותר עליהם לחלוטין אם הוכח להנחת דעתם כי הפיגור שגרם לחובת התשלום לא נגרם על ידי מעשה או מחדל. כך נקבע גם בעניין פרופ' דוד קרצ'מר ( ע"מ , פרופ' דוד קרצמ'ר נ' פקיד 4690-10-14 שומה ירושלים) כי אין להטיל קנס גירעון אם ההכנסה דווחה לפי פרשנות אפשרית לגיטימית. עניין יילמזלר דן בערעורה של "חברת (להלן: יילמזלר אינטרנשיונל" "המערערת") אשר נקבעה לה שומת ניכויים בצווי שומה בגין אי תשלום היטל עובדים זרים, ואי תשלום מס בגין ביטוח רפואי ומתן הטבות אחרות לעובדים. יילמזלר מעסיקה עובדים זרים מטורקיה (להלן: "הסכם Offset מכוח הסכם האופסט") אשר נכרת בין תע"ש לבין משרד ההגנה הטורקי ונקבע בו כי כנגד השבחת טנקים של צבא טורקיה על ידי תע"ש יתבצע רכש גומלין מטורקיה. בין היתר הוסכם בהסכם האופסט כי כחלק

בית המשפט הכריע שוב כי אף על פי שהגישה הפרשנית של הנישום לא התקבלה על ידו, הפעם בעניין היטל העסקת עובדים זרים, הרי יש לכבד פרשנות סותרת של הנישום שהיא לגיטימית, ובהתאם יש לבטל את כל הקנסות ואף את מחצית הריבית שהוטלו על ידי פקיד השומה. פסק הדין שניתן בעניין יילמזלר (ע"מ ,יילמזלר אינטרנשיונל, חברה 51463-01-14 לבניין, תיירות וטקסטיל בע"מ נ' פקיד ), דחה את 8.3.2021 שומה חולון, ניתן ביום כל טענות הערעור של החברה על הצווים שהוציא פקיד השומה. עם זאת קבע בית המשפט לפי סמכותו לפקודה כי יש לבטל את כל 156 לפי סעיף הקנסות שהוטלו על החברה ואת מחצית הריבית שהוטלה. פסיקה זו תואמת את מאמרי מיום שכותרתו "הזכות היא גם החובה 3.3.2021 של פקיד השומה לבטל קנסות אי ניכוי וקנסות אחרים" המבוססת על הוראות לפקודה. על סמך הוראות סעיף 291 סעיף לפקודה, ועל סמך הנחיית סמנכ"ל 192 בכיר לאכיפה וגבייה ברשות המיסים

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

22 2021 מאי 536 ידע למידע

העובדים מטורקיה המועסקים על ידי המערערת מחובת ההיטל, אין בכוחו של בעל תפקיד או נציג של המדינה להחריג את ההכנסה האמורה מחובת ההיטל. בית המשפט דן גם בטענה ולפיה קיימת התנגשות בין חוק ההבראה לבין האמנה למניעת כפל מס בין ישראל וטורקיה, וקבע כי אין כל סתירה ביניהם, שכן האמנה מתייחסת לכפל ממס שממילא אינו יכול להיווצר בענייננו היות שההיטל חל על המעסיק ולא על העובד. נדחו גם טענות החברה שאין לה מוסד קבע בישראל והטענות לעניין הביטוח הרפואי וההטבות האחרות שקיבלו העובדים, בטענה שהן בעיקרן לטובת המעסיק. ואולם, נחזור ונציין, כי למרות כל הדחיות של טענת המערערת במישור המהותי, והכשרת החלטתו של פקיד השומה לעניין השומה לגופה, קבע בית המשפט כי יש לבטל את כל הקנסות שהושתו על המערערת בגין הסוגיות שבערעור, והופחתה מחצית הריבית שהוטלה.

