ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

527

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 527 ׀ גיליון 2020 אוגוסט ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בכל אחד ממענקי הממשלה בגין נגיף הקורונה משבר הקורונה לעצמאים בהיבט הביטוח הלאומי מס הכנסה קורונ – הקלות מטעם המדינ , הודעה משותפת - שרד ראש הממשלה ומש ד האוצר - יישום תקנות שע חירום (נגיף הקורונה - 9/2020 הוראת ביצוע נק סיוע לעצמאים)

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

527 ' מס 2020 אוגוסט

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לפני כשבועיים פרסמה הממשלה תכנית סיוע, "רשת ביטחון" לתמיכה בשכירים ובעצמאים עד חודש יוני בשנה הבאה. כרגיל, הפרסום בתקשורת נעשה טרם החקיקה. פרסום תכנית לטווח ארוך אמור לגרום לתחושת ודאות מסוימת

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

בקרב מובטלים ועצמאים שעסקיהם נפגעו, ומיועד להגביר את הצריכה על ידי קבוצות אלה. רכיב הסיוע לעסקים אמור לתמרץ פעילות עסקית, אך נראה שעסקים רבים לא יצליחו להמשיך את פעילותם על אף המענק. כלומר, כסף זה יגביר אמנם את הצריכה הפרטית של בעל העסק אך לא יגרום להגברת הפעילות העסקית ולא ייצור מקומות עבודה חדשים. ייתכן שהיה ניתן להשתמש בכסף בדרך יעילה יותר או לפחות להתנות את המענק בגידול במחזור העסק. מהלך נוסף שעשתה הממשלה ברוח "כלכלת הקורונה" הוא "מענק לכל אזרח". הכוונה היא לתת "מענק אוניברסלי" - חלוקת כסף לכלל הציבור. המענק יכול להיות חיוני לשכבות החלשות ולקורבנות החדשים של משבר הקורונה, ואולי הוא הדרך היחידה הקיימת בישראל להגיע במהירות וביעילות אל החלשים ביותר גם במחיר חלוקת הכסף גם לעשירים. אין ספק שכדי לחלץ את ישראל מהמשבר הכלכלי נדרשת התערבות ממשלתית נוסף על המענקים הכספיים, ובראש וראשונה יש לחתור לחזרה לתעסוקה מלאה. ניתן לקדם עבודות יזומות והכשרות מקצועיות במימון המדינה. חיזוק מערכת הביטוח הסוציאלי יסייע ביצירת חיסון כלכלי וגם השקעה במחקר. אנו תקווה שקברניטי כלכלת הקורונה ישכילו לבצע פתרונות אלה כדי להניע את המשק, ואם לא להחזירו לקדמותו, לפחות לשפר את מצבו לעין ערוך.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד מלכא אבישי רו"ח מלכה הילה עו"ד נוה בועז

עו"ד דניאל לילך רו"ח הילמן טובה עו"ד הלוי עמיאל יצחק רו"ח הררי שלמה עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד, רו"ח, חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד (רו"ח) טבח שלומי עו"ד רו"ח טיקוצקי ירון עו"ד טננבאום מירי רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז

עו"ד, רו"ח אביסרור שמעוני חיה עו"ד רו"ח אבירם רויטל עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני עו"ד רו"ח אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בירן אורן עו"ד, בן יהודה מיכל רו"ח בר רונית עו"ד, רו"ח בר-און גיא עו"ד (רו"ח) ברגר אהרון עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי עו"ד גולדשטיין יניב רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל רו"ח (משפטן) גרינברג גל עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא עו"ד ורו"ח דהן יעקב

רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד, רו"ח פיג'ו שלמה עו"ד, רו"ח פרידמן אבי עו"ד, רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קוך אורית עו"ד, רו"ח קורן יוסי מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוטמן גיא עו"ד רון שגיב

עו"ד שלו שלומי רו"ח שמש רוזט

רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי מאיה עו"ד, רו"ח לוי אופיר

רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד רו"ח שפירא אלכסנדר עו"ד, רו"ח שרים הדס

עו"ד מויאל אלי רו"ח מורד מני

משתתפים:

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בכל אחד ממענקי הממשלה רו"ח אחמד חסונה בגין נגיף הקורונה פרשת בר וציפי רפאלי – האם קיבלו הנחת סלב? מאמר דעה עו"ד ורו"ח סיימון יניב מיסוי תלת שלבי באישור של בית המשפט העליון – פס"ד אם סי אל רו"ח (משפטן) בועז כהן רו"ח (משפטן) ישי חיבה קניון דרורים פיצוי שחושב על פי אובדן רווחים, האמנם יהפוך לפירותי? – פסק דין גאולה עו"ד רו"ח רמי אריה תנאים מחמירים ל"רכישת הפסדים" חובת ניכוי במקור בגין מתן הטבות בשווה כסף למשווקים וסוחרים עו"ד רו"ח רמי אריה טענת פקיד השומה בקשר למחיר עסקה בין צדדים קשורים מחייבת עו"ד משה גבע פס"ד אברהם אוסקר פירוט וביסוס כהלכה – התקבלה בקשתו של פקיד שומה ת"א לתיקון נימוקי שומה - הבקשה נעוצה בחידוד משפטי של טענות משפטיות ולא בשינוי המסד העובדתי עו"ד שלי גולדמן - פס"ד גוטמן ואח' התקבלה בקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה במסגרת בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים – הכרה בקבלה ממוחשבת לצורך רו"ח רונית בר, רו"ח (משפטן) ישי חיבה זיכוי מס זר בישראל בשל הכנסות מהימורים, הגרלות וכד' עו"ד יניב גולדשטיין

12

15

19

21

24

26

30

32

34

37

עו"ד שלי גולדמן פס"ד ברוט ואח' מתן זיכוי ממס בגין תרומה -

39

פס"ד: עמי תעשיות אלומיניום בע״מ היטל עובדים זרים – בגץ קבע: הפקדת רכיב העובד בפיקדון עובדים זרים מסתננים

40

פס"ד אסתר צגיי גרסגהר אינה חוקית ובטלה -

תוכן עניינים

6 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

העליון: דיווידנד בין-חברתי שמקורו ברווחי שערוך לא יוחרג מהכנסתה – החייבת במס של החברה מקבלת הדיווידנד עו"ד שלי גולדמן פס"ד חברת אם.סי.אל קניון דרורים בע"מ נדחה ערעורם של בני משפחה על שומות מס הכנסה שהוציא להם פקיד שומה בגין פיצויים שקיבלו בעקבות הליך משפטי - הפיצוי המגיע להם הוא פיצוי – פס"ד שבו גאולה בגין אובדן הכנסה ולא בגין הפקעת מקרקעין עו"ד שלי גולדמן לא דיווח לרשות המיסים על הכנסות מהגרלות והימורים באתר אינטרנט חודשי עבודות 3- מתחרויות ספורט בישראל ובעולם והורשע ב

45

49

53

פס"ד אופיר עמוס שירות -

54

- פס"ד רוני לרנר מחיקת ערעור על הסף בדבר הוכחת קיומה של נאמנות

מיסוי מקרקעין

ופינוי בינוי 38 קביעת יום המכירה בעסקאות תמ"א

55

עו"ד מירי טננבאום, עו"ד אלי מויאל נדחה עררה של חברת השקעות - הוצאות שהוציאה בגין חובות עבר של לחוק מיסוי מקרקעין 39 מחזיקים בנכס שמכרה אינן מותרות בניכוי לפי סעיף עו"ד שלי גולדמן – פס"ד קיסריה השקעות בע"מ נדחתה בקשה לייצוגית נגד רשות המסים בטענה להיעדר סמכות בהטלת פס"ד ליטמן ואח' קנסות גירעון כנגד רוכשים ומוכרים של זכויות במקרקעין -

60

63

עו"ד לילך דניאל

מס ערך מוסף השלכות מע"מ בפיצוי מצד קבלן בגין איחור במסירת דירה

66

רו"ח שלמה הררי

67

רו"ח (משפטנית) ענבל שני סובסידיה לגני ילדים חויבה במע"מ. שוב נדחתה ברובה תביעת חברה שייבאה בשמים מארצות הברית ביבוא מקביל, פס"ד א.פ.י. חורי הפצה בע"מ להשבת מס שלטענתה שילמה ביתר – עו"ד לילך דניאל נדחה ערעורה של חברה שהפעילה מעון יום בבני ברק על חיובה לשלם מס עסקאות בגין כספים שקיבלה מהמדינה כחלק משכר הלימוד שגבתה

