ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

521

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 521 ׀ גיליון 2020 פברואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

אחריות בעלי שליטה ורואי חשבון לאי חיוב במס בגין משיכות בעלים החשיבות הרבה במועד העלאת טענות בדיוני המס התנאים להכרה ב"חובות אבודים" לצורכי מע"מ ואילך 2020 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריו ים ל יוך גי ול הון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהש רת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

521 ' מס 2020 פברואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפסק הדין בעניין דלק הונגריה שניתן לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי לא ניתן להחיל הסדר רווח ראוי לחלוקה על חברה ישראלית המוכרת מניות של חברה זרה. פסק דין זה הפך את פסק

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

הדין של בית המשפט המחוזי שניתן לטובת חברת דלק הונגריה שמכרה מניות של חברת דלק ארה"ב. בית המשפט העליון נימק את פסיקתו הן בלשון הסעיף ב מהווה 94 והן בתכליתו. בית המשפט קבע כי סעיף "הסדר שלילי" (כלומר לא ניתן ליישמו אם הנישום אינו עומד בכל תנאיו) ולא לָקוּנָה (כלומר היעדר הוראה ברורה בחוק למצבים מסוימים, אשר משאירה מקום לפרשנות). בית המשפט קבע כי לשון הסעיף ברורה ואין מקום לפרשנות שאינה תואמת את לשונו של סעיף. בית המשפט קבע עוד כי המחוקק לא התכוון ליישם הסדר רווח ראוי לחלוקה על מכירת מניות של חברה שלא חויבה במס חברות ישראלי, משום שהדבר יגרום לחסרון כיס של מערכת המס הישראלית. לתוצאה דומה הגיע בית המשפט המחוזי בעניין כור סחר לפני כחודשיים. פסק דין זה חשוב לכל חברה ישראלית שמחזיקה מניות של חברות תושבות חוץ.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 פברואר 521 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד כרמי מאיה יועץ מס מזון שמואל (סמי) רו"ח מיניביצקי יהושע רו"ח מנדלאוי אייל עו"ד מרציאנו קרן עו"ד נוה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד ורו"ח עמפלי מאורי עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח, פרידמן צבי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד רו"ח קדוש אבי עו"ד, רו"ח קורן יוסי רו"ח קירו עופר עו"ד קלרו דין מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס עו"ד הלוי עמיאל יצחק עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד ורו"ח טבח שלומי רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד, רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי עו"ד, רו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן אברהם רו"ח כהן אריק עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כהן רן יועץ מס גל מיכאל עו"ד, רו"ח גרוס חגי רו"ח (משפטן) גרינברג גל רו"ח דואני ענת עו"ד דניאל לילך רו"ח דניאל קרן יהל עו"ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר

עו"ד, רו"ח אביסרור שמעוני חיה עו"ד, רו"ח אבירם רויטל רו"ח (ארה"ב) אהרונוף אלון עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני עו"ד (חשבונאות) אלבוים עופר

עו"ד, רו"ח אסנפי איתן עו"ד קרן ארביב ישראלי עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד ארז שי עו"ד רו"ח אריה רמי

עו"ד אשרוב לילך עו"ד בן משה טל רו"ח בר רונית

ד"ר בר ששת ז'ק יצחק רו"ח (עו"ד) בר-און גיא רו"ח ברגב עופר עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה יועצת מס גולדהירש בת שבע עו"ד גולדמן שלי רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי

עו"ד רוטמן גיא עו"ד שיכמן רונן רו"ח שמש רוזט

רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד ורו"ח שפירא אלכסנדר עו"ד שקל יניב

משתתפים:

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 פברואר 521 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

אחריות בעלי שליטה ורואי חשבון לאי חיוב במס בגין משיכות בעלים

עו"ד רו"ח רמי אריה אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח: בונוס לעובד או הקצאת מניות

12

רו"ח (משפטנית) ענבל שני

14 16

עו"ד, רו"ח יוסי קורן החשיבות הרבה במועד העלאת טענות בדיוני המס פעילות באמצעות חברות בנות מונעת קיזוז הפסדיהן העסקיים

עו"ד רו"ח רמי אריה

20 22

עו"ד רו"ח רמי אריה מדיניות מחמירה ביותר בקיזוז הפסדים תנאים למתן הטבות "מפעל מועדף" לקבלני משנה של יצואנים עו"ד רו"ח רמי אריה - חלק א' – הממשק שבין יחיד מוטב 2019 עמדות חייבות בדיווח לשנת רו"ח (משפטן) אייל סנדו לחנ"ז וחמי"ז ב לפקודה בעניין רווחים ראויים לחלוקה לא יחול על 94 ההסדר בסעיף פס"ד כור סחר בע"מ עו"ד משה גבע חברות זרות – תכנית מתאר בבני ברק - בית המשפט המחוזי הכריע בשאלת המיסוי של התשלומים שקיבלו המתפנים שהחזיקו בקרקע במתחם עו"ד רונן שיכמן פס"ד אפרהימי רות ואח' התקבלה בקשת רשות המסים לסלק על הסף בקשת נישום לבטלות שומות פס"ד אלעברה עו"ד לילך דניאל שנה – 20 שהוצאו לפני הקלות בהיטל על העסקת עובדים זרים יחולו גם כשלעובדים אין אישורי עבודה 40 פס"ד אי.אם.שגב תעשיות בע"מ עו"ד משה גבע אין לקבל חלוקה מלאכותית של סעיפי פיצוי בגין עגמת נפש שמטרתה 42 פס"ד ארז בן אנוש עו"ד משה גבע הפחתת מס – התקבלה עתירתה של חברה טכנולוגית – זכאית ליישום נוהל המזכה בהטבת מס פס"ד אכסקליבור מערכות בע"מ – 1996 לגבי תכנית שפיתחה, עובר לשנת 44 עו"ד שלי גולדמן 26 28 30 32 37

תוכן עניינים

6 2020 פברואר 521 ידע למידע

התקבלה חלקית בקשתו של נאשם בשורת עבירות מס לקבל לעיונו מסמכים פס"ד מוריס אוחיון עו"ד לילך דניאל מרשות המסים לצורך ניהול הגנתו – התקבלה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא לאפשר למערערים להגיש חוות פס"ד אמיר יהושע וחב' ג.ש.ר. בע"מ דעת כראיות בשלב הערעור – עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה ד"ר ז'ק יצחק בר ששת נדחה ערעורו של בעל חברות למסחר בזהב שהורשע בעבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין – הכנסות החברות שהגיעו לידיו בעקבות ניכוי מס פס"ד אביתר יצחק עו"ד שלי גולדמן התשומות ימוסו כדיווידנד – מיסוי מקרקעין )PIV ניכוי פחת שלא נוכה בעבר בעת חישוב השבח - אימתי? (הלכת עו"ד רו"ח רמי אריה רכישה סמויה של מקרקעין באמצעות נאמנות עו"ד רו"ח רמי אריה זהירות בהחלפת דירה שנרכשה מקבלן באותו בניין הכרעה בשאלת מיסוי חלוקת נכסי עיזבון שנקבעה בפסק בוררות עו"ד לילך דניאל פס"ד ע"ע ואח' התקבל עררם של מוכרים על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין שלא לקבל הודעת שנה לאחר שנכרתו הסכמי המכר 19 ביטול עסקה שהגישו לו עו"ד לילך דניאל פס"ד רוברט פרימן ואח' המחוזי ביטל פיצוי שנפסק במס רכוש לבעל פרדס אתרוגים במושב נועם רו"ח (משפטן) ישי חיבה

47

50

56

59 61 64

66

69

עו"ד לילך דניאל בגין נזקי מבצע "צוק איתן"

72

מס ערך מוסף

הייתכן כי מכר מקרקעין במישור הפרטי ייחשב פעילות עסקית?

עו"ד, רו"ח יוסי קורן

75

עו"ד רו"ח רמי אריה דיווידנד שקיבל מוסד כספי חייב במס רווח

82

84 עו"ד רו"ח רמי אריה התנאים להכרה ב"חובות אבודים" לצורכי מע"מ הטלת כפל מס בגין חשבוניות פיקטיביות גם כשאחרים הורשעו בגין אותה עבירה 86 עו"ד משה גבע פס"ד בשיר אבו סהביאן נדחה ערעורו של איש עסקים על ההחלטה לדחות את השגתו על חיובו במס תשומות - לא הוכח כי החשבוניות שהציג משקפות עסקאות אמיתיות