מההתחייבויות בין הצדדים, רכש הגומלין שנטלה על עצמה תע"ש, ימומשו בדרך של מתן היתר למערערת, שהיא חברה בבעלות טורקית, להעסיק עובדים טורקים בענף הבנייה בישראל, ונקבע בו בהתאם לאישור מיוחד של ממשלת ישראל אישור העסקת עובדים. 800 בית המשפט קבע כי העובדה שעובדים הועסקו לפי הסכם מיוחד שקיבל אישור החלטת ממשלה, אינה משפיעה על החבות בהיטל על העסקתם. נקבע כי כפי שחיוב במס צריך שיהיה על פי הוראה מפורשת בחוק כך פטור ממס צריך שיהיה בהוראה מפורשת בחוק משום עקרון השוויון וההשפעה הרחבה שיש לפטור ממס על משק המס. , שלמה 4646/19 בהלכת בעניין סעד (ע"א סעד ואחר נ ' פקיד שומה אשקלון) דחה בית המשפט העליון טענה להכללת קבוצות עובדים נוספות תחת החריגים המאפשרים פטור מההיטל. בית המשפט דחה את טענתה של המערערת כי הסתמכה על הבטחה שלטונית וקבע כי כל עוד לא החריג המחוקק את הכנסת

מס הכנסה מאמרים

2021 מאי 536 ידע למידע 23

הזכות היא גם החובה של פקיד השומה לבטל קנסות אי ניכוי וקנסות אחרים עו"ד ורו"ח רמי אריה

פקיד השומה ומחלקת הניכויים, מטיל עליהם פקיד השומה קנסות "אי ניכוי" לפי א' לפקודה. 191 סעיף לפקודה מסמיך את פקיד השומה 192 סעיף להקטין את שיעור הריבית ואת שיעור הקנס בזו הלשון: "המנהל רשאי להקטין את שיעור הריבית או הפרשי הצמדה לריבית לפי הסעיפים ואת סכום הקנס לפי 190- ו 187 ,186 ג או 191- א ו 191 , א 190 ,190 ,188 סעיפים לוותר עליהם לחלוטין, אם הוכח להנחת דעתו כי הפיגור שגרם לחובת התשלום לא נגרם על ידי מעשה או מחדל התלויים ברצונו של הנישום..." נושא שווי רכב צמוד לעובדים היה במחלוקת משפטית עד לאחרונה, ומרבית העסקים פעלו בדרך חישוב פרשנית, לפי חוות דעת מנומקת ומפורטת אשר הומצאה להם בעניין, ובה נקבע כי מדובר בדרך חישוב לגיטימית. 4690-10- בעניין פרופ' דוד קרצ'מר (ע"מ , פרופ' דוד קרצ'מר ואח' נ' פקיד שומה 14 ירושלים) נידונה בין היתר השאלה אם יש

בהתאם לסמכות שניתנה לפקיד השומה, יש לו רשות להטיל קנסות, אך יש לו גם חובה לבטל את הקנסות או לפחות להפחית אותם, כאשר מדובר במחלוקות מיסוי לגיטימיות כגון מחלוקת בדבר אופן חישוב שווי רכב צמוד, היטל עובדים זרים וכדומה, לפחות עד שיש פסיקה מכרעת בסוגיה. הזכות של פקיד השומה להטיל קנסות לפי פקודת מס הכנסה, היא גם החובה שלו, לפי הדין ולפי הצדק, להטיל אותם במשורה ובהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. כך לפקודה, הנחיית סמנכ"ל 192 מורים סעיף בכיר לאכיפה וגבייה ברשות המיסים להאצלת סמכויות בדבר ביטול קנסות, והפסיקה הרלוונטית לעניין ביטול קנסות או הפחתתם. על פקיד השומה לפעול וליישם את סמכותו להטלה או לביטול של הקנסות לפי שיקול דעת שיופעל בהתאם לנסיבות שבגינן הוטל הקנס, כפוף לביקורת שיפוטית. בימים אלו מקבלים עסקים רבים חיובי שומות ניכויים בגין שווי רכב. ואולם, אף על פי שהם מגיעים להסכמי שומות עם