70

74

עו"ד לילך דניאל מהורים – פס"ד פנינת המעונות

תוכן עניינים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 7

ביהמ"ש: מנהל מע"מ אינו מחויב לגלות חשד העולה מדיווח מקוון בנוגע לחשבוניות פיקטיביות או להתריע על כך בפני עוסקים המנכים מס תשומות פס"ד מ. טורשאן בע"מ - נדחה ערעורו של עוסק בתחום ההסעות על שומת תשומות שהוציא לו מנהל מע"מ 80 עו"ד שלי גולדמן פס"ד ארז סמדר - ניכה מס תשומות שלא כדין – התקבל ערעורו של נהג מונית על שומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לו מנהל מע"מ 83 עו"ד שלי גולדמן – פס"ד יוסופוב שומה – לוקה בחוסר סבירות קיצוני ביטוח לאומי משבר הקורונה לעצמאים בהיבט הביטוח הלאומי 86 רו"ח אורנה צח-גלרט הגעת לגיל הפרישה – יש להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק אף אם לא קיבלת פנייה מביטוח לאומי 101 רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה דמי לידה - השפעת מענקים רבעוניים חושבה לפי ממוצע משנה קודמת 77 עו"ד לילך דניאל שאלות ותשובות מס הכנסה חובת רישום במע"מ ובמס הכנסה לנישום שבונה בביתו הפרטי יחידת השכרה עו"ד רו"ח מאיר זריהן למסיבות קיזוז הוצאות נאמן מהכנסות פסיביות של נאמנות "נהנה תושב ישראל" 105 עו"ד רו"ח אלכסנדר שפירא סיווגה של הכנסה מפעילות בניירות ערך פטור מהכנסה מדמי שכירות מגורים לא יינתן לדירת מגורים המשמשת בחלקה לעסק של משפחתון עו"ד, רו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד, רו"ח שגיא גרשגורן התנאים לקבלת הטבות מס בבניה להשכרה על פי החוק לעידוד השקעות הון רו"ח יוסי ירון שנים במסגרת הליך גילוי מרצון 10- אי דיווח על פיקדון בחו"ל מעל ל 111 113 103 רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה 106 עו"ד רו"ח רויטל אבירם 108

114

עו"ד, רו"ח יועד פרנקל והטלת קנסות

117

עו"ד גיא רוטמן קיזוז הפסדי עבר בין שתי חברות מתמזגות

תוכן עניינים

8 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

121

עו"ד, רו"ח גיא בר-און בעלי מניות 4 מתוך 3- סיווג וחלוקת דיווידנד ל חישוב נפרד או מאוחד לבני זוג רופאי שיניים המאוגדים בחברה עו"ד (רו"ח) רונן ארויו והבעל נותן ייעוץ בתחום גם כעצמאי סיווג הכנסה בישראל מפטנט שהמציא תושב ישראל אזרח אמריקאי בתקופת שהייתו בארה"ב במסגרת מחקר באוניברסיטה עו"ד ורו"ח יעקב דהן קיזוז הפסדי עבר שנצברו לחברה שהפכה להיות חברת בית כנגד .M.B.A , ) אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן הכנסות משבח מקרקעין אירוע מס בין בני זוג שמתגרשים בהעברת פנסיה רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא סירוב פקיד השומה להתיר חישוב מס נפרד בדוח להחזר מס לבת הזוג עו"ד, רו"ח אבי פרידמן חובת הגשת דוחות כספיים לרשויות המס בידי מפרק

122

125

128

130

131

132

רו"ח רוזט שמש בגין משיכת כספי תגמולים שלא כדין מיסוי קבלת פנסיה משוייץ בידי תושב ישראל בישראל

134

עו"ד, רו"ח אופיר לוי העברת דירות שרשומות בחברה לבעלות אחד מבעלי המניות לעניין חלוקת

135

עו"ד שגיב רון הדיווידנד בין כל בעלי המניות ניכוי מס במקור מתמורה בגין רווח הון ממכירת מניות לזרים

137

רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי

138

עו"ד ורו"ח סיימון יניב מס רווח הון לבעל מניות מהותי דיווח על בסיס מזומן ורישום עסקאות בינלאומיות בין חברת אם וחברת בת

140

רו"ח אייל כרמי

141

רו"ח טובה הילמן טיפול חשבונאי במכירת נכס נדל"ן בידי עמותה

142

רו"ח (משפטן) אייל סנדו ניכוי מס במקור בהודו כל שותף בשותפות הינו נישום בפני עצמו ואין מניעה שכל אחד מהשותפים עו"ד רו"ח ירון טיקוצקי ימוסה באופן שונה סירוב מנהל מע"מ לפתוח תיק עוסק מורשה בשל ליקויים בתיק בן הזוג

143

144

עו"ד משה גבע

תוכן עניינים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 9

אגודת מים שהינה אגודה שיתופית חקלאית אינה מוסד ציבורי ולכן תגיש יועץ מס מיכאל גל ככל תאגיד 1214 דוחות מס בטופס קיזוז הפסדי הון מניירות ערך בארץ כנגד רווח הון שנצמח לעובד מאופציות

145

146

עו"ד, רו"ח, ניר חונוביץ' לפקודה 102 לפי סעיף היוון קצבת שארים המשתלמת לאלמנה מקרן פנסיה

147

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום דיווח ומיסוי לתושבת ישראל שתעבוד בחו"ל מול מעסיק בישראל עו"ד רו"ח איתן אסנפי קיזוז הפסד הון בחברת החזקות שנובע ממחיקת חברת בת ברשם והלוואת בעלים שלא נפרעה כנגד רווח הון ממכירת מניות בחברה אחרת מיסוי מקרקעין הכללים לדיווח על הכנסות מבניין החלים על קבלן בונה בסיום פרוייקט עו"ד (רו"ח) שלומי טבח 50 וקבלת טופס חובת תשלום מס רכישה לרכישת דירת מגורים יחידה בידי שני זוגות עו"ד, רו"ח יוסי קורן בתא משפחתי נפרד ותאריך רישום 10% חישוב מס שבח לדירת מגורים שהושכרה במסלול עו"ד מאיה כרמי לעניין מידוד הפחת שחושב על פני תקופות השכירות חישוב מס שבח במכירת מקומות חנייה בבניין משרדים שנרכשו בידי עו"ד, מיכל בן יהודה החברה יחד עם המשרדים חישוב שומת מס שבח ותקופת צינון למכירת דירה שנתקבלה במתנה מאב לבן עו"ד אבישי מלכא מועדי מכירת דירה על מנת ליהנות משעור מס רכישה ברכישת דירה עו"ד אורן בירן נוספת מקבלן היבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין בחלוקה ראשונית של נכסי עזבון בין שותפות של יורשים שמבצעים פיצול נוסף וחלוקה שנייה של הנכס למטרת השכרה ומכירת זכויות בנייה לחברה מסחרית עו"ד, רו"ח הדס שרים

148

149

150

153

154

156

157

158

159

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ועו"ד שלומי שלו מס רכישה בהעברת דירות מחברה קבלנית לחברה מבצעת

162

עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה

תוכן עניינים

10 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

אין הקלה במס רכישה לקונה שהצהיר על מכירת דירה ראשונה בעת שקנה

163

עו"ד אורית קוך חדשה והתחרט ומכר את דירתו החדשה

מס ערך מוסף עוסק ישראלי שקונה סחורה באינטרנט ומוכר בחו"ל ללקוחות בחו"ל פטור רו"ח שלמה הררי ממס ערך מוסף האם עוסק פטור המשנה תחום עיסוק חייב להירשם כעוסק מורשה רו"ח (משפטן) גל גרינברג התרת קיזוז מע"מ תשומות ממתן שירותי תפעול וניהול עבור חברה בחו"ל שמוכרת מוצרים באמזון ללקוחות בחו"ל עו"ד (רו"ח) אהרון ברגר סוגיית התרת תשומות מ"חשבונית מס מאוחרת" שאושרה לחברה בידי עו"ד עמיאל יצחק הלוי רשות מע"מ היבטי מע"מ ברכישת קרקע ע"י חברה בע"מ שלא עוסקת בנדל"ן מעוסק עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ במכר מקרקעין היבטי מע"מ ומס הכנסה לעמותה המפעילה מעונות יום לילדים

164

165

167

168

169

171

רו"ח הילה מלכה והכנסותיה הם מהורים וממשרדי ממשלה

חברות, עמותות, מלכ"רים

נטילת הלוואה בידי עמותה מעמותה אחרת על פי חוק העמותות

174

עו"ד בועז נוה

כספים וחשבונאות הצגה בדוחות הכספיים תשלומי דמי חבר שמתקבלים בעמותה רו"ח מני מורד מיסוי ודיווח מתנה כספית לתמיכה כלכלית לתושב ישראל שמועברת

176

177

עו"ד אורי גולדמן מקרוב משפחה שמתגורר בחול

ביטוח לאומי זכאות לדמי אבטלה לשכיר שהתפטר ופתח חברה בה הוא מחזיק

178

עו"ד, רו"ח חיה אביסרור שמעוני מהמניות 50%- ב

תוכן עניינים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 11

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה מס הכנסה קורונה – הקלות מטעם המדינה, הודעה משותפת - רשות המסים בישראל משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר - יישום תקנות שעת חירום 9/2020 הוראת ביצוע רשות המסים בישראל (נגיף הקורונה - מענק סיוע לעצמאים) הגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים רשות המסים בישראל 2020 בספטמבר 15- תתאפשר עד ה

179

182

202

מדדים ושערי מט"ח

203

2020 מדדים לחודש יוני

204

2020 שערים יציגים לחודש יולי

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

מס הכנסה | מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בכל אחד ממענקי הממשלה בגין נגיף הקורונה רו"ח אחמד חסונה

בשל השאלות הרבות שמופנות אלינו וכדי להנגיש את המידע בנושא חובת תשלום מיסים על המענקים שקיבלו המעסיקים והעוסקים – להלן ריכוז המידע על פי הפעימות, לרבות קישורים לאסמכתאות המקוריות בחוק ובתקנות.

