ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

524

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 524 ׀ גיליון 2020 מאי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה שינויים ודגשים הקלה לשעת חירום: רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, 2020 בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל ממרץ ועד מאי דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ודמי אבטלה לקרובי משפחה שעבדו ביחד לפני תקופת משבר הקורונה  חוסכים בירוקרטיה מהיוצאים לחל"ת: לא ידרשו לתיאום מס  נוסף בקבלת דמי אבטלה נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת ד רות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלו פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

524 מס' 2020 מאי

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחר הבטחות רבות התפרסמו התקנות הקובעות תשלום מענקים לעסקים עצמאיים ובעלי שליטה בחברות מעטים. על פי התקנות נראה כי, עצמאים ובעלי שליטה יקבלו מענק גדול יותר

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

מדמי אבטלה שקיבלו השכירים, זאת בנוסף על הוצאות אחרות שהמדינה לקחה על עצמה כגון: דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת, "פטור" לכאורה מתשלום דמי שכירות ופטור מארנונה. עם זאת נוסחת המענק כמעט לא מתחשבת במידת הפגיעה ומשך הפגיעה בעסקים. לראיה - עסקי תיירות שיחזרו לפעילות לאחר כמה חודשים מהסרת הסגר יקבלו מענק דומה לזה שתקבל מספרה שתחזור מיד לפעילות. אמנם המענק חשוב ליכולת של עסקים לשרוד וכאמצעי להגברת ביקושים אך עלותו של המענק שעומד על סך מיליארד ש"ח מגדילה עוד יותר את הגרעון 8 של כ התקציבי של המדינה, אותו כולנו נשלם במשך שנים רבות. לדעת סוכנות מודי'ס הגדלת הגרעון פגעה בדירוג האשראי של ישראל, וכפועל יוצא מכך הרי שהריבית שנשלם על אותו גרעון תהייה גבוהה יותר.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 מאי 524 ידע למידע

כתבו החודש

רו”ח כרמי אייל עו”ד כרמי מאיה רו”ח מור אסי רו”ח מורד מני עו”ד מלכא אבישי

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס עו”ד הלוי עמיאל יצחק עו”ד רו”ח זריהן מאיר עו”ד, חגאי-מולה רוני עו”ד, רו”ח חונוביץ’ ניר עו”ד (רו”ח) טיקוצקי ירון רו”ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו”ד, רו”ח יניב סיימון רו”ח ירון יוסי רו”ח, עו”ד ישועה יוסי רו”ח כהן אברהם רו”ח כהן אריק עו”ד כרמי מאיה עו”ד ורו”ח דהן יעקב עו”ד דניאל לילך עו”ד רו”ח דרייפוס אריאל עו”ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר

עו”ד (רו”ח) אבירם רויטל עו”ד אטקין מוסקוביץ ג’ני עו”ד אלבוים עופר עו”ד, רו”ח אלימי גדי עו”ד (רו”ח) ארויו רונן עו”ד רו”ח אריה רמי עו”ד אשרוב לילך רו”ח בר רונית רו”ח, עו”ד ברגר אהרון עו”ד, רו”ח ג’אנה שוקי עו”ד גבע משה רו”ח, (משפטן) גורנשטיין אלי

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח) עו”ד טל בן משה עו”ד נהרי אורי עו”ד נוה בועז עו”ד (רו”ח) עמפלי מאורי עו”ד רו”ח פרנקל יועד עו”ד צברי אנה רו”ח צח-גלרט אורנה רו”ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו”ח שמש רוזט עו”ד, רו”ח שער שניר

יועץ מס גל מיכאל רו”ח גנדלמן אליק עו”ד רו”ח גרוס חגי

משתתפים:

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

5

2020 מאי 524 ידע למידע

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין משבר נגיף הקורונה – ביטוח לאומי, מע"מ, 2020 ריכוז מועדי הדיווח לחודש מרץ מס הכנסה ניכויים, עצמאים, מקדמות סקירת תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני רו"ח אליק גנדלמן 2020 הליכי מס), התש"ף ומעלה – הארכת התקופה הקובעת למענק 67 מענק הסתגלות לבני רו"ח אליק גנדלמן מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה שינויים ודגשים רו"ח אליק גנדלמן "השלכות משבר וירוס הקורונה על תושבות יחיד – על שהייה בישראל עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ועו"ד אנה צברי וחזרה מאולצת לישראל" עו"ד ורו"ח יעקב דהן קול קורא לרשות המסים לעשות חישוב מסלול מחדש היתרים לפי חוק עבודת נשים – ביטול תקנות החירום בהיבט הביטוח הלאומי הקלות וסיוע למלכ"רים לנוכח התפשטות נגיף הקורונה עד 2019 הארכה נוספת של חלוקת דוחות שנתיים לשנת המס 14.5.2020 ליום חמישי הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום המאריכות תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים בתקופת נגיף הקורונה קורונה - חוסכים בירוקרטיה מהיוצאים לחל"ת: לא ידרשו לתיאום מס 36 נוסף בקבלת דמי אבטלה 37 ואילך 2019 עדכון סכומי ההחזר המשתחררים באופן אוטומטי בדוחות לשנת המס 38 2019 ועד דצמבר 2019 מועד הגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם מיולי 12 13 16 18 20 26 28 אורנה צח-גלרט, רו"ח 32 עו"ד רו"ח רמי אריה 15.3.2020 כל המועדים המחייבים בחיקוק הוקפאו מיום 34 35 35

תוכן עניינים

6 2020 מאי 524 ידע למידע

רשות המסים תאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק את תכנית ראש הממשלה 24.4.2020 קורונה - הממשלה אישרה ביום מיליארד שקל 8 ושר האוצר לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של מועד הגשת הדיווח המקוון של הרבעון הראשון לנותני שירותים פיננסים הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור קורונה - הקלה לשעת חירום : רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, 47 31.5.2020 ועד ליום 1.3.2020 בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 50 דחיית מועד התשלום של חודש מרץ לעובדים עצמאיים 50 קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה 51 ומעלה שהפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה 67 מענק לבני 53 ישולם גם עבור חודש מאי + 67 מענק ההסתגלות לבני 54 2020 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף- 55 2020 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), (ביטול) התש"ף- 56 2020 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), 59 2020 (תיקון) התש"ף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) 60 2020 התש"ף ומעלה) 67 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 63 2020 התש"ף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד 66 2020 ומעלה), (תיקון) התש"ף- 67 לבני תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים 67 2020 ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף- 39 40 41 10.5.2020 נדחה ל- 42

תוכן עניינים

7

2020 מאי 524 ידע למידע

מס הכנסה אינו נחשב 102 עובד המחזיק אופציות ומניות בנאמנות על פי סעיף

עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי כבעל מניות בחברה 2019 דיווח בגין נקיטת "עמדה חייבת בדיווח" לשנת עו"ד רו"ח רמי אריה נאמנות מוכרת בעל פה ותוקפו המחייב של הסדר מס

76

78

עו"ד רו"ח רמי אריה

79 83

פס"ד חברת אלקיאל בע"מ בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך – ביהמ"ש סרב לקבל חוות דעת מומחה כיוון שנגעה לטעמו בעניינים עו"ד משה גבע פס"ד דקל קינן שבדין - מס הכנסה הטיל עיקול על נישום ללא המצאת הודעות כדין - ויפצה עו"ד לילך דניאל פס"ד אבו עואד נדחה ערעורו של מנהל חברה שחויב בכפל מס בשל יצירת תכנית עבריינית רחבת היקף במסגרתה הונה את רשויות המס –

84

86

עו"ד לילך דניאל פס"ד מונדיר בדיר

88

מיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי סקירת פסיקה במיסוי מקרקעין ומס הכנסה בחישוב השבח לא יותרו הוצאות שלא הצליח הנישום להוכיח במסמך עו"ד משה גבע פס"ד חיים בנימין או בראיה - הסרת החיסיון על קבלת מידע מרשות המיסים רק בהתאם לחריגים

92

95

98 עו"ד משה גבע פס"ד קאנטרי על הים שבחוק - ועדת הערר קבעה שלא די בתום לב כדי לבסס עילה לביטול קנס שהוטל כדין 100 עו"ד משה גבע פס"ד שלמה שריקר בגין איחור בדיווח – תצורף ריבית בלבד 1985 להחזר מס רכוש ששולם לפני אוקטובר 103 עו"ד משה גבע פס"ד נוריאל חסיד ללא הצמדה עד לתיקון החוק – פס"ד ארגונית פיצול עסקה לצורך קביעת שיעור מע"מ - 106 עו"ד, רו"ח סיימון יניב