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

24 2021 מאי 536 ידע למידע

בהתאם לתקנות מס הכנסה - שווי שימוש .23.5.2019 ברכב. פסק דין זה ניתן רק ביום דהיינו, כמו בהרבה מקרים, לאחר שנות המס שבהן חויבו שומות הניכויים בעניין שווי רכב. יתרה מכך, מרבית הנישומים נתנו גילוי מלא בדוחות הכספיים אשר הוגשו לפקידי השומה בדבר אופן זקיפת שווי שימוש ברכב לפי היחס בין הנסיעות העסקיות לפרטיות, וזאת חלף האמור בתקנות מס הכנסה שווי שימוש ברכב. מכאן כי הם פעלו בתום לב תוך מתן גילוי נאות ומפורט לפרשנות שנקטה, כך שפרשנות זו ודאי לא נעשתה מתוך כוונה להתחמק ממס. כך גם בהוראות נוהל סמנכ"ל בכיר לאכיפה וגבייה ברשות המיסים, "האצלת סמכות למתן הקלות במערכי מ"ה וניכויים" מיום , נקבע במפורש כי לפקיד השומה 2.11.2011 יש את הסמכות לביטול קנסות, כמו גם 192 חיובי הצמדה וריבית, לפי סעיף לפקודה ולפי הקריטריונים שנקבעו בנוהל. לאור האמור, יש מקום כי פקידי השומה לפקודה, את 192 יישמו את הוראות סעיף הוראת הסמנכ"ל לאכיפה וגבייה ברשות המיסים, ואת קביעות הפסיקה לבטל את קנסות אי הניכוי בגין שומות ניכויים ואת כל הקנסות המוטלים עקב חיובי מס אשר היו במחלוקת בשל פרשנות סותרת אך לגיטימית. זכות שהיא גם חובה.

להטיל קנסות על הנישום אשר בוחר בדרך פרשנות לגיטימית השונה מפרשנותו של פקיד השומה. באותו עניין דובר בפרופסור אשר קיבל מלגת הצטיינות עבור מחקר, ודיווח לפקיד השומה מתוך נקיטת עמדה פרשנית אשר נראתה לו נכונה ובין היתר עתר לביטול קנסות הגירעון אשר הוטלו עליו. בית המשפט קבע כי אין להטיל קנס גירעון אם ההכנסה דווחה לפי פרשנות אפשרית לגיטימית בהאי לישנא: "אני סבור שאין מקום, בנסיבות המקרה, לחייב את המערערים בקנס גרעון. במקרה זה, פעלו המערערים בתום לב ואין לייחס ר.מ. שביט 1134/11 להם רשלנות (ע"א מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ ). המערערים 12.5.13 , נ' פ"ש באר שבע דיווחו למשיב על הסכומים שקיבלו מאוניברסיטת ניו יורק, תוך נקיטת עמדה פרשנית, שנראתה להם כנכונה. העובדה שבית המשפט העדיף לבסוף את פרשנות המשיב, אינה הופכת את הגירעון לכזה שנוצר במזיד או מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס ונראה לי כי הייתה סבירות מסוימת בהצהרת המערערים." בעניין אופן חיוב שווי רכב צמוד לעובדים, ניתנה ההכרעה בפסק הדין של בית המשפט 4096/18 העליון בעניין חכם את אור זך (ע"א חכם את אור זך עורכי דין ואח' נ' פקיד שומה עכו) אשר קבע כי יש לחשב שווי רכב

מס הכנסה פסקי דין

2021 מאי 536 ידע למידע 25

נדחתה תביעת נישומים להשבה של תשלומים שחויבו בהם בגין שימוש במערכת שע"ם: מתקיים השתק פלוגתא – פס"ד ארז וידל חן קורן ושות' רואי חשבון עו"ד שוש גבע

11973-02-13 תקציר ת"א השלום בפתח תקווה בבית המשפט: כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס לפני:

ארז וידל חן קורן ושות' רואי חשבון התובעים: מדינת ישראל-האוצר-רשות המיסים המשיבים: 9.3.2021 : ניתן ביום

בית משפט השלום דחה תביעת נישומים להשבה על דרך של קיזוז מהתשלום שבו חויבו בגין השימוש במערכת שע"ם. נקבע כי במקרה דנן התובענה הייצוגית שהוגשה בעניין התקבלה, כך שלא מתקיימים לחוק ההתיישנות 15 התנאים של סעיף לעיכוב מרוץ תקופת ההתיישנות. נוסף על כך, ההכרעה בפלוגתא בהליך הייצוגי היא מפורשת ומתקיימים כל התנאים לקיום השתק פלוגתא בנוגע לעילה המכונה "פלוגתת הקיזוזים".