מענק עידוד התעסוקה

מענק פעימה שלישית

מענק פעימה שנייה

מענק פעימה ראשונה

מיסים

חייב פטור חייב

חייב פטור

חייב פטור פטור

חייב פטור פטור

מס הכנסה

מס ערך מוסף ביטוח לאומי

אין הנחיות

להלן דברי ההסבר לכל אחת מהפעימות: מענק פעימה ראשונה – חייב במס הכנסה. מס הכנסה

מתוך תקנות הפעימה הראשונה – דין מענק (א):

"על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים למעט לעניין הפקודה." (א), 16 בסעיף (א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים 16 הכוונה לסעיף .2007- חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח

– פטור ממס ערך מוסף. מס ערך מוסף

מתוך תקנות הפעימה הראשונה – דין מענק (ב)

לחוק 12 "(ב) מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף מס ערך מוסף."

הכותב: מומחה במיסים – מצוות מומחי המיסים ב"כל-מס"

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 13

- פטור מביטוח לאומי ביטוח לאומי

מתוך תקנות הפעימה הראשונה – דין מענק (א):

"על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים (א), למעט לעניין הפקודה." 16 בסעיף (א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים 16 הכוונה לסעיף .2007- חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח התקנות מענק הפעימה הראשונה: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע : מתפרסמות באתר המיסים האינטרנטי "כל -מס". 2020- לעצמאים), התש"ף מענק פעימה שנייה - חייב במס הכנסה מס הכנסה כג (א): 18 מתוך תקנות הפעימה השנייה – סעיף "על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי, תוספת לעסק קטן או מענק סיוע לשכיר (א)למעט לעניין 16 בעל שליטה, לא ייחשבו כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף הפקודה." (א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים 16 הכוונה לסעיף .2007- חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח – פטור ממס ערך מוסף. מס ערך מוסף כג (ב): 18 מתוך תקנות פעימה שניה – סעיף "(ב) מענק סיוע לעצמאי, תוספת לעסק קטן או מענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא ייחשבו לחוק מס ערך מוסף." 12 כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף – פטור מביטוח לאומי. ביטוח לאומי כג (א): 18 מתוך תקנות הפעימה השנייה – סעיף "על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי, תוספת לעסק קטן או מענק סיוע לשכיר בעל (א)למעט לעניין הפקודה." 16 שליטה, לא ייחשבו כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף (א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים 16 הכוונה לסעיף .2007- חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח תקנות הפעימה השנייה: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים - מתפרסמות באתר המיסים 2020- ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף האינטרנטי "כל -מס"

מס הכנסה מאמרים

14 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

מענק פעימה שלישית - חייב במס הכנסה. מס הכנסה מתוך החלטת הממשלה: "המענק המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח

השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק." - פטור ממס ערך מוסף. מס ערך מוסף

לתקנות מס ערך מוסף – וקבע הוראת 3 אישר שר האוצר את תיקון תקנה 22.6.2020 ביום מענק שניתן 31.12.2020 ועד ליום 12.5.2020 שעה לפטור ממס ערך מוסף בתקופה שמיום לעוסק אשר פעילותו העסקית נפגעה 24.4.2020 מיום 5015 לפי החלטת ממשלה מספר כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. הודעת רשות המסים - מתפרסמות באתר המיסים האינטרנטי "כל -מס" – טרם הוחלט ביטוח לאומי התייחסות לפטור מביטוח לאומי ולכן עד שלא יצאו תקנות 5015 אין בהחלטת הממשלה או הנחיות מביטוח לאומי בנושא – אין תשובה חד משמעית לפטור מביטוח לאומי. מאחר שעדיין אין פרסום ברשומות אלא רק החלטת ממשלה - הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף מתפרסמות באתר המיסים – 2020 (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-אפריל covid-19 האינטרנטי "כל -מס" מענק לעידוד התעסוקה - חייב במס היות שאין בחוק עצמו פטור ממנו. מס הכנסה בחוק עצמו: 10 - פטור ממס ערך מוסף וזאת על פי סעיף מס ערך מוסף "על אף הוראות כל דין מענק לפי חוק זה לא ייחשב חלק ממחיר עסקותיו של עוסק לפי " 1975- לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 12 סעיף – חייב בביטוח לאומי היות שאין בחוק עצמו פטור. ביטוח לאומי מתפרסם :2020- לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף באתר המיסים האינטרנטי "כל -מס" הערות הכותב: יש להוציא קבלה בגין כל אחד מהמענקים שלעיל אבל אין להוציא חשבונית מס. העוסק/ המעסיק יחויב בדוח השנתי – ניתן לשלם מקדמות למס הכנסה על מענקים אלה.

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 15

פרשת בר וציפי רפאלי – האם קיבלו הנחת סלב? מאמר דעה עו"ד ורו"ח סיימון יניב

– לוד, במסגרת ערעור שהגישה בר רפאלי (להלן: "בר") כנגד פקיד השומה כפר סבא בהליך האזרחי שנוהל כאמור במקביל להליך הפלילי (להלן: "ההליך האזרחי"), ש"הרושם שנוצר כי הצדדים ניהלו את ההליך, העלו טענותיהם והביאו ראיותיהם, כאשר עין אחת ממוקדת בערעור, אך השנייה מופנית לעברו של הליך החקירה הפלילי". כידוע ישנה משמעות רבה לכל צעד ולכל טענה המועלית במסגרת ההליך האזרחי ובמיוחד כאשר החקירה הפלילית לא הסתיימה. בנקודה זו ארשה לעצמי להוסיף כי תוצאות הפרשה בכללותה מלמדות עד כמה חשוב שמייצג של נישום שמתנהלים נגדו שני הליכים במקביל - הליך פלילי והליך אזרחי, חייב להיות בקיא ברזי החוק במישור האזרחי ובמישור הפלילי בתחום המס, וטוב מכך, להכיר את דרך הפעולה והשיקולים שנבחנים על ידי רשויות המס והפרקליטות. [ההדגשות כאן ולהלן אינן במקור – ס"י]

במסגרת השיח הציבורי נשאלת לאחרונה השאלה אם הפרקליטות לא נהגה ביד רכה כלפי ציפי ובר רפאלי בהסדר שנחתם עמן בנוגע להליך פלילי שהתנהל נגדן, והאם לא קיבלו בעצם "הנחת סלב". בר הואשמה מיליון 34 בהעלמת מס על הכנסות של שקל, ובמסגרת ההסדר, כפוף לאישור חודשי 16 בית המשפט, תרצה ציפי רפאלי מאסר בכלא כמי שניהלה את עסקיה של בר, ואילו בר רפאלי תרצה תשעה חודשים בעבודות שירות, נוסף על תשלום המס בשומה שקבע פקיד השומה בסך של כשמונה מיליון שקל, בתוספת תשלום קנס של חמישה מיליון שקל. הפרשה התנהלה במקביל: ההליך האזרחי התנהל מול פקיד השומה כפר סבא, והחקירה והגשת כתב האישום נוהלו על ידי פקיד שומה חקירות ת"א ובאמצעות פרקליטות מחוז מרכז ת"א (מיסוי וכלכלה). לא בכדי צוין במסגרת פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט שמואל בורנשטיין (ע"מ ) מבית המשפט המחוזי מרכז 6418-02-16

הכותב - בעל משרד עורכי דין העוסק בתחום המיסים (מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין) ובעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, הן במישור האזרחי/מנהלי והן במישור הפלילי, יוצא רשות המיסים – פשמ"ד ופרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה, בעל ניסיון רב בליווי וייצוג נישומים מול הרשויות Yaniv-tax.co.il : השונות ובבתי המשפט. פרטים נוספים אתר

מס הכנסה מאמרים

16 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

תושבותיה של בר, והניח לשומה להתיישן על פי הצהרתה שהיא אינה תושבת ישראל באותה שנה. כשהדוח הוגש והונח לפניו סמוך לחתימת הסכם השומה, אמר: "אקדם ואציין כי דעתי אינה נוחה כלל ועיקר מהסכם השומה, מהאופן שבו הוא נערך ומההתנהלות שהייתה בקשר אליו. הרושם שנוצר מהעדויות הוא כי הייתה בין הצדדים מעין "הסכמה שבשתיקה" לפיה כל צד יוכל לפרש את ההסכם באופן הנוח לו, אך בלא שקיימת הסכמה מעשית ואמיתית למשמעותו המלאה והשלמה, ובעיקר לנפקות שיש לו, אם וככל שיש לו, מעבר לשנות המס אליהן הוא מתייחס 61 , פסקה 15 ' במפורש" (שם בעמ לפסק הדין). "אבהיר מיד כי אותה "הסכמה שבשתיקה" יכול שתהא לה איזו חשיבות בהליכים אחרים הנוגעים 63 פסקה 16 ' למערערת,..." (שם בעמ לפסק הדין). בית המשפט קבע הלכה למעשה שהתנהלות פקיד השומה ב"הסכמתו שבשתיקה" שלא לקבוע את מעמדה של בר באותה שנה ), במיוחד כשהדוח היה מונח לפניו 2008( במסגרת החתימה על הסכם השומה שנחתם (גם אם קבע שאין 2007-20057 לשנים להסתמך על חוסר המעש בנוגע למעמדה בשנים הבאות, שהרי כידוע כל שנה נבחנת ובהמשך:

אקדים את המאוחר ואציין שבמסגרת ההליך האזרחי קיבל בית המשפט את עמדת פקיד השומה בשומה שנקבעה 2010-( לבר, ולפיה בשנים שבמחלוקת ) נחשבה בר לתושבת ישראל לצורכי 2009 מס, וככזו היא חייבת במס בישראל על הכנסותיה שהופקו על ידה מעבר לים בין שבאופן ישיר ובין שבאמצעות חברות זרות שבבעלותה. ניתן ללמוד על הקושי של שני הצדדים, הן של הפרקליטות והן של בר וציפי רפאלי בניהול ההליך הפלילי (ועל כך אדון ברשימה אחרת). אמנם נראה שכב' השופט בורנשטיין ניסה לנקוט משנה זהירות בקביעתו וניסה שלא לרמוז או להשפיע בהחלטתו על ההליך הפלילי, אך כפי שקורה בדרך כלל כאשר ההליך האזרחי מתנהל במקביל לניהול חקירה כנגד נישומים, ובמיוחד כשהוצגו בפני בית המשפט פרוטוקולים מתוך החקירות של בר וציפי רפאלי ושל אחרים, נראה שבית המשפט לא עמד בקושי שניצב בפניו ובמסגרת פסק הדין קבע לא פעם קביעות שלטעמי הביאו בסופו של דבר את הצדדים להסדר שהושג בהליך הפלילי, ואולי טוב שכך, כפי שנרחיב בהמשך. כך למשל, הטיח בית המשפט ביקורת בהתנהלות פקיד השומה בהתייחסו בהרחבה להתנהלותו במסגרת הליכי השומה שהתנהלו בעניינה של בר ושנסתיימו . ההליך 2007-2005 בהסכם שומה לשנים דן באותה סוגיה ממש (שאלת תושבותה של בר לצורכי מס) ובמיוחד הובעה הביקורת שלגביה ביקש פקיד 2008 בעניין שנת השומה שלא לקבוע שומה ביחס לשאלת

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 17

), בקשר לכרטיס אשראי 20/ (מש ולכלי הרכב שברשותה, על השאלה האם היו ברשותה כרטיסי אשראי של בנקים ישראלים בתקופה שבה שהתה בישראל ואף עשתה בו שימוש בפועל (בלא קשר לשאלה אם מדובר בשימוש מועט או רב). על השאלה באשר לרכוש שבבעלותה (לרבות כלי רכב) השיבה המערערת כי אין לה רכוש בישראל, חרף זאת שהיה בבעלותה רכב מסוג פולקסוואגן." גם בנוגע לטענת רכישת הדירה על שמה של ציפי רפאלי בפרויקט "בלו", שנרכשה לטענת ציפי רפאלי בכדי שתשמש בעתיד את כל ילדיה ולא רק את בר, כשמנגד, לטענת פקיד השומה המגובה בראיות מההליך הפלילי שהוצגו על ידו, הדירה נרכשה בפועל על ידי בר בכדי שתשמש אותה למגוריה, ציין בית המשפט: "אציין כי התקשיתי לקבל הסברים אלו של המערערת או של אמה. ב. המערערת העבירה סכומים משמעותיים לחשבונם של הוריה - רפי וציפי רפאלי. ...נטען בהקשר זה כי מדובר בהלוואה, כפי שנרשם בהצהרות ההון, והמערערת אף טענה כי לא הייתה מודעת להעברת הכספים ולגובה הכספים שהועברו... אעיר כי ספק בעיני אם העברת כספים בסדרי הגודל האמורים, ניתן לעשותם בלא מודעות מצד המערערת.

בנפרד), יכולה להיות משמעותית להליך הפלילי. בהליך האזרחי בית המשפט מרמז בעצם לפרקליטות שעתידה לנהל את התיק בהליך הפלילי שייתכן שיהיה קושי להוכיח בהליך הפלילי את יסוד הכוונה מצד בר שלא לדווח על ההכנסות שבמחלוקת בשנים ) וזאת כאשר הסוגיה 2010-2009( הנדונות עמדה לדיון והייתה ידועה לכול ובמיוחד 2008 לפקיד השומה. זה הניח לדוח לשנת להתיישן, ושסביר להניח שהמתין לקבל את הדוחות לשנים הבאות בכדי לבחון את שאלת התושבות של בר. עם זאת, מנגד, קשה להתעלם מרשימת קביעותיו של כבוד השופט בורנשנטין, שחזרו על עצמן לא פעם ולא פעמיים במסגרת פסק הדין שניתן על ידו בנוגע לגרסתן ולהצהרות שמסרו בר וציפי רפאלי לפקיד השומה, קביעות שלטעמי הביאו את בר וציפי רפאלי להסכים להסדר שעמד על הפרק, כמו למשל כשבית המשפט ציין: "לאחר שבחנתי את מכלול הראיות, מצאתי כי התמונה המלאה והשלמה אודות המערערת לא עמדה בפני פקיד השומה..." (במסגרת החתימה על הסכם השומה לשנים קודמות – ס"י)

ובהמשך:

"עם זאת חסר זה במידע מקורו, ככל הנראה, גם במצגים שהוצגו ע"י המערערת כלפי פקיד השומה. כך הם המצגים שמסרה המערערת במסגרת 13.3.2008 "שאלון התושבות" מיום

מס הכנסה מאמרים

18 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

"עדותה זו של המערערת רחוקה מלהניח את הדעת. ההיגיון והשכל הישר אינם מאפשרים לקבל את הגרסה שהוצגה ע"ע המערערת. יתר על כן נראה כי גם במקרה זה, בדומה לסוגיית ניהול החברות הזרות, המערערת ואמה מעבירות מאחת לשנייה את האחריות על עניינים מסוימים כמטוטלת, אשר הרושם הוא שהדבר נועד לטשטש את העובדות כהווייתן." מכל האמור נמצא כי בהליך האזרחי הניח בית המשפט על כף המאזניים קביעות בעייתיות וקשות לשני הצדדים בנוגע להליך הפלילי שהיה צפוי להתנהל בהמשך, קביעות אשר לטעמי הביאו בסופו של דבר את הצדדים להגיע להסדר הטיעון שהושג, הסדר שלטעמי מתוך מסגרת הראיות שהוצגו וצוינו על ידי בית המשפט בפסק הדין בהליך האזרחי היה נדרש וטוב שהושג. לגבי מידת העונש, אותיר את התשובה להחלטתו הסובייקטיבית של מי שיקרא את פסק הדין בהליך האזרחי בכללותו. לסיום אוסיף כי עלתה שאלה גם בנוגע לעונש הכבד יותר שהוטל על ציפי רפאלי ביחס לבר, וזאת חרף העובדה שלא היא זו שהחסירה הכנסות בדיווחיה והייתה לכאורה "העבריין המשני" בפרשה. נזכיר שבפרשות קודמות שגם בהן היו מעורבים ידוענים (ראו למשל בפרשת אייל גולן), עלתה שאלה דומה לגבי האחריות הפלילית שחלה על אמרגנים ו/או מנהלים אישיים, שאז הפרקליטות הכירה באחריותם

ג. המערערת הייתה מעורבת באופן אישי וישיר בתכנון הדירה בפרויקט "בלו"... אעיר כי למקרא המסמכים שהוצגו בהקשר זה, הרושם המתקבל הוא כי אין מדובר אך ורק בסיוע מצד המערערת בעיצוב דירתם של הוריה כפי שטענה, אלא בתכנון דירה המיועדת לה." "אציין בעניין זה, הנוגע לדירה בפרויקט "בלו", מעדיף אני את כל אותן ראיות ועדויות המצביעות על כך שהדירה נרכשה ע"י המערערת והייתה מיועדת עבורה, על פני גרסתה של המערערת וציפי רפאלי... אוסיף כי איני מקבל את טענת המערערת כי גם אם הדירה שייכת לה, המדובר בדירה להשקעה, אלא בגירה המיועדת לשמש את המערערת למגוריה, כעולה מהמסמכים ומהעדויות בקשר לתכנון ועיצוב הדירה." עוד ציין בית המשפט שהוא מתקשה לקבל את עדותן של בר וציפי רפאלי בנוגע לקבלת שירותי בריאות על ידי בר בישראל ובמיוחד לנוכח העובדה שקיבלה החזרים מקופת החולים בגין תרופות שרכשה בישראל ובשימוש בכרטיסי אשראי ישראלי בתקופה שבמחלוקת, שהרי גם בעניין זה (שימוש בשרותי קופת החולים – ס"י), כמו גם בעניין כרטיסי האשראי הישראלי, מסרה המערערת תשובה שאינה נכונה בשאלון התושבות. בית המשפט קבע: בהמשך סיכם בית המשפט בדברים:

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 19

העמדה של הפרקליטות במקרים דומים שבהם מדובר בנישום אחר, שלא מעולם האמנות. האם גם אז הפרקליטות תסכים להטיל על המנהל העסקי או מנהל הכספים בעסק, את האחריות העיקרית לביצוע העבירות, בהימצא ראיות שיצביעו עליו כמי שניהל בפועל את כל המערך העסקי פיננסי של העסק?

