ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

520

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 44 ׀ שנה 520 ׀ גיליון 2020 ינואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

2017-2014 התיישנות הפסדים לעניין מס הכנסה פקידי השומה מהדקים את החבל סביב צווארם של האזרחים ) - הילכו יחדיו? 1 (ט 3 חישוב הרר"ל והוראות סעיף מדריך לחיוב עסקת מקרקעין במע"מ נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטר ונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

520 ' מס 2020 ינואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

ההתחממות הצבאית והפוליטית באזורנו בעקבות האירועים האחרונים עלולה להתפתח לעימות צבאי נרחב בין ארצות הברית לאיראן.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

כבר זמן רב מנסה איראן לשלוח את זרועותיה אל גבולות ישראל מתוך עיראק וסוריה. חיסול הגנרל סולימני מהווה מכה פוליטית לאיראן והיא צריכה לבחור איך להגיב. למרות הצפי לנסיונות הנקמה של איראן בארצות הברית ובישראל, מדדי הבורסה הישראלית אופטימיים לעומת הירידות בבורסות הגדולות בעולם והעלייה החדה במחיר הנפט. עימות צבאי עלול לגרום להאטה כלכלית כלל עולמית, אך מן הסתם לישראל יהיה טוב יותר אם בסופו של דבר יחליש עימות כזה את השפעתה של איראן באזור ואת איומיה עלינו.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 ינואר 520 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כהן אברהם עו"ד כהן קובי רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי מאיה רו"ח מורד מני רו"ח מיניביצקי יהושע רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח עזרא ישראל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד רו"ח פיג'ו שלמה עו"ד פינק דני רו"ח, פרידמן צבי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד רו"ח קדוש אבי מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד שיכמן רונן רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

עו"ד ורו"ח דהן יעקב רו"ח דואני ענת עו"ד דניאל לילך רו"ח יהל דניאל קרן עו"ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר עו"ד הלוי עמיאל יצחק רו"ח הררי שלמה רו"ח עו"ד זריהן מאיר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד, רו"ח טבח שלומי רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי עו"ד, רו"ח ישועה יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי-ארביב קרן הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס

עו"ד, רו"ח אביסרור שמעוני חיה עו"ד, רו"ח אבירם רויטל עו"ד אטקין מוסקוביץ' ג'ני רו"ח (עו"ד) אלמקייס חגי עו"ד ורו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן יהודה מיכל עו"ד בנסון בסמן הילה רו"ח בר רונית עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן שלי רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל רו"ח (משפטן) גרינברג גל עו"ד רו"ח גרשגורן שגיא

משתתפים:

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 ינואר 520 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

רו"ח שלמה הררי 2017-2014 התיישנות הפסדים לעניין מס הכנסה פקידי השומה מהדקים את החבל סביב צווארם של האזרחים

12

עו"ד ורו"ח סיימון יניב ) – הילכו יחדיו? 1 (ט 3 חישוב הרר"ל והוראות סעיף

14

רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה סתירה בשיעור ההיטל אשר יחול על העסקת מסתננים בענפים מועדפים עו"ד רו"ח רמי אריה זיכוי מהדהד בפרשת קופת חולים מאוחדת בהתייחס לעבירות מס חמורות עו"ד ורו"ח יעקב דהן נדחתה בקשת חברה שהגישה ערעור מס לחייב את רשות המסים לחשוף פרטי הסדרי שומה שנערכו עם נישומים אחרים בנסיבות דומות לעניינה פס"ד ברודקום בע"מ, עו"ד לילך דניאל הנחות והטבות לספקים יכולות להיחשב להכנסה בידם המחייבת ניכוי עו"ד משה גבע פס"ד ברגיג התקבלה בחלקה תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים – פעלה בחוסר סמכות באשר למיסוי החזר דמי הביטוח הלאומי לנישומים עצמאיים פס"ד קירשבלום עו"ד שלי גולדמן עבודות שירות וקנס לדירקטורית בחברה שהורשעה ברישום משכורות עו"ד לילך דניאל פס"ד וייסביין ואח' פיקטיביות שנטלה לכיסה – מיסוי בין-לאומי – החלטת מיסוי שאינה LLC ) על הלוואה לחברת 1 (ט 3 תחולת סעיף רו"ח (משפטן) אייל סנדו עושה סדר (חילופי מידע אוטומטיים) CRS- פעולות רשות המיסים בעקבות ה פס"ד עמינח עו"ד משה גבע במקור – לא ניתן לעשות שימוש בהאזנות סתר במסגרת הליך אזרחי –

16

18

20

23

26

28

30

34

37

רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ועו"ד דני פינק

39

תוכן עניינים

6 2020 ינואר 520 ידע למידע

מיסוי מקרקעין הוראות חוק מיסוי מקרקעין והשלכות מס שבח ומס רכישה לבעלי זכות רו"ח (משפטן) ישי חיבה לדירת מגורים בקבוצת רכישה כדירה נוספת "דירה, מחסן או גראז'" לצורכי חוק מיסוי מקרקעין: הרהורים נוספים עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי בעקבות פסקי הדין בעניין גיא ושטיין עו"ד רו"ח רמי אריה הפחתת הפחת משווי הרכישה - בחישוב השבח סקירת פסיקה וחוזרים במיסוי מקרקעין, מע"מ ומס הכנסה עו"ד הילה בנסון בסמן מדריך לחיוב עסקת מקרקעין במע"מ תיתכן גישה שונה בחיוב מס הרכישה והשבח באותה עסקה לממכר חלק עו"ד משה גבע פס"ד ישעיהו קטן מדירה עם זכויות בנייה - בית המשפט העליון הכריע בשאלה אם במסגרת חישוב מס שבח יש להוסיף עו"ד לילך דניאל PIV BV פס"ד פחת שלא נוכה מהכנסה חייבת - נדחה ערר שהגישו בעלי זכויות במקרקעין שהוחזרו לרמ"י במסגרת "הסכם להשבה ופיצוי" – לא ניתן לראות בהשבת המקרקעין הפקעה עו"ד שלי גולדמן פס"ד ויטנר ואח' שחל עליה שיעור מס מקל מה דינו של "גורם מארגן" של "קבוצת רכישה" כמשמעות מונחים אלו בחוק מיסוי מקרקעין, אשר הצטרף לקבוצת הרכישה לצורך מכרז? – 73 עו"ד רו"ח רמי אריה אין להסתמך על הדיווח המקוון כטענת זכות כנגד מע"מ ארבעה חודשי עבודות שירות וקנס לבעל פיצרייה שלא הגיש דוחות מע"מ במועד 76 פס"ד אבי מוסרי ואח' עו"ד לילך דניאל נדחה ערעורה של חברה תושבת חוץ על החלטת מנהל מע"מ כי אינה זכאית 78 פס"ד אדמונד דה רוטשילד עו"ד שלי גולדמן להטבת מע"מ בשיעור אפס - ביטוח לאומי ) לפקודה אינה גוררת זכאות אוטומטית 5(9 זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף לקצבת נכות כללית, ויש לתובעה בנפרד – ובמועד 41 43 48 52 עו"ד מאיה כרמי 56 60 62 65 68 פס"ד (ס.א.מ) נופי עו"ד רונן שיכמן מס ערך מוסף

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה

82

תוכן עניינים

2020 ינואר 520 ידע למידע 7

תביעת דמי לידה שהגישה בשיהוי עובדת שכירה נדחתה אף שקיבלה דמי לידה כעצמאית רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה אלמן שהתברר כי היו לו הכנסות "גבוהות" עלול להידרש להחזיר קצבת שאירים שקיבל רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה רווחי חברה משפחתית יחויבו בדמי ביטוח בלי קשר לסיווגם, 2018 רטרואקטיבית משנת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה

84

86

88

שאלות ותשובות מס הכנסה

התראת קנס בגין אי הפקדת פנסיה לעצמאים בשנים קודמות מאז

חוק פנסיית חובה והטבות המס להפקדה רטרואקטיבית

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום הטבות המס בגיל פרישה בגין תשלומים מקופת גמל לקצבה לעצמאי רו"ח ישראל עזרא לפקודה 47 ולשכיר בעל שליטה שהפקידו לקופה לפי סעיף זיכוי מס בישראל בגין מס ששולם בחו"ל וטרם נתקבלה שומה בגינו בחו"ל רו"ח קרן יהל דניאל הכרה לחברה בגין הפקדות לקופות אישיות לפיצויים לבעלי שליטה ) שחבות הפיצויים בגינם עולה על היתרה בקופה מרכזית לפיצויים 2007 (עובדי רו"ח רוזט שמש מיסוי מוניטין בהעברת פעילות והתאגדותה של עורכת דין עצמאית לחברה עו"ד, רו"ח יוסי ישועה הכרה בהוצאות פחת בישראל לגבי נכס באנגליה שמוחזק בידי תושב ישראל רו"ח (משפטנית) ענבל שני כללי מיסוי להלוואה בין חברות אחיות זיכוי ממס זר בגין אופציות של תושב ישראל שהובשלו במהלך רילוקיישן עו"ד, רו"ח רויטל אבירם ומומשו ומוסו בחו"ל מיסוי דיווידנד שמחלקת חברה תושבת הארץ לחברה אמריקאית רו"ח ענת דואני במסגרת הקמת חנ"ז