על דרך של קיזוז מהתשלום שבו חויבו התובעים בגין השימוש במערכת והמכונה "פלוגתת הקיזוזים" - מחמת מעשה בית דין, ודחייה על הסף של טענות התובעים ביחס לגבייה שביצעה המדינה בתקופה (להלן: "התקופה 02/2005 -02/2000 המוקדמת")מחמת התיישנות, וזאת בנוגע לתביעות אשר הדיון בהן אוחד בהליך דנן. לטענת רשות המיסים, יש לדחות את טענות התובעים לגבי התקופה המוקדמת מחמת התיישנות, ולא מתקיימת עילה לעיכוב לחוק 15 מרוץ ההתיישנות שכן סעיף ההתיישנות אינו חל על המקרה דנן, מאחר שהתובענה הייצוגית לא נדחתה (למעט בנוגע לפלוגתת הקיזוזים) אלא התקבלה, וכן הואיל שבתובענה הייצוגית לא נתבעו סעדים בגין התקופה המוקדמת, הרי אין בה כדי לעכב את מרוץ ההתיישנות בנוגע

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

במרכזו של ההליך דנא, החלטה בבקשת רשות המיסים לדחייה על הסף של עילת התביעה להשבה בגובה הזיכוי שניתן לתובעים אשר עשו שימוש במערכת שע"ם

מס הכנסה פסקי דין

26 2021 מאי 536 ידע למידע

השנייה לחוק). כן נטען כי לא ניתן לראות באמירות אגב של בית משפט כמקימות השתק פלוגתה, לרבות ממצא שלא היה נחוץ לצורך הכרעה בהליך. בנוגע לטענת ההתיישנות נטען בתשובת התובעים כי הסוגיה העולה במקרה דנן טרם הוכרעה בפסיקה ואף טרם נדונה באופן ישיר, ואין זה סביר לצפות מהתובעים להגיש תביעות אישיות בתקופת ניהולו של ההליך הייצוגי. בית המשפט פסק: כב' השופטת ש' קמיר-וייס פסקה כי אין מחלוקת כי התקופה המוקדמת לא נכללה לחוק 21 בתובענה הייצוגית, שכן בסעיף 24 מוגבלת ההשבה לתקופה שאינה עולה על חודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור. המחלוקת בין הצדדים בתובענה לחוק 21 הייצוגית לגבי פרשנותו של סעיף הייתה לגבי הכללת התקופה המאוחרת בתקופת ההשבה אשר בגינה יינתן סעד במסגרת התובענה הייצוגית, ולא בנוגע לתקופה המוקדמת. בהליך דנן הצדדים חלוקים לגבי ההשלכות של הוראות סעיף לחוק בנוגע להתיישנות תביעה אישית 21 לסעד בגין התקופה המוקדמת. כמו כן חלוקים הצדדים לגבי השלכות הוראות לחוק, על התיישנות תביעה אישית 26 סעיף לסעד בגין התקופה המוקדמת. לחוק מתייחס רק 21 נקבע כי בעוד סעיף למקרה שבו אושרה כתובענה ייצוגית לחוק 26 תביעת השבה כנגד רשות, סעיף מתייחס לאישור או לדחייה של כל בקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא רק כנגד רשות ולא רק להשבה. נוסף על כך, בסעיף

אליהם. לטענתה, בכדי למנוע את התיישנות תביעות ההשבה בנוגע לתקופה המוקדמת, היה על התובעים להגיש את תביעותיהם , במקביל להגשת הבקשה 2007 כבר בשנת לאישור התובענה הייצוגית. עוד נטען כי לחוק תובענות ייצוגיות 21 אין בסעיף כל קביעה בנוגע למרוץ ההתיישנות, אלא הגבלת הסעד שמוסמך בית המשפט לתת במסגרת התובענה הייצוגית לתקופה חודשים לפני הגשת 24 שתחילתה עד הבקשה לאישור, ובהבהרה כי אין באמור לגרוע מזכותו של כל חבר בקבוצה להגיש תובענה אישית לסעד בגין אותה עילה בנוגע לתקופות נוספות. אי קבלת טענת ההתיישנות תחתור תחת ההגנות אשר הוקנו לרשויות הציבוריות בחוק לשם הגנה על קופת הציבור ובשל הצורך ביציבות תקציבית. עוד עתרה לדחייה על הסף מחמת מעשה בית דין בהחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים. המשיבים טענו מנגד כי יש לדחות את הבקשה. נטען כי אין מעשה בית דין בנוגע לפלוגתת הקיזוזים, הואיל וזו לא נדונה לגופה אלא נדחתה עקב היעדר סמכות עניינית לדון בה במסגרת התובענה הייצוגית, מאחר שאינה נכנסת לגדרו לתוספת השנייה לחוק, וזאת 11 של פרט מבלי שנבחנו העובדות העומדות בבסיס פלוגתת הקיזוזים. לפיכך, נטען כי המקום לדון בפלוגתה זו הוא במסגרת התובענות האישיות, שכן לא ניתן לתובעים יומם בבית המשפט לגבי אותה פלוגתה ולא נקבע ממצא פוזיטיבי בנוגע לאותה פלוגתה לתוספת 11 (למעט שאינה נכללת בפרט