תוכן עניינים

8 2020 מאי 524 ידע למידע

מס ערך מוסף לבדוק היטב את הרשום בדוחות כספיים בטרם הגשתם לפקיד השומה   עו"ד רו"ח רמי אריה ניתן לבטל רישום כעוסק רטרואקטיבית  אם העסק לא התממש עו"ד רו"ח רמי אריה מוסך המספק רכב חליפי שכור ללקוחותיו, לא יוכל לקזז מס תשומות בגין ) בע"מ 1987 פס"ד שמעון ברזילי מכוניות ( תשלום ההשכרה – עו"ד משה גבע בערעורי מיסים לא בנקל תתקבל בקשה לעיכוב ביצוע עד לסיום הדיון עו"ד משה גבע פס"ד אריה בוחניק בערעור עו"ד הורשע בעבירות מס חמורות בגין אי דיווח והעלמת הכנסות מנכסים – עו"ד משה גבע פס"ד שמואל אריאלי נדחתה תביעתה של חברת "יקבי כרמל" – אינה זכאית לקבל פטור עו"ד שלי גולדמן פס"ד אגודת הכורמים ממס קנייה על כוהל שייבאה –

111

113

116

119

121

125

ביטוח לאומי דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ודמי אבטלה לקרובי משפחה שעבדו ביחד

רו"ח אורנה צח-גלרט לפני תקופת משבר הקורונה

128

שאלות ותשובות מס הכנסה חובת דיווח למס הכנסה לבעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ לאחר תיקון עו"ד טל בן משה 2018 כללי מס הכנסה בנושא בינואר היבטי מיסוי ומוניטין בביצוע מעבר מחברה של רופא שיניים לפעילות עו"ד (רו"ח) רונן ארויו של רופא שיניים יחיד מיסוי משיכת כספים מקופת גמל בידי מי שהגיע לגיל פרישה

136

137

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

141

עו"ד (רו"ח) רויטל אבירם דיווח לרשות המסים ומיסוי "נאמנות לפי צוואה"

142

עו"ד משה גבע מקדמות מס הכנסה

145

תוכן עניינים

9

2020 מאי 524 ידע למידע

ניכוי מס במקור בגין עסקאות עם תושבי חוץ בין חברות קשורות רו"ח אברהם כהן נוהל חישוב המס למחזיק ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט עו"ד ורו"ח סיימון יניב השלכות המס בישראל על חברה זרה שרשומה ברשם החברות בישראל ככזו - ונמצאת בארץ מטעם סוכנות של הממשלה הפולנית עו"ד רו"ח יועד פרנקל ועו"ד אורי נהרי ג' 8 פריסת הפרשי שכר, פריסת פיצויים ופנסיה על פי סעיף רו"ח רוזט שמש לפקודת מס הכנסה מבחני תושבות לישראלי שיצא לחו"ל עבד בחו"ל ושהה במהלך עו"ד לילך אשרוב השנים ימים מספר בישראל מיסוי ודיווח בגין יתרת זכות שנותרה בחברה נרכשת כשבעל המניות רו"ח רונית בר הנרכש ויתר עליה שנים 10 מיסוי הכנסה מפנסיה מצרפת לתושבת ישראל לאחר חלוף עו"ד, רו"ח גדי אלימי מאז שעלתה לישראל לפקודת מס הכנסה 104 מיסוי העברת מניות בתמורה על פי סעיף רו"ח, עו"ד יוסי ישועה ועל פי חוק מיסוי מקרקעין | ניכוי הוצאות בגין תשלום ריבית והפרשי שער על הלוואה שקיבלה רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי חברה מתושב חוץ מיסוי וטיפול חשבונאי במניות באוצר - רכישה עצמית של מניות עו"ד רו"ח מאיר זריהן בחברה פרטית מיסוי הכנסה מחלוקת רווחים לחברים באגודה שיתופית חקלאית יועץ מס מיכאל גל חובת תשלום מס הגשת דו"ח שנתי בישראל בגין הכנסה מהשכרת דירה רו"ח אייל כרמי בחו"ל לנישומה במעמד תושב חוזר התנאים להעברת נכסים חלקית מחברת אם לחברת בת ללא תמורה על פי אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן) לפקודת מס הכנסה ועל פי חוק מע"מ 104 סעיף קבלת פנסיה לעובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד אצל המעסיק

146

147

152

155

158

160

161

164

166

168

169

170

172

רו"ח עופר קירו

173

תוכן עניינים

10 2020 מאי 524 ידע למידע

ב(א) לפקודה 104 העברת נכסים מיחידים לחברה על פי סעיף עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' עיצום כספי שהוא קנס עונשי לא יוכר כהוצאה מוכרת במס הכנסה עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס העמדת דירה שנרכשה בידי חברה לפני כשנתיים לרשות בעל מניות בחברה

174

175

עו"ד עופר אלבוים ) לפקודה 1 (ט 3 על פי סעיף

176

רו"ח יוסי ירון הפחתת עלויות פיתוח תוכנה

177

מיסוי מקרקעין השלכות מיסוי שחלות על יזם שאינו עוסק במקרקעין בונה דירות במסגרת עו"ד רו"ח חגי גרוס לשימושו העצמי או להשכרתן 38/1 תכנית תמ"א לחוק מיסוי מקרקעין 51 התנאים לדחיית תשלום מס שבח על פי סעיף עו"ד מאיה כרמי מכירת דירה שנבנתה במסגרת חוק עידוד השקעות הון והמוכר קיבל עו"ד, רוני חגאי-מולה הטבות מס לפי פרק שביעי לחוק אופן הגשת ערער לשומת מס רכישה שהוציאה רשות המסים לפרוייקט עו"ד, רו"ח שניר שער שיווק יחידות משרדים חישוב מס רכישה לנכה שרוכש דירת מגורים שלו זו דירה ראשונה ולאשתו מס ערך מוסף חיובי בלו ומע"מ בגין דלק של אנייה בבעלות חברה המוחכרת לשימוש בטחוני רו"ח, עו"ד אהרון ברגר היבטי מע"מ בהסבת בניין מגורים שבנה קבלן לפי חוק עידוד השקעות הון למלון 186 עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין דירות שמושכרות על בסיס יומי או חודשי 187 רו"ח אריק כהן תנאי פטור ממע"מ למתן שרות בידי תושב ישראל לתושב חוץ ניכוי תשומות מחשבונית שהוצאה לעוסק בהשכרת רכבים על ידי מוסך אחר בו 185 178 180 181 182 183 עו"ד אבישי מלכא דירה על שמה בלבד 184 עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה העברת מניות באיגוד מקרקעין

עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ תוקן נזק שגרם לרכבו של אדם פרטי ניכוי מס תשומות בגין עסקאות מעורבות בבניית מבנה שחלקו מסחרי עו"ד עמיאל יצחק הלוי וחלקו בניית דירות מגורים פרטיות ולהשכרה

188

190

תוכן עניינים

11

2020 מאי 524 ידע למידע

חברות, עמותות, מלכ"רים בקרה על התנהלות כספית בעמותות על פי כללי רשם העמותות

עו"ד בועז נוה

192

כספים וחשבונאות כללי חשבונאות החלים על קבלן שמבצע עבודה בחוזה אחד עם קבלן בונה

רו"ח מני מורד

194 195

רו"ח אסי מור עלות מלאי והוצאות מימון בייבוא

חוזרים והוראות ביצוע 2020 לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח בשנת

המוסד לביטוח לאומי

196

מדדים ושערי מט"ח

203 204

2020 מדדים לחודש מארס

2020 שערים יציגים לחודש אפריל

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2020 מאי 524 ידע למידע

משבר נגיף הקורנה

– ביטוח לאומי, 2020 ריכוז מועדי הדיווח לחודש מרץ מע"מ, מס הכנסה ניכויים, עצמאים, מקדמות

לנוחיותכם ריכזנו את מועדי הדיווח והתשלום לרשויות המס וביטוח לאומי – מקדמות מס הכנסה 2020 בגין חודש מרץ וניכויים, ביטוח לאומי ניכויים ומקדמות, מס ערך מוסף דיווח חד חודשים ודו חודשי

מס ערך מוסף: מי שמדווח דיווח חד חודשי בגין מרץ – 27.4.2020 18.5.2020 דיווח דו חודשי (ינואר פברואר)

ביטוח לאומי: 20/4/20 ניכויים - 15/5/20 מקדמות עצמאים -

מס הכנסה: 23.4.2020 ניכויים – 23.4.2020 מקדמות –

13

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

סקירת תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות 2020 בענייני הליכי מס), התש"ף רו"ח אליק גנדלמן

יום הניתנים לפקיד שומה לתגובה 90 על הגשת תכנית הקצאת מניות לעובדים. יום 90/180 ט(ה) – תקופת 103 סעיף שניתנת לפקיד שומה לתגובה לבקשת מיזוג. שנים למתן 4 ) – תקופת 1 י(ב)( 103 סעיף הודעה ושנה / שנתיים לשומה במקרה של הפרת תנאי מיזוג. שנים לגביית 3 א(ב) – תקופת 119 סעיף מס מצד שלישי במקרה של הברחת נכסים. חודשים 3 ) – תקופת 2 (א)( 130 סעיף להגשת ערעור על דחיית בקשה להקלה בניהול ספרים. יום להגשת 30 ) – תקופת 1 (ד)( 130 סעיף השגה על פסילת ספרים עקב סטייה מהותית לוועדה לקבילות פנקסים. יום 30 ) – תקופת 2 (יא)( 130 סעיף יום לערעור לבימ"ש 60 להגשת השגה / במקרה של פסילת ספרים עקב שימוש