המוגברת של אותם מנהלים והסכימה להטיל עליהם עונש כבד יותר מהידוען עצמו, כבמקרה הנדון, ככל הנראה מתוך עמדה שכשמדובר בידוענים/ אמנים, לרוב הם אינם אלו שעוסקים ומנהלים את ענייניהם הכספיים, אלא משאירים את הנושא לטיפולו של המנהל האישי/ האמרגן שלהם. כאן עומדת השאלה מה תהיה

מיסוי תלת שלבי באישור של בית המשפט העליון – פס"ד אם סי אל קניון דרורים רו"ח (משפטן) בועז כהן רו"ח (משפטן) ישי חיבה

המחלקת עת תמכור בעתיד את הנכס ששוערך, והכל כפי שיפורט להלן.

ניתן פסק דין מאוחד 2020 ביוני 17 ביום בבית המשפט העליון בעניין אם.סי. ), אורון 2515/18 אל קניון דרורים (ע"א ) (להרחבה, פס"ד 9131/18 אחזקות (ע"א ) דחה את ערעורן 2114/19 ויאנטרה (ע"א של העוררות שטענו להחלת הוראות סעיף (ב) לפקודה (קרי – פטור ממס) מחלוקת 126 דיווידנדים שקבלו החברות המערערות שמקורם מרווחי שערוך נכסים בחברות בנות שלהם. מנגד התקבל ערעורו של פקיד השומה, על פסק דינו של המחוזי בעניין אורן אחזקות שחייבו ליתן הפחתה במס בחברות בחברה

רקע בתמצית: חברה מוחזקת בעלת נכס ביצעה שערוך ורשמה בשל כך רווחי שערוך. רווחים אלו חולקו לחברת האם. נטען כי דיווידנד בין- (ב), 126 חברתי זה פטור ממס כהוראת סעיף ועל כך נסובו פסקי הדין. בשורה האחרונה – בית המשפט העליון קובע כי הסעיף אינו חל, ויחול חיוב במס חברות על דיווידנד זה.

הכותבים - רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - www .ahec-tax.co.il פתרונות מיסוי בע"מ רו"ח (משפטן) בועז כהן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

20 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

בעת מכירתו ברווח בפועל בידי חברת הבת, ולמעשה ישולם סה"כ מס חברות (הן באם . ולאחר 40.7% - והן בבת) בשיעור של כ חלוקת הדיווידנד ליחיד – קרי, כסף "עד הבית" – המס האפקטיבי יהא בשיעור של .60.3% - כ לעניין זה יפים דבריו של שופט בית המשפט העליון מר מלצר: "תוצאה קשה של כפל מס, שכן, מנקודת מבטו של היחיד, העומד בראש שרשרת החברות, הרי שאותה התעשרות עצמה – עליית ערך הנכס – תמוסה למעשה שלוש פעמים: פעם ראשונה ברמת החברה המקבלת בעת חלוקת הדיווידנד בין החברות, פעם שנייה ברמת היחיד בעת חלוקת הדיווידנד אליו ופעם שלישית ברמת החברה המחלקת בעת מכירת הנכס נשוא השערוך, וזאת חלף כוונת המחוקק למיסוי בודד ברמת החברה". לאור עיוות בולט זה, אנו קוראים לרשות להשלים את התקנות מכוח סעיף המיסים: ולמעשה לתת תוקף לסעיף שפותר 1 א 100 למעשה את העיוות שנוצר. שכן בהתאם , רווחי השערוך ממוסים 1 א 100 לסעיף ברמת החברה המחלקת במועד חלוקת הדיווידנדים, ועל כן לא יחויבו במס פעם נוספת ברמת החברה המקבלת (יחול הפטור (ב)). 126 מכוח סעיף לחליפין – ואף שבית המשפט העליון בפסק דנן קיבל את ערעורו של פקיד השומה על פסק המחוזי בעניין אורון אחזקות, כי בעת מכירת הנכס בפועל על ידי שקבע חברת הבת פקיד השומה יידרש להתחשב

דוגמה לעיוות שנוצר: יחיד תושב ישראל מחזיק במלוא הון המניות של חברה א' תושבת ישראל (להלן: ") המחזיקה במלוא הון חברת האם " המניות בחברה ב', תושבת ישראל (להלן: ") אשר רכשה נכס נדל"ן חברת הבת " ש"ח. חברת הבת מיישמת את תקן 100- ב – העוסק 40 ' חשבונאות בינלאומי מס בנדל"ן להשקעה ועושה שימוש במודל ה"שווי ההוגן". קרי – ביצעה שיערוך של ש"ח והעודפים לאחר 1,299- נכס הנדל"ן, ב ש"ח. 1,000- ) צמחו ב 23%( מס בתחילת השנה העוקבת חלקה חברת הבת ש"ח, ובהתאם 1,000 דיווידנדים בסך להלכת העליון הנוכחית, חברת האם חויבה 230 בסך 23% ושילמה מס חברות בשיעור ש"ח. 770 ש"ח יתרת העודפים בחברת האם בהמשך אותה שנה מכרה חברת הבת את ש"ח 1,399 הנכס לפי שוויו המשוערך בסך ומשכך ובהתאם לעקרון המימוש שולם מס מהרווח קרי, מס 23% רווח הון בשיעור של 1,000 ש"ח, ואת יתרת הרווח (בסך 299 של ש"ח) חילקה כדיווידנד (פטור) לחברת האם. בסוף אותה שנה, חלקה חברת האם את ש"ח 770 יתרת עודפיה כאמור, בסך כדיווידנד ליחיד בעל המניות, עליו יתחייב (כולל מס יסף) 33% היחיד במס בשיעור ש"ח. 254 בסך לסיכום, עיניכם הראות כי אותה עליית ערך של אותו נכס, מוסתה הן בחלוקת רווחי השערוך כדיווידנד בין-חברתי, והן

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 21

נציין כי בית המשפט העליון קיבל בדעת רוב את ערעורו של פקיד השומה כדלעיל, מטעמים פרוצדורליים בלבד, שכן פסק הדין דן במיסוי הדיווידנד שקבלו חברות האם, ולא ראוי משפטית בתוך פסק זה, לקבוע קביעה שומתית משפטית לגבי נישום אחר (חברת בת, ואירוע מס לא וודאי ועתידי).

בחיובה של חברת האם, הרי ראוי – והדבר עולה מרוח הפסק בעליון: "יתכנו מצבים שונים ונסיבות מגוונות אשר ניתן להניח כי החברה הנשומה ופקיד השומה יצטרכו לתת עליהם את הדעת בבוא העת, כדי להביא לתשלום מס אמת" – כי תצאנה לפקידי השומה הנחיות להתחשב במיסוי חלוקת רווחי השערוך בעת קביעת שומתם את מימוש הנכסים בפועל בעתיד.

פיצוי שחושב על פי אובדן רווחים, האמנם יהפוך לפירותי? – פסק דין גאולה רו"ח רונית בר, רו"ח (משפטן) ישי חיבה

המערערים לוועדה המקומית לתכנון ובניה תוכנית להקמת תחנת דלק על חלק מהמקרקעין שבבעלותם. תנאי לאישור התוכנית היה ביצוע דרך גישה למקרקעין, במקום דרך הגישה מדרך חברון. החלו הליכי הפקעת חלק 1991 בשנת מהמקרקעין שבבעלות המערערים (להלן – המקרקעין) כשלאחר התנהלות בין הצדדים סוכם כי המערערים יוותרו על זכויותיהם במקרקעין, שיועברו לעירייה "ללא תמורה", ובתמורה התחייבה העירייה לסלול כביש גישה למקרקעי המערערים הסמוכים, בהם תוכננה הקמת תחנת דלק כאמור.