מס הכנסה פסקי דין

2021 מאי 536 ידע למידע 27

נקבע כי הואיל ובמקרה דנן קיבל בית המשפט את הבקשה לאישור ולא התקיימה אף אחת מהנסיבות שפורטו לעיל, הרי אין בהסדרים אלה להשפיע על מועד התיישנות התביעה האישית. יתר על כן אף אחת מהתביעות לא הוגשה בתוך שנה ממועד פסק הדין בערעור ולפיכך לא היה בכך להועיל בנסיבות דנן. הנסיבה היחידה אשר התקיימה בנוגע לחברי הקבוצה היא זו המפורטת בסעיף (א) הקובע כי במקרה זה יראו, לעניין 26 התיישנות, את כל חברי הקבוצה כאילו הגישו תובענה במועד שבו הוגשה הבקשה לאישור. לנוכח הוראה זו לא התיישנו התביעות אשר אוגדו בתובענה הייצוגית שאושרה, ככל שלא התיישנו עד למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור. 26 נקבע כי כל הנסיבות הנזכרות בסעיף לחוק הן במסגרת ניהול ההליך הייצוגי ואינן תלויות בתוצאתו, והן באות למנוע, באותם מקרים קונקרטיים, התיישנות תביעות לפי הוראות חוק ההתיישנות. (א) לחוק ניתן לשלב 26 את הוראת סעיף לחוק ההתיישנות. 16- ו 15 עם סעיפים היה והתובענה הייצוגית נדחתה באופן שלא נבצר מכל מי שנמנה עם הקבוצה להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות התקופה שממועד הגשת הבקשה לאישור ועד לדחיית התובענה הייצוגית, ולא תסתיים תקופת ההתיישנות לפני שעברה לפחות שנה אחת מדחיית התובענה הייצוגית. ואולם, נקבע כי במקרה דנן התובענה הייצוגית התקבלה

לחוק אין הוראה הנוגעת להתיישנות 21 התביעה האישית הנובעת מאותה עילה בנוגע לסעד בגין תקופות אחרות. סעיף עוסק בהגבלת התקופה שבגינה יינתן 21 סעד במסגרת תובענה ייצוגית להשבה כנגד רשות והותרת זכות בידי כל חבר בקבוצה שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית להגיש את התביעה האישית הנובעת מאותה עילה 26 לסעד בגין תקופות אחרות, בעוד סעיף הוא הסעיף בחוק העוסק בהתיישנות. נקבע כי הלכה פסוקה היא כי תחולתן של הוראות חוק ההתיישנות היא כללית ואינה נשללת אלא בהוראה מפורשת. הואיל לחוק אין כל הוראה מפורשת 21 ובסעיף באשר להתיישנות, הרי אין בה להוציא את התביעה האישית לסעד בגין תקופות נוספות מתחולת הוראות חוק ההתיישנות. לחוק קובע הסדרי התיישנות 26 סעיף מפורשים וברורים בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיפי המשנה. בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיפי המשנה (ב)-(ה) נקבע כי לא תסתיים תקופת ההתיישנות של תביעה של אדם שנמנה עם הקבוצה, שבשמה הוגשה הבקשה לאישור, הנובעת מאותה עילת תביעה, לפני שחלפה שנה מהיום שבו התרחשה הנסיבה המפורטת, ובלבד שתביעתו של אותו אדם לא התיישנה עד למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור. הנסיבות הן החלטה חלוטה הדוחה את הבקשה לאישור, אי הכללת האדם בהגדרת הקבוצה, הודעת אדם על רצונו שלא להיכלל בקבוצה או בהסדר פשרה, אי הודעה על רצונו להיכלל בקבוצה.