91

92

93

94

96

97

99

100

רו"ח אייל כרמי ולאזרח אמריקאי

103

תוכן עניינים

8 2020 ינואר 520 ידע למידע

פטור ממס ומחובת דיווח על הכנסותיו של עולה חדש מחברות זרות בחו"ל רו"ח אברהם כהן רכישת משרד בידי חברה וסיווג הכנסותיה מדמי שכירות במסגרת הקמת רו"ח צבי פרידמן "חברת בית" שאלת סיווג חברה ישראלית המספקת שירות לחברה בארצות הברית עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין - כחברת ארנק Bitcoin- מתן שירותים לחברה ישראלית כשהתמורה משולמת ב יועץ מס מיכאל גל החזר מס לחבר קיבוץ שהופרט מיסוי מכירת מניה בידי בעלת מניות בחברה המשכירה נכס עו"ד רו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד רו"ח שגיא גרשגורן )1 (ט 3 הגדרת קרוב לעניין הלוואה מחברה על פי הדרישה בסעיף עו"ד קובי כהן ) –על משיכה מצרפית של בני זוג שהם בעלי מניות בחברה 1 (ט 3 החלת סעיף רו"ח מני מורד IFRS 16 תקן חשבונאות בין-לאומי מועדי קבלת תשובה ממס הכנסה בעניין הטבות מס מכוח החוק רו"ח יוסי ירון לעידוד השקעות הון מס הכנסה יכול לזמן אליו לדיון יורשים של נישום שנפטר בקשר לתיקו עד עו"ד משה גבע למועד הכרזת היורשים הכרזת דיווידנד כשאין דוחות כספיים בחצי השנה האחרונה בהתאם עו"ד ורו"ח רונן ארויו להגדרת "רווחים" ו"מבחן הרווח" בחוק החברות תקופות של חופשת לידה ושמירת היריון צוברות ותק למענק פרישה רו"ח עו"ד מאיר זריהן רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

עו"ד רו"ח אבי קדוש וזכויות סוציאליות אחרות

117

מיסוי מקרקעין

עו"ד, רו"ח שלומי טבח הגדרת חברת עורכי דין כאיגוד מקרקעין פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה

118

עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה

122

תוכן עניינים

2020 ינואר 520 ידע למידע 9

היבטי מיסוי מקרקעין בהעברת דירה במתנה מבן להוריו

עו"ד מיכל בן יהודה

124

רו"ח, (משפטן) אלי גורנשטיין מיסוי פירוק איגוד מקרקעין

126

מס ערך מוסף התנאים להחלת מע"מ בשיעור אפס לנציג של חברה זרה בישראל שנותנת שירותים בתחום קידום מכירות של משווקים ומפיצים בישראל רו"ח (משפטן) גל גרינברג האם קבלן צריך להוציא חשבונית מס כנגד הפחתה במחיר דירה עו"ד, רו"ח קרן ישראלי-ארביב בשל איחור במסירתה לקונה תחייב רישום במע"מ Airbnb השכרת דירות לטווח קצר באמצעות

131

132

עו"ד עמיאל יצחק הלוי אופן הדיווח על מס תשומות שלילי עקב חשבונית זיכוי על סך

133

עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ' עשרות אלפי שקלים

134

ביטוח לאומי חבות בדמי ביטוח בישראל על הכנסה ממשכורת בהולנד עו"ד, רו"ח חיה אביסרור שמעוני כשהמעסיק הולנדי תושב חוץ רו"ח יהושע מיניביצקי קיזוז הכנסה כעצמאי מדמי אבטלה זכאות לדמי אבטלה למי שצברה תקופת אכשרה במקום עבודה עיקרי, מערכת כל מס פוטרה ממנו ועבדה כחודש בלבד במקום עבודה חדש

136 137

137

כספים וחשבונאות

רו"ח מני מורד מלאי בעסק המשכיר מפות לאולמות ואירועים

138

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

2019- הארכת תוקף אישורי תיאומי מס שתוקפם פג ב

רשות המסים בישראל ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות 2020 - שנת 34/93 להוראת ביצוע 1 לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת

139

רשות המסים בישראל

140

תוכן עניינים

10 2020 ינואר 520 ידע למידע

2019 הגשת תביעות פיצויים במסלול שכר בשל היעדרות בנובמבר רשות המסים בישראל דברי הסבר בנושא תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) 2019- (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון) התש"ף

141

רשות המסים בישראל 14/2018 הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר

142

רשות המסים בישראל מערכת "פניות למשרדים" - הוספת קובץ בפניות מייצגים למערכת

145

רשות המסים בישראל

146

רשות המסים בישראל )Foreign Funds( ניכוי מס במקור - קרנות חוץ א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" 9 סעיף

150

רשות המסים בישראל

153

רשות המסים בישראל הנחיות רשות מסים לדיווחי נותני שירותי מטבע

158

מיסוי מקרקעין האמון גובר: רשות המסים מכפילה את מספר הדוחות שאושרו במהלך רשות המסים בישראל ממוחשב של אישור שומות עצמיות הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה - תיקון רשות המסים בישראל הקלות בתהליך רישום הסכמי השיתוף בטאבו הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה רשות המסים בישראל 4/2011 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1 תוספת מספר מס ערך מוסף 1.1.2020- מס ערך מוסף – החזר עודף מס תשומות בבנקים החל מ רשות המסים בישראל היערכות לשינויים בתוכנות הנהלת חשבונות בעקבות המשך פיתוח הדיווח רשות המסים בישראל (א) לחוק מע"מ 47 המפורט ויישום סעיף באופן מקוון יוצא לדרך I לידיעת העוסקים: פיילוט חדש להנפקת חשבוניות רשות המסים בישראל 4/2011 הוראת ביצוע

178

179

180

182

183

184

רשות המסים בישראל

186

תוכן עניינים

2020 ינואר 520 ידע למידע 11

ביטוח לאומי חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית – הבהרה

המוסד לביטוח לאומי

187

מדדים ושערי מט"ח

188 189

2019 מדדים לחודש נובמבר

2019 שערים יציגים לחודש דצמבר

מראה מקום

190

ידע במספר

191

השתלמויות וכנסים

194

חקיקה

תקנות

195

2019- צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (אוסטרליה), התש"ף הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות 2019- לבתי עסק), התש"ף תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים (נזק מלחמה ונזק עקיף)

195

196

2019- (תיקון), התש"ף

197

2019- הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשע"ט

200

2019- ), התשע"ט 2 ' תקנות רואי חשבון (תיקון מס טיוטת צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) (תיקון),

202

2019- התשע"ט

12 2020 ינואר 520 ידע למידע

מס הכנסה

התיישנות הפסדים לעניין מס הכנסה 2017-2014 רו"ח שלמה הררי

ארבע שנים ממועד הגשת שומת ההפסד ) הרי בתום 2012 (במקרה שלנו בשנת שומת ההפסד וייתרת ההפסד 2016 שנת מתיישנות. )171/89 בעבר נקבע בעניין פינהר (עמ"ה שמועד ההתיישנות לא יימנה ממועד היווצרות ההפסד אלא ממועד קיזוזו (בדומה לפירוש מס הכנסה לפסיקה בעניין שאימץ 40/90 רובומוטיקס) ואף יצא חוזר את הפסיקה האמורה. )49/93 ואולם בעניין שחר אביהו (עמ"ה קיבל בית המשפט את עמדת הנישום ששומות רווח מתיישנות לאחר שלוש שנים (באותן שנים). גם שומת הפסד מתיישנת לאחר שלוש שנים ואין זה משנה אם ההפסדים מומשו באותן שנים או לא. רשות המסים אימצה את הפסיקה בעניין שחר שמאמץ 9/96 אביהו ואף הוציאה חוזר את הפסיקה הזו ומבטל את החוזר הישן .40/90

שאלת התיישנות הפסדים

עמדת הפסיקה וחוזרי מס הכנסה לצורך הדיון נדון בהפסדים שנוצרו בחברה החברה 2012 . החל משנת 2011 בשנת ניתן 2019 מרוויחה בכל שנה. האם בשנת לומר שאין לחברה את מלוא ההפסדים? שנים 4-3 לכאורה, דוח מס מתיישן לאחר ללא הארכה מצד נציב מס הכנסה. והדוח בגינם 2011 הפסדים שגובשו בשנת התיישנו לאחר תום 2012 הוגש במהלך שנת , קרי בתום 2012 שלוש שנים מתום שנת ) לפקודת 2() (א 145 . זאת מכוח סעיף 2015 התיישנות לאחר 2013 מס הכנסה. דוחות ארבע שנים מתום השנה שבה הוגשו. ההפסדים התיישנו אגב התיישנות השומה .2011 לשנת נקצין בשומת ההפסד – למשל אם היה ש"ח ומאז בכל שנה יש 1,000 הפסד של . לטענת החברה, לאחר תום 100 רווח של

הכותב - מומחה מס בתחום מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ

מס הכנסה מאמרים

2020 ינואר 520 ידע למידע 13

הפסיקה התהפכה בבית המשפט העליון ונקבע כי הפסד הוא "נכס". נכס לא ניתן למחוק משום שזו פגיעה בקנין של אדם על פי חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. כמו כן, בכל מקרה של ספק לגבי הפסד יש לבכר את הפרשנות המביאה להרחבת התחולה על פני גישה המביאה לצמצום (כפי שנקבע בהלכת מודול בטון). 2012 פורסם במארס רובומוטיקס מחוזי ועליון דובר על 1022/09 בעניין רובומוטיקס עמ"ה . בשנת 1999 רכישת חברה מפסידה בשנת החברה המפסידה הקימה שותפות 2004 .2005- ו 2004 שממנה עלו לה רווחים בשנים את הרווחים קיזזה החברה מול ההפסדים המועברים בחברה. השופט אלטוביה קבע שהפסד שלא נבחן אינו מאושר. "נבחן" משמעותו לכל הפחות הפסד שנוצל, לכן מוסמך פקיד השומה להתעלם מהקיזוז. השופט התעלם מהלכת גזית שיצאה כמה חודשים לפני כן. 1830/14 בבית המשפט העליון בעניין ע"א לא נדונה סוגיית קיזוז ההפסדים. נדונה שאלה שהצטרפו אליה לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון - האם ניתן להעלות טענות חדשות בבית משפט מחוזי, טענות שלא נטענו בדיון שלב א ושלב ב, ונקבע שלא ניתן. ואולם, לא הייתה שום אמירה לעניין התיישנות הפסדים.

משום כך, לעמדתנו, ההפסד שנוצר בשנת ,2012 הוגש בשנת 2011 , והדוח לשנת 2011 או בתום שנת 2015 התיישן בתום שנת .2016 האם הלכת רובומוטיקס משנה את תקופת ההתיישנות? קיימת פסיקה של בית המשפט המחוזי בעניין רובומוטיקס שדנה בתקופת ההתיישנות. בערעור לבית המשפט העליון נידון אך ורק עניין העלאת טענות נוספות שלא היו בדיוני השומה, אולם התיישנות קיזוז ההפסדים לא נדונה בעליון. משום כך הפרשנות לגבי מה שנאמר במחוזי בעניין רובומוטיקס בעליון היא שגויה, כפי שנראה בהמשך. 8876/09 הלכת גזית ע"א לחברה נוצר הפסד מכוח יישום הוראות חוק התיאומים בניירות ערך. ההפסד נוצר נוצרה 2001-1999 , ורק בשנים 1994 בשנת לחברה הכנסה לקזז מול אותו הפסד. פקיד השומה טען שהעובדה שהחברה לא החילה על עצמה את חוק התיאומים בשנים , וגם טענה שהפסד מתיישן 1998-1995 לאחר ארבע שנים, אינה נכונה. ב'ארבע שנים' הכוונה היא לשנים שבהן יכלו לנצל את אותו הפסד. בעניין גזית רק בשנים יכלו לנצל את ההפסד ולכן 2001-1999 עד תום 1994 ההפסד לא התיישן מתום . כך נקבע בבית המשפט מחוזי בפסק 1998 הדין של השופט אלטוביה.

מס הכנסה מאמרים

14 2020 ינואר 520 ידע למידע

לסיכום, שומת הפסד מתיישנת (לפי הלכת בית המשפט העליון ולפי חוזר מס הכנסה בתוקף) לאחר תום ארבע שנים ממועד הגשת הדוח, ובארבע השנים לא סופרים רק את השנים שבהן היה רווח בר קיזוז מול אותו הפסד.

משום כך, לכל הפחות נשארנו עם ההלכה שנקבע בבית המשפט העליון בעניין גזית. תמוה שכבוד השופט אלטוביה לא התמודד עם הלכת גזית.

פקידי השומה מהדקים את החבל סביב צווארם של האזרחים עו"ד ורו"ח סיימון יניב

הכנסה. וחמור מכך, מצאתי פעם שהזימון נעשה בוואטסאפ, לא פחות ולא יותר! הנך מוזמן הזימון נמסר בהודעה לאקונית " להגיע למשרדי חקירות מס הכנסה ביום... וכמובן מבלי לציין במה דברים בשעה...", אמורים. לא זו בלבד, אלא שלעיתים מוזמנים בהינף יד גם רואי החשבון ויועצי המס של אותם נישומים למסור עדות או רחמנא ליצלן להיחקר באזהרה! כשהנישום מנסה להתקשר לאותו חוקר/ת בכדי להבין במה מדובר, התשובה מעבר "תבוא ורק אז לקו תהיה חד משמעית: נמסור לך במה מדובר..."

לאחרונה, כחלק ממדיניות חדשה של הנהלת רשות המיסים, החלו פקידי השומה להדק את החבל סביב צווארם של האזרחים (הנישומים) ולנקוט מדיניות אכיפה אגרסיבית נגדם, במיוחד נגד מנהלים בחברות ועצמאים שמאחרים בהגשת דוחות מס שנתיים ו/או דוחות ניכויים משכר של עובדים. כמי שמלווה לקוחות מול רשות המיסים גם בהליכים פליליים, אני עד לתופעה מדאיגה בשבועות האחרונים, שבה נישומים ובפרט מנהלים ו/או בעלי חברות שלהן מחזורים שמעל לרף מהותי מוצאים את עצמם מוזמנים "לבקר" בחדרי החקירות של מס

הכותב - יוצא רשות המיסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה, בעל משרד עורכי דין המתמחה בדיני מיסים הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי ובעבירות הלבנת הון

מס הכנסה מאמרים

2020 ינואר 520 ידע למידע 15

שהביא לגביית מס שהסתכמה במיליארדי שקלים; מבצעי הנחות לתשלום מיסים שרשות המיסים ביקשה לערוך בשנים האחרונות לבעלי שליטה בחברות, מבצעים שהובילו לביקורת חריפה מצד ציבור השכירים שאינו זוכה להקלות דומות בתשלומי המס, כפי שזכו להם למשל בעלי חברות שהפרוטה מצויה בכיסם לצורך חלוקת דיווידנד מוטב בשיעור מס מופחת מהרגיל לפי הוראות השעה. כמי שמלווה לקוחות מול פקידי השומה (במישור האזרחי ובמישור הפלילי), חשוב להדגיש שמניסיוני מומלץ הן לנישום והן למייצג שלא לגשת למשרד החקירות לפני קבלת ייעוץ מעורך דין מומחה בדיני המס ובפרט בהליכים פליליים, שיסביר לאותו אזרח את זכויותיו - אם כעד ואם כנחקר תחת אזהרה. כל מילה שנאמרת לחוקר במהלך חקירה או עדות יכולה להתפרש בדרך יצירתית ולהשתמע לשתי פנים, ועלולה להשליך על המשך הטיפול בתיק ולשנותו מסגירת תיק החקר להגשת כתב אישום.

אין צורך לתאר מה עובר במוחו של מי שנחשב לאזרח נורמטיבי, כשהוא מוזמן ביום בהיר למשרד החקירות במס הכנסה, ככה סתם, בלי הסבר הגיוני שנראה לעין, שלא לדבר על המייצג של אותו נישום! לבסוף, באותם המקרים נמצא שמדובר בחקירות שמבקשות לייחס לאותו נישום עבירות "טכניות" של אי הגשת דוחות מס במועד. דא עקא, לאחרונה נתקלתי במצב שבו לקוח זומן לחקירה משום שהחברה שבבעלותו איחרה בהגשת דוח מס בכמה ימים, וזאת עוד לפני שקיבל הודעת קנס על איחור בהגשת הדוח ולפני שנקבעו לחברה שומות לפי מיטב השפיטה כפי שהיה נהוג עד כה. אין ספק שהמדיניות המתוארת לעיל מעידה על לחץ אצל האמונים על גביית המס לקופת המדינה, לחץ הנובע לדעתי 2019 מהירידה בגביית המס הצפויה בשנת ביחס לשנים קודמות. לטעמי נובעת ירידה זו משורה של נסיבות, למשל: הפסקת הליך הגילוי מרצון ב"מסלול האנונימי", הליך

מס הכנסה מאמרים

16 2020 ינואר 520 ידע למידע

) – הילכו יחדיו? 1 (ט 3 חישוב הרר"ל והוראות סעיף רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

נדגיש כי החברה ממשיכה לראות בהלוואה שנתנה לבעל מניות א', הלוואה לכל דבר, האמורה להיות מושבת לה. בעלי המניות 2 מחליטים 2019 בשנת המס למכור מניותיהם לצד ג'. התמורה היא מיליון ש"ח לכל אחד מבעלי המניות 5 (בהתאם לשווי הנכסי). כעת עולה השאלה, האם משיכת ההלוואה ודווחה כהכנסה מדיווידנד בידי בעל מניות א' תחשב כחלוקת דיווידנד על ידי החברה, ותקטין את סכום הרר"ל במכירת המניות? ) יוצר מעין "פיקציה מיסויית", 1 (ט 3 סעיף לפיהבעלהמניות"משך דיווידנד"מהחברה. בפועל, ביחסים העסקיים, בהתאם לחוק החברות ולחשבונאות, החברה לא חילקה כל דיווידנד. מתן ההלוואה לבעל מניות א', ) רואים בו "משיכה 1 (ט 3 שבהתאם לסעיף מחברה" אינה באה לידי ביטוי בדוחותיה החשבונאיים של החברה כחלוקת דיווידנד והיא ממשיכה להיות מוצגת כהלוואה. חיוב המס ב"מועד החיוב", כאמור בסעיף

כידוע, כאשר בעל מניות בחברה (יחיד או חברה) מוכר את מניותיו בחברה בבעלותו, אחד הנושאים המהותיים העולים לדיון בקביעת חבות המס בעסקה הוא סכום הרווחים הראויים לחלוקה, לפי סעיף ב (להלן – רר"ל), העומדים לזכות בעל 94 המניות בחישוב המס בעסקה. בימים אלו עלתה על שולחננו שאלה בעניין זה, המשלבת בין השלכות יישומו של סעיף ) לפקודה וחישוב הרר"ל במכירת 1 (ט 3 מניות. 2 נניח, לשם הפשטות, חברה בבעלות ), שהוקמה ביום 50% – 50%( בעלי מניות מיליון ש"ח 10 וצברה עודפים של 1/1/2016 2017 . בתחילת שנת 2018 עד 2016 בשנים נטל אחד מבעלי המניות (בעל מניות א') מיליון ש"ח מהחברה לפרעון 2 הלוואה בסך , לפיכך בהתאם להוראות סעיף 2020 בשנת )(א) לפקודה נאלץ בעל מניות א' 2()1 (ט 3 מיליון ש"ח בדוח 2 לדווח על הכנסה בסך כדיווידנד. 2018 האישי שלו לשנת המס

הכותבים - רו"ח רונית בר - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף בפירמה - ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

2020 ינואר 520 ידע למידע 17

) יצר אמנם 1 (ט 3 לעמדתנו, כאמור, סעיף מעין "פיקציה מיסויית" לפיה לבעל מניות א' הכנסות במועד החיוב, עם זאת, אין פירוש הדבר, שהחברה חילקה דיווידנד לבעל מניות א' (האמור להשיב לחברה את חובו), קל וחומר לבעל מניות ב', ואין להפחית את סכום ההלוואה בחישוב הרר"ל. עוד נוסיף, כי בעת מכירת המניות, לסכום העודפים בחברה השפעה על קביעת השווי. כיוון שעל פי דוחות החברה רשומה הלוואה לבעל מניות א', שתוחזר על ידו, הרי "הפיקציה המיסויית" לא הפחיתה את שווי המניות הנמכרות, ושווי התמורה ממכירת המניות לא הושפע מההלוואה. בשולי הדברים, ובכל מקרה של חבות כדיווידנד בעת משיכה – עת ישיב בעל מניות א' את ההלוואה לחברה, הרי יראו בכך לצורך מס, כמתן הלוואת בעלים על ידו. אם וככל שימכור את מניותיו בחברה טרם ההשבה, יש לדעתנו לראות בחלק התמורה בגובה חובו לחברה, כסכום עליו שולם כבר מס, שכן דיווח ושילם מס.

) יחול, כאמור, על בעל המניות, ועליו 1 (ט 3 חלה חובת הדיווח ותשלום המס בתיק האישי. ובחזרה לחישוב הרר"ל: בחלופת החישוב החשבונאי לעמדתנו, חישוב הרר"ל נעשה על פי נוסחה של הגדרת "רווחים ראויים לחלוקה" על פי מאזניה של החברה הנמכרת מתום שנת המס שקדמה לשנת הרכישה עד תום שנת המס תקופת שקדמה לשנת המכירה (להלן – " "), ככתוב: "…הכל לפי המאזן של הרר"ל החברה לתום שנת המס שקדמה לשנת המכירה..." דוחותיה הכספיים של החברה הם הקובעים וה"פיקציה המיסויית", אינה משפיעה על דוחות החברה. , הגדרת רר"ל בחלופת החישוב המיסויי קובעת: "…וסכום הרווחים הראויים לחלוקה לא יעלה על סכום הרווחים שנתחייבו במס… בניכוי המס עליהם ". כלומר מסכום ודיווידנד שחולק מהם… הרר"ל בחלופה זו, יופחתו דיווידנדים שחולקו מרווחים שנצמחו בתקופת הרר"ל.

מס הכנסה מאמרים

18 2020 ינואר 520 ידע למידע

סתירה בשיעור ההיטל אשר יחול על העסקת מסתננים בענפים מועדפים עו"ד רו"ח רמי אריה

רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא " בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה – עד ליציאתו מישראל או הרחקתו רישיון שהייה זה, לא מהווה ממנה". רישיון עבודה, אלא אם צוין כך במפורש )5() (א 2 על גבי הרישיון. בכך נבדל רישיון מהרישיון הניתן לעובדים זרים המגיעים לישראל לצורכי עבודה כחוק, המקבלים אשרת שהייה ורישיון לישיבת ביקור (א) 5 (עובד זמני), כאמור בתקנה 1/ מסוג ב .1974- לתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד (א) לחוק הבראת הכלכלה קובע, 45 סעיף כי יחול חיוב בהיטל על מי שמעסיק עובדים זרים. שיעור ההיטל הרגיל בו חב מסך כל 20% המעסיק עומד על שיעור של ההכנסה אשר שילם המעסיק לעובד הזר. לצד זה בהמשך הסעיף נקבעה הקלה, לפיה המעסיק יחויב בהיטל בשיעור מקל, וזאת "אם העובד המועסק על ידו לפי היתר – להעסקת עובד זר בענפים אלה...". חלק מהעובדים המסתננים אשר העסיקה דב שמירה, היו בענף הסיעוד המוסדי ולא בסעיף הביתי. כלומר, העובדים המסתננים הועסקו במוסדות סיעודיים ולא בבתיהם של מטופלים סיעודיים.

בפסיקה חדשה אשר ניתנה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, נקבע כי שיעור ההיטל אשר יחול על מעסיקי מסתננים יהיה , ללא קשר לענפי התעסוקה של 20% תמיד העובדים. זאת בניגוד לפסיקה הפוכה אשר ניתנה בעניין זה לפני כשלושה חודשים שקבעה כי שיעור ההיטל בענפים מסוימים אשר הוגדרו בחוק ההיטל יהיה נמוך יותר. ע"מ כך נקבע בענין דב שמירה ( , דב שמירה נקיון וכח אדם 11654-01-18 ניתן ביום נ' פקיד שומה פתח תקווה, ), חברת כוח אדם אשר העסיקה 24.9.2019 עובדים מסתננים 2012-2015 בשנים בענפים שונים. בין היתר, בענפי תעשיה, בניין, חקלאות וסיעוד מוסדי. לטענת דב שמירה, העסקת עובדים זרים מסתננים בענפי התעשייה, הבניין והחקלאות זכאית לשיעור מופחת של לחוק התכנית להבראת 45 ההיטל לפי סעיף , ואילו 2003- כלכלת ישראל התשס"ג העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד אינה מחייבת בתשלום ההיטל כלל. העובדים המסתננים החזיקו ברישיון ) לחוק הכניסה לישראל, 5() (א 2 לפי סעיף

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 ינואר 520 ידע למידע 19

למעסיק לפטור עצמו מנטל כלכלי זה – לא לממן את מגוריו ולא לשאת בתשלום האגרות הכרוכות בהבאתו של העובד בזר לארץ כחוק. היתר להעסקת היות ובידי דב שמירה אין " הרלוונטיים (תעשייה, עובד זר בענפים..." בניין וחקלאות), עליה לשלם היטל בשיעור לחוק הבראת 45 הרגיל הקבוע בסעיף ולא בשיעור 20% הכלכלה – בשיעור של המקל. כך גם לגבי העסקת עובדים מסתננים בתחום הסיעודי המוסדי. בית המשפט סבר כי "העסקה כדין" בענף ספציפי, מחייבת היתר העסקה ספציפי בענף זה, ולכן העסקתם אינה עומדת בדרישות הסעיף. בכל מקרה, יש להחיל את ההטבה בעת העסקה בסיעוד ביתי. ישנו הבדל מהותי בין עובד זר המועסק בביתו של אדם והנדרש לעבוד שם כמעט ללא הפסקה, לבין עובד זר המועסק במוסד סיעודי, הנהנה מתנאי העסקה הדומים יותר להעסקה בעבודות אחרות. שוני זה, מצדיק את הפרשנות לפיה אי החבות בהיטל, חלה רק בעת העסקת עובד זר בסיעוד ביתי. נקבע כי על דב שמירה לשאת בתשלום , ללא 20% היטל עובדים זרים בשיעור של תלות בשאלה באיזה תחום העסיקה את העובדים המסתננים. זאת בניגוד לפסיקה אשר ניתנה לפני כשלושה חודשים בעניין טומי ווש. נאלץ להמתין להכרעת בית המשפט העליון במחלוקת זו.

פקיד השומה חייב את דב שמירה לשלם מסך השכר הכולל אשר 20% היטל בגובה שילמה לעובדיה, ללא הבחנה בין הענפים השונים בהם הועסקו. בפסיקה קודמת במחלוקות אלו, אשר ,29283-08-16 ע"מ ניתנה בעניין טומי ( , טומי ווש בע"מ נ' פקיד שומה רחובות ) ננקטה פרשנות, לפיה 14.7.2019 ניתן ביום דרישת קיומו של היתר העסקה הנזכרת לחוק, מתייחסת הן לרישא והן 44 בסעיף לסיפא של הסעיף. בהתאם לכך, נקבע כי משפסק בית המשפט העליון בעניין סעד כי ההיטל חל גם על עובדים מסתננים, יש להחיל בעניינם גם את שיעורי ההיטל המקלים. בעניין דב שמירה, דחה בית המשפט פרשנות זו. לשיטתו, כדי ליהנות מההוראה המקלה, "העובד הזר יש לעמוד בתנאי הסף לפיו מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד היתר שכזה מבקשת דב זר בענפים אלה" שמירה למצוא בהודעת אי האכיפה שניתנה בעניין בג"צ קו לעובד. בית המשפט סבר, כי הימנעות מאכיפה אינה זהה ושקולה למתן אישור העסקה, ובפרט אין היא שקולה להיתר ספציפי לעיסוק בענף מסוים. מתן היתר לעיסוק בענף מסוים, כרוך בעמידה בתנאים אשר נקבעו על ידי גורם מוסמך וביחס לאותו ענף. העסקת עובד זר כחוק, מטילה על המעסיק עלות כלכלית לא מבוטלת. נוח יותר

מס הכנסה מאמרים

20 2020 ינואר 520 ידע למידע

זיכוי מהדהד בפרשת קופת חולים מאוחדת בהתייחס לעבירות מס חמורות עו"ד ורו"ח יעקב דהן

פעילותן כאילו היא מכוונת רק להפצת שירותי הבריאות הנוספים, ולא החברות הבסיסית בקופה. הנאשמים: ,1 הם עובדי הקופה: נאשם 1-2 נאשמים יהודה עליאש, שימש כראש אגף שיווק ומנהל מחוז ירושלים משנת 2008 עד שנת , משה חברוני, היה מנהל 2 . נאשם 2008 .2008 מחוז ירושלים עד ראשית שנת , אבי סיבוני, שימש כגורם המשווק 3 נאשם העיקרי עבור הקופה והיה שותף במיזמים של הקמת מרפאות עצמאיות. סיבוני פעל באמצעות חברת השיווק אור יצחק, וכן באמצעות שתי חברות נוספות 4 נאשמת .5-6 אור שלמה ומסיבי, נאשמות דיון והכרעה: סיבוני והחברות הנזכרות וכן נאשמים , הקשורים לאישום השלישי בלבד, 7-15 לטענת המאשימה, התייצגו כמשווקי פעילות גיוס מבוטחים, הוציאו חשבוניות

במסגרת פרשה מסועפת ומורכבת אשר נאשמים, בית 15 נמשכה מס' שנים וכללה נאשמים 3 המשפט המחוזי בתל אביב זיכה והרשיע את יתר הנאשמים ברוב האישומים שיוחסו להם, ובמרכזם מרמה ועבירות מס והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. במרכז הכרעת הדין עומדת פרשת גיוס מבוטחים חדשים לקופת חולים מאוחדת בניגוד להוראות הדין ותוך הסתרת המעשים ושימוש בכסות של שיווק שירותי בריאות נוספים. כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום שמייחס להם עבירות שעניינן מרמה ועבירות מס והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. כתב האישום עוסק באירועים , כאשר 2010-2002 שהתרחשו בשנים הנאשמים גייסו מבוטחים לקופה תוך הפרת הוראות משרד הבריאות, האוסרות שיווק ישיר ומתן טובות הנאה למי שיביא מבוטחים לקופות או למבוטחים עצמם. כדי להסוות את העבירות, בוצעו הגיוסים באמצעות חברות שיווק שהציגו את

הכותב - עורך דין ורואה חשבון יעקב דהן עוסק בתחום המסים, המסחרי והפיננסי, בעל ניסיון מקצועי בתחומו המשלב את תחום המשפט והחשבונאות, בעל ידע וניסיון רב בדיני המס הישראליים, בדגש על ליווי וייצוג מול רשויות המס, רשויות חקר ופרקליטות, בשלבים מנהליים ובערכאות, בהליכי שומה אזרחיים ובהליכים פליליים בתחום המס, הלבנת הון וצווארון לבן

מס הכנסה מאמרים

2020 ינואר 520 ידע למידע 21

הנאשים כפרו באשמה ואביעד טען שביצע עבודה אמת ממשית, בעלת אופי שליחותי, היה זכאי בגינה לעמלה מוסכמת קבועה ואת היתרה העביר לסניור. 7% בסך לטענתו, הוא זה שהגיש את החשבוניות לאור יצחק ולאחר מכן העביר את הכספים בניכוי העמלה לסניור משום שרצה להציג מחזורים גדולים ונפח פעילות בבנק בהקשר של עיסוקו העיקרי בסחר במכוניות. בית המשפט קבע, במסגרת הכרעת דין עמודים (לאחר ניהול 349 הפרוסה על פני דיוני הוכחות אשר נפרסו על 100- למעלה מ שנים) בהקשרן של חשבוניות אביעד 4- כ כדלקמן: , יש בראיות שהציגה ההגנה, כדי ראשית לדחות את עמדת המאשימה לפי לא בוצעה כל עבודה בהתייחס לחשבוניות של אביעד לוי כמפורט בכתב האישום, כלומר, כי יש לקבוע שאכן הייתה פעילות של צירוף מיליון 1.5- מבוטחים המזכה בתשלום של כ ש"ח ללא קשר למיהות הגורם שמבצע אותה. , נדחתה עמדת המאשימה לפי סברה שנית כי יש ספק שאביעד ביצע פעילות כסוכן משנה מול סיבוני והיה זכאי מסיבוני לתשלום עבור צירוף מבוטחים, ההגנה הצליחה להוכיח בראיות שהציגה, שאכן בוצעה העבודה האמורה. , ההגנה הצליחה להוכיח הלכה שלישית למעשה, כי יש ראיות למכביר לפעילות צירוף מבוטחים, ובהתאם לראיות אביעד היה זכאי בגינה לתשלום מסיבוני.

מס וניכו בספריהם חשבוניות של מי שהוגדרו כספקיהם. נאשמים אלה כוללים ,11 , יוסף סניור, ונאשמת 10 את: נאשם , אביעד לוי 12 חברה בשליטתו; נאשם ונאשמים נוספים; לטענת המאשימה, עיקר תפקידם של הנאשמים המקורבים לסיבוני התמצה בביצוע עבירות מס והלבנת הון, ומכל מקום הם לא ביצעו את הפעילות המתוארת בחשבוניות שהוציאו. האישום השלישי כולל שתי קבוצות עיקריות של חשבוניות שבהן נעשה שימוש בחברות סיבוני, ואינן משקפות פעילות אמיתית ו/או את הפעילות המפורטת בהן, כדלקמן: חשבוניות של גופים בשליטת סניור – סניור קפיטל ועוסק מורשה דניה.ה.ס. ") וכן חברות סניור (יכונו לשם הנוחות: " חשבוניות של עוסק מורשה לוי אביעד, שפעל לפי הנטען בהתאם להוראות סניור (פרק ראשון, שישי). חשבוניות אלה הוצאו לחברות סיבוני ולחברות אחרות שעל פי הנטען היו בשליטת סיבוני. בהתאם למפורט בכתב האישום, בשנים הוצאו על ידי סניור לחברות 2005-2010 סיבוני חשבוניות של חברות סניור בסך ש"ח ללא מע"מ, וביחד עם 24,729,875 אביעד חשבוניות של ע.מ. אביעד לוי בסך ש"ח ללא מע"מ, ובסך הכל 1,421,234 הוצאו חשבוניות בשליטת סניור לחברות מיליון ש"ח, 26 סיבוני בסכום העולה על שכנגדן לא עמדה פעילות כלל או לא עמדה הפעילות המתוארת בחשבוניות.

מס הכנסה מאמרים

22 2020 ינואר 520 ידע למידע

תקינות ובהתאם זיכה בית המשפט את אביעד מכל האישומים שיוחסו לו. הכותב ייצג את הנאשם אביעד לוי אשר זוכה מכל האישומים שיוחסו לו כאמור. מדינת ישראל נ' 66313-12-15 ) ת"פ (ת"א עליאש, אביעד לוי ואח'

בסופו של דבר, בית המשפט פסק בעניינו של אביעד לוי, כי קיימת תשתית ראייתית לטענה שהייתה פעילות אמיתית וממשית מאחורי החשבוניות, וכן קיימת תשתית ראייתית לכך שיש קשר בין הפעילות הנטענת לבין פעילותו של אביעד לוי כסוכן משנה. ממצאים אלה הובילו את בית המשפט לכלל מסקנה שהחשבוניות הנדונות

מס הכנסה פסקי דין

2020 ינואר 520 ידע למידע 23

נדחתה בקשת חברה שהגישה ערעור מס לחייב את רשות המסים לחשוף פרטי הסדרי שומה שנערכו עם נישומים אחרים בנסיבות דומות לעניינה עו"ד לילך דניאל

26342-01-16 תקציר ע"מ המחוזי מרכז בבית המשפט: כב' השופט ש' בורנשטין לפני: ברודקום בע"מ המערערת: פקיד שומה כפר סבא ואח' המשיב: 19.11.2019 : ניתן ביום

,BroadcomCorporation לחברהזרהבשם הפועלת בארצות הברית. כחלק ממערכת ההסכמים השונים שנחתמו במסגרת עסקה זו, נחתם הסכם רישיון, ובמסגרתו העניקה המערערת לחברת "ברודקום אינטרנשיונל" את הזכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני, בתמורת לתשלומי תמלוגים, לתקופה , מוזגה חברת 2012 של חמש שנים. בשנת האם של המערערת לחברת ברודקום קורפ' (הרוכשת), וכפועל יוצא חדלה חברת האם מלהתקיים והמערערת הפכה להיות חברת בת בבעלות מלאה של ברודקום קורפ'. לטענתהמשיב, המערערת ביצעהשינוי מודל עסקי בפעילותה כפי שהייתה עד למועד הרכישה, וכפועל יוצא עברו נכסיה הבלתי מוחשיים לחברות בקבוצת ברודקום. משכך יש להתעלם ממתן הרישיון על ידה לחברת ברודקום אינטרנשיונל ולמסות את המערערת כאילו מכרה את קניינה הרוחני.

בית המשפט המחוזי דן בבקשתה של חברה המנהלת ערעור מס מול פקיד השומה בכפר סבא, לחייב אותו לחשוף בפניה פרטים של הסדרי שומה שנערכו עם נישומים אחרים בנסיבות הדומות לעניינה. בין היתר נקבע כי הדבר יפגע בחסיונם של אותם נישומים ויסרבל את ההליך. מנגד חויב פקיד השומה לערוך ולמסור למערערת רשימת מסמכים בעניינה הקשורים בשומות המס, שלא נמסרו לידיה. המערערת היא חברה פרטית הפועלת בישראל, ועוסקת בייצור ושיווק של רכיבי מיתוג לנתבים ומתגים מהירים המיועדים לתשתיות תקשורת פס רחב. מיום היווסדה , הוחזקה המערערת 2009 ועד לשלהי שנת במלואה בידי חברה אמריקאית. בשלב מסוים נמכרו מניותיה של חברת האם השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

24 2020 ינואר 520 ידע למידע

הערעור, נקבע בפסיקה כי אין מקום לסירוב גורף מצד הרשות למסור חומר כלשהו לעיון הנישום. זאת בייחוד מקום שבו אין שוויון בין בעלי הדין. עוד הודגש בפסיקה כי לבית המשפט מוקנה שיקול דעת בבואו להכריע בבקשות שעניינן הליכי גילוי ועיון, בשים לב לאינטרסים השונים ומתוך שאיפה להבטיח חשיפת אמת והגעה לתוצאה הצודקת ביותר בכל מקרה לגופו. במקרה הנוכחי קיבל השופט את עמדת המערערת ולפיה ברצונה לדעת מהו מכלול המסמכים המצוי ברשות המשיב הנוגעים לעניינה, ואין הצדקה להגביל את הגילוי והעיון אך לאותם מסמכים ששימשו אותו בהוצאת השומה והתרשומות שנערכו במסגרת דיוני השומה. לדעת השופט, ראוי כי המשיב יביא לידיעת המערערת את מלוא המסמכים המצויים בידיו והנוגעים לעניינה, וככל שישנם בידיו מסמכים שאין לגלותם על פי דין, עליו לציין זאת, להגדיר את מהות המסמך ואף לנמק את הסיבה לכך שאין בידו לאפשר את מסירתו. אשר לבקשת המערערת לקבלת מידע אודות הסדרים שנעשו עם נישומים אחרים בנסיבות דומות לכאורה, הרי מול אינטרס המערערת בקבלת המידע, עומד אינטרס אחר והוא הפגיעה בחסיונם של אותם נישומים אחרים, שההסדרים שגובשו עמם מבוססים על נתוניהם והנחת היסוד היא שהם אינם אמורים להיחשף בפני כולי עלמא. יתר על כן, המערערת לא הוכיחה כי המידע הנוגע לאותם צדדים שלישיים רלוונטי עבורה לצורך ניהול ההליך, וכידוע צו גילוי ועיון לא יינתן במקום

עניינו של ההליך בבקשת המערערת להורות למשיב לגלות ולמסור לעיונה מסמכים 2011- הקשורים בשומות המס לשנים שטרם גולו, וכן פרטי הסדרי שומה 2010 שנערכו עם נישומים אחרים שלפי טענתה נסיבותיהם דומות לאלה שלה. בית המשפט קבע: כב' השופט ש' בורנשטין קבע כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי. תחילה ציין השופט כי הליכי הגילוי והעיון במסמכים נועדו לאפשר לצד הנוקט את ההליך המשפטי לדעת מראש אילו מסמכים מצויים ברשות יריבו, לרבות מסמכים שאין בכוונתו להגיש לבית המשפט, שכן הליכים אלו נתפסים ככלי עזר לחשיפת האמת. עם זאת, ערך גילוי האמת אינו מוחלט ולא אחת הוא מתנגש עם ערכים אחרים, שיביאו לכרסום בהיקף הגילוי והעיון. בכל הנוגע לבקשת המערערת למסירת מידע הנוגע לה, ציין השופט כי נוכח היות רשות המס רשות מנהלית, ולאור עקרון הגילוי, נדרשת היא ככלל לחשוף בפני הנישום את החומר שנאסף על ידה והיווה בסיס להחלטה. בעניין זה קבע בית המשפט העליון כי בשלב ההשגה, ככל שנתבקש גילוי על ידי המשיב, נדרשת הרשות למסור את כל החומר ששימש בסיס להחלטתה, להוציא פרטים חריגים שלגביהם היא סבורה שאין בסיס חוקי לחשיפתם מטעמי סודיות, או מכיוון שהם עלולים לגרום לשיבוש ראיות. אשר לפרטי מידע שלא גולו במסגרת הליכי ההשגה ושגילויים מתבקש במסגרת

מס הכנסה פסקי דין

2020 ינואר 520 ידע למידע 25

המשיב בהשגה היא נכונה וסבירה בנסיבות עניינו של אותו נישום, כאשר החלטה זו עומדת בפני עצמה. כפועל יוצא, אם טעה המשיב בעניינו של נישום אחר או התפשר במסגרת הסדר בנוגע לסוגיות מסוימות – אין בכך כדי לחייב את בית המשפט בערעור מס של הנישום העומד לפניו. נוסף על כך ציין השופט כי מסירת המידע תכביד על ההליך בצורה משמעותית, שכן הצגת ההסדרים עם נישומים אחרים תחייב לבחון כל מקרה לגופו על מלוא רכיביו העובדתיים, ובמסגרת זו לשקול מה עמד מאחורי כל הסדר, אילו שיקולים נשקלו, לאילו הסכמות הגיעו הצדדים ועוד. התוצאה תהיה ניהולו של "הליך בתוך הליך" או ניהולם של כמה וכמה הליכים במקביל, והדבר רק יסרבל משמעותית את ההליך. מאותו טעם, קבע השופט, אין מקום להיעתר לבקשת המערערת לחשוף את העקרונות והפרמטרים שהיוו בסיס להסדרים עם נישומים אחרים. יש גם לזכור כי ממילא מדיניותו של המשיב והעקרונות שעל פיהם פעל ידונו במסגרת ההליך דנן ויועמדו לביקורת, וזאת הן במישור העקרוני והן בכל הנוגע ליישומם הקונקרטי. סוף דבר לאור האמור, הבקשה התקבלה באופן חלקי. המשיב יערוך רשימת מסמכים בעניינה של המערערת, הקשורים בשומות שלא נמסרו לה, 2011-2010 המס לשנים ויגישה למערערת. בנסיבות העניין, לא נעשה צו להוצאות.

שבו במסמכים המבוקשים אין תרומה להליך. עוד הוסיף השופט כי גם אם היה מניח לטובת המערערת שקיימת רלוונטיות כלשהי למידע המבוקש, הרי עדיין עובדה זו נסוגה בנסיבות העניין מפני האינטרס הלגיטימי באי גילוי המידע הנוגע לצדדים שלישיים. גם טענתה של המערערת כי הופלתה לרעה נטענה באופן כללי, ללא פירוט וללא תצהיר תומך. לדברי השופט, המערערת הסתפקה בטענה ולפיה קמה לה זכות לקבל פרטים ומידע שיאפשרו לה לבחון ולהשוות הסדרים אלו לעניינה, מבלי שפירטה דבר על אודות הנסיבות שבהן נערכו הסכמי שומה שגילויים התבקש על ידה או על אודות התוצאה המיסויית שהושגה בהם, ולא הסבירה ופירשה באיזה אופן נפגע לטענתה עיקרון השוויון בגביית המס. לפיכך עולה החשש שמא מדובר רק ב"ניסיון דיג" מצד המערערת, שמטרתו לאתר מידע שאולי יוכל לסייע לה, מבלי שכלל יש בידה אינדיקציה לקיומו של מידע שכזה. יתר על כן, במסגרת ההליך יידרש בית המשפט לבחון את שיקול דעת המשיב בעריכת הצווים, ואם יימצא כי הוא פעל כהלכה – ממילא אין רלוונטיות לשאלה מה נעשה במסגרת הסדרים עם נישומים אחרים. עוד הוסיף השופט כי ככל שייקבע במסגרת פסק הדין כי שומת המשיב היא נכונה וסבירה, פסיקה שכזו לא תשתנה רק בשל כך שבמקרה אחר החליט פקיד השומה להגיע להסדר פשרה, גם אם מדובר בנסיבות דומות. הובהר, כי תפקידו של בית המשפט במסגרת ערעור מס הוא לקבוע אם החלטת

מס הכנסה פסקי דין

26 2020 ינואר 520 ידע למידע

הנחות והטבות לספקים יכולות להיחשב להכנסה בידם המחייבת ניכוי במקור – פס"ד עמינח עו"ד משה גבע

35834-07-12 תקציר ע"מ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט: אחיקם סטולר לפני: עמינח המערער:

פקיד שומה רמלה המשיב: 21.9.2019 : ניתן ביום

המחלוקת עוסקת בשיטת הנקודותשנוקטת המערערת כדי לתגמל את הסוחרים המשווקים את מוצריה. הסוחרים רוכשים מן המערערת את מוצריה ובגין רכישות אלו הם צוברים נקודות זכות בחשבון חובה- זכות מול המערערת. נקודות זכות אלו ניתן להמיר לכסף או לשווה כסף. המרה לכסף מזכה את המשווק בשיק מזומן לפקודתו ואילו המרה לשווה כסף מאפשרת לסוחרים ליהנות ממימון של המערערת עבור נסיעות לחו"ל, רכישת רכב, מימון שיפוצים בעסק, השתתפות בפרסום, השתתפות בשכר- דירה, מימון נופשים ועוד. המשיב טוען כי מתן הטבות בשווה כסף מחייב את המערערת לנכות לסוחרים מס במקור על פי דין, ואילו המערערת טוענת כי אין

נדחתה בקשתה של חברת עמינח לפטור אותה מחובת ניכוי במקור מספקים בגין מתן הטבות ובונוסים על פעילותם להגברת המכירות של עמינח. עובדות המקרה וטענות הצדדים המערערת היא חברה העוסקת בייצור ובשיווק של מזרונים וריהוט. במסגרת פעילותה, ולצורך שיווק מוצריה לקהל הרחב, מתקשרת המערערת עם משווקים- סוחרים אשר רוכשים את מוצריה ומוכרים אותם לצרכן הסופי. בשל התחרות בערוצי השיווק השונים, עושה המערערת מאמצים להרחיב את מכירותיה באמצעות המשווקים, בין היתר באמצעות תגמול על ידי נקודות זכות.

הכותב – שותף ומנהל סניף ת"א במשרד עורכי הדין סלי אילון ושות'. ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, אזרחי ופלילי, בתחומי המיסוי השונים. למשרד התמחות ייחודית וניסיון רב במיסוי מקרקעין. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין. moshe@salieilon.co.il www.salieilon.com

מס הכנסה פסקי דין

2020 ינואר 520 ידע למידע 27

המערערת לא עמדה בנטל להוכיח כי תקבולים ממימוש נקודות הזכות בשווה כסף על ידי המשווקים אינו "הכנסה", ודין טענתה כי אין מדובר ב"הכנסה" אלא ב"הנחה" להידחות. אי לכך, נקבע כי תקבולים אלו בשווה כסף הם "הכנסה", כאמור בדין, ולכן חלה על המערערת חובת ניכוי מס במקור מתקבולים אלו. קבלת עמדת המערערת תחטיא את כוונת המחוקק והפסיקה שהצטברה במהלך השנים ותהיה בניגוד לתכליות העומדות בבסיס דיני המס. נוסף על כך, טענתה כי המהות הכלכלית של המרת נקודות זכות שנצברו לאורך תקופה כתוצאה ממספר רכישות של מוצרים היא "הנחה במחיר", חוטאת ללשון ולמהות כאחד. המשיב הודה כי טעה כאשר קיבל בעבר את הסבריה של המערערת לעניין אי מתן הטבות למשווקים וכי עתה בחן את העובדות פעם נוספת ולכן הוא פועל כדי לא להנציח את טעותו. עוד טען המשיב כי רשות ציבורית שמגלה כי פעלה מחוץ לגדרי הדין, צריכה ואף חייבת לתקן את נוהלי פעולתה בהתאם להוראות הדין המחייבות. המשיב טען אמנם כי המערערת הציגה בפניו מצגים שגויים, אולם בד בבד הודה בטעותו לגבי שנים קודמות, וטען כי הוא פועל כדי לתקן את הטעות. סוף דבר הערעור נדחה והמערערת חויבה בהוצאות ש"ח. 30,000 של

מדובר בהטבה אלא בהנחה לסוחרים ולכן אין חובת ניכוי מס במקור.

דיון והכרעה חברה שמשלמת או אחראית לתשלומים בעד שירותים או נכסים, הנחשבים להכנסה על פי הפקודה והצו, צריכה לנכות בזמן התשלום בפועל מס במקור, בין שהתשלום הוא, במישרין או בעקיפין, בכסף, ובין שבשווה כסף. שני תנאים מצטברים הנדרשים כדי להקים חובת ניכוי מס לפקודת מס 164 במקור עולים מנוסח סעיף ההכנסה ומהצו בעניין ניכוי במקור בעד שירותים או נכסים: א. התשלום נחשב להכנסה של מקבלה, על פי פקודת מס ההכנסה. ב. התשלום ניתן עבור ביצוע שירותים או מכירת נכסים מהמקבל למשלם. כדי להכריע בסוגיה עלינו לענות על שתי שאלות עיקריות: עובדתית - האםהסוחרים- המשווקים סיפקו למערערת שירותי שיווק בתקופה הרלוונטית? משפטית - האם פדיון הנקודות שנצברו לטובת הסוחרים- משווקים בשווה כסף זו הכנסה? עולה כי המשווקים נתנו למערערת שירותי שיווק וקידום מכירות, ובתמורה לכך זיכתה אותם המערערת בנקודות זכות. נקודות זכות אלו הומרו, על פי בחירת המשווקים, לסחורה, לכסף או לשווה כסף כגון: נסיעות לחו"ל, שירותים ומוצרים שתמורתם שילמה המערערת. מכאן, שהתנאי בדבר מתן שירות האמור בצו לקביעת הכנסה - מתקיים.

מס הכנסה פסקי דין

28 2020 ינואר 520 ידע למידע

לא ניתן לעשות שימוש בהאזנות סתר במסגרת הליך אזרחי – פס"ד ברגיג עו"ד משה גבע

24370-03-17 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב-יפו בבית המשפט: כב' השופטת ירדנה סרוסי לפני: טוני ברגיג המערער: פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה המשיב: 2.12.2019 : ניתן ביום

סתר, אף על פי שאינן קבילות בהליך אזרחי בבית המשפט וזאת בהסתמך על (ב) לתקנות בית המשפט (ערעורים 10 תקנה בענייני מס הכנסה). המשיב התנגד וטען (ג) לחוק האזנת סתר, 13 כי לאור סעיף המערער אינו יכול לעשות שימוש בהליך זה בתמלילי האזנות סתר שנמסרו לו כחשוד או כנאשם בהליך הפלילי. דיון והכרעה מלשון ההוראה עולה כי המחוקק ביקש לצמצם את השימוש בכלי הדרקוני של האזנת סתר, גם כאשר שימוש זה נעשה על פי היתר כדין, רק לצורכי הוכחה בהליך הפלילי ולא לצרכים אחרים, וזאת על רקע הפגיעה הברורה בכבוד האדם ובזכותו מעגן אפוא את העיקרון 13 לפרטיות. סעיף כי ראיות שנאספו על פי היתר בדרך של האזנת סתר, נועדו לשמש רק בהליכים פליליים, ולא בהליכים אזרחיים.

נדחתה בקשתו של המערער, המצוי במהלך דיוני ערעור על שומות שהוציא לו המשיב, לעשות שימוש בהאזנות סתר ששימשו בהליך הפלילי. בית המשפט דחה את הבקשה כיוון שהמשיב לא עשה שימוש באותו חומר בקביעת השומות. לאור זאת לא דן בית המשפט בסוגיה העקרונית של הסתירה לכאורה בין חוק האזנת סתר לתקנות בית המשפט (ערעורים בענייני מס הכנסה). עובדות המקרה וטענות הצדדים המערער הגיש תשעה תצהירי עדות ראשית משלימים מטעמו. לתצהירים של שלושה עדים צורפו האזנותסתר שנערכו כדין על ידי משטרת ישראל במסגרת החקירה הפלילית שהתקיימה כנגד המערער ואחרים ונמסרו למערער במסגרת חומר הראיות בהליך הפלילי שנוהל נגדו. המערער טען כי ערעור מס הוא הליך משפטי שבו ניתן לעשות שימוש בראיות מנהליות לרבות האזנות

מס הכנסה פסקי דין

2020 ינואר 520 ידע למידע 29

בהליך השומתי על אותן האזנות סתר. ואולם, לטענת המשיב, המערער לא הגיש דוחות כלל ולא הגיש את ההאזנות בהליך השומתי ואף לא את ההסכמה הנטענת של הצדדים לחשיפת ההאזנות. לפי הצהרת המשיב, ההאזנות לא הועברו אליו מהתיק הפלילי, הן אינן בחזקתו וממילא לא היה יכול להסתמך עליהן בעת הוצאת השומה. בנסיבות אלו, לא ניתן לראות בהאזנות ראיות מנהליות שניתן להחיל עליהן את (ב). די בטעם זה כדי שלא יהיה 10 תקנה ניתן לעשות שימוש בהאזנות במסגרת (ב) 10 ערעור המס בבית המשפט, שכן תקנה מתירה את הבאת הראיות הבלתי קבילות לבית המשפט רק אם עליהן "ביסס המשיב את שומתו או המערער את הדו"ח". סוף דבר בקשה נוספת של המערער בעניין העדת עדים התקבלה, ומשכך הבקשה מתקבלת בחלקה ונדחית בחלקה. בנסיבות העניין ונוכח חשיבותה העקרונית של הסוגיה שנדונה בבקשה, לא נעשה צו להוצאות.

(ג) לחוק 13 ניתן לומר כי הוראת סעיף האזנת סתר קובעת כלל מוחלט של אי- קבילות ראיה מסוג האזנת סתר, גם אם נעשתה כדין, בהליך משפטי שאינו פלילי (עניין וגזיאל). מההיסטוריה החקיקתית של ההוראה עולה כי כלל זה נועד לאפשר שימוש בהאזנות סתר לצורך מניעת עבריינות במסגרת הליכים פליליים בלבד וזאת על רקע הפגיעה הקשה בפרטיות המואזנים. (ג) לא מונע מהצדדים 13 עם זאת, סעיף לאותה האזנת סתר לוותר על זכותם לפרטיות ולהסכים להסרת החיסיון מתמלילי האזנת הסתר לצורך חשיפתם וגילוים בפני הרשויות. ברם, אין בהסרת החיסיון כדי להכשיר את קבילותה של האזנה בהליך משפטי שאינו פלילי. אין מחלוקת כי ההאזנות הוגשו לבית המשפט (ג) 13 בהליך שאינו פלילי ולכן חל סעיף לחוק האזנת סתר, הקובע את אי קבילותן. כאמור, הסכמת הצדדים לחשיפת האזנות אינה מכשירה את קבילותן כחלק מחומר הראיות בהליך זה באופן שניתן לבסס עליהן ממצאים עובדתיים. (ב), היה 10 אין חולק כי כדי שתחול תקנה על המערער לבסס את הדוחות שהגיש

מס הכנסה פסקי דין

30 2020 ינואר 520 ידע למידע

התקבלה בחלקה תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים – פעלה בחוסר סמכות באשר למיסוי החזר דמי הביטוח הלאומי לנישומים עצמאיים עו"ד שלי גולדמן

58029-11-14 תקציר ת"צ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כב' השופט שמואל בורנשטין לפני: קירשבלום התובע:

רשות המסים הנתבעת: 9.12.2019 : ניתן ביום

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תובענה ייצוגית שהוגשה נגד רשות המיסים בטענה כי באותם המקרים שבהם מוחזרים לנישומים עצמאיים דמי הביטוח הלאומי ששולמו ביתר, הרשות מחייבת במס את סכום ההחזר, או מקטינה, בגובה סכום ההחזר, את התשלום שנתבע כניכוי באותה שנה, וכן מטילה מס על סכום התוספת – וכל זאת בחוסר סמכות. נקבע כי לא קיימת לרשות המיסים הסמכות החוקית לייחס את ההחזר לשנה השוטפת ולראות בו הכנסה באותה שנה, לקבוע כי יש בו כדי להקטין את סכום הניכוי "המשולם" באותה שנה, או להתייחס אליו כמעין "תיקון" של ניכוי היתר בשנה ההיסטורית.

השאלה המשפטית, הרקע הועבדתי וטענות הצדדים

בית המשפט המחוזי קיבל ואישר שתי בקשות לאישור הגשת תובענות ייצוגיות שהגיש התובע כנגד הנתבעת (להלן: "רשות המיסים" או "הרשות") בעניין חיוב במס של סכומי קרן דמי הביטוח שהוחזרו על ידי המוסד לביטוח לאומי למי ששילם דמי ביטוח ביתר ובעניין חיוב במס של הריבית והפרשי ההצמדה שנוספו על סכום קרן ההחזר. בקשותיו של התובע התייחסו לנישומים עצמאיים, המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי החזר דמי ביטוח, וזאת לאחר שהתברר כי תשלומי דמי הביטוח ששולמו על ידם בעבר, תשלומים המהווים מקדמה על חשבון דמי הביטוח הסופיים, שולמו ביתר. על פי הנטען בבקשות האישור, באותם מקרים שבהם מוחזרים

מס הכנסה פסקי דין

2020 ינואר 520 ידע למידע 31

ההחזר, מלמדת כי גם הקרן אינה חייבת. עוד נטען כי בהתנהלותה גורמת הרשות לתוצאות מיסוייות מפלות ובלתי סבירות: אפליה בין מי שמוסה בשנה השוטפת ובין מי שמבקש לתקן את שומתו ההיסטורית, גם אם הם נמצאים באותה מדרגת מס; אפליה בין מי שמוסה בשנה השוטפת ולא זכה להטבת מס בשנה ההיסטורית (שכן לא הגיע למדרגת המס) או זכה בהטבה פחותה מהמס שבו חויב בשנה השוטפת, לבין מי שממוסה בשנה השוטפת ונמצא במדרגת מס נמוכה מזו שהיה בשנה ההיסטורית וכן אפליה בין מי שממוסה בהיותו מגיש דוח שנתי לרשות המסים, לבין מי שאינו ממוסה בהיותו פטור מהגשת דוח (למשל, עצמאי שהפך לשכיר או מי שאינו עובד). הרשות טענה מצדה כי בהחלטת האישור מצא בית המשפט הגיון בגישתה, שהרי הנישום זכה לניכוי הוצאה ביתר ולפיכך למיסוי בחסר, הגם שסבר כי ניתן להגיע לתוצאה זו רק באמצעות חקיקה מפורשת. עוד נטען כי קבלת עמדת התובע תביא למעשה לכך שנישומים ייהנו מהוצאה בסכום גבוה מהסכום האמתי ששילמו באופן שיוביל לגבייה החוטאת למס אמת, ומדובר בתוצאה בלתי סבירה המנוגדת לתכלית החוק ולשורת ההיגיון. תכלית א לפקודה היא להשוות בין 47 חקיקת סעיף שכיר לבין עצמאי בכל הקשור לתשלומים לביטוח לאומי. יתר על כן, קבלת עמדת התובע תיצור אפליה ברורה בין שכיר לעצמאי מכיוון שהלכה למעשה יותר שקבע 52%- לעצמאי בניכוי אחוז הגבוה מ המחוקק.

דמי הביטוח ששולמו ביתר, הרשות מחייבת במס את סכום ההחזר, או מקטינה, בגובה סכום ההחזר, את התשלום שנתבע כניכוי באותה שנה, וכן מטילה מס על סכום התוספת – וכל זאת בחוסר סמכות. בית המשפט המחוזי פסק כי לא ניתן א 47 לכאורה למצוא בהוראות סעיף לפקודת מס הכנסה המתיר לנישום לנכות מדמי הביטוח ששילם באותה שנה, 52% לחוק הביטוח הלאומי הקובע 362 ובסעיף כי הפרשי ההצמדה והריבית (התוספת) המשולמים על סכום ההחזר לא ייחשבו להכנסה - תמיכה ב"מנגנון" שמיישמת הרשות; נקבע כי פעולת הרשות, בהטילה מס על סכום ההחזר בשנה שבה הוא מוחזר בפועל (להלן: "השנה השוטפת"), נעשית, לכאורה, ללא בסיס בדין, ובכל מקרה נעשית באופן שרירותי מבלי לבחון מה הייתה השפעת הניכוי בשנה שבה שולמו דמי הביטוח ביתר. הצדדים לא הגיעו להסדר ומכאן הדיון בתובענה לגופה. התובע טען כי הרשות מודה כי עמדתה במיסוי סכומי ההחזר היא פרי פרשנות וכי אין בנמצא הוראת חוק מפורשת המקנה לה סמכות למסות את סכומי ההחזר. לגבי עילת התוספת אין, ולא יכולה להיות, מחלוקת כי הרשות גבתה סכומים שלא כדין, בניגוד להוראת חוק מפורשת, דהיינו (ה) לחוק הביטוח הלאומי הפוטר 362 סעיף את התוספת ממיסוי כלשהו. התובע הוסיף וטען כי עצם העובדה שהמחוקק פטר ממס בהוראת חוק מפורשת וברורה את סכומי הפרשי ההצמדה והריבית שנצברו על סכומי

מס הכנסה פסקי דין

32 2020 ינואר 520 ידע למידע

סכום ההחזר לא תיחשב להכנסה; זאת ותו לא. אין בפניה סעיף הקובע כי ההחזר מהווה הכנסה. אין בפניה סעיף המאפשר לה להפחית מדמי הביטוח המשולמים באותה שנה את סכום ההחזר והתוספת; אין בפניה סעיף הקובע כי רק הסכום במזומן ממש ששולם על ידי הנישום (שאינו כולל תשלום בדרך של "קיזוז" מול סכומי החזר), הוא הסכום "ששילם" הנישום באותה שנה ואין בפניה סעיף המאפשר לה למסות את התוספת, גם אם התוצאה היא כי בכך היא מיטיבה עם הנישום. לא מן הנמנע כי בכך היא מריעה עם נישום אחר, זה שלא נהנה כלל מניכוי המס בשנה ההיסטורית או נהנה באופן חלקי בלבד. עוד נפסק כי אין בפי הרשות, לא בתשובתה לבקשת האישור ולא בכתב הגנתה, כל הסבר או נימוק באשר לסיבה שבגינה שתק המחוקק בכל הקשור למיסוי החזר דמי הביטוח הלאומי. בהיעדר הוראת דין מפורשת, הרשות אינה רשאית לייצר, בבחינת יש מאין, מנגנון מיסוי המשלב שכל ישר, מחד גיסא, וגילוי של רצון טוב, מאידך גיסא. לאור האמור, אין מנוס מהמסקנה ולפיה לא קיימת לרשות הסמכות לייחס את ההחזר לשנה השוטפת ולראות בו הכנסה באותה שנה (או לקבוע כי יש בו כדי להקטין את סכום הניכוי "המשולם" באותה שנה), או להתייחס אליו כמעין "תיקון" של ניכוי היתר בשנה ההיסטורית. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי בנסיבות העניין לא יהיה לנכון לפטור את הרשות מחובת השבה. מחד גיסא, לא ניתן להתעלם מכך כי הרשות פועלת

בית המשפט פסק: כב' השופט ש' בורנשטין פסק כי הוא אינו מתעלם כלל ועיקר מההיגיון המיסויי הקיים בגישת הרשות. בסופו של דבר זכה הנישום לניכוי הוצאה ביתר, ולפיכך למיסוי בחסר, ומן הראוי שיהא בנמצא מנגנון כלשהו שיביא לתיאום ההוצאה. דרך המלך היא תיקון השומה ההיסטורית, אך לכאורה דרך זו אכן אינה יעילה ובמקרים מסוימים אף אינה אפשרית שכן השומה לשנה ההיסטורית היא שומה "סגורה". דרך יעילה יותר היא קביעת מנגנון ולפיו מיסוי ההחזר ייעשה בשנה השוטפת, ואף שמדובר במנגנון שרירותי, שחלק מהנישומים ייהנו ממנו וחלק אחר יפסידו, מיסוי יעיל מצדיק לעיתים יישום גישה שרירותית, המביאה ליציבות ולוודאות ומונעת התדיינות בין פקידי השומה והנישומים; אמת ויציב, יציב עדיף. עם זאת, השאלה אינה האם יש לאמץ דרך של "אמת" (תיאום ההוצאה בשנה ההיסטורית) או דרך של "יציב" (מיסוי ההחזר בשנה השוטפת). השאלה היא האם ניתן ליישם מנגנון זה שלא באמצעות חקיקה מפורשת, אלא בדרך פרשנות - כאשר פרשנותה של הרשות א, פרשנות המבוססות כל כולה 47 לסעיף על תכלית החוק, אינה עולה בקנה אחד עם איזו מבין האפשרויות הלשוניות הקיימות בנוגע לסעיף האמור. בהמשך לאמור נקבע כי אין לרשות אלא מה שבפניה – סעיף בפקודת מס הכנסה מדמי הביטוח 52% המתיר לנישום לנכות ששילם באותה שנה; סעיף בחוק הביטוח הלאומי הקובע כי התוספת המשולמת על

Made with FlippingBook - Share PDF online