ניתן פס"ד בעניין גאולה 1.6.2020 ביום ושישה 48745-02-17 שבו ואחרים (ע"מ נוספים). פסק הדין עוסק בשאלת הסיווג של פיצויים ששילמה עיריית ירושלים לבני משפחת שבו, כהוניים או פירותיים, זאת לאחר מספר הכרעות שיפוטיות בביהמ"ש המחוזי והעליון, בהם נקבע כי עיריית ירושלים נדרשת לשלם לתובעים פיצויים עקב התנערותה מחבותה לסלול למערערים כביש גישה, בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים. העובדות בקצרה: המערערים, בני משפחת שבו, היו בעלים של מקרקעין בסמוך הגישו 1987 לדרך חברון בירושלים. בשנת

הכותבים - רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - www.ahec-tax.co.il פתרונות מיסוי בע"מ רו"ח רונית בר - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

22 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

עקב שלילת זכותם להקמת תחנת הדלק. לחילופי חילופין טענו כי הפרת הסכם הפשרה בתיק ההפקעה הובילה לשלילת מקור ההכנסה, אשר נשלל עקב אי סלילת הכביש. פקיד השומה טען כי יש לסווג את הפיצויים )1(2 כהכנסה פירותית מעסק לפי סעיף לפקודה. ביהמ"ש בוחן את ההליכים המשפטיים שנוהלו מול העירייה, את טענות המערערים בהליכים השונים ואת פסיקת ביהמ"ש וקובע כי נקבע בהם כי לב ליבה של אבדן הרווחים התובענה הוא פיצוי בגין " שהיו צפויים להפיק מהפעלת התחנה : "אין ומסיק כי עד להגשת התביעה" שום ספק כי התשלום שנפסק לטובת המערערים בתובענה זו, נפסק אך ורק בגין אובדן רווחים שהיו צפויים מהפעלת תחנת דלק. … רווחים אלה, ששלילתם מהמערערים היא הפרצה שהפיצוי נועד לכסות, הם רווחים בעלי אופי פירותי מובהק." ובסיכום קובע כי הפיצוי שנתקבל הינו פירותי. לדעתנו, ועם כל הכבוד, יתכן והיה מקום לבחון האם המדובר בפיצוי בגין פגיעה במקור ההכנסה שנמנע, וכי רק אופן חישוב הנזק והפיצוי הנדרש בגינו הינו על פי כימות רווחים שנמנעו. ביהמ"ש עצמו מצטט מהלכת הוצאת ספרים ש. ל. גורדון "אם הנזק פגע ברווחים החייבים הקובעת: במס והפיצוי בא לכסות על נזק זה, אין הוא אלא סותם את הפירצה שהנזק גרם,

למרות העברת המקרקעין המופקעים לעירייה, זו האחרונה התנערה מהתחייבותה ולא סללה את כביש הגישה. המערערים ניהלו מאבק משפטי (לא נאריך לחייב בעובדות) כנגד העירייה, בו תבעו " את העירייה לבצע את דרך הגישה, לפצותם על אבדן הרווחים שהיו צפויים להפיק מהפעלת התחנה עד להגשת התביעה, ולהוסיף ולקבוע את זכותם לפיצוי בגין אבדן הרווחים העתידיים עד להקמת התחנה ולתחילת הפעלתה". בתי המשפט קיבלו את תביעות המערערים, וקבעו כי על העירייה לסלול את כביש הגישה וכן נקבעו תשלומי פיצוי בגין הנזקים הנובעים מהעיכוב בהקמת והפעלת תחנת הדלק: מיליון 6.2 - שולם פיצוי בסך כ 2012 בשנת .1997 עד 1995 ש"ח בגין השנים מיליון ש"ח בגין השנים 8 - כ 2014 בשנת .2013 עד 2012 בהסדר פשרה לסיום כל המחלוקות ובהסכמת המערערים להשלים בעצמם את 4.5 - סלילת הכביש, נקבע פיצוי נוסף בסך כ מיליון ש"ח נוספים (אינם בערעור זה). כפיצוי 2012- המערערים דיווחו על הפיצוי ב כהכנסה הונית 2014 הוני ועל הפיצוי בשנת בגין הפקעה. לטענתם, הסכם הפשרה עם העירייה, קבע את סלילת הכביש כפיצוי על הפקעת המקרקעין וכי הפיצויים הכספיים שנקבעו להם ושולמו בפועל רק שנים מאוחר יותר, נקבעו הלכה למעשה בגין ההפקעה ולחילופין בגין ירידת ערך המקרקעין

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 23

) קובע 506/71 בהלכת חיים חפץ (ע"א "לא מן הנמנע איפוא ביהמ"ש העליון: שאף פיצוי הבא לפצות את מקבלו בעד אבדן מקור הכנסה יהא מחושב על-פי ההכנסה הצפויה מאותו מקור. שיטת החישוב כשלעצמה אינה קובעת את אופי הפיצוי". ביהמ"ש בענייננו אינו מאפשר למערערים להעלות את הטענה כי מדובר בפיצוי בגין אובדן מקור ההכנסה. לדעת ביהמ"ש הם מנועים מהעלאת טענה זו, כיוון שלדעתו טענה זו סותרת את טענות המערערים בהליכיםהמשפטייםמול העירייה ומתקיים השתק שיפוטי. כעולה מפסק הדין, ביהמ"ש היה פוסק אחרת לו המערערים היו טוענים בהתדיינויות המשפטיות מול העירייה כי התחנה לא תוכל לקום עקב ההפרה, והיו עותרים לחיוב העירייה בפיצויים עבור תקופה ממושכת. לדעתנו, לו הייתה נשמעת טענת אובדן מקור ההכנסה, תוצאת הדין הייתה יכולה להיות אחרת לחלוטין: עשרות שנים לאחר תחילת ההפקעה והבטחת סלילת הכביש – שלא נעשתה כראוי, והתחנה כלל לא נבנתה. זהו אובדן מקור הכנסה , והפיצוי לטעמנו הוא הוני.

והריהו משתלב במקומה, ואז יהא אף הוא חייב במס. אם גרם הנזק לפירצה במקור ההכנסה, יסתום הפיצוי את הפירצה הזו. וכשישתלב במקומה, לא יהא אלא תקבול שבהון, שאינו חייב במס". "לעומת ביהמ"ש מצטט גם מהלכת קציר: זה, אם הפרת החוזה פגעה במבנה הבסיסי של העסק, אשר לא יוכל לקום (אם החוזה נועד להקים עסק) או לא יוכל להמשיך ולהתקיים (על-כל-פנים לא באופן שהתקיים עד להפרה הנדונה), הרי גרמה ההפרה לא רק לנזק מצומצם של אבדן הרווחים הצפויים מחוזה זה, אלא גם לאבדן רווחים צפויים עתידיים מחוזים דומים שמקבל הפיצויים לא יוכל להיכנס אליהם באשר עסקו נפגע או התמוטט. במקרה כזה עיקר הפיצוי הינו איפוא על אבדן מקור ההכנסה, וככזה הינו תקבול הוני". לדעתנו, לא מן הנמנע הוא כי חישוב סכום הרווחים העתידיים שנמנעו, היווה את הדרך השמאית לאומדן הנזק שנגרם תחנת הדלק למבנה הבסיסי של העסק – שלא הוקמה עקב מחדלי העירייה. במקרה קו זה הפיצוי מהווה לטעמנו פיצוי הוני. דק עובר בהבחנה בין אלו.

מס הכנסה מאמרים

24 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

זיכוי מס זר בישראל בשל הכנסות מהימורים, הגרלות וכד' עו"ד יניב גולדשטיין

על הכנסות מדמי שכירות (הכנסה מדמי שכירות ברוטו בניכוי הפחת) מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, יוכל לשלם בגינן , ככל שההכנסה אינה 15% מס בשיעור של אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי מעסק והנישום " או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לרבות זיכוי כאמור (זיכוי מס זר) בחלק י' פרק שלישי ). כפי שניתן להיווכח, "15% מסלול "( א(ב) לפקודה ציין המחוקק 122 בסעיף מפורשות, כי לא יינתן זיכוי מסי חוץ וזאת למרות שמצוין בסעיף שלא יינתן "זיכוי". ב לפקודה אין 124 לעומת זאת, בסעיף כל התייחסות לשלילת מס זר ששולם, מכאן פרשנות לשונית פשוטה מוכיחה, כי משלא ציין המחוקק במפורש שלא יינתן זיכוי מס זר, אנו למדים שהמחוקק לא התכוון לשלול זיכוי מס זר ביחס להכנסות מהגרלות, הימורים או פעילות נושאת פרסים הכפופות למס בשיעור מוגבל. א 122 יצוין כי בשונה מהאמור בסעיף לפקודה הדן במיסוי הכנסות שכירות מחו"ל המאפשר בחירה בין מסלול מיסוי מס) ללא זיכוי מס חו"ל , לבין 15%( נמוך "מסלול מלא" (מס שולי) עם זיכוי מס חו"ל, ב לפקודה אינו 124 הרי שבענייננו סעיף

הכנסות בחו"ל מהימורים הגרלות וכד' אשר הגיעו כדי "עסק" או "משלח יד" בישראל, חייבות במס בשיעור שולי בישראל, ומנגד יותר בזיכוי מס זר ששולן בגינן בחו"ל. ומה לגבי הכנסות אלו שאינן מגיעות כדי עסק או משלח יד? הכנסות בחו"ל מהימורים הגרלות וכד' אשר הגיעו כדי "עסק" או "משלח יד" בישראל, חייבות במס בשיעור שולי בישראל, ומנגד יותר בזיכוי מס זר ששולן בגינן בחו"ל (ראה הלכת רפי אמית  מיום .)22/6/2016 ומה לגבי הכנסות אלו שאינן מגיעות כדי ב לפקודה 124 עסק או משלח יד? סעיף , שיעור 121 "על אף הוראות סעיף קובע כי המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או א, 2 מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף , בלא זכאות לפטור, להנחה, 35% יהיה לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט ) או ניכוי לפי סעיף 28(9 פטור לפי סעיף .")11(17 הסעיף האמור שולל קבלת "זיכוי" או "קיזוז". לטעמנו אין האמור דן בזיכוי מס א(ב) לפקודה 122 זר ששולם בחו"ל. סעיף קובע, כי נישום שבחר לדווח בישראל

www .ahec-tax.co.il הכותבים ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 25