מס הכנסה פסקי דין

28 2021 מאי 536 ידע למידע

הגלומים בכלי דיוני זה, אך בד בבד גם "סובלת" מהחסרונות ומהמגבלות של כלי דיוני זה. על כן, בנוגע לתביעות השבה כנגד רשות, מי שבחר שלא לעשות שימוש באפשרות הדיונית של הגשת תובענה רגילה בנוגע לסעד אשר לא ניתן לקבלו בתובענה ייצוגית, אין לו להלין אלא על עצמו, שכן הוראות החוק ברורות וידועות. נפסק כי ההסדר שבחוק מאזן בין הגנות אשר ניתנו לרשות במסגרת התובענה הייצוגית לבין זכויות הפרטים, בכך שלא נמנעת ממי שנמנה עם קבוצה שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית הזכות לתבוע אישית בדרך הרגילה, בשל אותה עילה, סעד אשר בית המשפט מנוע מלפסוק במסגרת התובענה הייצוגית. מי אשר הסעד שהוא זכאי לו בגין התקופות הנוספות אינו מצדיק הגשת תובענה אישית, הרי הפגיעה בו מועטה ועל כן היא מידתית בהתחשב במכלול השיקולים, ומי אשר הסעד שהוא זכאי לו בגין התקופות הנוספות מגלם פגיעה משמעותית, מוטב כי לא יישן על זכותו ויגיש תובענה אישית בטרם תתיישן תביעתו. בהמשך לאמור נקבע כי יש לדחות אף את טענת התובעים בדבר קיום הודאת בעל דין המאתחלת את מרוץ ההתיישנות. אין לראות בעדות של עד אשר הובא לעדות מטעם רשות המיסים אך אינו בחזקת נציג לחוק 9 שלה כמקימה הודאה לצורך סעיף ההתיישנות ואין בדברים שנאמרו בעדותו משום הודאה בקיום זכות של התובעים. יתרה מכך, יש לדחות טענת התובעים לחוק ההתיישנות, 8 בנוגע לתחולת סעיף

ולא נדחתה, כך שלא מתקיימים התנאים לחוק ההתיישנות לעיכוב מרוץ 15 של סעיף תקופת ההתיישנות. מן הכלל אל הפרט נקבע כי בנסיבות המקרה דנן, שבו מראש לא נכללה התקופה המוקדמת בתובענה הייצוגית והתובענה 26 הייצוגית התקבלה, אין בהוראות סעיף כדי להשהות את סיום תקופת ההתיישנות 15 ולא מתקיימים התנאים להחלת סעיף לחוק ההתיישנות, שכן כאמור התובענה לא נדחתה. ברור כי הגבלת הסעד בתובענה ייצוגית להשבה כנגד רשות נועדה, מחד גיסא, לתמרץ הגשה של תביעות ייצוגיות מסוג זה בתוך שנתיים ממועד היווצר העילה, ומאידך גיסא, לתחום את היקף חוסר הוודאות התקציבית שבה נמצאת הרשות. מטרות אלה לא יושגו אם יתאפשר לחברי הקבוצה להגיש תביעות אישיות בגין התקופה המוקדמת עד חלוף שנה ממועד מתן פסק דין חלוט בתובענה הייצוגית. במקרה דנן הוגשה התביעה האישית הראשונה בחלוף למעלה משבע שנים מתום התקופה המוקדמת והתביעות האישיות שנים מתום 12- האחרונות הוגשו בחלוף כ התקופה המוקדמת. מטרת התובענה הייצוגית היא כפולה: הרתעה, ויצירת כדאיות להגשת תובענה המאגדת תביעות רבות אשר אין כדאיות בהגשת תובענה נפרדת בגין כל אחת מהן בנפרד. בתביעות האישיות נתבעים סעדים כספיים בלתי מבוטלים אשר ברוב המקרים די בהם כדי להצדיק הגשת תובענה שלא בדרך של תובענה ייצוגית. הבחירה להגיש תביעה בתובענה ייצוגית נהנית מהיתרונות