פורסמו 8432 בק"ת מספר 27.3.2020 ביום תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס(, תש"ף . התקנות הותקנו ע"י ראש הממשלה 2020 לחוק יסוד הממשלה. 39 מכוח הוראות סעיף התקנות קובעות כי בחוקים המובאים בסקירה שלהלן לא תבוא בחשבון מניין ועד 22/3/20 התקופות: - התקופה שבין ("להלן - התקופה הקובעת") 31/5/20 אם המועד הקבוע בסעיף הרלוונטי הינו "בתקופה הקובעת" או תוך חודשיים אחריה. חריגים: בקשה להחזרת טובין תפוסים בפקודת המכס ומועד הגשת תביעת פיצויים בגין נזקף עקיף (ראו בהמשך). יום לתגובת 120/180 – ) 4 א(ד)( 85 סעיף פקיד השומה לפניה לקבלת אישור מראש בקשר לקביעת מחיר בעסקה בינלאומית. להגדרת "הקצאת מניות 3 פסקה – תקופת 102 באמצעות נאמן" בסעיף ● ● בפקודת מס הכנסה ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

הכותב: עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", ירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

14 2020 מאי 524 ידע למידע

● ●

יום להגשת 30 (א) – תקופת 82 סעיף השגה על שומת מע"מ. (ד) – תקופת שנה לקבלה 82 סעיף "אוטומטית" של השגה על שומת מע"מ בהיעדר תגובת מנהל. יום לערעור על 30 (ב) – תקופת 95 סעיף פסילת ספרים בשל הוצאת חשבונית פיקטיבית או ניכוי תשומות מחשבונית פיקטיבית. שנים 3 ) – תקופת 2 (ב)( 106 סעיף לגביית מס מצד שלישי בשל הברחת נכסים ע"י יחיד. – תקופת התראה על סטייה 113 סעיף מהוראות ניהול ספרים שאחריה ייאסר על עוסק להוציא חשבוניות ותקופת השגה על ההתראה. ) – הגשת בקשה למנהל 1 (ה)( 15 סעיף מיסוי מקרקעין להקטנת "מקדמה" על חשבון מס בגין מכירת מקרקעין. ) – תקופת תגובת 1 ) ו (ו)( 2 (ה)( 15 סעיף מנהל מיסוי מקרקעין לבקשה להקטנת "מקדמה" ותקופת להגשת להשגה על החלטה. יום לדיווח 30 ) – תקופת 7 י(א)( 49 סעיף למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת אופציה. יום להודעה 30 כא(א) – תקופת 49 סעיף למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת יחידות ליזם במתחם פינוי בינוי.

בחשבונית פיקטיבית / השמטת הכנסה / ניכוי הוצאה פרטית. שנים 4 ) – תקופת 2 (א)( 145 סעיף לביצוע שומה של דוח שנתי. יום 30 ) – תקופת 1 ב(א)( 145 סעיף להגשת השגה על פסילת ספרים עקב אי רישום תקבול. (א) – "פתיחת" שומה 147 סעיף ע"י מנהל רשות המסים בנסיבות המפורטות בסעיף. יום להגשת 30 (א) – תקופת 150 סעיף השגה על שומה. שנים מהגשת 4 (ג) – תקופת 152 סעיף דוח / שנה מהגשת השגה לקבלה "אוטומטית" של השגה על שומה אם פקיד שומה לא הוציא צו. שנים לביצוע 4 (א) – תקופת 167 סעיף שומת ניכויים. רישא – הגשת השגה על 168 סעיף שומת ניכויים. יום אחריהם 90 (ב) – תקופת 64 סעיף בקשה בקשר לרישום במע"מ רואים נדחית. שנים 5/10 (ב) – תקופת 77 סעיף לשומת מע"מ. (א) ו (ב) – תיקון שומת מע"מ 79 סעיף ביוזמת מנהל או עוסק.

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

חוק מיסוי מקרקעין: ● ●

● ●

● ●

● ●

בחוק מע"מ ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

15

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

● ● יום 120 ) – תקופת 2 כא(ג)( 49 סעיף לתגובת מנהל מיסוי מקרקעין לבקשה לבחינת זכאות היזם להטבות מס בהתאם לפרק פינוי בינוי. יום למסירת 30 א – תקופת 75 סעיף הודעה על מכירת נכס כאשר מכירה מותנית בקבלת תוספת זכויות בניה. – תקופה שניתנת למנהל 78 סעיף מיסוי מקרקעין לביצוע שומה. שנים לתיקון שומה 4 – תקופת 85 סעיף לפי יוזמת מנהל או לבקשת חייב במס. – תקופה להגשת השגה על 87 סעיף שומה ותקופה שניתנת לנמהל מיסוי מקרקעין להחלטה בהשגה. יום להגשת ערר 30 – תקופת 88 סעיף על החלטת מנהל בהשגה. ד רישא – מועד מסירת הודעה 51 סעיף על "שנת בחירה". ט(א) ו (ה) – מועד הגשת בקשה 51 סעיף לאישור מקדמי לזכאות להטבות (מפעל מוטב / מפעל מועדף / מפעל מועדף מיוחד) ומועד תגובת מנהל. ● ● הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף). – מועד הגשת בקשה לאישור 3 סעיף מקדמי על עמידה בתנאי ההוראות. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● א – תיקון שומה בשינוי מבנה. 85 סעיף ● ● חוק לעידוד השקעות הון: ● ●

חוק עידוד התעשייה (מסים) ● ●

(א) – הדעה על הגשת דוח 23 סעיף מאוחד.

פקודת המכס ● ●

) – תקופת חודשיים 1 (א)( 192 סעיף להגשת תביעה להחזרי טובין שנתפסו ע"י גובה המכס . ● ● בחישוב התקופה שנקבעה בסעיף (ב) לפקודת המכס בדבר הגשת 190 תביעה להחזרת טובין תפוסים לא תבוא במניין התקופה הקובעת, אם מועד סיום התקופה האמורה חל . / בתקופה הקובעת או בחודש שאחריה תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), :2006- התשס"ז ● ● – הגשת ערר על הערכת 5 ו- 4 תקנות טובין מיובאים לצרכי מכס. חוק מסים עקיפים (מס ששולם :1968 – ביתר או בחסר), תשכ"ח ● ● .1 הגדרת התקופה הקובעת בסעיף חוק מס קניה (טובין ושרותים), :1952- תשי"ב ● ● ג(ב) – תקופה לביצוע שומת מס 5 סעיף קניה. ● ● ה(א) ו (ב) – תקופה לתיקון 5 סעיף שומת מס קניה לבקשת נישום או ביוזמת מנהל.

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

16 2020 מאי 524 ידע למידע

● ● יום להגשת 30 – תקופת 11 תקנה ערר על החלטת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים. (ב) 5 המועד להגשת תביעה הקבוע בתקנה ) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום 3 ( פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג ) לתקנות מס 3 ( 1 כנוסחה בתקנה 1973 – רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה)(תיקון), יידחה עד תום התקופה 2019 התשע"ט – הקובעת. כלומר תביעה בגין נזק עקיף ניתן להגיש 2019 שנגרם בין יולי לדצמבר ..31/5/2020 עד

:1958- חוק הבלו על דלק, תשי"ח ● ● (ג) – תקופת התליית רשיון 15 סעיף ליצור או אחסון דלק בשל עבירות המניות בסעיף. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, :1961- התשכ"א ● ● חודשים 3 א(ב) – תקופת 36 סעיף להגשת תביעת פיצויים. ● ● תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), : 1973 תשל"ג – ● ● שנים לתיקון 4 (א) – תקופת 9 תקנה החלטת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים עקב גילוי עובדות חדשות או עקב טעות.

ומעלה – 67 מענק הסתגלות לבני הארכת התקופה הקובעת למענק רו"ח אליק גנדלמן

על פי הגדרת "התקופה הקובעת" בתקנות . 19.4.2020 ועד ליום 1.3.2020 שמיום 67 תנאי הזכאות הינם: - מָלאו לאדם שנים או יותר; במהלך התקופה הקובעת הוא פוּטר מעבודתו או הוּצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה

פורסמו ברשומות 27.3.2020 ביום תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) ומעלה), 67 (מענק הסתגלות מיוחד לבני . מכוח תקנות אלה קיבלו 2020 התש"ף ומעלה שיצאו לחל"ת או הופסקה 67 גילאי עבודתם ובהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות 2020 – מענק מיוחד בגין חודש מרץ/ אפריל

הכותב: עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", ירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

17

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ; 31.5.2020 ועד ליום 1.5.2020 ב. עבודתו הופסקה במהלך התקופה 31.5.2020 ועד ליום 1.5.2020 שמיום והוא היה מחוּסר עבודה מיום הפסקת .31.5.2020 עבודתו עד ליום סכומי המענק נקבע בהתאם להכנסה שהוא מקבל מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף (ד) לחוק הביטוח הלאומי) ("הכנסה") 175 : 2020 של הזכאי בעד חודש מאי ● ● 2,000 זכאי שהכנסתו אינה עולה על ש"ח; 4,000 ש"ח – ● ● ש"ח 2,000 זכאי שהכנסתו עולה על 3,000 ש"ח – 3,000 ואינה עולה על ש"ח; ש"ח 3,000 זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 ש"ח – 4,000 ואינה עולה על ש"ח; ש"ח 4,000 זכאי שהכנסתו עולה על 1,000 ש"ח – 5,000 ואינה עולה על ש"ח. ● ● ● ●

ימים לפחות ("הפסקת עבודה"); 30 של חודשים 3 הוא היה עובד שכיר בתקופה של רצופים שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו. הוארכה התקופה 24.4.2020 ביום הקובעת כפי שפורסם ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק ומעלה) (תיקון), 67 הסתגלות מיוחד לבני ( להלן - "התיקון") . 2020 התש"ף על פי התיקון הוארכה התקופה הקובעת וכן הוארכה התקופה 31.5.2020 עד ליום המתייחסת לזכאות למענק בעד חודש ועד ליום 19.4.2020 מיום 2020 אפריל .30.4.2020 כמו כן נקבע, כי מי שהיה זכאי למענק 2020 הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל לפי נוסחן התקנות הראשונות (מיום ), לא תיפָגע זכאותו למענק 27.3.2020 כאמור בְּשל הארכת תקופת הזכאות, ואולם לא ישולם לאדם יותר ממענק הסתגלות .2020 מיוחד אחד בעד חודש אפריל בנוסף, נקבעה הוראה ביחס לתשלום מענק .2020 הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי מענק כאמור ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה: א. הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד והיה מחוּסר 2020 בעד חודש אפריל

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

18 2020 מאי 524 ידע למידע

מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה שינויים ודגשים רו"ח אליק גנדלמן

) בוטל מבחן הכנסות שני בני זוג 5 ) הרף התחתון של ההכנסה החודשית 6 הממוצעת מעסק בתקופת הבסיס לעסק חדש) שמתחתיו 2019 או 2018 ( ש"ח 714 לא זכאים למענק ירד ל ש"ח שנקבע 2,000 (במקום רף של בפעימה הראשונה). ומעלה במחזור נבדקת 25% ) ירידה של 7 3-4/2020 (במקום 3-6/2020 בתקופת בפעימה הראשונה). צריך להיות מוגש טרם הגשת 2018 ) דוח 8 התביעה למענק (למעט מי שפתח עסק ) 2019 ב- ) בבדיקת תקרת ההכנסה החייבת של 9 מיליון ש"ח לבעל שליטה לוקחים 1 בחשבון את הכנסתו ואת הכנסת החברה כפול שיעור החזקה במניות החברה. ) המשכורת החודשית הממוצעת בשנת 10 ) של בעל 2019 (חברה חדשה – 2018 714 השליטה אמורה להיות לפחות ש"ח. ) זכאות בעל השליטה למענק נקבעת 11 לפי ירידה במחזור החברה, ללא

פורסמו תקנות שעת חירום 24.4.2020 ב- (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת , להלן דברי הסבר 2020 מעטים), התש"ף – ועיקרי הדברים מתוך התקנות. (במקום 10/2019 ) עצמאי שפתח עסק ב 1 בפעימה ראשונה) יהיה זכאי 9/2019 למענק . ) יש התחשבות בעסק / חברה שהתחילו 2 ועדיין לא היו להם 2018 פעילות ב רווחים (בהתאם להגדרות "עצמאי בעל עסק חדש" ו"חברת מעטים חדשה") ) בשונה מפעימה ראשונה , בעל שליטה 3 ) לפקודה, שהוא 9 ( 32 כהגדרתו בסעיף בעלי שליטה בחברת מעטים (כהגדרתה לפקודה) עשוי להיות זכאי 76 בסעיף למענק. בעל שליטה זכאי למענק רק אם הוא מחזיק במניות ובתנאי שקיבל – 9/2019 מהחברה משכורת בתקופה 2/2020 ) תקרת ההכנסה לזכאות למענק 4 2019 או 2018 בתקופת הבסיס (שנת מילון ש"ח במקום 1 לעסק חדש) הינה אלף ש"ח. 240

הכותב: עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", ירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

19

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

בהשוואה 25% ) ירד לפחות ב 3-6/2020 :3-4/2019 לתקופה ש"ח 700 – 8,333 – 1,500 - מחוזר לחודש ש"ח 1,875 – 16,667 – 8,334 - מחזור לחודש ש"ח 3,025 – 25,000 – 16,668 - מחזור לחודש ) הרף התחתון של ההכנסה החודשית 17 לא 2019 ש"ח ב 714 הממוצעת של חלה על תוספת לעסק קטן (תנאי זה למעשה הוחלף בתנאי של מחזור ש"ח) 1,500 חודשי מינימלי של 1 ) תנאי ההכנסה המקסימלית של 18 מיליון ש"ח לא חל על תוספת לעסק קטן לכן בעלי משכורת / הכנסה פסיבית / פנסיה גבוהה זכאים לתוספת. ) מענק לשכיר בעל שליטה יחושב באופן 19 דומה לזה של עצמאי לפי המשכורת שהוא מקבל מחברת מעטים בתקופת לחברה חדשה), 2019 או 2018 הבסיס ( המענק יינתן לגבי כלל המשכורות שבעל השליטה מקבל בכל חברות המעטים בהן הוא בעל שליטה (כלומר אין כפל מענק). ) תביעה למענק תוגש באופן מקוון תוך 20 .3/5/2020 יום מ- 70 ימים וככל 5 ) התביעה תיבדק תוך 21 שתובע נמצא זכאי למענק הוא ישולם ימים נוספים. 5 תוך

קשר לירידה במשכורת שהוא מקבל מהחברה. ) בעל השליטה דווח למוסד לביטוח 12 9/2019- לאומי כבעל שליטה בתקופה ולא זכאי לדמי אבטלה (בגין 2/2020 משכורת מאותה חברת מעטים) (רשות 9/2019-4/2020 בתקופה המסים תקבל מידע על כך מביטוח לאומי). ) החברה ובעל השליטה בה הגישו דוח 13 טרם הגשת התביעה למענק 2018 שנתי (למעט חברה חדשה). ) תקרת המענק כאחוז מהכנסת הבסיס 14 כפי שהיה 65% במקום 70% היא בפעימה הראשונה. ) סכום המענק המרבי נקבע לסך של 15 ש"ח: בעלי הכנסה חודשית 10,500 או 2018 ממוצעת בתקופת הבסיס ( 15-40 לעסק חדש) בטווח של 2019 אלף ש"ח לחודש , יקבלו מענק מרבי ש"ח. אלה שהרוויחו 10,500 של אלף יקבלו 15 בתקופת הבסיס פחות מ מההכנסה. לגבי אלה שהרוויחו 70% אלף ש"ח 40 בתקופת הבסיס מעל 17.3% סכום המענק יוקטן ב אלף ש"ח. 40 מההכנסה העולה על ) תוספת ל"עסק קטן". בעלי מחזור 16 שהינו בין 2019 חודשי ממוצע בשנת ש"ח יקבלו 25,000 ש"ח ל- 1,500 תוספת למענק שתהא מדורגת בהתאם למחזור החודשי הממוצע הנ"ל בתנאי (ולא 3-4/2020 שהמחזור בתקופה

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

20 2020 מאי 524 ידע למידע

"השלכות משבר וירוס הקורונה על תושבות יחיד – על שהייה בישראל וחזרה מאולצת לישראל" עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ועו"ד אנה צברי

בהמשך, לאלו ש"נתקעו" בישראל בשל וירוס הקורונה. נשאלת השאלה כיצד אירועים אלו ישפיעו, אם בכלל, על תושבותם של אותם יחידים לצרכי מס ובהתאמה על חבויות המס שלהם בישראל. על כך להלן:

פתח דבר ) שפרץ לחיינו COVID-19( נגיף הקורונה בסין ומאז אמצע 2019 בחודש דצמבר התפשט במהירות בכל רחבי 2020 פברואר על 2020 העולם, הוכרז לאחרונה במרץ ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה כלל עולמית (פנדמיה). בתור שכך הנגיף מחייב את המדינות השונות לנקוט בצעדים חריגים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף כולל מגבלות על טיסות, סגירת גבולות, סגר, סגירה חלקית של מקומות עבודה וסגירת כמעט הרמטית של מרכזי קניות, מקומות בילוי ותרבות הפנאי. ישראל כידוע אינה שונה בנוף העולמי. הגבלות אלו מטבע הדברים יצרו בתורן ובמהירות שיא משבר כלכלי בינלאומי, אשר נותן את אותותיו בין היתר בקריסת הבורסות ברחבי העולם ועלייה ניכרת באבטלה. למשבר השלכות מיסויות רבות הן במישור המס הישראלי והן במישור המס הבינלאומי. במסגרת רשומון זה נתייחס לסוגיות במיסוי בינלאומי. תחילה לשאלת התושבות לצרכי מס של יחידים אשר נאלצו לחזור לישראל לפני המועד המתוכנן בשל אובדן מקורות הכנסה מחוץ לישראל.

תושבות מס של יחיד בקליפת אגוז

תושב ישראל חייב ככלל במס ובדיווח בישראל על הכנסותיו הכלל עולמיות. תושב חוץ לעומתו חייב במס בישראל על הכנסות שנצמחו ו/או הופקו בישראל. תושבות לצרכי מס לפי פקודת מס הכנסה תיבחן על פי מבחן "מרכז החיים" על הרובד האובייקטיבי (בית קבע, מקום משפחה קרובה, אינטרסים כלכליים, אינטרסים עסקיים, אינטרסים חברתיים), הכמותי והסובייקטיבי שמרכיבים אותו. הגדרת "תושב" כוללת גם שתי חזקות טכניות - מספריות במהותן. בהתקיימות אחת מהן יראו את מרכז חייו של היחיד בשנת המס בישראל: הראשונה, אם שהייתו במרבית ימות ימים ומעלה במהלך שנה 183 השנה, קרי קלנדרית, הייתה בישראל. השנייה, אם

הכותבים ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

21

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

תושבות מישראל ממועד העזיבה (וגם לכך 2519/17 קיימים סייגים). בהחלטת מיסוי נקבע כי גם חזרה לישראל לאחר תקופה חודשים עשויה להבטיח בתנאים 36 של מסוימים ניתוק תושבות לצרכי אמנת מס.

ימים בשלוש שנות 425 שהה בישראל לפחות המס (השנה הנבחנת והשנתיים שקדמו ימים בשנת המס 30 לה), מתוכם לפחות הנבחנת. בבסיס חזקה זו עומדת ההנחה כי שינוי תושבות הינו תהליך ממושך הנבחן על פני מספר שנים. לפיכך שהייה של חודש בישראל בשנת המס הנבחנת, המצטרפת לשהייה ארוכה בשנתיים שקדמו לה, מעידה כי מרכז חייו של היחיד נותר ככל הנראה בישראל. חשוב להזכיר כי החזקות ניתנות לסתירה באמצעות הפן המהותי של מבחן מרכז החיים. דהיינו, גם אם הן מתקיימות, רשאים הן היחיד והן פקיד השומה, להוכיח באמצעות מבחני המשנה המהותיים, כי מרכז חייו של היחיד אינו נמצא בישראל לצרכי מס. החל משנת המס , על יחיד שמבקש לסתור את החזקות 2016 קמה חובת הגשת דו"ח מס שנתי בישראל, בצירוף דו"ח מפרט. לבסוף נזכיר כי הפקודה אינה מסדירה מהו יום ניתוק התושבות לצרכי מס, קרי מתי תושב ישראל לצרכי מס הופך לתושב חוץ. יחד עם זאת, הגדרת "תושב חוץ" בפקודה כוללת שתי חלופות. האחת, "מי שאינו תושב ישראל", קרי מי שמרכז חייו אינו נמצא בישראל. השנייה, מי ששהה ימים מחוץ 183 בשנתיים הראשונות מעל לישראל ובשנתיים שלאחר מכן מרכז חייו לא היה בישראל. דהיינו, מבחן ארבע שנתי. על רקע האמור העמדה הרשמית של ,) 1/2011 רשות המיסים (בחוזר מס הכנסה ובהעדר החלטת מיסוי פרטנית, היא כי מחוץ לישראל ארבע שנים רק תקופה של תוך שמירה על מרכז חיים מחוץ לישראל במהלך התקופה, עשויות להבטיח ניתוק

שיבה מאולצת לישראל לפני המועד המתוכנן

על רקע המשבר הכלכלי הכלל עולמי, ייתכן כי רבים שעזבו את ישראל במסגרת רילוקיישן לעבודה בחברות זרות ומתוך כוונה להגר ממנה לתקופה בלתי מוגבלת, יאלצו לשוב לישראל בטרם עת. בהתאמה, ככל שכבר נקטו בעמדה של ניתוק תושבות מול רשות המיסים והגישו דו"חות מס בשנת העזיבה, לרבות דו"ח ) ולא דיווחו בישראל על 1348 מפרט (טופס הכנסותיהם מחוץ לישראל בשנים שלאחר מכן, תידרש בדיקה פרטנית בעניינם. בעיקר נכונים הדברים לגבי מי ששב לפני תום ארבע השנים מחוץ לישראל. במקרה זה יהיה עליו לשקול אם להגיש דוחות מס בישראל ביחס לשנות המס בהן לא דיווח על הכנסותיו מחוץ לישראל, או להמשיך ולהחזיק בעמדה כי ניתק את תושבותו לצרכי מס בישראל או מכוח אמנת המס הרלוונטית. בחלופה זו יכול לתמוך פסק )19466-01-12 ע"מ יעל צור ( הדין בעניין .2014 משנת במרכז פסק הדין עמדה שאלת תושבותה 2006 של המערערת לצרכי מס בשנות המס , ובפרט, האם ניתקה את תושבותה 2007 - הישראלית לצרכי מס בשנים אלו.

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

22 2020 מאי 524 ידע למידע

על סמך בחינת מרכז חייה של המערערת קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור וקבע, כי המערערת ניתקה את תושבותה הישראלית לצרכי מס בשנים הרלוונטיות. לעניין בית הקבע של המערערת, מצא בית המשפט, כי המערערת ובני משפחתה גרו בדירה בהונג קונג אשר נשכרה עבורם על ידי המעביד בהונג קונג. לעומת זאת, קבע בית המשפט, כי דירת המגורים בארץ בבעלות הזוג, הושכרה לטווח ארוך ולא הייתה זמינה למערערת ולבני משפחתה ויתרה מזאת, נמצא כי גם לאחר ששבו לישראל המשיכה דירת המגורים להיות מושכרת לצדדים שלישיים. אשר לאינטרסים הכלכליים, בית המשפט הטעים, כי אומנם נותרו למערערת ולבני משפחתה חשבונות בנק בישראל, אך בפועל הוכח, כי היו לא פעילים ונועדו עבור צרכים שוטפים בלבד. מנגד, את עיקר הפעילות הכספית השוטפת ניהלו המערערת ובני משפחתה דרך חשבון בנק פעיל בהונג קונג. גם הזיקות החברתיות הצביעו על כיוון הונג קונג, שם הייתה המערערת חברה במועדון כדורגל נשים ובמרכז היהודי. בישראל לא היו למערערת זיקות חברתיות, למעט ביקורי משפחה. בנוסף, המערערת העידה כי ציפתה לעבור לעבוד בהונג קונג לתקופה ארוכה. קודמה שנים והיא ציפתה לעבור 5 בתפקיד שהה שנים. 10 להונג קונג לתקופה של כ המערערת העידה כי ראתה בהונג קונג כמרכז חייה וחיי משפחתה והתכוונה שהונג קונג תשמש מרכז חייה למשך מספר שנים.

המערערת באותו עניין, אזרחית ותושבת ישראל עברה לגור עם בעלה וילדיהם בהונג . לפני עזיבתה את ישראל, 2006 קונג בשנת המערערת עבדה בחברת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ, בתפקיד הטמעת מערכות פיננסיות. בהונג קונג עבדה המערערת בחברת בת של צים, בתפקיד של סמנכ"ל לענייני כספים של החברה. יצאה המערערת 2005 בחודש נובמבר מישראל להונג קונג להכנת הסידורים עזבו כל 2006 למעבר המשפחה. בינואר בני המשפחה, בעלה וילדיה, את ישראל והצטרפו למערערת בהונג קונג. מתוך כוונה לשהות פרק זמן ארוך במקום עבודתה החדש בהונג קונג, השכירה המערערת את ביתה לטווח ארוך, בעלה התפטר מעבודתו, ילדיה השתלבו בבתי ספר בהונג קונג והמערערת העתיקה באופן כללי את מרכז חייה מחוץ לישראל. הופסקה עבודתה של 2008 בחודש אוגוסט המערערת במפתיע, עקב התחלפות מנכ"ל החברה בהונג קונג. המערערת שבה עם משפחתה לישראל במטרה לחזור ולעבוד בחברת צים, אשר המשיכה לשלם לה את משכורתה בזמן שהותה מחוץ לישראל. המערערת דרשה קבלת החזר מס שנוכה לה במקור בישראל בידי חברת צים בגין בטענה כי בשנים 2007 ו- 2006 שנות המס אלו נחשבה כתושבת חוץ לצרכי מס. פקיד השומה דחה את בקשתה. לדידו, המערערת לא ניתקה את תושבותה הישראלית לצרכי מס במהלך השנים המדוברות.

23

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

בדיעבד, אלא אם ההתנהגות המאוחרת " מעידה על כוונה קודמת. לאור האמור, פסק בית המשפט כי מרכז חייה של המערערת בשנות המס בערעור היה בהונג קונג ובהתאמה כי המערערת אינה נחשבת כתושב ישראל לצרכי מס באותן שנות מס. יודגש כי רשות המסים לא הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין. התבססה אם כן על צור הפסיקה בעניין ארבעה יסודות מרכזיים. ראשית, הנישום פעל לניתוק זיקותיו מישראל ועבר יחד עם משפחתו הקרובה; שנית, הנישום קשר זיקות למדינת החוץ; שלישית, הנישום תכנן להיות תקופה משמעותית מחוץ לישראל; רביעית, הנישום נאלץ לשוב בנסיבות שאינן תלויות בו לפני תום תקופת ארבע השנים. הנה כי כן, אנו סבורים כי במקרים בהם יאלצו נישומים לשוב לישראל לאור משבר הקורונה, יהיה נכון לבחון את התקיימות היסודות הנ"ל בעניינם. במקרים אשר יקיימו את היסודות הנ"ל, בדומה לעניין ראוי יהיה לבחון את הזיקות צור, האובייקטיביות והסובייקטיביות של היחיד בזמן אמת בשנות המס בהן נעדר מישראל ולא בדיעבד. מובן כי יש לבחון את התנהלותו של היחיד לאורך כל תקופת הניתוק, לרבות לעניין הצהרותיו במסגרת הדיווחים לצרכי מס בישראל ובמדינת התושבות. כמו כן, רצוי להיות מודעים להשלכות הביטוח הלאומי של החזרה המוקדמת, בעיקר במצבים בהם הנישום

על בית המשפט מציין בהקשר לכך כי: " הזיקה הסובייקטיבית ניתן כמובן ללמוד מההתנהגות החיצונית ולא רק מדברי המערערת. ראינו כי בעלה של המערערת התפטר מעבודתו. פיטורים, להבדיל מיציאה לחופשה, מעידים על כוונה לשינוי מרכז חיים לתקופה ממושכת. כך גם ניתן להסיק מהעובדה כי בני הזוג החליטו להעתיק את מקום מגורי כל המשפחה להונג קונג, העברת הילדים ללימודים בהונג קונג, השכרת הדירה בישראל לזמן " ארוך וכדומה. לאור הנתונים האמורים, נמנע בית המשפט מלייחס חשיבות לחזרה לישראל לאחר כשנתיים ושמונה חודשים בלבד מחוץ ראוי להעיר כי לעיתים לישראל ובלשונו: " ניתן ללמוד מהתנהגות הנישום ובני ביתו לאחר תום שנת המס, לגבי הכוונה בדבר מקום התושבות בשנת המס, אולם התנהגות שכזו הינה רק אחד הסממנים לקביעת המעמד. "אחרית דבר" אינה מלמדת בהכרח על "ראשיתו". ראינו כי המערערת ציפתה לעבוד בהונג קונג תקופה ממושכת אך בפועל זו קוצרה ועבודת המערערת הופסקה כבר בשנת . שינוי זה הכריח את המשפחה 2008 לשוב לישראל. חזרה זו ואף חזרת הבעל למקום העבודה הקודם, אינה מלמדת הייתה לתקופה 2006 כי העזיבה בשנת ארעית או כי כוונת המערערת הייתה כי ישראל תמשיך להיות מרכז החיים. את הזיקה הסובייקטיבית ואת הזיקות האובייקטיביות יש לבחון בזמן אמת, כלומר במהלך שנות המס שבמחלוקת ולא

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

24 2020 מאי 524 ידע למידע

האמור לעיל לענייננו מוליך למסקנה כי לאור המבחן השני, הסובייקטיבי, העוסק בכוונתו של האדם, ניתן לאמור כי לא נשללה גרסת המערער, לפיה הוא ראה בארה"ב כמרכז חייו, בתקופה הרלבנטית." 31489- (ע"מ בעניין קניג בפסק הדין ), הצליח הנישום לסתור את שתי 01-13 , למרות 2006 החזקות ביחס לשנת המס ימים באותה שנת מס. 212 ששהה בישראל הנישום הוכיח כי שהה בישראל פרק זמן ארוך מן המתוכנן בשל צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוצא כנגדו על ידי בנק הפועלים בשל חוב כספי לבנק. )19898-03-13 (ע"מ אמית בנסיבות עניין קבע בית המשפט כי המערער באותו עניין ) כתושב ישראל הגם 2007 נחשב בשנת המס ( ימים בלבד באותה שנת 30 ששהה בישראל "אין חולק כי ביישום מס, לא לפני שציין כי מבחן מרכז החיים לצורך קביעת התושבות הפיסקאלית אין להעניק חשיבות מופרזת לעניין ימי השהיה בפועל: כידוע, בשנה מסויימת אדם עשוי לשהות כל ימות השנה בישראל מבלי להיות תושב בה ומאידך אדם עשוי להעדר מישראל בכל ימות השנה ועדיין להישאר תושב בה". לאור האמור, אפוא, אין להסתפק במספר הימים אשר נאלץ היחיד לשהות בישראל אלא יש לבחון את השהות שנכפתה על היחיד בישראל לאור הפן המהותי של מבחן מרכז החיים. בהתאמה, ככל שיימצא כי מרבית הזיקות של היחיד נותרו מחוץ לישראל וכי כוונתו המקורית הייתה לשהות בישראל לתקופה קצרה או מוגבלת, הרי שתתבקש המסקנה כי היחיד לא הפך לתושב ישראל

לא ניתק את תושבותו לצרכי הביטוח הלאומי, אלא בחר בחלופה של מי "שאינו עובד ואינו עובד עצמאי". מכל מקום, כולנו תקווה שבצוק העיתים שנכפה עלינו רשות המסים תאמץ את הפרשנות הנכוחה של צור. בית המשפט בעניין יחיד אשר נאלץ להישאר בישראל בעל כורחו בצד השני של המטבע ישנם אלו שאינם יכולים או רוצים לשוב למדינת תושבותם, אם בשל חשש מפני התפשטות וירוס הקורונה, אם בהעדר טיסות למדינת התושבות, אם בשל הידבקות שלהם עצמם, מחלת קרוב, או בידוד שנכפה עליהם בישראל וכיו"ב. בכל המצבים הללו היחידים נאלצים לשהות בישראל בעל כורחם מעבר לתכנון המקורי. שהייה ארוכה בישראל עלולה לגרום להתקיימות החזקות ובהתאמה גם לחובת הגשת דו"ח מס בישראל בצירוף דוח מפרט לפי תיקון ) ולטענה אפשרית כי היחיד 1348 (טופס 223 הפך לתושב ישראל לצרכי מס. עם זאת, בשורה של פסקי דין קבעו בתי המשפט כי ביקור בישראל של בן משפחה חולה, או שהייה הנכפית על היחיד בישראל, אינה מחייבת כשלעצמה את המסקנה כי מרכז החיים של היחיד נמצא בישראל. בנסיבות אלו נתנו בתי המשפט משקל סגולי רב יותר לכוונתו הסובייקטיבית של היחיד. כך ) בית 7038/03 (עמ"ה למשל, בעניין סולר המשפט לא זקף לחובת הנישום את עובדת שהותה בישראל של רעייתו לצרכי טיפול באמו החולה. שם, הדגיש בית המשפט את "יישום חשיבות המבחן הסובייקטיבי:

25

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

בזמן שהותו הזמנית והלא מתוכננת בישראל. דומה כי מסקנה זו מקבלת משנה תוקף נוכח הנסיבות החריגות שהביאה עימה ההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה ברחבי העולם. פתרון פרטני קיים ביחס לתושב חוץ אשר מתאשפז בישראל אגב ביקור. תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו , 2006 אותם כתושבי ישראל), התשס"ו – מחריגות מהגדרת תושב ישראל בנסיבות מסוימות בין היתר יחיד המאושפז בעת שהות בישראל, כלהלן: . יראו יחיד שאינו עולה חדש ושרואים 3 " אותו כתושב ישראל כאמור בפסקה אם , ) להגדרה, כתושב חוץ 2 ) ו-( 1 (א)( בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ והוא אחד מאלה: ... ) חולה המאושפז בבית חולים או 7 (

כללו של דבר דומה כי משבר וירוס הקורונה נמצא בעיצומו וסופו עוד לא ידוע. המשבר הבריאותי מחייב את הממשלות ברחבי העולם וכך גם בישראל לנקוט בצעדים חריפים של בידוד והקפאת הפעילות הכלכלית. צעדים אלו מייצרים בתורם במהירות שיא משבר כלכלי חסר תקדים אשר מלווה בעלייה דרסטית של מספר המובטלים בארץ ובעולם. צפוי כי אותותיו של המשבר יביאו לשיבה מוקדמת של עובדי רילוקשיין לישראל מחד, ולחוסר יכולת של אחרים לצאת ממנה מאידך. למצבים אלו עלולה להיות השפעה מכריעה על שאלת התושבות של אותם יחידים לצרכי מס בישראל, בעיקר כאשר לא חלפו ארבע שנים מאז מועד העזיבה שלהם את ישראל. אנו סבורים כי יש לבחון כל מקרה באופן פרטני ועל פי העקרונות שפורטו ברשימה זו. בהקשר לכך אנו סבורים כי יש ליתן משקל מועט לחזרה המוקדמת לישראל או למספר ימי השהייה בישראל, תלוי בנסיבות המקרה. כך, בעיקר ככל שיימצא כי מבחן מרכז החיים מראה כי היחידים ניתקו את תושבותם מישראל ונאלצו לשוב כתוצאה מאירוע לא מתוכנן, בדומה למקרה הקשור לוירוס הקורונה, או ככל צור, שימצא כי נאלצו להישאר בישראל יותר מהמתוכנן בשל וירוס הקורונה. יש לזכור כי חזרה מוקדמת ולא צפויה לישראל, עלולה להקים חבות במס על נכסים שצבר היחיד לפני החזרה לישראל, לרבות חשיפה למיסוי פירותי בישראל של אופציות או

במוסד שיקומי שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בישראל ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות ) 2 לגביו הוראות פסקת משנה (א)( בהגדרה;"

לאור האמור, יחיד שהינו תושב חוץ לא ייחשב לתושב ישראל, ביחס לשהותו בישראל הנעשית לצרכי אשפוז בבית חולים. לדידנו, יש לאמץ את רוח התקנות גם ביחס לבידוד בית שנכפה על תושב חוץ בהתאם להוראות משרד הבריאות ביחס לוירוס הקורונה, עקב הידבקות, חשיפה לחולה או בשל תסמינים של המחלה.

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

26 2020 מאי 524 ידע למידע

שליטה וניהול מישראל, מוסד קבע ועוד. טוב תעשה רשות המסים אם תשמור על מדיניות מאופקת במצבים אלו שנגרמו במישרין כתוצאה מסערת הקורונה אשר פוקדת את העולם ואינה פוסחת על אף אחד מאיתנו.

שקיבל היחיד בעת שהותו ועבודתו RSU’s בחו"ל. כן יש ליתן את הדעת לחבויות אפשריות בדמי ביטוח לאומי. בהתאמה, שהות ארוכה ובלתי מתוכננת בישראל עלולה ליצור חבויות לתאגידים זרים אשר נמצאים בבעלות היחיד תחת טענה של

קול קורא לרשות המסים לעשות חישוב מסלול מחדש עו"ד ורו"ח יעקב דהן

במסגרת מאמר זה, נוכח פרסום תקנות שעת חירום - דחיית תקופות בענייני הליכי מס, נבקש לקרוא לרשות המסים לבחון, האם נוכח המצב הלא פשוט כלל, כאשר מתחוללת סערה של ממש עקב נגיף הקורונה, בישראל בפרט ובעולם בכלל, יש מקום כי תבצע חישוב מסלול מחדש, במסגרתו תוכל היא לגבות כספים רבים מנישומים עימם קיימת מחלוקת בדבר חיוב המס, לחסוך בזמן עבודה רב, לרבות במסגרת תיקים המצויים בימים אלה בבתי המשפט השונים ועל ידי כך לחסוך גם זמן שיפוטי רב, תוך ראיה מציאותית וברורה, כי בהחלט יתכן, כי עסקים רבים בישראל לא ימשיכו להתקיים עם שוך הסערה. פורסמו תקנות החירום 27.3.2020 ביום בנושא דחיית תקופות בענייני הליכי מס.

התקנות מאפשרות דחיית מועדים לנישום ולרשויות המס השונות בנוגע להליכים בענייני מס. בתקנות נקבע, כי מהתקופות הקצובות בסעיפי החקיקה המנויים בהן, ועד 2020 במרץ 22 תנוטרל התקופה שמיום . 2020 במאי 31 ליום בנוסף, בערב חג הפסח, נוכח מחאות רבות בקרב ציבור העצמאיים, הכריז משרד האוצר על מתווה פיצוי משופר הכולל גם את השכירים בעלי שליטה (בעלי שליטה בחברה המושכים משכורת) שלא היו זכאים 70% לפיצוי קודם; שיעור המענק יוגדל ל מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת; תקרת המענק המקסימלי תעלה לסכום שקל; תקרת ההכנסה החייבת 10,500 של לזכאות למענק תעלה למיליון שקל בשנה אלף שקל); ויבוטל הקריטריון 240 (במקום

הכותב - יעקב דהן ושות' - עורכי דין

27

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

אשר נתמכת בראיות, אולם משום מה, רשות המסים אינה מוכנה להגיע לפשרות . בעניינים מעין אלה בנקודה זו נזכיר, כי בשנים עברו, ידעה רשות המסים להציע "מבצעי תשלומי מס", כגון: הליכי גילוי מרצון, דיבידנד מוטב ועוד, ולכן נראה, כי טוב אם רשות המסים תפנה מאמציה למישורים אחרים כאשר יש ביכולתה לגבות סכומי כסף משמעותיים, אשר לבטח יסייעו לקופה הציבורית, ובהמשך הדרך, תסייע לאזרחים רבים, . בהם שכירים ועצמאיים יש לציין, כי בימים האחרונים, כן יש נכונות מסוימת מצד פקידי השומה השונים לנסות לסיים מחלוקות על דרך הפשרה, אולם נראה, כי נדרשת הנחיה ברורה אשר במסגרתה, רשות המסים בכללותה, תפעל במטרה לסיים מחלוקות ולבצע גבייה אפקטיבית אל מול הנישומים אשר גם הם . עצמם נמצאים בקשיים רבים נוכח המצב יובהר, כי כל מקרה הוא בעל נתונים משתנים והוא נבחן בידי הרשויות על פי נסיבותיו הספציפיות, ולכן, יש להתייעץ עם עו"ד בתחום המיסוי, בעל הבנה חשבונאית, על מנת להביא לתוצאה האופטימלית עבור . הנישומים לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד ורו"ח יעקב דהן או תחליף / אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו לייעוץ משפטי, מטרתו הינה אינפורמטיבית בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

שקבע כי משק בית משותף (בעל ואישה) 2018 אלף שקל בשנת 340 שהכניס יחד מעל אינו זכאי לפיצוי. עוד הוחלט, כי ההכנסה החייבת החודשית או שנת 2018 הממוצעת תיקבע לפי שנת , לבחירת העצמאי, וכי ירידת מחזור 2019 תיבדק לפי 25% הפעילות בהיקף של חודשים מרץ-יוני. רק צריך להבהיר שהתנאים החדשים של המענק טרם נכנסו לתוקף. במסגרת זו, עולה השאלה דווקא בתקופה בה קיימת ירידה דרסטית בהכנסות , זו המדינה, האם לא נכון יהיה כי רשות המסים תפעל במטרה להגדיל את הגבייה במישורים שונים, כגון הגעה לפשרות עם נישומים רבים עימם היא נמצאת במחלוקות מס? וזאת במקום הליכי השגה ובהמשך הליכי ערעורי מס ארוכים ולעיתים גם מיותרים, אשר במרביתם גם אם ידה היא על העליונה ובתי המשפט פוסקים לטובתה, היא אינה . מצליחה לגבות את המס כידוע, נישומים רבים נמצאים במחלוקות מס מול רשות המסים, במקרים רבים, רשות המסים עומדת על הרגליים האחוריות ולא מוכנה להגיע לפשרות ראויות מול אותם נישומים, פשרות אשר יש בהן כדי לסייע לקופה הציבורית בימים טרופים אלה, אשר נראה, כי עסקים רבים לא יצליחו . להתאושש ממנה זאת כאשר, ישנם מקרים לא מעטים, אשר הנישומים מוכנים ואף יכולים לשלם סכומי מס משמעותיים, תוך בניית שומת מס אמת

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

28 2020 מאי 524 ידע למידע

היתרים לפי חוק עבודת נשים – ביטול )*( תקנות החירום בהיבט הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט

מעסיק שמוציא עובדים לחל"ת כפוי ואילך, או שהוא מעוניין 17.4.2020 ביום להאריך את בקשת ההיתר לתקופה נוספת ואילך – חייב לפנות 17.4.2020 מיום בבקשה למנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד העבודה). בתקופת המשבר ההיתר ניתן החל מהיום שבו הוגשה הבקשה. נמסר ממשרד העבודה כי בשלב זה ההארכה ניתנת לתקופה מירבית כוללת להיתר שלא ימים. 60 תעלה על היתרים לפי חוק עבודת נשים – רקע חוקי מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת או עובד שמוגנים לפי חוק עבודת נשים, לחוק עבודת נשים) 9 (סעיף 1954 התשי"ד ואינו רשאי לפגוע בהיקף משרה של עובדים א לחוק עבודת 9 אלה או בהכנסתם (סעיף נשים), ללא היתר ממשרד העבודה.

המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לאור המשבר הכלכלי ומבוסס על המידע הנובע מנגיף הקורונה לפני שימוש הידוע לכותבת ביום כתיבתו. במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של משרדי הממשלה והביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. תקופת אכשרה לדמי אבטלה - סיום ההקלות בוטלו התקנות לשעת 17.4.2020 ביום חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), . 2020 התש"ף כל מעסיק שהוציא עובדות ועובדים מוגנים לפי חוק עבודת נשים (להלן: חוק עבודת 15.3.2020 נשים) לחל"ת כפוי החל מיום , רואים את מועד ההיתר 16.4.2020 ועד יום או המועד של ההוצאה 15.3.2020 ביום לחל"ת, כמאוחר, ללא צורך להגיש בקשה להיתר, ככל שהמעסיק עמד בתנאים שבתקנות החירום האלה.

הכותבת רואת חשבון, בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ, לייצוג ולהרצאות בתחום הביטוח הלאומי ולמתן פתרונות לפי חוק הביטוח הלאומי. בין תפקידיה הציבוריים: חברת נשיאות לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.

29

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

בשלב זה נמסר ממשרד העבודה כי ההיתר להוצאה לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה ניתן לתקופה מירבית של חודשיים מיום הגשת הבקשה או ממועד ההוצאה לחל"ת, כמאוחר (לנשים בהיריון ההיתר ניתן לחודשיים או עד ערב צאתה של העובדת לתקופת הלידה וההורות, כמוקדם מביניהם). הנושא ייבדק שוב בחודש מאי .2020 תשומת לב המעסיקים, שההיתר ניתן לתקופה האמורה בתנאי שהמעסיק יחזיר את העובדת לעבודה באותו היקף משרה ושכר שהיו לה ערב מתן ההיתר, או יפנה לקבל היתר חדש. מפרסם משרד 16.3.2020 החל מיום העבודה באתר שלו הנחיות למעסיקים הפונים לקבל היתר להוצאה לחל"ת בשל משבר הקורונה, עבור עובדים המוגנים. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), , שבוטלו 2020- התש"ף תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) פורסמו ביום 2020 (עבודת נשים), התש"ף כדי להקל על המצוקה שנוצרה 6.4.2020 לפני חג הפסח במתן ההיתרים לעובדים מוגנים, שהוצאו לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה בשני היבטים, כדלקמן: . משרד העבודה לא שלח את כל 1 ההיתרים בשל כמות הבקשות העצומה שקיבל.

א 9 פגיעה בעובדים המוגנים לפי סעיף לחוק עבודת נשים – הכוונה להקטין שכר או היקף המשרה, למעט חריגים שנקבעו בחוק. מדובר על נשים בהיריון, נשים לאחר חופשת לידה, נשים במהלך טיפולי פוריות ועוד. גם גברים מוגנים בתנאים מסויימים לפי חוק עבודת נשים. ב לחוק עבודת נשים, ההיתר 9 לפי סעיף ניתן ליום מתן ההחלטה בהיתר, למעט במקרים חריגים. בכל המקרים החריגים לפי חוק עבודת נשים מדובר על היתר רטרואקטיבי שלא יינתן לתקופה שקדמה ליום הבקשה להיתר. משרד העבודה קיבל חוות דעת שלפיו משבר הקורונה כלול בין המקרים החריגים ומאשר את ההוצאה לחל"ת רטרואקטיבית לפי מועד בקשת ההיתר. זאת, כמובן לאחר בירור שנעשה, כדי לוודא שסיבת ההוצאה לחל"ת היא בשל משבר הקורונה ושאין שום קשר בין הפסקת העבודה לבין ההיריון, למשל, של העובדת (סיבת הבקשה להיתר). על פי החוק, עד ליום הגשת הבקשה, המעסיק אינו רשאי להוציא את העובדים האלה לחל"ת כפוי או לפטר אותם, וחייב לשלם להם משכורת. כלומר, על פי החוק, המועד המוקדם ביותר האפשרי של יום החל"ת הראשון, הוא מועד הגשת הבקשה להיתר למשרד העבודה.

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

30 2020 מאי 524 ידע למידע

התקנות חלות על הוצאת עובד מוגן ועד יום 15.3.2020 לחל"ת כפוי החל מיום ימים 30 , לתקופה שלא תפחת מ- 16.4.2020 ימים, אם מתקיימים 60 ולא תעלה על התנאים שבתקנות, שבמהותם קשורים למשבר הקורונה ולא לכל סיבה אחרת, ושהעובד המוגן נתן את הסכמתו בכתב להוצאתו לחל"ת הכפוי. עוד נקבע שמדובר בעובדות בהיריון שתאריך הלידה המשוער שלהן לא חל הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתן 30 ב לחופשה, ובעיקר בעובדים מוגנים במגזר הפרטי ולא במגזר הציבורי, שעליהם חלות תקנות אחרות. אם ניתן לגבי העובד המוגן האמור, היתר א לחוק עבודת נשים ערב תחילתן 9 לפי סעיף של תקנות החירום, יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובד המוגן לחל"ת או ), לפי המאוחר 15.3.2020 במועד הקובע ( מביניהם. ההוראות המיוחדות לעיל חלות על המעסיקים כדלקמן, שעומדים בתנאים שבתקנות החירום והוציאו את העובדים : 16.4.2020 ועד יום 15.3.2020 לחל"ת ביום . מעסיק שעדיין לא הגיש בקשה להיתר. 1 . מעסיק שהגיש בקשה להיתר ועדיין לא 2 קיבל את ההיתר. . מעסיק שקיבל היתר למועד הגשת 3 הבקשה (שהוא מאוחר ממועד ההוצאה לחל"ת).

. חוק עבודת נשים לא מאפשר לתת 2 היתר למועד שקדם ליום הגשת הבקשה להיתר. .17.4.2020 התקנות בוטלו ביום עיקרי התקנות (למי שעומדים בתנאים שנקבעו בתקנות החירום ולכן פטורים מבקשת היתר בתקופה שנקבעה): תקנות החירום חלות על עובדים מוגנים שהוצאו לחל"ת בשל משבר הקורונה ועד 15.3.2020 ביוזמת המעסיק, החל מיום (כולל יום זה). 16.4.2020 כל מי שהוציא עובדים מוגנים לחל"ת כפוי 16.4.2020 ועד יום 15.3.2020 החל מיום בשל משבר הקורונה, רואים את מועד או המועד של 15.3.2020 ההיתר ביום ההוצאה לחל"ת, כמאוחר, ללא צורך להגיש בקשה להיתר, ככל שהמעסיק עמד בתקנות החירום. כלומר, על פי תקנות החירום, המעסיק שעומד בתנאים פטור מתשלום משכורת לעובדים האלה החל ממועד התחלת החל"ת הכפוי, שאינו ולא ממועד ההיתר 15.3.2020 מוקדם מיום (אם ניתן היתר בתקופה הזאת). תקנות החירום הוסיפו חריג נוסף להגדרת ב לחוק עבודת נשים, כך 9 "פגיעה" שבסעיף שמעסיק שעומד בתנאים האלה אינו פוגע בזכויות העובדים המוגנים לפי החוק ערב תקנות החירום, ולכן הוא רשאי להוציא את העובדים האלה לחל"ת כפוי ללא בקשת היתר.

31

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

2020 מאי 524 ידע למידע

(או שלא 23.3.2020 האישור ניתן מתאריך התקבל ההיתר). בעקבות התקנות החדשות, אישור ההיתר יהיה באופן אוטומטי .23.3.2020 ולא 18.3.2020 לתאריך

לדוגמה, המעסיק הוציא את כל העובדים וביקש היתר 18.3.2020 לחל"ת ביום להוצאת שתי עובדות בהיריון לחל"ת כפוי .23.3.2020 בשל משבר הקורונה ביום

) הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את 1 ( הנוסח המלא של פרסומי הביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם. ) כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות 2 ( דעת או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור. ט.ל.ח. © כל הזכויות שמורות ) 3 (

(*) הערת המערכת בוטלו התקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), 17.4.2020 ביום . 2020 התש"ף- ,16.4.2020 ועד יום 15.3.2020 התקנות שלהלן היו בתוקף החל מיום

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

32 2020 מאי 524 ידע למידע

כל המועדים המחייבים 15.3.2020 בחיקוק הוקפאו מיום עו"ד רו"ח רמי אריה

כך למשל, נדרשים אנשים רבים להיכנס לבידוד בית. בעלי-דין ועורכי-דין רבים המנהלים הליכים בבתי המשפט נאלצים להישאר בביתם מטעמים נוספים, בין היתר בשל השבתת בתי הספר וגני הילדים. ברי כי הדבר מערים קשיים לא מבוטלים בכל הנוגע לעמידה במועדים שנקבעו בדין או בהחלטות בתי המשפט להגשת כתבי בי דין. על מנת ליתן מענה לקשיים אלה הנובעים במישרין ממצב החירום המיוחד, קובעת לתקנות סדר דין במצב חירום כי: 4 תקנה "תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין , בנוהג או שבסדרי דין הימים לעשיית דבר או שקבע בית המשפט, בחיקוק שנקבעו רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה". משמעות תקנה זו היא כי במהלך תוקפן של הודעות שר המשפטים בדבר החלת תקנות סדרי דין במצב חירום, ימי מצב החירום לא יבואו במניין הימים לעשיית

חיקוקים רבים קובעים תקופות מוגבלות להגשת השגות, ערעורים ועררים, הגשת כתבי בי-דין ומסמכים אחרים לרשויות בכלל ולבתי המשפט ולרשויות המס בפרט. אלא, שבהתאם להחלטת בהמ"ש העליון, ועד 15.3.2020 תקופת ההשבתה מיום סיומה, לא תבוא במניין התקופות דנן. כך לפי החלטת בהמ"ש העליון בעניין , בריטיש 1223/20 בריטיש אירווייז (בש"א אירווייז נ' עמותת הצלחה ואחרים, ניתן ), נקבע כי תקופת ההשבתה 16.3.2020 ביום ועד תום תקופת תקנות 15.3.2020 מיום סדרי הדין בשעת חירום, לא תיכלל במניין התקופות המחייבות בכל חיקוק או נוהג. בהמ"ש קבע כי, אף שניתן לכאורה להמשיך ולקיים את פעילות בתי המשפט, ולו במתכונת מצומצמת, הרי אין ספק כי קיימים קשיים שונים, מבחינתם של בעלי דין ועורכי דין רבים, בהגשת כתבי טענות לבתי המשפט במהלך מצב החירום המיוחד.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

Made with FlippingBook Annual report maker