הרי שביחס להכנסות מחו"ל שמקורם מהימורים, הגרלות ופרסים קיימים הן שדה לדיווח על ההכנסה והן שדה על המס 416- ו 427 ששולם מחוץ לישראל (שדות בהתאמה). עובדתית, מס זר המדווח בשדה זה, נקלט ומשודר בשומת שע"מ וניתן כזיכוי מהמס הישראלי. נציין כי ככל שהכנסות מהימורים הופקו במדינה זרה שישראל חתומה עמה על אמנה למניעת כפל מס הרי שככל שלמדינת המקור יש זכות למסות הכנסות מהימורים, הגרלות או פרסים, הרי שבהתאם לסעיף באמנות המס הדן במניעת מסי כפל – ישראל אמורה להתיר את המס הזר כזיכוי מהמס הישראלי. כמו כן, נזכיר כי סעיף לפקודה קובע, כי לאמנות המס יש 196 תוקף מחייב על אף האמור בכל חיקוק לרבות הוראות הפקודה, לכן ככל שיפורש ב לפקודה כסעיף השולל זיכוי 134 סעיף מס זר, הרי שהוא נסוג מפני הוראות אמנת המס.

מאפשר בחירה, ואם אין מדובר בהכנסה 35% : עסקית – תוואי המיסוי הוא מוחלט ללא ניכוי זיכוי ופטור, אלא שלהבנתנו, הזיכוי האמור אינו דן כלל בזיכוי מס חו"ל. לטעמנו, ככל הנראה, המחוקק התכוון ב 124 במילים "זיכוי" או "קיזוז" שבסעיף לפקודה לאי התרת קיזוז הפסדים, ניצול נקודות זיכוי אישיות, הקלות במס בשל מגורים באזורים מסויימים וכד'. בנושא מיסוי 17/2004 גם חוזר מ"ה הגרלות, הימורים ופרסים, שמסביר את הסעיף תכולתו ותחולתו, דן בשלילת קיזוז (הפסדים), ניכוי (הוצאות) ופטורים שונים, וכלל לא מתייחס לאפשרות זיכוי מס ששולם בחו"ל בגין הכנסות אלו. תימוכין לעמדה פשוטה זו מצאנו גם בנספח – 1324 ד' לדו"ח שנתי של יחיד  (טופס הכנסות מחו"ל והמס ששולם עליהן), אשר  בעוד שביחס לדיווח הכנסות מדמי שכירות מחו"ל שבנספח ד' קיים שדה לדיווח על ,)482 הכנסות מדמי שכירות בלבד (שדה

מס הכנסה מאמרים

26 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

תנאים מחמירים ל"רכישת הפסדים" עו"ד רו"ח רמי אריה

ההפסדים שנצברו בעבר, נוצר להם חיסכון במס הנובע מקיזוז הפסדים אלו, בסך של מיליון ש"ח. 30- כ פקיד השומה טען, כי ביסוד עסקת רכישת השלד הבורסאי הספציפי עמד טעם פיסקאלי יסודי ודומיננטי של קיזוז ההפסדים הצבורים. לטענתו, לא הוכח כי טעם ביסוד רכישת השלד המסוים עמד " ". לפיכך, יש לראות ברצף מסחרי יסודי הפעולות אשר הביא לקיזוז ההפסדים, כתכנון מס בלתי לגיטימי שמטרתו הייתה להפחית, באופן בלתי נאות, את המס המגיע על רווחי הפעילות החדשה. פקיד השומה שלל את יתרון המס של קבוצת נאוי בקיזוז ההפסדים, בהסתמכו על עילת לפקודת מס 86 עסקה מלאכותית שבסעיף הכנסה. קבוצת נאוי טענה, כי פקיד השומה לא עמד בחובתו להרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להתקיימותו של המבחן האובייקטיבי, לפיו אלמלא המטרה הפיסקאלית לא הייתה העסקה מבוצעת. קבוצת נאוי טענה כי בבסיס העסקה לרכישת השלד הבורסאי עמדו טעמים מסחריים יסודיים, שיש בהם

רכישת חברה עם הפסדים שניתן יהיה לנצל אותם כנגד רווחים מפעילות חדשה אשר תוזרם לחברה המפסידה, אפשרית ואף תיתן מגן מס. אך רק אם הרוכשים יוכיחו כי היה טעם מסחרי כלכלי יסודי לרכישה אשר אינו קשור ישירות להפסדי החברה, ", ורק אם שלד בורסאי כגון ברכישת " יוכיחו כי נקטו מאמצים סבירים לנסות לאתר שלדים נוספים, שאין להם הפסדים או שהפסדיהם פחותים. סוגיית רכישת הפסדים, עלתה שוב בעניין , קבוצת 46365-09-17 "מ קבוצת נאוי (ע אחים נאוי בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב ) אשר רכשה חברת 20.1.2020 ניתן ביום ,4 שלד בורסאי, שהיו לה הפסדים צבורים מיליון ש"ח. 150- בסכום של למעלה מ לקבוצת נאוי, השלד הבורסאי לא היו נכסים, ציוד או מוניטין והמסחר במניותיה הושעה. פעילותה העסקית פסקה כליל כשנה וחצי לפני מועד רכישתה. הרוכשים שאול ודורי נאוי, העבירו אליה פעילות רווחית חדשה, מחברה פרטית אשר בבעלותם, בתחום הממסרים הדחויים "). כתוצאה מקיזוז ניכיון שיקים "(

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 27

אולם, קו פרשת המים ביישום עקרון זה הוא מכירת שליטה בחברה לבעלי מניות חדשים, אשר מכניסים פעילות מרוויחה לתוכה, כדי לקזז את הפסדיה הצבורים ללא טעם מסחרי יסודי. כאן, מזדקר העיקרון האוסר על רכישת הפסדים, שספגו מבחינה כלכלית בעלי המניות הקודמים, בידי בעלי השליטה החדשים. שינוי תחום פעילות החברה עשוי ללמד על כך שלא עמד בבסיס רכישתה טעם מסחרי הנובע מהרצון לרכוש את נכסיה, את המוניטין שלה או את התשתית העסקית שאפשרה את פעילותה הקודמת. ככל שיראה הנישום כי הייתה הצדקה לשינוי בפעילותה של חברה מפסידה, למשל כדי לעבור לפסים של רווחיות במסגרת פעילות אחרת, לא יהיה בשינוי הפעילות ללמד בהכרח על מלאכותיות. , פשמ"ג 3415/97 "א בעניין רובינשטיין (ע נ' יואב רובינשטיין ושות' חברה לבניין ), ציין בית המשפט, פיתוח ומימון בע"מ אינני גורס שכל רכישת מניות חברה כי: " מפסידה היא עסקה מלאכותית. ייתכן שביסוד הרכישה עומד הרצון לרכוש את השלד הבורסאי של החברה". לפיכך, יש לבחון, בכל מקרה ומקרה, מה היה הטעם המסחרי היסודי שעמד בבסיס הרכישה של השלד הבורסאי הספציפי. נדרש כי המטרה המסחרית תהיה סיבה " לעסקה. בנוסף, נדרש להוכיח כי יסודית "

להצדיק את האופן בו נעשתה, ולהכשיר את קיזוז ההפסדים. למרות שאין חולק כי קבוצת נאוי הייתה ריקהמנכסיםבעתשהועברהאליההפעילות הרווחית בתחום הממסרים הדחויים, היה ." הכלי הציבורי לה יתרון אחד והוא – " בנסיבות אלו עולה השאלה, האם ניתן לראות בכלי הציבורי שבשלד הבורסאי, על " טעם מסחרי יסודי רבדיו השונים, משום " השולל את מלאכותיותה של העסקה באופן המעקר את טענות פקיד השומה כנגד קיזוז ההפסדים. יצוין, כי שאלה דומה לזו המתעוררת בערעור זה, הנוגעת לרכישת השליטה בשלד בורסאי שבו הפסדים צבורים, נדונה בעניין , אי-אונליין 42485-03-13 ע"מ ( קפיטל קפיטל (אי.או.אס) בע"מ נ' פקיד שומה ). באותו עניין, 29.8.2016 , ניתן ביום 3 ת"א דחה בית המשפט את טענות החברה וקבע כי הרווח הכספי הגדול שהיה גלום בקיזוז הפסדיה הצבורים, גובר על הטעמים נראות המסחריים עליהם הצביעה בעניין ה" " שברכישת השלד הבורסאי. הציבורית ככלל, המחוקק התיר קיזוז הפסדים בין עסקים שונים של אותו נישום, בין יחיד ובין חברה. הוא עשה כן על מנת להבטיח מיסוי צודק יותר המודד את היכולת לשלם מס, על פני פרק זמן גדול יותר משנה מס אחת ועל ידי התחשבות בהפסדיו השונים של הנישום, כפי שמתחשבים ברווחיו השונים.