מס הכנסה פסקי דין

2021 מאי 536 ידע למידע 29

נפסק כי לא עלה בידי התובעים להצביע על היעדר זהות, עובדתית ומשפטית, בין פלוגתת הקיזוזים שהוכרעה במסגרת ההליך הייצוגי לבין הפלוגתא העומדת לדיון בהליך דנן. ההכרעה בפלוגתא היא מפורשת והייתה חיונית לתוצאה הסופית אשר נקבעה בהליך הייצוגי. לצורך ההכרעה נקבע כי אין עסקינן בסכומים שגבתה בפועל רשות המיסים מהמייצגים, וכי ההנחות ניתנו לצורך עידוד מדיניות מסוימת ולא כתשלום עבור שירות שנתנו המייצגים לכאורה. לפיכך, סכומים שהופחתו מסכומי החיובים בדרך של קיזוז ו/או ניכוי ו/או הנחה, או בכל דרך אחרת, אינם נכללים במסגרת הסכומים שגבתה המדינה ועל כן שוויים אינו נכלל בסכום ההשבה. לאור האמור לעיל, נפסק כי מתקיימים כל התנאים לקיום השתק פלוגתא בנוגע לעילה המכונה "פלוגתת הקיזוזים" ולפיכך התובעים מושתקים מתביעתם מרשות המיסים ועל כן העילה נדחית על הסף.

לחוק 8 הואיל ואין תחולה להוראות סעיף ההתיישנות בנסיבות שבהן הדין לא היה ידוע לתובעים. אי הידיעה אם הגבייה נעשתה כדין או שלא כדין, אינה אי ידיעת עובדה אלא אי ידיעת הדין, ואין בביטול ההחלטה הדוחה את בקשת האישור כדי לשנות זאת. באשר לטענת מעשה בית דין בנוגע לפלוגתת הקיזוזים נקבע כי פלוגתת הקיזוזים לא נכללה בבקשה לאישור התובענה הייצוגית. פלוגתת הקיזוזים צורפה לתובענה בהסכם דיוני שאליו הגיעו הצדדים בדיון אשר התקיים בפני בית המשפט לעניינים מינהליים במהלך . בפסק הדין החלקי דחה בית 2012 מאי המשפט את טענות התובע הייצוגי לעניין פלוגתת הקיזוזים. דחיית טענות התובע הייצוגי לעניין פלוגתת הקיזוזים קובעת למעשה כי שווי "הקיזוזים" אינו נכלל בעילת התביעה הייצוגית כסכומים שגבתה הרשות שלא כדין. נוסף על כך, בפסק הדין נקבעו ממצאים פוזיטיביים בנוגע לפלוגתת הקיזוזים ובהם כי ההנחות ניתנו לצורך עידוד מדיניות מסוימת, ולא כתשלום עבור שירות שנתנו המייצגים לכאורה. משכך,

סוף דבר לסיכום, התביעה נדחתה.

מס הכנסה פסקי דין

30 2021 מאי 536 ידע למידע

סולקה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה ביישום תקנות הסיוע לבעלי עסקים שנפגעו מהקורונה: אין מדובר בתביעת השבה של מס שנגבה שלא כדין - פס"ד משה אהרוני עו"ד שלי גולדמן

51347-05-20 תקציר ת"צ המחוזי בירושלים בשבתו בבית המשפט: כבית-משפט לעניינים מנהליים כב' השופטת דנה כהן-לקח לפני: משה אהרוני המבקש: מדינת ישראל - רשות המסים בישראל המשיבה: 29.3.2021 : ניתן ביום

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסילוק על הסף שהגישה רשות המיסים בעניינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בקשת האישור הוגשה בטענה כי חלק מהעצמאים וכן חלק מהשכירים שהם בעלי שליטה בחברות מעטים קיבלו הודעה מוטעית מטעם הרשות ולפיה הם אינם עומדים בתנאים לקבלת מענק סיוע בגין ירידה בהכנסות בשל נגיף הקורונה. נקבע כי אין מדובר בתביעת השבה של מס שנגבה שלא לתוספת השנייה 11 כדין כנדרש בפרט לחוק תובענות ייצוגיות.

לאישור תובענה ייצוגית מנהלית. בעקבות התפרצות נגיף הקורונה החליטה ממשלת ישראל לסייע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית עקב התפרצות הנגיף. לצורך לחוק 30 כך, ובהתאם לסמכותה לפי סעיף יסוד: הממשלה, התקינה הממשלה בחודש את תקנות שעת חירום (נגיף 2020 אפריל הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), (להלן: "תקנות הסיוע"). 2020- התש"ף בתקנות הסיוע נקבע כי הוראות התקנות באות להוסיף על האמור בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח במסגרת תקנות הסיוע האמורות, נקבעו שורה של תנאים אשר בהתקיימם קמה זכאות למענק סיוע ש"ח לעצמאים, 10,500 בשיעור של עד

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עסקינן בבקשת המשיבה (להלן: "רשות המיסים") לסילוק על הסף של בקשה

מס הכנסה פסקי דין

2021 מאי 536 ידע למידע 31

עשויה להיות קרובה לשיעור המענק הצפוי אם הבירור יישא פרי, באופן היוצר תמריץ שלילי לעצם עריכת הבירור. על רקע טענות אלה, הוגשה הבקשה, כאשר הקבוצה המבוקשת בהליך הייצוגי היא כל מי שהוא עצמאי או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים, אשר יש לו בן זוג ואשר בקשתו למענק נדחתה או צפויה להידחות אף על פי שהתקיימו לגביו מלוא התנאים לקבלת המענק כאמור בתקנות הסיוע, לרבות התנאי ולפיו ההכנסה החייבת לא עלתה על מיליון ש"ח בשנת המס הרלוונטית לבחינת הזכאות. רשות המיסים טענה מצדה כי יש לסלק את הבקשה על הסף. ראשית, נטען כי בקשת האישור אינה עומדת בדרישות המקדמיות לתוספת השנייה לחוק 11 הקבועות בפרט תובענות ייצוגיות, שכן אין מדובר בגבייה שלא כדין של "מס, אגרה או תשלום חובה אחר", אלא עסקינן בתשלום מענק על ידי המדינה לזכאים לכך. ממילא אין מדובר בתביעת השבה. שנית, נטען כי אין לאפשר את ניהול ההליך הייצוגי בטרם המבקש מיצה את הליכי ההשגה הייחודיים שנקבעו לכך בדין, אשר אין חולק כי המבקש לא נקט אותם במישור האישי. שלישית, לדברי הרשות, אם מאן דהוא יוכיח את זכאותו למענק, הרי המענק יוענק לו. בנסיבות אלה נטען כי המבקש טוען הלכה למעשה נגד הליך הבירור הסטטוטורי שנקבע בתקנות לצורך בחינת הזכאות למענק. לטענת הרשות, יש בכך כדי להצדיק את סילוק ההליך הנוכחי על הסף, שכן במסגרת תובענה ייצוגית אין לאפשר תקיפה עקיפה

וכן לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים .))1() טז(ב 18 (תקנה לטענת התובע הייצוגי (להלן: "המבקש"), למרות האמור בתקנות הסיוע, מערכת המחשוב של רשות המיסים הוגדרה באופן שגוי, כך שלעניין עצמאים ולעניין שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים, הובאה בחשבון מלוא ההכנסה החייבת שאינה מיגיעה אישית שלהם ושל בני זוגם, במקום מחציתה. לשיטת המבקש, התוצאה היא כי חלק מהעצמאים וכן חלק מהשכירים בעלי השליטה בחברות מעטים (ובהם המבקש עצמו) קיבלו הודעה מוטעית מטעם הרשות ולפיה הם אינם עומדים בתנאים לקבלת מענק סיוע. זאת אף על פי שבהתאם לתקנות אותם מבקשי סיוע זכאים למענק, שכן התחשבות במחצית ההכנסה החייבת שאינה מיגיעה אישית שלהם ושל בני זוגם, מובילה לכך שההכנסה החייבת לשנת מס קודמת נמוכה מהתקרה של מיליון ש"ח שנקבעה בתקנות. נטען כי בדרך זו שללה הרשות באופן פסול מאותם מבקשי סיוע את האפשרות ליהנות מהמענק, ובכך גבתה מהם מס שלא כדין. עוד נטען כי מרבית מבקשי הסיוע אינם מודעים לכך שבקשתם למענק נדחתה ללא הצדקה, ובכל מקרה הם עלולים להירתע מעריכת בירורים בעניין. זאת נוכח מורכבות הסוגיה; העובדה שההודעה על אי זכאות למענק ניתנת ללא פירוט נימוקים; העובדה שישנה רתיעה בקרב נישומים מלהתעמת עם רשויות המס; וכן העובדה שעלות הסתייעות ברואה חשבון כדי לערוך בירור אם נפלה טעות בהחלטת רשות המיסים

Made with FlippingBook Ebook Creator