עו"ד שלי גולדמן פס"ד ארגי יחזקאל

88

תוכן עניינים

2020 פברואר 521 ידע למידע 7

נדחה ערעור של חברה העוסקת בתחום החקלאות על החלטת מנהל מע"מ לפסול את ספריה, להטיל כפל מס וקנס בשל ניכוי מס תשומות מחשבוניות פיקטיביות 91 פס"ד דמיטרי ק. - הסעות משלוחים ושירותים כלליים בע"מ עו"ד רונן שיכמן ביטוח לאומי אמנה למניעת כפל מס (הכנסה) אינה רלוונטית לעניין חיוב או פטור מדמי ביטוח לאומי ובריאות בגין הכנסות בחו"ל רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה השפעת תקופת תשלום חלף הודעה מוקדמת על תקופת האכשרה לדמי אבטלה 95 רו"ח יוסי ירון ניכוי השקעה מזכה בחברת מטרה על פי חוק האנג'לים מיסוי ודיווח בישראל על הכנסות בני זוג שנסעו לכמה שנים לארה"ב עו"ד רו"ח אבי פרידמן דיווח למ"ה ומע"מ וגובה הריבית על הלוואה שנותנת חברה שעוסקת בליווי עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי ESPP מיסוי מניות שעובד רכש במסלול לפקודה 103 לא ניתן למזג חברת בת פעילה עם חברת אם לא פעילה על פי סעיף רו"ח רן כהן לפקודה לגבי אורך הזמן שרשאי פקיד השומה 194 פרשנות להוראת "מידי" בסעיף 106 עו"ד גיא רוטמן לדרוש את הגשת הדוח מס רווח הון על מכירת מניות של חברה ישראלית בידי תושב חוץ המחזיק 109 עו"ד, רו"ח איתן אסנפי בחלק ממניותיה רווח הון במכירת נכס בחו"ל שירש תושב ישראל מאביו תושב חוץ 111 עו"ד קובי כהן 112 עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' סיווג החזר השקעה בנדל"ן בחו"ל שירדה לטמיון 114 עו"ד (רו"ח) רונן ארויו ניכוי מס במקור בהעברת תשלומים לחו"ל 116 רו"ח רוזט שמש הפקדה רטרואקטיבית לקרן השתלמות לעובדת שכירה דמי שכירות רעיוניים בגין מבנה של בעל מניות שהעמיד לטובת חברה 105 100 102 104 רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי פיננסי לחברה אחרת 97 רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה שאלות ותשובות מס הכנסה 99

. אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח, (משפטן בבעלותו למטרת הבראה כלכלית

118

תוכן עניינים

8 2020 פברואר 521 ידע למידע

הגשת דוח לישראלי שעזב את הארץ וכיום הוא תושב ארצות הברית על

רו"ח אברהם כהן ויועצת מס בת שבע גולדהירש הכנסות שיש לו בישראל אישור לתושב ארצות הברית להכרה בתרומה שתרם לעמותה בארץ על פי רו"ח עופר ברגב ) לחוק האמריקאי c)(3(501 סעיף ניירות ערך מסחריים כהגדרתם בחוק ניירות ערך ובפקודת מס הכנסה עו"ד ורו"ח אלכסנדר שפירא אינם כוללים מניות מיסוי קצבה מקרן פנסיה בארצות הברית שמקבלת יורשת תושבת ישראל רו"ח (ארה"ב) אלון אהרונוף פתיחת חשבון בנק בישראל לחברה זרה והשלכותיו לסיווג החברה בישראל עו"ד לילך אשרוב חובת דיווח ומיסוי לתושבת ישראל על הכנסותיה מחו"ל מכירת מניות מאח לאחיו בחברה משפחתית שלא בדרך מתנה בתום לב – רו"ח, צבי פרידמן מהווה אירוע מס מבחן חזקת הימים ומועד ניתוק תושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) אייל סנדו באמצע שנת המס חברה שנותנת שירותים ללקוח אחד שהוא חברה תושבת חוץ – רו"ח (משפטנית) ענבל שני האם חברת ארנק? אגודה שיתופית שאינה אגודה שיתופית חקלאית, קיבוץ או אגודה הנותנת לפקודה 126 לחבריה שירותים בתחום החקלאות תחויב במס על פי סעיף יועץ מס מיכאל גל שנות הפטור ממס 10 מכירת נכס בצרפת בידי עולה חדש לאחר תום עו"ד טל בן משה חובת הגשת דוחות כספיים ודוחות מס של חברה שמונה לה מפרק עו"ד יניב שקל ועו"ד דין קלרו שיעורי מס במשיכת תגמולים מקרן פנסיה בסכום חד פעמי – מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום משיכה שלא כדין ) לפקודה 1 (ט 3 דיווח וטיפול ביתרת חובה של בעל מניות על פי סעיף רו"ח קרן יהל דניאל

120

122

123

124

125 126

127

128

129

130

131

132

133

רו"ח (עו"ד) גיא בר און

134 135

רו"ח אייל מנדלאוי ניכוי מס מפיצויים המשולמים לשיעורין א לפקודה 104 העברת נכס מעצמאי לחברה על פי סעיף

עו"ד, רו"ח יוסי ישועה

136

תוכן עניינים

2020 פברואר 521 ידע למידע 9

חרטה מרצף קצבה מחייבת משיכה של כל כספי רצף קצבה

רו"ח עופר קירו בכל הקופות של העובד הכרה בהוצאת תשלומים רטרואקטיביים לקופות גמל לקצבה ולפיצויים בגין עו"ד רו"ח אבי קדוש שנים קודמות שלא הועברו בידי מעסיק משיכת כספי השלמת פיצויים לעובדים שמעסיקם נפטר בגין כספים שהופקדו רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא להם בקופה מרכזית לפיצויים מיסוי מכירת מניות באוצר – מניות של חברה שרוכשת מעצמה את מניותיה

137

138

139

עו"ד, רו"ח רויטל אבירם וניתנות למכירה מחדש חובת תשלום מס בישראל לשכיר ישראלי שיש לו בנוסף הכנסות

141

עו"ד רו"ח מאיר זריהן מייעוץ וריבית בחו"ל

142 143

רו"ח ענת דואני )1 ט 3( מועד חיוב במס בגין משיכת כספים מחברה על פי סעיף תפיסת מסמכים בביקורת ניהול ספרים בעסק תעשה באישור בכתב

עו"ד משה גבע מפקיד שומה הכנסות שותפות ירשמו אצל כל אחד מהשותפים בה וימוסו עו"ד, רו"ח סיימון יניב אצל כל אחד לפי חלקו על פושט רגל חובה לדווח פעם בחודשיים לכונס הנכסים על יועץ מס שמואל (סמי) מזון מקורות הכנסת הכספים לעסק

144

145

146

מיסוי מקרקעין מס רכישה בגין דירה נוספת שמקבל במתנה חבר קיבוץ מאביו

עו"ד יוני כהן חבויות מס בשל מכירת דירה משותפת של בני זוג ידועים בציבור לאחד מהם עו"ד, רו"ח חגי גרוס מס רכישה בגין רכישת דירה נוספת לבני זוג שבבעלות כל אחד מהם עו"ד (חשבונאות) עופר אלבוים היבטי מס במכירת זכות בשותפות במקרקעין שיעורי מס ופריסת מס שבח בהפקעת מגרש שקיבלה בירושה תושבת חוץ עו"ד ורו"ח שלומי טבח הגדרת איגוד מקרקעין לחברה שמחזיקה במניות של שתי חברות עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין שאחת מהן היא קבלן בונה מס רכישה בגין השקעה בקרן נדלן פרטית המסווגת כאיגוד מקרקעין עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה דירה מלפני הנישואים

147

148

151 152

154

156

עו"ד מאיה כרמי

158

תוכן עניינים

10 2020 פברואר 521 ידע למידע

מס שבח, מס רכישה ומע"מ במכירת מניות ללא תמורה

עו"ד שי ארז באיגוד מקרקעין מאישה לבעלה

160

מס ערך מוסף חבות במע"מ לשותפות שעוסקת במתן שרותי תיווך עו"ד קרן מרציאנו לתושבי ישראל ותושבי חו"ל היבטי מע"מ לחברה ישראלית שנותנת שירותי טלמרקטינג רו"ח אריק כהן לחברה צרפתית לגבי נכסים בצרפת עו"ד עמיאל יצחק הלוי חבות במע"מ לפעילות תאגידי מים וביוב בקשה לתיקון שומה וקביעת מס לאחר ביקורת מע"מ עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ AIRBNB היבטי מע"מ ברכישת דירת מגורים למטרת השכרה בשיטת רו"ח (משפטן) גל גרינברג חבות במע"מ למנהל עיזבון תושב ישראל לגבי עיזבון שנמצא בנאמנות בחו"ל

163

168 169

170

171

עו"ד קרן ישראלי ארביב

172

ביטוח לאומי לעניין קצבת זקנה AIRBNB- הכנסות מהשכרת דירות ב רו"ח יהושע מיניביצקי פרקי הזמן בין קבלת דמי אבטלה לעובד שכיר שפוטר מערכת כל מס מכמה מקומות במהלך תקופה חבות דמי ביטוח לאומי בישראל לתושבת ישראל שנישאה בחו"ל ושוהה שם ומדווחת למס הכנסה בישראל על הכנסותיה בחו"ל

173

173

עו"ד, רו"ח חיה אביסרור שמעוני

174

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד בועז נוה משכורת בעמותה למשפחת חבר ועד העמותה

176

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה ואילך 2020 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר

רשות המסים בישראל

178

תוכן עניינים

2020 פברואר 521 ידע למידע 11

ואילך 2019 לשנת מס 6111 דיווח אחיד בדוחות כספיים - דברי הסבר לטופס

רשות המסים בישראל

186

מיסוי מקרקעין עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

רשות המסים בישראל 1/2020 ה"ב מיסוי מקרקעין

190

ביטוח לאומי תיאום דמי ביטוח למי שעובד בכמה מקומות עבודה וכן למי המוסד לביטוח לאומי שעובד וגם מקבל פנסיה מוקדמת

193

מס ערך מוסף

רשות המסים בישראל החזר מע"מ לתייר שרכש טובין בישראל

196

ידע במספר

199

מראה מקום

202

השתלמויות וכנסים

203

מדדים ושערי מט"ח

204 205

2019 מדדים לחודש דצמבר

2020 שערים יציגים לחודש ינואר

חקיקה

תקנות

206

2020- כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי), התש"ף

208

2020- תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התש"ף

12 2020 פברואר 521 ידע למידע

מס הכנסה

אחריות בעלי שליטה ורואי חשבון לאי חיוב במס בגין משיכות בעלים עו"ד רו"ח רמי אריה

של חברה לשימושם, והכול במישרין או בעקיפין, למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס. בהמלצת לשכת רואי חשבון, במקרה בו בעל השליטה אשר משך כספים מהחברה שלו מסרב לכלול בדוח השנתי שלו לשנת המס הרלוונטית הכנסה בהתאם להוראות ) לפקודה, וסירוב זה אינו מעוגן 1 (ט 3 סעיף על בחוות דעת מנומקת של מומחה מס, רואה החשבון להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדוח. לרבות, לא בדרך של צירוף ביאור לדוח האמור ובו התייחסות לאי-החלתן של הוראות הסעיף. לגבי החברה ממנה נמשכו הכספים על ידי בעל השליטה, על רואה החשבון להפסיק לשמש כרואה החשבון של החברה רק אם הלקוח מחזיק (לבד או ביחד עם קרוב 50%- משפחה מדרגה ראשונה שלו) ביותר מ ממניות החברה והוא משמש (הוא ו/או

, הוזמנו בעלי כפי שפורסם לאחרונה שליטה ורואי חשבון לחקירות בעניין אי דיווח על משיכות בעלים החייבות במס , אשר ) לפקודת מס הכנסה 1 (ט 3 לפי סעיף . שכן, כאשר 2017 נכנס לתוקף בשנת המס ברור מהדוחות הכספיים כי קיימת משיכת בעלים, ראוי כי תהיה סיבה טובה וחוות דעת מנומקת, מדוע היא לא חויבה במס לפי הוראות החקיקה החדשות. פורסמה 2.10.2019 במקביל, ביום המלצת לשכת רואי חשבון בישראל, בדבר התייחסות רואה חשבון ללקוחו, כאשר הלקוח מסרב לכלול בדוח השנתי שלו, ) לפקודת מס הכנסה, 1 (ט 3 הכנסה לפי סעיף בגין משיכות הבעלים אשר נמשכו על ידו ש"ח לפחות. 100,000 מהחברה בסכום של )1 (ט 3 , קובע סעיף 1.1.2017 בתוקף מיום "משיכה מחברה", לפקודת מס הכנסה כי היא משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, או העמדת נכס

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 13

באחריות פלילית לאי היות ומדובר גם , כדאי לנקוט במשנה הדיווח על המשיכות זהירות ובמקרה קיצון לפעול רק בהתאם לחוות דעת אובייקטיבית של מומחה מס ובהתאם לאמור בתדריך בדבר כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון בפרקטיקה במיסים.

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו) כמנהל פעיל בחברה. במקרה של אי שיתוף פעולה על ידי הלקוח, על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בהודעה זו כי על הלקוח והחברה לעדכן בנושא את הרואה החשבון החדש של הלקוח ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה.

מס הכנסה מאמרים

14 2020 פברואר 521 ידע למידע

אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח: בונוס לעובד או הקצאת מניות רו"ח (משפטנית) ענבל שני

יראו מניות שהוקצו לעובד, לרבות דיווידנד 102 שהתקבל מכוחן, כמניות לעניין סעיף לפקודה, רק ככל שהמניות הינן בעלות וקבועות ברווחים ובזכויות זכויות מלאות ההצבעה שאינן פוקעות, אינן משתנות ואינן תלויות או כפופות להחלטות דירקטוריון או אסיפה כללית. יראו כל אחד מהתנאים הבאים כתנאי שיגרום למניה המוקצית ,102 שלא להוות מניה כמשמעותה בסעיף ואת הדיווידנד המתקבל מכוחה, להוות ) לפקודה: 2(2 ) או 1(2 הכנסה לפי סעיף . מניות הפוקעות בתום העסקה. 1 . מניות נטולות זכויות הצבעה. 2 . מניות שיכול ולא ישתתפו בחלוקת 3 דיווידנד ו/או שדיווידנד מכוחן מותנה בהחלטת דירקטוריון לסוג מניה זה ללא חלוקה לבעלי המניות הרגילים האחרים. . הסדר לפיו תימכר המניה על ידי 4 המחזיק לחברה או מי מטעמה בסכום קבוע שאינו מהווה שווי שוק המניה ביום המכירה (למעט במקרה של הסדרים כאמור בחוזר מס הכנסה

,2019 דצמבר 30- רשות המסים פרסמה ב את רשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס הכנסה ומיסוי בין-לאומי לשנת עמדות ויחד 22 . הרשימה כוללת 2019 המס עמדות חייבות בדיווח 80 עמה נכון להיום בסך הכול. ה 131 נזכיר כי בהתאם להוראות סעיפים ד לחוק מע"מ 67 , לפקודת מס הכנסה ה לפקודת המכס, שעניינם 231- ד ו 231- ו "נקיטת עמדה חייבת בדיווח" – במידה והנישום, החייב בהגשת דוח והכנסתו מיליון ש"ח או 3 בשנת המס עולה על מיליון ש"ח, נוקט 1.5 רווח הון העולה על עמדה הנוגדת את עמדת רשות המיסים, כפי שהובעה בעמדה המסוימת, ויתרון המס מיליון ש"ח 5 הנובע לו כתוצאה מכך עולה על מיליון ש"ח במהלך 10 באותה שנת מס או על 5 מיליון ש"ח או 2 – שנות מס (במע"מ 4 מיליון ש"ח בהתאמה), יפרט בדוח אם נקט בעמדה החייבת בדיווח, כאמור. אדם שלא דיווח, יראו בו כאילו לא הגיש את הדוח ויהיה נתון להטלת קנס גירעון. – מתן 68/2019 לעמדה במאמר זה נתייחס בונוס במסווה של הקצאת מניות.

WWW.AHEC-TAX.CO.IL הכותבת - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 15

בית המשפט, קבע ובצדק, כי תכליתו של הוא תמריץ ועידוד לעובדים 102 סעיף להישאר בחברה המעסיקה ולעזור בהשאת רווחיה, ולכן כל הקצאת מניות מגשימה את התכלית הכלכלית של הסעיף, ומשרתת את החברה ואת העובד. ולכן טענה של פקיד השומה למלאכותיות אינה במקומה. פסק זה הוא בניגוד לעמדת רשות המסים . 18/2018 בחוזר כפי שהובאה לטעמנו, ראשית ראוי היה אם רשות המיסים לא תפרסם כעמדות החייבות בדיווח מצבים הסותרים פסיקה הגם שזו "רק" פסיקת בית המשפט המחוזי שכן פסיקה זו צריך שתנחה את הצדדים. אין מניעה כמובן שרשות המיסים תחזיק בעמדה מקצועית שונה מזו שנפסקה בבית המשפט המחוזי ותפרסמה בדרך של חוזרים או הוראות ביצוע אך מעמדה של עמדה חייבת בדיווח הוא חזק יותר וטומן בחובו אף סנקציות. אינו מבחין בין סוגי 102 שנית, סעיף מניות שונים ולפיכך קיימת במקרה קיצון לרשות האופציה לפעול בדרך של הפעלת כעסקה מלאכותית 86 סמכותה על פי סעיף או במתווה של שינוי סיווג – אך ראוי שהדברים יעשו במשורה ולא בהרחבה כפי שנעשה בעמדה ובחוזר. שלישית, הסעיף נחקק בראייה מקרו כלכלית של הצמחת המשק ועידוד תעסוקה איכותית. הנהנה העיקרי מההטבה הגלומה בסעיף הוא העובד, אשר יכולת ההשפעה שלו על איזו מניה יקצו לו ואילו זכויות יהיו במניה האמורה – שואפת לאפס.

"מנגנוני שימור ומגבלות על 5/2017 מייסדים ועובדי מפתח"). ) מעובד CALL( . הענקת אופציית רכש 5 למעבידו ביחס למניות שהוקצו לו לפקודה ו/או הענקת 102 לפי סעיף ) לעובד ממעבידו PUT( אופציות מכר ביחס למניות שהוקצו לו לפי סעיף לפקודה, למעט הסדר כאמור 102 המתייחס למועד הפסקת העסקה וכאשר מחיר המימוש של האופציה שניתנה לעובד הוא בהתאם לשווי שוק החברה במועד המימוש. האמור בעמדה זו יחול על מניה או אופציה המעניקה מניה שמאפייניה הם כמתואר בעמדה זו. יתרון המס ייבחן הן על מקבל המניות והן בהיבט הניכויים של החברה המחלקת. חישוב יתרון המס יבוצע בהשוואת המס הן במועד ההקצאה והן במועד המימוש תוך השוואה לחבות המס ביחס לחבות 102 בהתאם להוראות סעיף ) לפקודה. 2(2 (ט) או 3 המס לפי זה המקום לציין כי עמדה זו מנוגדת לפס"ד שהתקבל ביולי 55937-01-17 טל שוחט , בנדון. 2019 במקרה שלעיל נתקבל הערעור ונדחתה טענת פקיד השומה לפיה המניות שהוקצו הקנו זכות לדיווידנד בלבד בשיעור שאינו מהרווח, אשר מוקנית כל 40% עולה על עוד מתקיימים יחסי עובד מעסיק, ולכן דיווידנד שקבל העובד מהחברה חייב כהכנסה פרותית ולא לפי שיעור מס החל על דיווידנד.

מס הכנסה מאמרים

16 2020 פברואר 521 ידע למידע

החשיבות הרבה במועד העלאת טענות בדיוני המס עו"ד, רו"ח יוסי קורן

לאחרונה הובאה סוגיה זו לפתחו של בית המשפט העליון במסגרת בקשת ,7034/19 ערעור של חברה ומנהלה (רע"א , ניתן אמיר יהושוע ואח' נ' פ"ש ירושלים ). ניתוחו של כבוד השופט 31/12/19- ב גרוסקופף עשוי לסייע להבין כיצד לפעול ולא פחות חשוב – כיצד לא לפעול. העובדות . אמיר יהושוע הוא המנהל של חברת 1 ג.ש.ר חפירה וחציבה בע"מ (להלן: ") אשר ערערו לבית המבקשים " המשפט המחוזי לגבי צווים שהוצאו להם על ידי פ"ש ירושלים (להלן: .)" המשיב " . במסגרת הערעור המבקשים הגישו 2 חוות דעת: 3 לבית המשפט המחוזי חוות דעת הנדסית, חוות דעת כלכלית וחוות דעת חשבונאית. חוות הדעת 3 . המשיב התנגד לקבלת 3 וטען כי הגשתן נועדה לשם ביסוס הטענה לפיה הרווח הגולמי המקובל בענף נמוך מהרווח הגולמי שדווח על

בדיוני השומות הנערכים במשרדי רשות המיסים ישנם מקרים שבהם הצדדים לא מגיעים להסכמות והדיונים עולים על שרטון. בדרך-כלל, במצב דברים כאמור רשות המיסים מוציאה לנישום צווים. הנישום מצידו, לאחר קבלת הצווים, יכול לפעול בשני אפיקים: לשלם את המס כפי שנקבע בצווים או להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. בהקשר זה ראוי לציין כי בדיונים בבית המשפט לא אחת מתעוררת הסוגייה האם הדברים הנטענים בערעור נטענו כבר "לראשונה" בדיוני השומות, שאם לא כך – עלולה לעלות הטענה כי מדובר במקרה של "הרחבת חזית" האסורה בהתאם לתקנות סדרי הדין. יוער, כי ההלכה היא שבעל דין אינו רשאי לטעון בפני בית המשפט טענה שלא נטענה קודם אלא רק במקרים חריגים. הכוונה היא, שאין להעלות טענה חדשה אשר לא נטענה כבר בשלב הדיונים השומתיים ולא במסגרת ההשגה שהוגשה.

הכותב - מומחה בדיני המס: מס הכנסה, מע"מ, מס-שבח ומיסוי בין-לאומי

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 17

ידי המבקשים, ואולם כיוון שלגישתו טענה זו לא הועלתה במסגרת שלב ההשגה על השומה, אלא מועלית לראשונה בערעור, לכן מדובר ב"הרחבת חזית" ועל בית המשפט להורות על מחיקת הטענה ועל הוצאת חוות הדעת האמורות מתיק בית המשפט. . בית המשפט המחוזי התיר למבקשים 4 להגיש את חוות הדעת ההנדסית כיוון שטענה זו כבר עלתה בדיוני השומות. . לגבי חוות הדעת הכלכלית, בית 5 המשפט המחוזי לא איפשר הגשתה, כאשר לגישתו, גם אם טענת הרווח החשוב הגולמי עלתה בשלב השומה – " , שעניינו ההשגה לענייננו הוא שלב ב' המוגשת על ידי הנישום על השומה לפי מיטב השפיטה", שבו טענה זו לא עלתה. בית המשפט מציין, כי אכן במסגרת נימוקי הערעור המבקשים העלו הטענה בדבר סבירות הרווח אך עשו זאת באופן כללי וללא הגולמי, " ." פירוט . לגבי חוות הדעת החשבונאית, בית 6 המשפט המחוזי לא איפשר הגשתה וזאת לאור העובדה, שהטענה לאי תקינותם של הדוחות הכספיים לא הועלתה בשלב ההשגה וגם לא בנימוקי הערעור, ולכן לגישת המשיב מדובר ב"הרחבת חזית" שאינה מותרת. . לאור זאת המבקשים פנו לבית המשפט 7 העליון לבקשת ערעור על החלטות בית משפט מחוזי.

הסוגיה שבמחלוקת המבקשים מערערים על החלטת בית המשפט המחוזי. לטענתם בית המשפט קמא טעה בכך שלא איפשר להם להגיש את חוות הדעת הכלכלית וחוות הדעת החשבונאית. דיון והכרעה . פעמים רבות נקבע כבר על ידי בית 1 המשפט העליון בכך שקיים יתרון מובנה של הערכאה הדיונית על פני ערכאת הערעור, בוודאי במצב בו ערכאת הערעור צריכה להכריע בשאלה האם טענה פלונית מהווה "הרחבת חזית". שהרי הערכאה הדיונית היא מכירה ובקיאה במכלול העניינים הנידונים בתיק. . לאור זאת אומר כבוד השופט 2 גרוסקופף – "הכלל הוא כי לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בעניינים אלו, אלא במקרים חריגים". . כבוד השופט ממשיך ומציין, שההלכה 3 שנקבעה היא, כי בעל דין לא יכול בערעורו בבית המשפט להעלות טענה אשר לא נטענה קודם לכן לפני הערכאה המבררת (בשלב ההשגה), דבר שכזה יתאפשר רק "במקרים חריגים". . עם זאת, כבוד השופט מזכיר, כי בית 4 המשפט העליון כבר פסק, כי להבדיל מערעור אזרחי רגיל, בדיונים בערעורי מס מוטלת חובה ייחודית על בית המשפט המחוזי, והיא: "מוטלת עליו

מס הכנסה מאמרים

18 2020 פברואר 521 ידע למידע

ממש אשר כלל לא נטענו טרם הדיון בהליך הערעור בפני בית המשפט, ולא מן הנמנע שהמשיב היה מודע לקיומן עוד בשלבים המוקדמים של הליכי השומה. . לסיכום, כבוד השופט מציין, כי גם 11 נקבל טענת המשיב, שהטענות בעניין הרווח הגולמי לא הועלו כנדרש בשלב ההשגה, הוא עדיין סבור כי הענין נמנה עם אותם מקרים חריגים הנדון " בהם ראוי היה להתיר את העלאתה במסגרת הליך הערעור". . וממשיך כבוד השופט וקובע, לאור 12 העובדה שהוכח כי המשיב כן היה מודע לקיומן של טענת המבקשים בעניין הרווח הגולמי, והוא אף לא התנגד לטענה זו כאשר הועלתה על ידם במהלך הערעור, הרי שקבלת חוות דעת הכלכלית, שמטרתה לתמוך בטענותיהם, לא תגרום לנזק דיוני, לא תפגע ביעילות הדיונית ולא נראה כי תביא לפגיעה בתוקפו וחשיבותו של הליך ההשגה. . ולגבי חוות הדעת החשבונאית, כבוד 13 השופט מסביר שהיא למעשה מהווה נדבך מקדים לחוות הדעת הכלכלית, על סמן המתואר בה המומחה הכלכלי עושה בה שימוש לשם חוות דעתו הכלכלית.

חובה לוודא שהשומה תהא שומת אמת". . כפועל יוצא מכך, נקבע על ידי בית 5 המשפט העליון כי הצדדים לערעור יכולים לעלות גם טענות חדשות, גם כאלו שלא נטענו בשלבים המוקדמים, או שנטענו באופן חלקי וזאת – "לשם בירור מס אמת". . כמובן, כל זאת בכפוף לשיקול הדעת 6 של בית המשפט, כך שמתן אפשרות זו לא תנוצל לרעה. כאשר שיקולי בית המשפט לאפשר, או לא, העלאת טענות חדשות יבחנו שלא ייגרם נזק דיוני לצד שכנגד, שלא תהיה פגיעה ביעילות הדיונית, וכמובן שלא תהיה פגיעה בתוקפו וחשיבותו של הליך ההשגה. טענות המבקשים בקשר לסבירות הרווח הגולמי עליו דיווחה החברה, ואי סבירות הרווח הגולמי שייחס המשיב לחברה, ביחס למקובל בענף, הועלו אמנם במסגרת דיוני השומה אך בצורה כללית בלבד, ואילו במסגרת ההשגה – לא הועלו כלל. . במצב דברים כאמור, מצד אחד אין די 10 בכך כדי לסתור הטענה כי אכן מדובר כאן ב"הרחבת חזית", ואולם, מאידך גיסא, אין עסקינן בטענות חדשות מן הכלל אל הפרט . במקרה הנדון, קובע השופט גרוסקופף, 9

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 19

. חשוב מאוד להעלות את כל הטענות 4 כבר בדיוני השומות הראשונים, בוודאי ובוודאי בעת ההשגה על השומות, וכמובן בעת הערעור לבית המשפט המחוזי. . כתמיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, 5 כיועצים ו/או כמלווים את העסקאות, עלינו לסקור בפני הלקוחות את כל האפשרויות, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות מושכלות. אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול בצורה כזו או אחרת, מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים ובכל

נפסק כבוד השופט קיבל את הערעור וקבע כי: . תותר הגשתה של חוות הדעת הכלכלית 1 מטעם המבקשים. . תותר הגשת חוות הדעת החשבונאית 2 מטעם המבקשים. יכול בערעורו בבית המשפט להעלות טענה אשר לא נטענה קודם לכן לפני הערכאה המבררת. . הכלל הוא – ערכאת ערעור לא תתערב 2 בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, אלא רק במקרים חריגים. . בדיונים בערעורי מס על בית המשפט 3 המחוזי מוטלת חובה ייחודית – "לוודא שהשומה תהא שומת אמת". סיכום, ניתוח ויישום . ההלכה שנקבעה היא כי בעל דין לא 1

*

מס הכנסה מאמרים

20 2020 פברואר 521 ידע למידע

פעילות באמצעות חברות בנות מונעת קיזוז הפסדיהן העסקיים עו"ד רו"ח רמי אריה

" את שתי להשקיף מור דן טענה, כי ראוי " חברות הנכס אשר נמכרו, ולראות בה כמי שהחזיקה במישרין בזכויות במקרקעין, כאשר הפעילות שנעשתה בהן על ידי חברות הנכס מגיעה כדי פעילות עסקית. המניות אשר התקבלו בתמורה להשקעה של מור דן בקידום פיתוח המקרקעין שבבעלות חברות הנכס, משמע בגין פעילות במישור הפירותי, ולפיכך גם מכירתן כפופה למס פירותי. לחילופין נטען, כי מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי או ברווח הון בעסק. המבחנים אשר נקבעו בפסיקה לצורך ההכרעה בשאלת סיווגו של תקבול שמקורו בעסקה למכירת נכס, והאם מדובר בתקבול במישור ההוני, המתחייב במס רווח הון או במס שבח מקרקעין, או בתקבול במישור העסקי, המתחייב במס הכנסה, הם כדלקמן: מבחן טיב הנכס ואופיו, מבחן תדירות העסקאות, מבחן ההיקף הכספי של העסקה, מבחן אופן המימון, מבחן תקופת ההחזקה, מבחן הידע והבקיאות, מבחן קיומו של מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת, וכן מבחן "גג" הבודק את הנסיבות האופפות

לאור ההלכות האחרונות בפסיקה, נראה כי כדאי לבעלי קבוצות חברות לשקול "קיפול מבנה", כך שכמות החברות בקבוצה בשרשור או בהחזקה משותפת תקטן משמעותית. זאת, בגלל עיקרון המס אשר מונע הרמת מסך לצורך הכרה ברווחים מסוימים, או קיזוז הפסדים ובהיבטים נוספים בין חברות, אפילו אם הן בבעלות משותפת. , מור דן 18186-02-17 ע"מ בעניין מור דן ( , ניתן פייננס בע"מ נ' פקיד שומה נתניה ) נדונה שומת פקיד השומה 22.8.2019 ביום אשר לא התיר קיזוז הפסדים עסקיים מועברים כנגד תקבולים ממכירת מניות. לגישת פקיד השומה מדובר ברווח הון ולא בהכנסה שבפירות, מאחר והמניות דווחו בדוחות מור דן כהשקעה וכנכסים בלתי שוטפים, והוחזקו על ידה במשך שנים רבות עד אשר היא חויבה למוכרן. לכן, אין לסווג את התקבול ממכירת המניות כחלק מפעילותה העסקית של מור דן, ולא מדובר כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. בעסקה הונית ולפיכך כנגדה לא ניתן לקזז הפסדים מועברים.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 21

, מגיד נ' פקיד 9187/06 "א את העסקה (ע ,9.2.2016 , ניתן ביום שומה פתח תקוה , פקיד שומה כפר סבא נ' יוסף 5083/13 "א ע .)10.8.2016 , ניתן ביום ברנע בית המשפט קבע, כי יישום מבחנים אלה על נסיבות המקרה שלפנינו, מלמד כי לא ניתן לראות במור דן כמי שמקיימת פעילות , ונראה כי מכירת מניות עסקית מסוג של אף מור דן אינה טוענת כך. לשיטתו, אין לראות את התמורה עבור מכירת המניות כתמורה שהתקבלה במסגרת עסקיהן של חברות הנכס, וזאת למרות הפעילות של מור דן, לקידום מיזמי הנדל"ן של חברות הנכס. לעמדת בית המשפט, אין לבצע בנסיבות " תוך התעלמות הרמת מסך אלה מעין " מאישיותן המשפטית הנפרדת של חברות הנכס. בענייני מס, כמו בדיני החברות הרגילים, יש להבחין בין חברה לבין בעלי מניותיה. בית המשפט קובע במפורש, כי תוצאת המס הייתה משתנה אילו מור דן הייתה בוחרת לפעול בדרך אחרת, כגון על ידי הקמת מבנה אחר של אחזקות או החזקה ישירה של המקרקעין, או על ידי עריכת הסדר אחר עם שותפיהם למיזמים באשר להכנסותיהם מהנכסים. אלא, שהכלל הידוע הוא כי תוצאת המס נגזרת, לא ממה שיכול היה לעשות הנישום, ,5925/15 אלא ממה שעשה בפועל (ע"א אחים סבירסקי שותפות רשומה נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב, ניתן ביום .)25.12.2016

מור דן טענה, כי עניינם דומה למקרה שנדון , רוזבאד 7678-09-11 (ע"מ בעניין רוזבאד נכסים (אירופה) בע"מ נ' פקיד שומה ,)18.8.2017 , ניתן ביום למפעלים גדולים וביקשה לאמץ את המסקנה, לפיה יש להתייחס להשקעות לרוזבאד, חברה ציבורית העומדת בראש קבוצת חברות המשקיעה בנכסי נדל"ן בחו"ל, אשר נעשו "מיזם באמצעות חברות בנות זרות, כ ", ולפיכך ההכנסה ממכירת עסקי אחד מניות אותן חברות זרות, היא הכנסה הקשורה באותו מיזם עסקי ואינה הכנסה פסיבית. לטענתה, היא מומחית בתחום הנדל"ן ופעלה לאיתור, מימון, רכישה, אחזקה, השבחה ומכירה של נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל, ובאופן הזה פעלה להיכנס במיזמים שונים על בסיס הצלחתם. אלא שבינתיים, נהפך פסק דינו של בית (ע"א המשפט המחוזי בעניין רוזבאד , פקיד שומה למפעלים גדולים נ' 10241/17 נכסים אירופה בע"מ, ניתן ביום רוזבאד ). בית המשפט העליון סבר כי גם 25.2.2019 בהינתן הצורך לבחון את מהותה הכלכלית של העסקה, אין מקום לסטות מעקרון היסוד ולפיו כל חברה היא יחידת מיסוי נפרדת. לפיכך, בענייננו, דחה בית המשפט את את להשקיף הטענות של מור דן, כי יש החברות. האירוע לא יחשב כאירוע במישור הפירותי, אלא במישור ההוני. כאשר מדובר בעסקה הונית לא ניתן לקזז הפסדים מועברים.

מס הכנסה מאמרים

22 2020 פברואר 521 ידע למידע

בקבוצה. בין היתר, על ידי הסתייעות בהוראות פקודת מס הכנסה בנושא מיזוגים והעברות נכסים ללא מס.

לאור ההלכות המצטברות בנושא ההפרדה הנוקשה לצורכי מס בין חברות, נראה כי קיפול כדאי לבעלי קבוצות חברות לשקול " ", וצמצום משמעותי של החברות מבנה

מדיניות מחמירה ביותר בקיזוז הפסדים עו"ד רו"ח רמי אריה

אלא שפקיד השומה סבר כי למרות ההפסד הכבד על סגל לשלם את מלוא המס על רווח ההון שנוצר לו מהעסקה האחרת באותה שנה, וכי אין לאשר לו את קיזוז ההפסד. לכן, הגיש פקיד השומה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי. ניתן פסק הדין של בית 26.8.2019 ביום ידין סגל (ע"א המשפט העליון בעניין , פקיד שומה כפר סבא נ' ידין 7481/17 ), לפיו ניתן לקזז הפסדים עסקיים או סגל הוניים רק אם הנכס נמכר בפועל לצד ג', או כאשר הנישום הגיע לכדי פשיטת רגל. סגל הוא הבעלים היחיד של חברת סומת ,)" סומת בע"מ (להלן: " 1993 מבנים ופיתוח שהיא חברה משפחתית מיום התאגדותה. סומת רכשה מגרש באזור 1995 בשנת מיליון ש"ח. 21 התעשיה בנתניה תמורת מימון הרכישה נעשה בהלוואת בעלים

יזמים המשקיעים בעסקים מקווים לרווחים מהעסק, אך פעמים רבות במקום רווחים נוצרים להם הפסדים. אלא שלגישת רשות המיסים המקבלת גיבוי מבית המשפט העליון, בעל העסק ישלם מס על כל רווחיו, אך לא יזוכה במס בגין הפסדיו, אלא רק במקרי קיצון. זו גישה הפוגעת ישירות ביזמות העסקית במשק בישראל. , ידין 10456-03-12 ידין סגל (ע"מ בעניין , ניתן ביום סגל נ' פקיד שומה כפר סבא ), אשר יוצג על ידי משרדנו, 26.6.2017 קיבל בית המשפט המחוזי את עמדתנו, 20- לפיה הפסד מהשקעה כושלת בסך של כ מיליון ש"ח, המעוגן בהערכות שמאות נדל"נית ובמימוש ההשקעה בדרך של עסקת קומבינציה, הוא הפסד הון הראוי לקיזוז, כנגד רווח הון שנוצר לסגל באותה שנת מס מעסקה אחרת.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 23

סמיכות הזמנים בין רווח הון אשר נוצר לסגל לבין עסקת הקומבינציה ובין מכירת מניות סומ-אר, מכירת המגרש בעסקה שבה סגל הוא גם המוכר וגם הקונה, והקירבה בין גובה הרווח לגובה ההפסד, עוררו את חשדו של פקיד השומה ולכן קבע כי עסקת הילן היא עסקה מלאכותית. "נצמחו בית המשפט המחוזי השתכנע כי לסומת הפסדים כתוצאה מהשקעתה במגרש בית סומ-אר והפסדים אלו כבר היו ראויים בהכרה לצורכי מס, אף ללא תלות בביצוע עסקת מכירת ההשקעות בחב' בית סומ-אר לחב' הילן". פעולת המכירה של החברה הבת הכושלת לחברה האחות אינה בבחינת עסקה טעם מסחרי מלאכותית, מאחר והיה בביצוע המכירה, החשש מכך שהבנק יסודי שמימן את ההשקעה בחברה הבת הכושלת יממש את ערבות סומת מבנים להלוואה שנתן לבית סומ אר, וידרוש כינוס נכסים של המקרקעין האחרים שבבעלות סומת מבנים. בית המשפט העליון דחה את פסק הדין הארוך, העובדתי והמנומק היטב של בית המשפט המחוזי. לשיטתו, ירידת ערך של נכס איננה משפיעה על החבות במס רווחי הון, ורק ירידת ערך אשר מומשה בפעולה ", ניתנת לקיזוז כנגד רווח הון. מכירה של " הגישה המקובלת היא כי המבחנים אשר " לצורך ניכוי מהכנסה חוב רע נקבעו ל" ) לפקודה, 4(17 במישור הפירותי לפי סעיף

מיליון ש"ח ובהלוואה מהבנק 8 בסך מיליון ש"ח. בשנת 13 הבין-לאומי בסך המגרש נמכר לחברת סומ-אר, חברה 1996 50% ייעודית שהוקמה לשם כך, אשר בבעלות 50%- ממניותיה בבעלות סומת ו חב' ש.י.פ.ק ששייכת לקבוצת ארנסון. עלות ההשקעה במגרש כולל תכנון ופיתוח מיליון ש"ח. 40- הגיעה לסך של כ נערכה עסקת קומבינציה 22.12.2005 ביום 69% במגרש, לפיה חברת סומ-אר מכרה מהמגרש לחברות קבלניות, תמורת שירותי בניית שלד על יתרת הקרקע, לפי שווי מיליון ש"ח. שווי זה עוגן 20- מגרש של כ בהערכות שמאות ובשומה סופית של מנהל מיסוי מקרקעין. הצדדים לא חלקו על העובדה כי כתוצאה מההשקעה במגרש, נגרם לסומת הפסד בסך מיליון ש"ח. בעיקר בגלל שבתחום 20- של כ המגרש עובר קו מתח עילי, אשר מנע את מימוש רוב זכויות הבנייה האפשריות על המגרש. מכר סגל מניות בחברת 7.12.2005 ביום (הרשומה בארה"ב) ונוצר לו NOF LLC מיליון ש"ח. 11- רווח הון של כ מכרה סומת את מניות 25.12.2005 ביום עסקת סומ-אר להילן החזקות (להלן: " "). אשר הייתה באותה עת חברה לא הילן פעילה, בבעלותו המלאה של סגל. מניות סומ-אר נמכרו להילן תמורת סכום של בהתאם לתחשיב שווי אשר 150,000$- כ אושר על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.

מס הכנסה מאמרים

24 2020 פברואר 521 ידע למידע

בית המשפט העליון המשיך וסבר, כי הניסיון של סומת להציל חלק מההשקעה הכושלת על ידי הזרמת כספים נוספים לחברת בית סומ-אר, מהווה ראיה לכך שלא מדובר בהשקעה שירדה לטמיון. ולכן, אין בטענותיהם של סגל וסומת אינדיקציה ממשית לכך שהלוואת הבעלים הפכה לחוב חברת 2005 . אמנם, בשנת 2005 אבוד בשנת סומ-אר היתה בגירעון גדול, אך לא הוכח כי ההשקעה ירדה לטמיון וכי ניתן היה ." חוב אבוד להגדיר אותה כ" בית המשפט המחוזי קבע כי לעסקת הילן (המכירה של מניות חברת בית סומ אר לחברה האחות – הילן), היה טעם מסחרי ממשי, אשר הוכח בעדים וראיות, בכך שהבנק הבין-לאומי עמד לממש את הערבויות שניתנו לו על ידי סומת, כנגד המימון לרכישת המגרש מלכתחילה, על ידי מינוי כונס למקרקעין אשר בבעלות סומת. לכן, היות שבמסגרת עסקת הקומבינציה הקבלנים ביקשו שהליווי הבנקאי ייעשה באמצעות בנק הפועלים, ניצלה סומת את ההזדמנות לחלץ את נכסיה מידי הבנקים. ואכן, בנק הפועלים הסתפק בערבות של הילן ושל חברה נוספת בקבוצה, וכך " נכסי המקרקעין של סומת השתחררו " ." מסכנת מימוש וכינוס על ידי הבנק " סומת אכן מכרה 2008 הובהר גם, כי בשנת את אחד מנכסי המקרקעין שהיו בבעלותה, ולשיטתם המכירה התאפשרה רק בעקבות המהלך של העברת מניות סומ-אר לחברת הילן.

ניתנים ליישום גם לגבי הכרה בהפסד , עגיב יעוץ 1179/09 (ע"מ במישור ההוני , ניתן וניהול נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו , שנהב נ' 4060/12 (ע"א ,)27.4.2013 ביום ,)27.4.2014 ניתן ביום ,3 פקיד שומה ת"א וכן פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין וינברג , וינברג נ' פקיד שומה 25908-12-17 "מ (ע ) המשמעות 17.7.2019 ניתן ביום ,1 תל אביב היא, כי ניתן להכיר בהפסד רק כאשר הוכח שהלוואה לא תיפרע וההנחה הסבירה היא כי הנכס "ירד לטמיון". לעומת זאת, קשיי גבייה או ספקות בעלמא לגבי היתכנות הפירעון אינם מגבשים הפסד מבחינת דיני המס. מיליון ש"ח 20- למרות ההפסד בסך של כ מההשקעה הכושלת במגרש, לגביו לא היה חולק, קבע בית המשפט העליון כי מדובר בגירעון. וגירעון אינו מהווה הפסד מבחינת דיני המס. אלא, אם מומש בפועל. בית המשפט המחוזי קבע על בסיס העובדות "שווי המגרש והראיות שהונחו בפניו, כי הוא רק כמחצית שווי העלות שלו בספרי חב' בית סומ-אר, ואין כל סיכוי לסומת אך בית המשפט לקבל את ההשקעה". העליון בגישה מחמירה ביותר, סבר כי " יוכר רק כאשר יש פשיטת חוב אבוד " רגל של החייב ואישור של כונס נכסים לכך שלא ניתן לגבות את החוב, או כאשר לא ניתן לאתר את החייב, או במקרה בו החייב נפטר ולא השאיר עיזבון, או כאשר חלה התיישנות שאינה מאפשרת לגבות את החוב.

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 25

מנכסים, אלא אם הם מומשו בפועל והנכס נמכר, או אם יוכרז הנישום כפושט רגל. בעלי עסקים רבים מפסידים הון רב בעסקים שלא צלחו, בתחומי עיסוק רבים, המשמעות של פסק הדין, היא כי ההפסדים שלהם לא יוכרו למס, אלא אם ימכרו את העסק או יכנסו לפשיטת רגל. התוצאה היא, כי ככל שבאותה שנת מס יש לבעל העסק עסקים מרוויחים ועסקים מפסידים, כך שבסופה של אותה שנה אין לו רווח או הרווח נמוך נטו, הוא ייאלץ לשלם מיסים על מלוא הרווחים ברוטו, תוך התעלמות מההפסדים כאילו לא היו. קשה לקבל התערבות בוטה של רשות המסים ושל בית המשפט העליון בתהליכים ובחשיבה עסקית, אשר באה לאלץ בעלי העסקים למכור את העסקים המפסידים שלהם או להיכנס להליכי פשיטת רגל. מדובר בתוצאה לא ראויה ולא נכונה מבחינת המשק העסקי בישראל ודרושה התערבות דחופה של ארגוני העצמאים והתאחדויות החברות, כדי להביא לשינוי חקיקתי ברור, שיביא להכרה בהפסדים עסקיים או הוניים, שפגעו בתזרים המזומנים הכללי של העוסק, לצורכי מס, ולא לפגוע עוד בעסק על ידי חיובו בתשלומי מס בגין רווחיו ברוטו בלי הכרה בהפסדיו.

בית המשפט העליון לא קיבל את הטענה כי מכירת המניות להילן נעשתה כדי להסתיר מבנק הפועלים את העובדה שחברת סומ-אר מוחזקת בידי קבוצת סומת. לטענתו, הוצג רק מכתב התראה אחד שקיבל סגל מהבנק בהקשר לכוונות למנות כונס נכסים. זאת למרות, שבפועל הוצגו בהקשר לכך מסמכים רבים נוספים מהבנקים השונים המוכיחים זאת, אך בית המשפט העליון בחר להתעלם מהם. יתרה מכך, בית המשפט העליון התעלם מההלכה, לפיה נטל ההוכחה לטענת " מוטל על פקיד עסקה מלאכותית " השומה, והוא זה שהיה צריך להציג את ראיותיו בהקשר לכך ולא סגל וסומת. בית המשפט העליון קבע, כי סימני החשד בדבר זהות הצדדים לעסקת הילן, סמיכות הזמנים להפסד ההון והתאמת הסכומים של ההפסד הנטען ורווח ההון, דיים כדי לקבוע כי הטעם היסודי לעסקת הילן הוא השאיפה ליצור הפסד הון שיקזז את הרווח מעסקת נוף. פסק הדין שבו קיבל בית המשפט העליון את ערעור רשות המסים בעניין ידין סגל, ממחיש את ההחמרה במדיניות רשות המסים, בהכרה בהפסדים עסקים לרבות הפסדי הון, לצורכי מס. בהתאם למדיניות מחמירה זו, לא יוכרו הפסדים הוניים

מס הכנסה מאמרים

26 2020 פברואר 521 ידע למידע

תנאים למתן הטבות "מפעל מועדף" לקבלני משנה של יצואנים עו"ד רו"ח רמי אריה

דיווחה אלבטרוס על הכנסתה 2015-2012 בקשר עם הפרויקט כהכנסה ממפעל מועדף. מסכום 50% אלבטרוס הצהירה כי מעל הכנסותיה הן הכנסות ממכירות לשוק , תוך שהיא מיליון תושבים 14 המונה מעל מציינת כי היא יצואנית ישירה לחברת אינטרקונקט היושבת בארה"ב המוכרת את המוצרים שיוצרו לצבא ארה"ב. אלבטרוס טענה כי היא זכאית להטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, על רקע הטענה ", ובעל המניות מפעל מועדף " כ שיש לסווגה יח 51 בה זכאי לדיווידנד מוטב, לפי סעיף לחוק. פקיד השומה טען, כי בפועל אלבטרוס מכרה את המוצרים שייצרה לחטיבת להב של התעשייה האווירית, כך שמרבית מכירותיה הן בישראל, שוק המונה פחות מיליון תושבים. לפיכך, אלבטרוס 14- מ אינה זכאית להטבות. נוסף על כך, דחה פקיד השומה את טענתה יצואן החלופית של אלבטרוס לפיה היא " " וקבע כי היא אינה עומדת בתנאי עקיף התקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימותם יראו במפעל המוכר רכיב

יצואנים זכאים להטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, כאשר הם עומדים בתנאי מהכנסותיהם לחו"ל 25% היצוא של בכפוף ליתר התנאים שנקבעו. כך גם לגבי קבלני המשנה של אותם יצואנים. " מקנה הטבות מס מפעל מועדף ההגדרה כ" משמעותיות לחברה ולבעלי המניות שלה. ,55611-07-17 (ע"מ בעניין אלבטרוס אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ נ' ,)29.8.2019 , ניתן ביום פקיד שומה רחובות נדונה סוגית הטבות המס לחברה המשמשת כקבלן משנה של יצואן, אשר טענה כי יש "מפעל מועדף". לסווג גם אותה כ אלבטרוס היא חברה פרטית העוסקת בתחום החיווט והכבילה התעופתית, והיא קבלן משנה של התעשייה האווירית לישראל. " (חטיבת להב אלבטרוס ותע"ש, באמצעות " כלי טיס צבאיים בתעשייה האווירית לישראל), חברו יחד לביצוע מספר רב של פרויקטים בתחום החיווט והכבילה התעופתית. בשנות השומה שבמחלוקת, אלבטרוס ולהב חברו לביצוע פרויקט עבור חיל האוויר האמריקאי. לפיכך, בשנים

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 27

היא להב ולא מי שנושאת בסיכונים לפיכך, לא ניתן לומר כי אלבטרוס אלבטרוס. היא זו שמייצאת ומוכרת את המוצרים מיליון 14 לארה"ב, דהיינו לשוק המונה תושבים לפחות. טענה דומה נדחתה גם בעניין כ.צ.ט , כ.צ.ט נוביס בע"מ נ' 56410-11-10 (ע"מ , ניתן ביום פקיד שומה למפעלים גדולים .)5.6.2013 לפיכך, כדי שיצואן או קבלן משנה של יצואן ובעלי מניותיהם, יזכו להטבות המס לפי חוק עידוד השקעות ההון, כדאי שיבחנו את האמצעים בעזרתם הם יוכלו לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנותיו.

למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), שכן הרתמות המיוצרות על ידי אלבטרוס " ומאחר רכיב במוצר אחר עבור להב אינן " מיליון, 20 שמחזור הכנסותיה אינו עולה על כנדרש בתקנות. בית המשפט קבע כי אין חולק שאלבטרוס לא התקשרה ישירות עם הצבא האמריקאי באמצעות חברת אינטרקונקט בארה"ב, כי אם להב. אלבטרוס לא קיבלה תשלומים מאינטרקונקט ואפילו לא הייתה מודעת לפרטי ההסכם שבינה לבין להב. אף 2015 הדוח הכספי של אלבטרוס לשנת מלמד כי זו שימשה כקבלן-משנה של להב בפרויקט. בדוחות אלבטרוס צוין במפורש, עוסקת בייצור מכלולים תעופתיים כי היא " בקבלנות משנה כאשר הלקוח העיקרי שלה הוא התעשייה האווירית".

מס הכנסה מאמרים

28 2020 פברואר 521 ידע למידע

- 2019 עמדות חייבות בדיווח לשנת חלק א' – הממשק שבין יחיד מוטב

לחנ"ז וחמי"ז רו"ח (משפטן) אייל סנדו

האחד - בבחינת שיעור החזקתם של תושבי ישראל, בעת קביעת סיווגה של חברה זרה יש לראות ביחיד מוטב כחנ"ז או כחמי"ז, שתקופת ההטבות לגביו נסתיימה במהלך (כלומר – נכון ליום האחרון שנת המס בשנת המס הוא ממוסה כ"תושב ישראל כך, כתושב ישראל לכל דבר ועניין. רגיל"), אין לבצע חישוב יחסי-ליניארי על פני שנת המס ולחשב תושבות מוטבת יחסית לצורך מבחן שיעור ההחזקה האמור. קביעת סכום ההכנסה החייבת השני - , המקוטלגת המיוחסת לאותו יחיד מוטב תיקבע כ"דיווידנד" עפ"י הוראות הפקודה, , עפ"י חלקו של אותו יחיד בתום שנת המס וללא התחשבות בחלק מהשנה בה היה בעל המניות יחיד מוטב. כלומר- הרווח הפאסיבי בחנ"ז, או רווחים ממשלח יד ימוסו על פי חלקו של אותו יחיד בחמי"ז, ולא באופן יחסי לחלק מוטב במלואם מהשנה בו הסתיימה תקופת ההטבות. לדעתנו, עמדות אלו מוצדקות לכאורה מכיוון שהוראות הסעיף אכן מתייחסות בתום שנת המס לחלק של בעל המניות בקביעת מעמד החברה הזרה ובקביעת סכום הרווחים בר המיסוי.

השבוע פרסמה רשות המסים את העמדות . נזכיר, 2019 החייבות בדיווח לשנת המס כי עמדות אלו מצטרפות לעמדות שפורסמו , כך שבעת הכנת 2016 החל משנת המס דוחות ליחידים וחברות, על רואה החשבון לסקור את כל העמדות החייבות בדיווח לבחון האם הנישום מחויב בדיווח בגין אחת מהן או יותר. במאמר זה ובזה שלאחריו נסקור בקצרה חלק מהעמדות החדשות שהוצגו בתחום המיסוי הבין-לאומי. - 75/2019 - 72/2019 עמדות הממשק שבין יחיד מוטב לחנ"ז וחמי"ז העמדות המצוינות עוסקות באופן בו יש לספור את חלקם ולחשב את ההכנסה החייבת בידם – של עולים חדשים, תושבים חוזרים ותיקים ותושבים חוזרים (יכונו "), בחברה נשלטת זרה "יחיד מוטב להלן (חנ"ז) או בחברת משלח יד זרה (חמי"ז), בשנת המס בה נסתיימה לגביהם תקופת ההטבות. באופן כללי, נתמצת את מכלול העמדות בנושא בשני עקרונות ראשיים:

WWW.AHEC-TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2020 פברואר 521 ידע למידע 29

עצמה על ההכנסות שהופקו על ידה ממתן שירותים במהלך השנה, (בניגוד למנגנון הקיים בחנ"ז המהווה חלופה למיסוי דיווידנד בפועל), עמדתנו היא כי יש לחייב את חלקו של היחיד המוטב באופן יחסי לתקופה בשנה שלא חלו ההטבות לגביו. - חלוקה לאחר 76/2019 עמדה תקופת ההטבות בהמשך לאמור לעיל ביחס למיסוי בשלב הרעיוני, עמדה זו קובעת כי דיווידנד שחולק בפועל לאחר תום תקופת ההטבות יחויב במלואו, גם אם הוא נובע מרווחי החברה שנצמחו בתקופת ההטבות. עמדה זו מהווה אף היא עיוות מס לדעתנו, בקשר עם החזקותיהם של יחידים מוטבים, גם אם היא נתמכת בלשון החוק. החזקותיו עמדתנו בנושא שונה, ונסביר: של יחיד מוטב בחנ"ז או חמי"ז אינן באות בחשבון בחישוב מבחן שיעור ההחזקה ואינן קובעות מיסוי רעיוני לאותו בעל החרגה זו נועדה שליטה. יחד עם זאת, , אך במקורה להטיב עם אותו יחיד מוטב נראה כי המנגנון שנקבע הוא בבחינת "בא לברך ויצא מקלל", שכן דווקא אם כן היה נלקח בחשבון חלקו של אותו יחיד מוטב והוא היה "ממוסה" בגין חלקו בשלב הרעיוני, ממילא לא היה חל מס על הדיווידנד הרעיוני (בשל כך "שהתקבל" בתקופת ההטבות) ובהמשך, גם לא היה משולם מס על אותו דיווידנד בעת חלוקתו בפועל.

", שתי הערות להלן: Having said that" . אמנם, לשון החוק תומכת, אך 1 התוצאה: מיסוי מלא של יחיד מוטב על רווחים שחולקו לו ואשר נצברו בחברה בתקופה בה היה זכאי להקלות, הרי שיש כאן משום אפליה בין נישומים שהיה ביכולתם לשלוט על אירוע חלוקת הדיווידנד ובין אלו שלא. המלצתנו לרשות המסים לאור זאת, לפרסם (ועדיף מאוחר מאשר אף פעם) מתווה של הסדר המיועד ליחיד מוטב , המסיים את תקופת ההטבות שלו שיאפשר לו "לקבע" את זכויותיו ללא הצורך לבצע חלוקות או טרנזקציות אחרות בפועל, גם אם ההסדר יכלול תשלום מס מסוים. ימנע אפליה וייצור שוויון בחבות המס של נישומים שונים במצבים דומים, ואף יעשיר את קופת המדינה. הסדרים כאלו נעשו גם במקרים אחרים של מעבר ממשטר מס פטור למשטר מס חייב , הסדרי 2003 (הסדרי הרפורמה משנת ,2014 ומשנת 2006 נאמנויות משנת ועוד). המלצתנו ליחיד מוטב שעומד כמו כן, לסיים את תקופת ההטבות, לבחון את לשם, ויפה שעה ההיערכות הנדרשת אחת קודם (למרות שגם בסמוך לאחר גמר תקופת ההטבות עדיין לא נאמרה המילה האחרונה). . בכל הנוגע לדיווידנד רעיוני בחמי"ז, 2 המהווה למעשה חלופה למיסוי החברה

מס הכנסה פסקי דין

30 2020 פברואר 521 ידע למידע

ב לפקודה בעניין 94 ההסדר בסעיף רווחים ראויים לחלוקה לא יחול על חברות זרות – פס"ד כור סחר בע"מ עו"ד משה גבע

23488-01-18 תקציר ע"מ המחוזי חיפה בבית המשפט: כב' השופטת אורית וינשטיין לפני:

כור סחר בע"מ המערערת: פקיד שומה חיפה המשיב: 1.12.2019 : ניתן ביום

בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי ב לפקודת מס הכנסה שעניינו 94 סעיף מיסוי רווחים ראויים לחלוקה אינו חל על מכירת מניותיה של חברה זרה שלא הייתה חייבת בדיווח ו/או במיסוי על פעילותה בישראל. בתיק זה פסק בית המשפט בשונה מהחלטה אחרת בנושא, של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין דלק הונגריה (המצויה כיום בערעור בעליון), ולא חסך ביקורת מקביעותיו. שני הצדדים לדיון ביקשו כי בית המשפט ייתן את החלטתו מבלי להמתין לפסיקת בית המשפט העליון בערעור בנושא זה, המצוי על שולחנו וטרם הוכרע.

עובדות המקרה וטענות הצדדים המערערת היא חברה תושבת ישראל שמאז בחברה באנגליה 49%- החזיקה ב 2002 שנת 51%- עם חברה מקומית אחרת שהחזיקה ב ממניות החברה המשותפת. הן החברה השותפה והן החברה הנמכרת הן חברות אנגליות פרטיות וזרות לעניין חבות המס מכרה המערערת את 2012 בישראל. בשנת מיליון 30 אחזקתה לחברה השותפה תמורת מיליון ש"ח. 8.5 ש"ח ובצרוף דיווידנד בסך המערערת דיווחה למשיב על רווח הון ריאלי מיליון ש"ח, שלא קיזזה כנגד 6.2 בסך הפסד הון שעמד לזכותה משנים קודמות

הכותב – שותף ומנהל סניף ת"א במשרד עורכי הדין סלי אילון ושות'. ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, אזרחי ופלילי, בתחומי המיסוי השונים. למשרד התמחות ייחודית וניסיון רב במיסוי מקרקעין. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין. moshe@salieilon.co.il www.salieilon.com

מס הכנסה פסקי דין

2020 פברואר 521 ידע למידע 31

כך ששיעור המס המשולם על ידי חברה המוכרת מניות של חברה אחרת יהא קרוב לשיעור המס המשולם על ידי יחיד המוכר את מניותיה של חברה שבהן החזיק, וכן ליצור "אדישות מיסויית" ולנטרל השפעות על ההחלטה אם לחלק דיווידנד לפני מכירת מניותיה של חברה או לאחר מכירת מניותיה. יש לדחות את טענות המערערת מאחר שהחלופה המיסויית של חישוב הרר"לים אינה יכולה לחול כאשר רווחיה של החברה הזרה לא התמסו במס חברות בישראל, ועל כן, ולנוכח העובדה כי חישוב רר"לים נעשה לפי הנמוכה מבין שתי החלופות - הרי לא קמה זכאות למערערת לחישוב רר"לים ב לפקודה. בבסיס ההטבה 94 לפי סעיף ב לפקודה 94 הניתנת באמצעות סעיף ניצבת הנחת יסוד של המחוקק ולפיה מתן הטבה זו לנישום אינו גורע מעקרון המיסוי הדו-שלבי, ועל כן, תנאי ראשוני ובסיסי ב ולחישוב המס על 94 להפעלתו של סעיף רווח ההון הנוגע לרווחים הראויים לחלוקה לפי החלופה המיסויית הוא כי רווחיה של החברה שמניותיה נמכרות נתחייבו במס חברות בישראל. במקום שבו רווחיה של החברה הזרה שמניותיה נמכרות כלל לא נכנסו לגדריה של רשת המס הישראלית בשום צורה ואופן טרם מכירת המניות, ונתחייבו רק במס זר - הרי החברה הישראלית מוכרת המניות לא חצתה כלל את משוכת שלב המיסוי הראשון (החיוב במס חברות) אשר הוא זה המהווה את הצידוק הרעיוני למתן ההטבה בחישוב הרר"לים.

והציגה את הרווח כפטור ממס לאור עמדתה שקיימים בידה רווחים ראויים ב 94 לחלוקה (להלן: "רר"ל") על פי סעיף לפקודה בהסתמך על פסק דין מחוזי אחר (בעניין דלק הונגריה), על אף שערעור על פסק דין זה תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון שטרם הכריע בעניין. המערערת גרסה גם כי הדיווידנד שעליו דיווחה פטור ממס על פי מנגנון הזיכוי לפקודה, מקום 126 העקיף הקבוע בסעיף שבו החברה האנגלית התחייבה במס חברות באנגליה בשיעור שאינו נופל ממס החברות בישראל. המשיב לא טען כנגד עמדה זו. המשיב טען בקשר לרווח ההון כי בכל מקרה היה על המערערת לקזז את רווח ההון כנגד הפסד ההון שנצבר בידה, ולא להעביר את ההפסד לשנים הבאות. נוסף על כך טען המשיב שיתרת רווח ההון (לאחר קיזוז ההפסד) אינה נכנסת לתחולת סעיף ב ולכן חייבת במס לאור לשונו ותכליתו 94 של הסעיף שאינו חל על רווחי חברה זרה. לטענתו, עמדת המערערת מביאה לשחיקת בסיס המס בישראל, שכן היא מקנה פטור ממס במקום שבו לא שולם מס חברות בישראל. דיון והכרעה ב לפקודה נועד לגלם את אותם 94 סעיף עקרונות ולשרת את אותן מטרות ותכליות שבשיטת המיסוי הדו-שלבי, דהיינו: למנוע תשלום כפל מס על ידי חברות ובעלי מניות בהן לעומת המס המשולם על ידי יחיד,

Made with FlippingBook Digital Publishing Software