מס הכנסה מאמרים

28 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

קבוצת נאוי טענה, כי הטעםהמסחרי היסודי אשר עמד לנגד האחים נאוי ברכישתה הוא ". לנראות הציבורית הנראות הציבורית " יש ענפים רבים, השפעה על הלקוחות ועל היקף רווחיות פעילות הממסרים הדחויים, יכולת גיוס אשראי מהבנקים, יכולת גיוס אשראי משוק ההון, יכולת מימוש אחזקות בנקל ובשווים גבוהים, תוך שמירה על השליטה האפקטיבית בחברה. בית המשפט קיבל את הטענה של קבוצת ," נראות הציבורית נאוי, כי יש לראות ב" " טעם מסחרי על רבדיה השונים, משום " ברכישת חברה ציבורית מפסידה, ובנסיבות ." מסחרי יסודי המתאימות אף כטעם " יש היגיון רב בטענה כי הכלי הציבורי של החברה מהווה תעודת הכשר עבור לקוחות פוטנציאליים ובמיוחד בתחום ניכיון השיקים הזוכה לתדמית שלילית ולכינוי "שוק אפור". לכן ניתן להצדיק קיומו של טעם מסחרי ברכישת שלד בורסאי, שיש בו הפסדים, בהשוואה להנפקה לציבור של חברה פרטית. ככלל, יש ברכישת שלד בורסאי כדי לקצר את תהליך הפיכת החברה לציבורית. כניסה לבורסה באמצעות שלד בורסאי אינה דורשת קיומם של תנאי סף גבוהים ואינה כרוכה בעלויות המתחייבות מהנפקה בשוק הראשוני. אולם, קבוצת נאוי לא הוכיחה כי הערך הכלכלי, הגלום בחיסכון בעלויות ובזמן שברכישת שלד בורסאי שיש בו הפסדים, ", בהשוואה טעם מסחרי יסודי היווה " לחלופות כניסה אחרות לבורסה שהיו

הטעם המסחרי אינו פחות במידת יסודיותו מהטעם הפיסקאלי שבבסיס העסקה. המועד הקובע לצורך בחינת מלאכותיות רכישת חברה מפסידה, הוא מועד ביצוע עסקת רכישת השליטה בה.השאלה היא, האם במועד זה, הייתה לבעלי השליטה ציפייה סבירה ליתרון מסחרי יסודי. אולם, יש לבחון את השקילות הכלכלית בין היתרון הפיסקאלי ובין היתרון המסחרי, העובדה שבמסגרת רכישת השליטה בחברה מפסידה נצמח לבעלי השליטה יתרון פיסקאלי, בדמות קיזוז ההפסדים הצבורים בה, אינה מעידה בהכרח על מלאכותיותה של העסקה. בענייננו, קבע בית המשפט כי אין לקבל את טענות קבוצת נאוי על כימות היתרון הפיסקאלי שבקיזוז ההפסדים. בחינת יתרון המס הגלום בהפסדים הצבורים לעומת העלויות הנטענות מעלה כי בבסיס רכישת השליטה עמד טעם פיסקאלי יסודי ואלמלא קיומו לא הייתה נרכשת השליטה בה. האחים נאוי היו אלו שטענו לאורך כל הדרך כי האמינו שהחברה הציבורית תביא להצלחה מסחררת ולגידול משמעותי בפעילות הממסרים הדחויים. על סמך טיעון זה ביקשו האחים נאוי לבסס את הטעם המסחרי היסודי אשר עמד ביסוד רכישת השליטה בקבוצת נאוי ובעקבות כך לשלול את מלאכותיותה של העסקה. לכן קשה לומר כי לא האמינו, כבר בעת הרכישה, כי יוכלו לקזז את מלוא ההפסדים כנגד הרווחים הצפויים מפעילות קבוצת נאוי כחברה ציבורית.

מס הכנסה מאמרים

2020 אוגוסט 527 ידע למידע 29

יחסית באמצעות עריכת סקר או באמצעות נתונים המתפרסמים ב"מאיה", אתר ההודעות של הבורסה לניירות ערך. טעם מסחרי על מנת להוכיח קיומו של " " ברכישת השלד הספציפי, היה על יסודי האחים נאוי להוכיח כי נקטו מאמצים סבירים לנסות לאתר שלדים נוספים, שאין להם הפסדים או שהפסדיהם פחותים, ושניתן היה לרכוש אותם באותו מבנה עסקה ייחודי. מכאן, כי שוב אנו מוצאים שבית המשפט אינו שולל על הסף רכישת חברה עם הפסדים, וניצול ההפסדים מפעילות חדשה שיזרימו הרוכשים של החברה, לחברה. אולם, כדי שההפסדים אכן יוכרו למס, יש לעמוד בתנאים מחמירים של הטעם המסחרי לעסקה שאינו רק טעם ניצול ההפסדים ובסקר רוחב שיבהיר את הכדאיות הספציפית של הרוכשים מאותה רכישה, שאינה רק משיקולי מס.

זמינות באותה עת ושנשאו הפסדים פחותים. העובדה שהאחים נאוי לא ביצעו ניסיונות הנפקה, לא ניהלו משא ומתן לרכישת שלדים אחרים ורכשו דווקא את השלד השלד השני הבורסאי הספציפי שהוא " ", שהיה בגודל היקף ההפסדים הצבורים זמין באותה עת, מלמדת שהמניע העיקרי לעסקה היה ההפסדים הצבורים. קבוצת נאוי אינה יוצאת ידי חובת הוכחת הטעם המסחרי היסודי כל עוד לא הצדיקה את ביצוע העסקה באופן בו בוצעה, דהיינו, מדוע נרכשה השליטה בקבוצת נאוי הספציפית ומדוע הועברה הפעילות הרווחית דווקא אליה. היה עליה להסביר מדוע נבחר השלד הבורסאי הספציפי, הנושא הפסדים בסך מיליון ש"ח, בהשוואה לשלדים 153- של כ אחרים, שאין להם הפסדים או שהפסדיהם פחותים ושאותם ניתן היה לאתר בקלות

מס הכנסה מאמרים

30 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

חובת ניכוי במקור בגין מתן הטבות בשווה כסף למשווקים וסוחרים עו"ד רו"ח רמי אריה

המרה לכסף מזכה את המשווק בשיק מזומן לפקודתו ואילו המרה לשווה כסף מאפשרת לסוחרים ליהנות ממימון של עמינח עבור נסיעות לחו"ל, רכישת רכב, מימון שיפוצים בעסק, השתתפות בפרסום, השתתפות בשכר-דירה, מימון נופשים ועוד. פקיד השומה טען, כי מתן הטבות בשווה כסף לסוחרים מחייב את עמינח על פי דין לנכות מס במקור. מנגד טענה עמינח כי אין מדובר בהטבה אלא בהנחה לסוחרים ולכן אין חובת ניכוי מס במקור. לפקודה והצו בעניין ניכוי במקור 164 סעיף בעד שירותים או נכסים קובעים כי יש לנכות מס במקור מתשלומים, כאשר: . התשלום נחשב להכנסה של מקבלה, 1 על פי פקודת מס ההכנסה. . התשלום ניתן עבור ביצוע שירותים או 2 מכירת נכסים מהמקבל למשלם. , פרסמה נציבות מס 22.4.1990 ביום ההכנסה הנחייה מקצועית פנימית "הוראת " – שומה/ניכויים 19/90 ' ביצוע מס פרסים לסוכנים ולסוחרים שעניינה " בהוראה זו כהכנסה וחובת ניכוי במקור".

מתן טובות הנאה ולו בדרך של נקודות זיכוי, לרבות לספקים ולמשווקים, מחייב את החברה הנותנת בניכוי מס במקור כחוק משווי הכספי של טובות ההנאה שניתנו. אחרת, היא צפויה לשומות ניכויים אשר יוצאו על ידי פקיד השומה בגין ניכוי מס במקור שלא נוכה כחוק. , עמינח 35834-07-12 ע"מ בעניין עמינח ( תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' )21.9.2019 ניתן ביום פקיד שומה רמלה, התבררה סוגיית חובתה של עמינח לפי שומות מס ניכויים שהוצאו לה על ידי פקיד השומה, בגין אי ניכוי מס במקור מסוחרים המשווקים את מוצריה, בגין הטבות אשר .2010-2007 קיבלו בשווה כסף בשנות המס במסגרת פעילותה, ולצורך שיווק מוצריה לקהל הרחב, מתקשרת עמינח עםמשווקים סוחרים אשר רוכשים את מוצריה ומוכרים אותם לצרכן הסופי. המחלוקת עוסקת בשיטת הנקודות בה נוקטת עמינח על מנת לתגמל את הסוחרים המשווקים את מוצריה. הסוחרים רוכשים מעמינח את מוצריה ובגין רכישות אלו הם צוברים נקודות זכות בחשבון חובה-זכות מול עמינח. נקודות זכות אלו ניתן להמיר לכסף או לשווה כסף.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease