ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

519

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 43 ׀ שנה 519 ׀ גיליון 2019 דצמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

תזכורות - פעולות שכדאי לבצע לקראת סיום שנת המס 2019 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה 2019 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2019 חידושים והדגשות בתחום הביטוח הלאומי לשנת נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכ ת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ההכנה היסודית ביותר לסיום שנת המס!

יום עיון 2019 שנת המס - קו הסיום ( - משיכות בעלים ויתרות חובה 1 )ט 3 סעיף חברות ארנק ועוד עקב פניות ושאלות פרקטיות ויישומיות, ניתן מענה לסוגיות הנוגעות (, טיפול ביתרות חובה, חיוב במס על משיכות בעלים 1 )ט 3 לסעיפים ושימוש בנכסי החברה , מיסוי חברות ארנק, חוק האנג'לים, סיומה של הוראת השעה ועוד.

יום שני 23.12.2019 16:00-09:00

מלון קרלטון ,10 אליעזר פרי תל אביב

מרצים

נושאים

3 מיסוי משיכות בעלים סעיף 1 ) )ט

יובל כהן )רו"ח( עו"ד

חברות ארנק - האם תם עידן חברות היחיד?

ירון אלי )יועץ מס( עו"ד

קיבוע זכויות - פרישה מדומה ומיסוי כספי תגמולים קיצבתיים

מומחה ויועץ מיסוי פרישה רו"ח אייל מנדלאוי,

אלכסנדר שפירא )רו"ח( עו"ד

מיסוי השקעות פיננסיות ונדל"ן - דגשים לתום שנת המס

רו"ח יוסי ירון

דגשים לתום שנה בנושאי הטבות מס: החוק לעידוד השקעות הון, חוק האנג'לים

הנחה 5% ללקוחות חשבים!

₪ 650 מע"מ +

! • הודעהעלביטולהשתתפותישלהעבירבהודעהבכתבבלבד 30+ • הבטחתהמקוםמותניתבתשלוםלפני תחילתהסדנה• תנאי התשלום: שוטף בתוספתמע״מ!( • הסדנאכוללתדפי תרגולודפי עזר. ₪ 250 )עדחמישהימי עסקיםטרםפתיחתהסדנה, לאחרמכן הנרשםיחויבבדמי ביטולשל

03-5680889 או פקסס ל: conferences@hashavim.co.il שלח הזמנתך במייל:

במקום המתאים( x )נא לסמן אופן התשלום חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית ת"ז: המחאה על סך ש"ח תשלח בדואר ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ש"ח מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

שם המזמין: שם החברה:

טלפון: דוא“ל:

משתתף: תפקיד: ח.פ/עוסק מורשה:

מכללת חשבי

www.hashavim.co.il

03-5680880

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

519 ' מס 2019 דצמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

משנה לעורך מאירה טולדו

באחד הכנסים בנושא מיסוי שנערכו לאחרונה, נשמעו דברים מאת אישיות בכירה ברשות המסים בעניין אכיפת

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

) לפקודת מס הכנסה, אשר נחקק לפני כמעט 1 (ט 3 סעיף שלוש שנים. בעבר סיכלו בעלי מניות בחברות את שיטת המיסוי הדו־שלבית משום שנמצאו ביתרות חובה במשך שנים רבות, ורק בתיקים שהגיעו לשומה אילצו אותם המפקחים לחלק דיווידנד. הסעיף החדש נועד להפסיק תופעה זאת באמצעות הקביעה כי יתרת חובה של בעל מניות מהותי מהווה את הכנסתו החייבת. הסעיף חל גם על שימוש בנכסי החברה, בעיקר דירות מגורים. אי דיווח על הכנסה לפי הסעיף הוא העלמת הכנסה על כל המשתמע מכך. הלקוח נאלץ להכניס את היד לכיס ורואי החשבון, כרגיל, נאלצים לבשר את החדשות הרעות ולספוג תלונות מלקוחות. 77 לחברות רווחיות מומלץ להיערך גם ליישום סעיף לפקודה באמצעות חלוקת מחצית הרווחים בכל שנה, או לחפש תירוץ לאי החלת הסעיף. עומדת בפתח – אנו מאחלים לקוראינו 2020 שנת המס שנת מס פורייה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2019 דצמבר 519 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי מאיה עו"ד ורו"ח לוי אופיר מיוסט סו עו"ד נוה בועז עו"ד סולומון אפרת

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס עו"ד עמיאל הלוי יצחק עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד, רו"ח, חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד ורו"ח טבח שלומי רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד, רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח, עו"ד, ישועה יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי-ארביב קרן רו"ח כהן אברהם עו"ד כהן קובי רו"ח (משפטן) גרינברג גל עו"ד רו"ח גרשגורן שגיא עו"ד דניאל לילך עו"ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד, רו"ח אביסרור-שמעוני חיה עו"ד, רו"ח אבירם רויטל עו"ד אטקין ג'ני

עו"ד, רו"ח, אלימי גדי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן משה טל רו"ח בר רונית עו"ד, רו"ח ברגר אהרון עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח) עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה ד"ר עו"ד קטלן שלמה רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רון שגיב עו"ד שיכמן רונן רו"ח (משפטנית) שני ענבל רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד, רו"ח פרידמן אבי רו"ח, פרידמן צבי

עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן שלי עו"ד גולדמן אורי רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי

יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד רו"ח גרוס חגי

משתתפים:

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2019 דצמבר 519 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

תזכורות – פעולות שכדאי לבצע לקראת סיום שנת המס

רו"ח אליק גנדלמן 2019 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס

10

רו"ח אליק גנדלמן לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה 2019 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס רו"ח אליק גנדלמן גיבוש הפסד בין צדדים קשורים בסכום התואם רווח הון שנצמח בסמוך הוא עסקה מלאכותית - הלכת ידין סגל רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה הטבות המס לפי החוק לעידוד השקעות הון מוענקות רק לחברה פס"ד אלבטרוס א.ד. עו"ד משה גבע שגם מייצרת וגם מייצאת הגישו ערעורים על שומות מס שכר ללא בסיס ראייתי - וחויבו בהוצאות מיסוי מקרקעין , אינה חייבת במיסי מקרקעין TRUST- הקניית זכויות במקרקעין לנאמנות רו"ח (משפטן) ישי חיבה מיסוי שונה של דירה עם זכויות בנייה לעניין מס רכישה ולמס שבח עו"ד רו"ח רמי אריה 38 החבות במס רכישה ברכישת חברת תמ"א אייוגה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין) 60313-05-17 (בעקבות ו"ע ד"ר שלמה קטלן, עו"ד פס"ד שטיין ואח' השפעתו של הייעוד התכנוני על הגדרת דירת מגורים עו"ד אפרת סולומון הופחת קנס שהוטל על יורשים שאביהם לא דיווח במועד על עסקה פס"ד אלדד אריה ואח' עו"ד לילך דניאל למכירת זכויות במקרקעין נדחה עררם של בעלי זכויות בבניין על חיובם בקנס בגין אי הצהרה במועד עו"ד לילך דניאל פס"ד בוק ואח' 38 בגין התקשרותם בעסקת תמ"א עו"ד לילך דניאל פס"ד מעלה יוסף אלף שקל 70 של

12

17

20

23

25

28

31

34

38

40

43

תוכן עניינים

6 2019 דצמבר 519 ידע למידע

דחיית ערר על חיוב במס שבח ומס רכישה בשל מכירת מניות

45 עו"ד לילך דניאל פס"ד יחזקאל ואח' באיגוד מקרקעין נדחתה תביעתה של חברה להשקעות על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין למסות עסקה במסגרתה רכשה מניות מחברה מסחרית כעסקת מקרקעין – החברה 48 פס"ד מרכזי מסחר עו"ד שלי גולדמן הייתה במועד העסקה איגוד מקרקעין נדחה עררן של חברות להשקעה על שומה לפי מיטב השפיטה שהוציא להן מנהל

מיסוי מקרקעין – המהות האמתית של העסקה שנערכה ביניהן היא של רכישת

פס"ד רבץ השקעות עו"ד שלי גולדמן זכויות במקרקעין

51

מס ערך מוסף עיצוב של מוצר מהווה פעולה ולא נכס בלתי מוחשי הנפרד מהמוצר – רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא פס"ד מוגוגו בע"מ לא ניתן ליחס למנהל מע"מ אשם תורם לאחר שלא התריע על חשבוניות עו"ד משה גבע פס"ד בן לולו מזויפות שדווחו באופן מקוון לא יותרו בקיזוז תשומות ללא הצגת חשבוניות שאבדו ולא שוחזרו פס"ד יצחק אמגר עו"ד משה גבע התקבל ערעורו של איחוד עוסקים על שומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לו פס"ד גורי תעשיות עו"ד שלי גולדמן מנהל מע"מ – השומה התיישנה ערעורו של בעלי חברת דלק שחויב בסכומי "כפל מס" בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות נדחה, אך שליש ממרכיב כפל המס יופחת בשל מצבו הרפואי

54

57

59

61

פס"ד מורגנשטרן דוד עו"ד שלי גולדמן התקבל חלקית ערעורו של פעיל בחברה על חיובו בכפל מס בגין

64

עו"ד לילך דניאל פס"ד בוחניק הוצאת חשבוניות פיקטיביות ניהל עסקים בשני מקומות ללא תיק מע"מ, ללא רישום הכנסות או הוצאות פס"ד בצלאל נחום עבירות על פי הפקודה – 22- וללא חשבוניות והורשע ב

67

עו"ד רונן שיכמן

71

ביטוח לאומי 2019

חידושים והדגשות בתחום הביטוח הלאומי לשנת

רו"ח אורנה צח-גלרט כמעט אך ורק בחו"ל - ועדיין תושב ישראל 2011 נמצא משנת רו"ח אורנה צח, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה חיוב רטרואקטיבי בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מעבודה בחו"ל

74

228

עו"ד רו"ח רמי אריה

231

תוכן עניינים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 7

שאלות ותשובות מס הכנסה לפקודה העוסקות בפיצול אינן חלות על חברה משפחתית, 105

הוראות סעיף

רו"ח, עו"ד, יוסי ישועה א 64 כהגדרתה בסעיף שיעורי מס לחברה נשלטת זרה יחושבו לפי דיני המס של המדינה הגומלת

234

רו"ח אייל כרמי

235 236

רו"ח (משפטן) אייל סנדו מיסוי פנסיה מאנגליה ניכוי הוצאת תשלום מיסים בידי חבר קיבוץ שמפעיל קליניקה בקיבוץ

יועץ מס מיכאל גל

237 238 240

עו"ד, רו"ח, גדי אלימי LLC קיזוז הפסדים בחברת

רו"ח (משפטנית) ענבל שני מיסוי שחקני כדורסל זרים חובת ניכוי מס במקור מתשלום ריבית על הלוואה שנלקחה בבנק בשווייץ עו"ד, רו"ח אבי פרידמן על ידי תושב ישראל שלו חשבון בנק בשווייץ שנה, 20 בגין נכס שנרכש לפני 85 שינוי ייעוד ממלאי עסקי לנכס קבוע לפי סעיף

242

עו"ד ורו"ח שלומי טבח לא הצליח להימכר, ומושכר היום קיזוז הפסדים מהחזקת משק חקלאי כנגד שבח ממכירתו

245

248 עו"ד מאיה כרמי סוגיית "מדדים שליליים" בהלוואה צמודת מדד שנותן בעל שליטה לחברה רגילה ומיסוי הפרשי הצמדה בהלוואה שנותן בעל שליטה לחברה משפחתית 250 רו"ח, צבי פרידמן מיסוי פיצוי שנתקבל עקב ירידת ערך דירת מגורים בשל הקמת גשר 252 .M.B.A ,) אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן 254 עו"ד רו"ח יועד פרנקל וסו מיוסט מס ירושה ששולם בצרפת מיסוי יתרות חובה של בעלי מניות בעת פירוק חברה וסיווג הפרמיה 256 עו"ד רו"ח מאיר זריהן המחולקת בפירוק דיווח ומיסוי בישראל בגין הכנסות משכר דירה בישראל ובגין הכנסות מלקוחות ישראליים שמקבלת נישומה שעברה להתגורר בגרמניה 258 עו"ד רו"ח שגיא גרשגורן מקום חובת תשלום מס לתושב ישראל שמרכז חייו בישראל והוא אזרח הולנד 259 עו"ד ורו"ח אופיר לוי שעובד כשכיר בבלגיה

תוכן עניינים

8 2019 דצמבר 519 ידע למידע

בפקודת מס הכנסה לא נקבעו מועדים להמצאת מסמכים לפקיד השומה – עו"ד קובי כהן אך הוא יכול להטיל קנס במידה ולא נענתה דרישתו דיווח בגין העברה בנקאית מאב שגר בשווייץ לבנו בבנק בישראל עו"ד טל בן משה אפשרות לביטול קנס על תשלום מקדמות באיחור - לאחר שאושרה הפחתתן עו"ד משה גבע חובת הפרשה לפנסיה לבעל שליטה שהגיע לגיל פרישה בחברתו אך לא פרש ממנה 264 מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום וממשיך לעבוד בחברה הלוואה שנלקחה בחברת ארנק מהבנק והועברה לבעל השליטה בה על פי 265 עו"ד, רו"ח סיימון יניב ) החדש 1 (ט 3 סעיף א לפקודת מס הכנסה לתושב ישראל 9 האם יש זכאות לפטור ממס לפי סעיף 267 רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא שמקבל פנסיה מקנדה מיסוי הלוואה מבנק דרך החברה שלוקח בן של בעל המניות למטרת רכישת 268 רו"ח אלי יזרעאלי נכס פרטי – הפטורים ממס 67 משיכות כספים מקופות גמל בידי פנסיונר שהוא מעל גיל 269 רו"ח עופר קירו דיווח וחיוב מס בישראל על הכנסות משכורת בארה"ב לתושב ישראל שעבר 270 רו"ח אברהם כהן לארה"ב באמצע שנת המס מתן שירותים לחברת מטרה תמורת מניות לא תזכה בניכוי על פי 271 רו"ח יוסי ירון חוק האנג'לים – מאחר וזו עסקת ברטר הצגת הכנסות פסיביות בדוחות הכספיים שיש לתושב ישראל מהחזקה בחברה 273 עו"ד, רו"ח רויטל אבירם LLC בארצות הברית שאינה חברת מכירת מניות בחברה עם רווחים לחלוקה ועם הלוואת בעלים לחברה 274 עו"ד, רו"ח, ניר חונוביץ' 261 262 263

מיסוי מקרקעין לדייר שדירותיו 38 מיסוי תשלום חודשי שנותן קבלן בפרויקט תמ"א עו"ד שגיב רון עומדות בפני הריסה ובנייה מחדש 2016- ונמכרה ב 1981- חלוקת שיעורי מס שבח לקרקע חקלאית שנרכשה ב

275

276 עו"ד רו"ח חגי גרוס 38/2 מס שבח במכירת דירת מגורים כשלמוכר יש גם דירת מגורים בשלבי תמ"א 278 עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין חודשים 18- שבנייתה תארך יותר מ היבטי מס רכישה ומס שבח לגבי דירה הנרכשת במשותף על ידי יחידים

עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה שמקבלים בגינה שכר דירה

279

תוכן עניינים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 9

מס ערך מוסף הכנסה מחברה זרה בחו"ל בגין שירותי כ"א – האם חייבת במע"מ

עו"ד ג'ני אטקין סיווג ההכנסה לעניין מע"מ בגין משיכות מחברה על ידי בעל מניות מהותי על פי רו"ח (משפטן) גל גרינברג ) החדש לפקודת מס הכנסה 1 (ט 3 סעיף היבטי חיוב במע"מ בגין קבלת מענק ממפעל הפיס להפקת סרט ישראלי בישראל עו"ד, רו"ח אהרון ברגר מס עסקאות בגין נכס שנעשה בו "שימוש לצורך עצמי" מע"מ בהעברת תשלומים בידי חברה בחו"ל שמייבאת תכשיטים בחו"ל עו"ד עמיאל יצחק הלוי מחברה זרה אחרת (הסחורה לא עוברת בארץ) ביטוח לאומי חישוב הכנסות מדמי שכירות נדל"ן שיש לבני זוג לצורכי מבחן הכנסות עו"ד, רו"ח קרן ישראלי-ארביב

281

284

285 286

287

עו"ד, רו"ח חיה אביסרור-שמעוני לגמלאות ביטוח לאומי

288

מערכת כל מס 70 דמי פגיעה בעבודה לעובד שכיר מעל גיל

289

חברות, עמותות, מלכ"רים 46 לעמותה אחרת ללא סעיף 46 מתן הלוואה מעמותה עם אישור לפי סעיף

עו"ד בועז נוה

290

כספים וחשבונאות שירותי ניהול חשבונות על ידי משרד רואה חשבון – האם ייחשבו למתן עו"ד אורי גולדמן "שירות עסקי" על פי הצו לאיסור הלבנת הון

292

ידע במספר

293

השתלמויות וכנסים

296

מדדים ושערי מט"ח

297

2019 מדדים לחודש אוקטובר

298

2019 שערים יציגים לחודש נובמבר

10 2019 דצמבר 519 ידע למידע

מס הכנסה

תזכורות – פעולות שכדאי לבצע לקראת סיום שנת המס רו"ח אליק גנדלמן

● ● אם נבע לנישום רווח הון בשנה השוטפת ויש לו נכס נוסף שבכוונתו למכור וידוע שבנכס הנוסף צפוי הפסד – כדאי למכור עוד בשנה השוטפת כדי לקזז את ההפסד. ● ● עד סוף שנת המס הנוכחית ניתן להגיש פנייה להליך גילוי מרצון (הון במסלול רגיל ומסלול מקוצר מיליון ש"ח, הכנסה עד חצי 2 עד מילון ש"ח). המסלול האנונימי נסגר .31/12/2018- ב ● ● הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית או חברת בית 30.11.2019 – עד 2020 בשנת ● ● פירוק חברה פרטית – עד סוף שנת המס. ● ● פירוק מרצון של חברה פרטית

● ● דיווידנד מוטב – בדיקת עמידה בתנאי שכר למי שחילק דיווידנד . על פי הוראת 2017 מוטב בשנת המס 2019 שעה שהייתה עד סוף ספטמבר לגבי דיווידנד מוטב – בעלי מניות 2019 עד 2017 אמורים לקבל בשנים משכורת שלא תהיה פחות מממוצע .2016-2015 משכורת בשנים ● ● השקעה בחברת מטרה או חברה מתחילה במסגרת "חוק האנג'לים" 5 כדי לזכות בניכוי לצורכי מס עד מיליון ש"ח. מועד ההשקעה האחרון .31/12/19 הוא ● ● רכישת מונית עם מנוע משולב תזכה 2019 עד תום שנת )hybrid( .33.3% בשיעור פחת מואץ של ● ● מכירת נכס נוסף לנישום שיש לו רווח כדי לקזז הפסדים הון בשנה השוטפת – עד סוף שנת המס.

כרוך בהליך פשוט יחסית שקבוע בהוראות פקודת החברות. להלן

הכותב - מומחה במיסים, העורך המקצועי של אתר המיסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 11

שייווצר לבעל המניות רווח הון או שבח לקיזוז, וזאת ללא מגבלת זמן.

כמה הדגשים ויתרונות בהגשת בקשות לפירוק חברות שאינן פעילות עד תום שנת המס. ● ● חיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות. נוסף על הדיווח לרשם החברות מדי שנה בשנה חייבת חברה פרטית גם בתשלום אגרה שנתית ש"ח. 1,100- בגובה של כ ● ● חברה פרטית שלא פעלה לפירוק מרצון עלולה להיתקל בקשיים בקבלת פטור מניכוי מס במקור או בבעיות בניהול ספרים בחברות הפעילות הקשורות אליה. ● ● קיזוז הפסדים כנגד הכנסות

ביטוח לאומי - שינוי סיווג תיק מעצמאי רגיל לעצמאי שאינו עונה להגדרה ולהפך. על פי חוזר שפרסם המוסד לביטוח לאומי ניתן לפתוח/ לסגור/ לשנות סיווג תיק (מעצמאי רגיל לעצמאי שאינו עונה להגדרה ולהפך) מתחילת השנה השוטפת ללא אסמכתאות. שינוי התיק החל מהשנה הקודמת אפשרי רק עם הצגת אסמכתאות. - הפקדה לקופת גמל לקצבה לעצמאים חלה חובה על עצמאים 2017 החל משנת להפקיד לקופת גמל לקצבה. אי הפקדה תגרום לקנס. אף על פי 2018 החל משנת 90 שניתן להפקיד גם בשנה הבאה (תוך יום מקבלת התראה ממרכז גביית קנסות) עדיף להשלים את ההפקדה בשנה השוטפת כדי לזכות בניכוי או זיכוי אשר ניתנים בשנת ההפקדה בפועל. לעצמאים מומלץ בדרך כלל להפקיד גם לקרן השתלמות כדי ליהנות מהטבות מס. סוג הספרים שעסק חייב לנהל נקבע . בין היתר על פי מחזורו בשנה הקודמת יש לבחון את סוג הספרים שהעסק יהיה חייב לנהל בשנה הבאה וחשוב לבדוק אם תחול חובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה (אשר גוררת גם חובת דיווח מפורט למע"מ וחובת ניכוי במקור לפי תקנות שירותים או נכסים).

ורווחים אחרים. חברה פרטית שנושאת הפסדים צבורים - פירוק מרצון יביא בדרך כלל להיווצרות הפסד הון בידי בעל מניות בחברה כך שהפסד זה יותר לו בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא. זאת אל מול העובדה שאם אי אפשר לקזז את הפסד ההון בשנה שבה נוצר, אזי אותו הפסד יעבור לשנים הבאות עד

מס הכנסה מאמרים

12 2019 דצמבר 519 ידע למידע

הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה 2019 בשנת המס רו"ח אליק גנדלמן

אינו מפקיד בעבורו לקופ"ג, והעובד מפקיד בעבור עצמו בקופ"ג), ישנה הבחנה בין עמית מוטב לעמית שאינו עמית מוטב. עמית מוטב הוא כל 2019 בשנת המס עמית שנעשתה בעבורו הפקדה לקופת גמל מהשכר 16%- לקצבה בסכום שלא פחת מ הממוצע במשק. 10,273 – 2019 השכר הממוצע במשק בשנת ש"ח לחודש. חובת הפרשה לקופת גמל לקצבה לעצמאים מחויבים עצמאים להפריש 2017 החל בשנת לעצמם לקופת גמל לקצבה לפי שיעורים הבאים: 4.45% – עד חצי השכר הממוצע בין חצי השכר הממוצע עד השכר הממוצע 12.55% – לפיכך סכום הפקדה חובה מרבי (למי 2019 שמרוויח שכר ממוצע ומעלה) בשנת ש"ח. 10,478 – בחישוב שנתי: ש"ח 19,724 = 16% X 12 X 10,273

חובת ההפקדות לקופות גמל לקצבה בעל שליטה

) לפקודת מס 2() )(א 9(32 על פי סעיף 1961- הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א (להלן: "הפקודה"), מוגבל סכום ההפרשה לפיצויים בעבור חבר (כהגדרתו בסעיף) – 2019 המוכרת לחברה בשנת המס (בשנת ש"ח בשנה). 12,380- , אך לא יותר מ 8.33% תנאי ההפרשה לקופת גמל 2012 החל בשנת לקצבה בעבור בעל שליטה זהים לאלה של עובדים רגילים. "חבר" - בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן-זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או מהון המניות שהוצא 5% בעקיפין, לפחות או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחד מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לענין זה זכויותיו של בן-זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה; סוגי העמיתים מלבד ההבחנה הבסיסית בין עמית שכיר (שמעבידו מפקיד בעבורו לקופ"ג) ועמית עצמאי (שייתכן שהוא שכיר, אולם המעביד

הכותב - מומחה במיסים, העורך המקצועי של אתר המיסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 13

עמית שאינו עמית מוטב ייהנה מניכוי (בהתקיים תנאים מסוימים) בגין ההפקדות שלו או של בן זוגו בלבד לטובת אחד מהם (כלומר ניתן להעביר הפקדה בין בני זוג, בהתקיים תנאים מסוימים). . הניכוי לעמית מוטב 1 ) לפקודה: 1 (ב 47 פרמיה לניכוי - סעיף רובד ראשון 105,600 מהכנסה עד 11% ניכוי בשיעור ש"ח לחודש) בניכוי 8,800( ש"ח לשנה הכנסה מבוטחת. רובד שני: מ"הכנסה נוספת" שהיא הנמוכה מבין: 7% ● ● סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה ש"ח 105,600 מבוטחת עד לסכום של לשנה. ● ● סך ההכנסה החייבת עד לסכום של ש"ח לשנה, בניכוי הכנסה 264,000 ש"ח, לפי הגבוה 105,600 מבוטחת או ביניהם. ברובד השני ניתן לקבל ניכוי רק על 19,724 תשלומים העולים על סכום של ש"ח (סכום הפקדה הדרוש כדי להיות עמית מוטב). 12% אם הסכומים ששולמו עולים על מההכנסה הנוספת, בשל החלק העולה על . ניכוי מרבי 4% יותר ניכוי נוסף של עד 12% .11% - ברובד שני ש"ח 22,000 אם השכר המבוטח עולה על ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי. 264,000( לחודש

אם העצמאי הוא גם שכיר, מהסכום המחושב לפי הנוסחה שלעיל מנכים הפרשה במעמד שכיר (חלק העובד וחלק המעסיק). חובת הפרשה לקופת גמל לקצבה הינה (על פי הוראת מעבר 60 לעצמאים עד גיל 55 נקבע כי עצמאי שהיה בן 2017- מ פטור מחובת הפרשה לקופת 1/1/2017- ב גמל לקצבה). מי שפתח תיק עצמאי במחצית שניה של שנה (החל מראשלן ליולי) לא חייב להפקיד בגין אותה שנה. יוטל קנס בגין אי הפרשה 2018 החל משנת לקופת גמל לקצבה למעט בעלי הכנסה הנמוכה משכר המינימום. יש לשים לב - עצמאי שקיבל התרעה לקנס ובחר לשלם את הקנס פטר את עצמו מחובת הפקדה בגין שנת המס שלגביה .2018 מתייחס הקנס, קרי – הקנס לא רלוונטי 2017 לגבי שנת המס לחוסר הפקדה. החוק קובע כי בגין שנת לא ישלחו קנסות. 2017 המס ניכויים וזיכויים – שכירים ועצמאים ניכוי בגין הפקדה לקופות גמל לפקודה 47 לקצבה – סעיף עמית מוטב יוכל ליהנות מניכוי בגין הפקדות, ששילמו הוא או בן זוגו, לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, וכמו כן בגין סכומים ששילם לטובת ילדו, שגילו שנים ומעלה. 18 בשנת המס

מס הכנסה מאמרים

14 2019 דצמבר 519 ידע למידע

זיכוי בגין הפקדה לקופת גמל א 45 לקצבה - סעיף עמית מוטב יכול לקבל זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג לקצבה גם בעבור ילדו, אם ילדו .18 מעל גיל כל העמיתים יכולים לקבל זיכוי גם בגין הפקדה בעבור בן זוג. הזיכוי ניתן רק מהחלק שלא ניתן זיכוי בגינו למישהו אחר.

. הניכוי לעמית שאינו עמית מוטב – 2 (ב) 47 סעיף עצמאי ללא הכנסת עבודה 7%- הסכום ששולם, אך לא יותר מ מהכנסה שאינה הכנסת עבודה, עד תקרה ש"ח. 148,800 של 12% אם הסכומים ששולמו עולים על יותר 12% מההכנסה, בשל החלק העולה על 11% (ניכוי מרבי 4% ניכוי נוסף של עד ש"ח). 16,368 = ש"ח 148,800 מתקרה של לעצמאי ושכיר ניכוי לא יעלה על: 7%- - הסכום ששולם, אך לא יותר מ מהכנסה עסקית, עד תקרה של ש"ח בניכוי הכנסה מבוטחת 148,800 ש"ח לפי הנמוך. אם 105,600 או 12% הסכומים ששולמו עולים על 12% מההכנסה, בשל החלק העולה על .4% יותר ניכוי נוסף של עד . הסכום ששולם, אך לא יותר 1 ממשכורת לא מבוטחת עד 5%- מ ש"ח. 105,600 תקרה של מההכנסה חייבת ממשכורת 5% .2 ש"ח לשנה 264,000 עד תקרה של בניכוי הכנסה מבוטחת. עמית שאינו עמית מוטב, אשר ביום , זכאי 50 או לפני כן מלאו לו 01/01/2019 לניכוי בשיעורים מוגדלים כפוף לתקרות. לחודש 22,000 אם השכר המבוטח עולה על ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי. 264,000( - הנמוך בין:

א(ה) 45 . עמית מוטב - סעיף 1 הגבוה מבין: ש"ח. 2,040 .1 . הנמוך מבין: 2

סכומים שהופקדו (הן לקופת גמל ● והן לביטוח חיים)

או

א. אם לא הייתה לעמית הכנסה ● מן ההכנסה עד 5% , מבוטחת ש"ח. 211,200 תקרה של ב. אם הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אזי סיכום של: מהכנסתו המבוטחת 7% .1 105,600 עד למקסימום של ש"ח. מהכנסתו, שאינה 5% .2

הכנסה מבוטחת, עד לסכום ש"ח, בניכוי 211,200 של ש"ח, או 105,600 סכום של סכום הכנסתו המבוטחת כנמוך, רק בתנאי שהייתה

מס הכנסה מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 15

מהכנסה עסקית 0.5% – הפרשה לזיכוי ש"ח בשנה) בניכוי הכנסה 211,200 (עד . לא ניתן 35% – מבוטחת. שיעור זיכוי להעביר הפקדה לבן/ בת זוג לצורך זיכוי לפי סעיף זה. זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים ובעד ביטוח שאירים הזיכוי לעמית מוטב 5%- הזיכוי בגין ביטוח חיים מוגבל ל 211,200 מהכנסה חייבת, כפוף לתקרה של ש"ח. הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת מהכנסה מזכה. 1.5% שאירים לא יעלה על הזיכוי לעמית שאינו עמית מוטב לגבי מי שלא היתה לו הכנסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים, מהכנסה מזכה, כפוף לתקרה 5%- מוגבל ל ש"ח. הזיכוי בגין תשלום 148,800 של 1.5% לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על מהכנסה מזכה. לגבי מי שהיתה לו הכנסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים מוגבל ש"ח 105,600 מההכנסת עבודה עד 5%- ל ש"ח 148,800 בתוספת הכנסה עסקית עד לפי 105,600 בניכוי הכנסת עבודה או הנמוך. הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת מהכנסה מזכה. 1.5% שאירים לא יעלה על הסכום הכולל לביטוח חיים וקצבת מההכנסה 5% שאירים, לא יעלה על המזכה.

הפקדה באופן עצמאי (כעמית עצמאי).

.35% - גובה הזיכוי

א(ד) 45 . עמית שאינו עמית מוטב 2 הגבוה מבין:

ש"ח. 2,040 .1 . הנמוך מבין: 2

סכומים שהופקדו (הן לקופת גמל

והן לביטוח חיים)

או א. בגין הפקדה כעמית עצמאי ● עד לתקרה 5% - שאינו גם שכיר ש"ח לשנה. 148,800 של 7% - ב. עצמאי שהוא גם שכיר

מהכנסת עבודה עד תקרה ש"ח והכנסה 105,600 של ש"ח בניכוי 148,800 מעסק עד ש"ח או הכנסת עבודה 105,600 - כנמוך.

.35% - גובה הזיכוי

א(ו) 45 . זיכוי נוסף – סעיף 3 א(ו). 45 ניתן לקבל זיכוי נוסף על פי סעיף הזיכוי ניתן רק בגין הכנסה מעסק או משלח יד ורק במקרה שלא נדרש ניכוי בגין ביטוח אובדן כושר עבודה. זיכוי יינתן בגין הפרשה נוספת, דהיינו מעל הפרשה שבגינה קיבל זיכוי לפי סעיפים קודמים. תקרת

מס הכנסה מאמרים

16 2019 דצמבר 519 ידע למידע

א לפקודה, 45 באמצעות זיכוי לפי סעיף לפקודה. 47 או ניכוי לפי סעיף ד. ההוצאה תותר בניכוי כפוף להגשת דוח לפקיד שומה על הכנסות המבוטח. ה. הכנסות המתקבלות על פי הפוליסה או הנספח לביטוח מפני אובדן כושר (א) 3 עבודה, חייבות במס לפי סעיף לפקודה, ובדרך כלל נחשבות להכנסה מיגיעה אישית. ) לפקודה, הסכום 3 (ה 3 ו. לפי סעיף המרבי שאותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולאובדן כושר עבודה גם יחד, בלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה, הוא מהשכר עד פעמיים וחצי 7.5% בשיעור ש"ח) 25,683( השכר הממוצע במשק ש"ח 1,926 פרמיה מרבית של >= לחודש. דהיינו, פרמיה זו כוללת גם הפרשה למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה. ז. כללי ההפקדה בביטוח מפני אובדן כושר עבודה לעצמאי ולבעל שליטה זהים למפורט לעיל. ח. משכורת לעניין זה, למעט שווי שימוש ברכב.

.25% - גובה הזיכוי בגין ביטוח חיים גובה הזיכוי בגין ביטוח קצבת שאירים - .35% ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מדיניות רשות המסים בדבר התרת ניכוי בגין פרמיה המשולמת לתוכנית ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשכיר שמעבידו אינו רוכש אותה בעבורו, היא כדלקמן: א. עובד שכיר, שמעבידו אינו רוכש בעבורו פוליסה בגין אובדן כושר עבודה רשאי ליהנות מהטבת מס בגין פרמיות ששילם לפוליסה כאמור. ב. הטבת המס היא התרת הוצאה בניכוי ממשכורתו 3.5% בשיעור של עד (שאינה מבוטחת, כאמור בסעיף א' לעיל), תקרת המשכורת לצורך הפקדה היא פעמיים וחצי השכר הממוצע ש"ח לחודש בשנת 25,683 . במשק ש"ח 899 פרמיה מרבית של = 2019 לחודש. אם על אותה המשכורת מפריש אזי הניכוי 4% המעסיק לגמל מעל 3.5% לאובדן כושר יהיה בשיעור של פחות שיעור הפרשת המעסיק העולה .4% על ג. תוכנית הביטוח לא תוכר כקופ"ג, ולא תותר בגין הפרמיה הטבת מס נוספת

מס הכנסה מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 17

2019 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה רו"ח אליק גנדלמן

א. קרן השתלמות לעצמאי 4.5% העצמאים מקבלים ניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות החל מהשקל הראשון עד ש"ח. לפיכך סכום מרבי לקבלת ניכוי לעצמאי 264,000 מהכנסה הקובעת ועד תקרה של ש"ח. 11,880 ומעלה הוא 264,000 בעל הכנסה שנתית של אם נישום הוא גם שכיר וגם עצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקרן השתלמות, יהיה סך ההכנסה לצורכי הניכוי הנמוך מבין אלה: . הכנסת הנישום מעסק או ממשלח יד. 1 . סכום התקרה, בניכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקרן השתלמות. 2 לדוגמה (הסכומים בש"ח): .1 ש"ח 70,000 ש"ח וכשכיר 250,000 - הכנסת הנישום כעמית עצמאי .2 סכום ההכנסה המרבי שבעבורו מותר ניכוי לקרן השתלמות 264,000 - פחות הסכום, שבעבורו שילם המעביד לקרן השתלמות 70,000 194,000 194,000                        2- ל 1 סכום התקרה - הנמוך בין חישוב הניכוי: סכום ששולם 8,000 194,000- מ 4.5% הגבלת הניכוי עד 8,730 סכום שלא נוצל לניכוי  730

ש"ח. 8,000 הסכום בגינו יקבל ניכוי הוא

הכותב - מומחה במיסים, העורך המקצועי של אתר המיסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

18 2019 דצמבר 519 ידע למידע

ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח 16(9 בסעיף (להלן: "הפקודה") 1961- חדש), התשכ"א נקבע פטור ממס לסכומים שמשך יחיד עצמאי מקרן ההשתלמות שלו, ובכלל זה סכומי הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת (בשנת ש"ח לשנה). זאת בנסיבות 18,480 - 2019 ובתנאים מסוימים, כלהלן: לאחר שלוש שנים ממועד התשלום ● הראשון - אם שימשו הכספים לצורך ההשתלמות של העצמאי, וכן אם היחיד הגיע לגיל פרישה. לאחר שש שנים ממועד התשלום ● הראשון - ללא כל תנאי. ללא הגבלת תקופה ממועד התשלום ● הראשון - אם הסכום נמשך בידי הזכאים לקבלת סכומים של היחיד בעל החשבון, שנפטר. הפטור ממס על רווחים ניתן ללא קשר לגובה הכנסה של עצמאי (ובהתאם ללא א) 5(17 קשר לניכוי שקביל במסגרת סעיף לפקודה) לכן כדי ליהנות מהטבה זו כדאי להפקיד בקרן השתלמות בגובה "הפקדה ש"ח. 18,480 מוטבת" של סכומים שמשך עצמאי מקרן ההשתלמות, אשר לא נתקיימו בהם התנאים שבסעיף ב) לפקודה, יהיו חייבים במס כהכנסה 16(9 מעסק או ממשלח-יד בעת קבלתם, למעט הסכומים שהפריש העצמאי לקרן השתלמות, שלא הותרו בניכוי לאור הוראת ) לפקודה. 2 (ה 3 סעיף

ב. קרן השתלמות לעובד סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שמקורם בהפקדה מוטבת א) לפקודת מס 16(9 כהגדרתה בסעיף הכנסה יהיו פטורים ממס: אם נמשכו לאחר שלוש שנים מיום התשלום הראשון לחשבון, ובלבד שישמשו לצורך השתלמותו או אם העובד הגיע לגיל פרישה; או אם נמשכו לאחר שש שנים, ללא כל תנאי. כמו כן, אם נפטר העובד, הזכאים לסכומים מקרן ההשתלמות רשאים למשוך אותם בפטור ממס, ללא הגבלה בנוגע לזמן המשיכה. סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות שלא בתקופות ובנסיבות כאמור יחויבו במס, למעט סכום הקרן שמקורה בתשלומי העובד. המשכורת המרבית שבגינה ניתן להפקיד ש"ח לחודש (בשנת המס 15,712 היא ). שיעור ההפקדה מרבי הוא: הפרשת 2019 .2.5% - , הפרשת העובד 7.5% - המעביד ניתן להפקיד בשיעורים נמוכים יותר, חלק העובד אמור להיות לפחות שליש מחלק 7.5% המעסיק. אם חלק המעסיק עולה על ייזקף שווי לעובד.

מס הכנסה מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 19

לרכוש כל אחד מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לענין זה זכויותיו של בן- זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה; הסכום המרבי שיכולה חברה לנכות בשל תשלומים לקרן 2019 מהכנסתה בשנת ש"ח 8,485 השתלמות בעבור חבר בה הוא ש"ח); זאת, אם חבר 188,544- מ 4.5%( = 1.5%( ש"ח לפחות 2,828 ישלם לקרן ש"ח), אשר הרווחים עליהם 8,484- מ 1/3 יהיו פטורים ממס (יש להדגיש כי אחרי שש שנים גם חלק המעסיק פטור ממס), אם א) 16(9 ישולמו לו בתנאי הפטור שלפי סעיף לפקודת מס הכנסה (בדרך כלל בתום שש שנים מפתיחת החשבון). 7.5% ועד 4.5%- הפרשות בשיעור שמ ש"ח ומטה, לא יותרו 188,544 ממשכורת בסך כהוצאה בידי המעביד, ולא ייחשבו להכנסה בידי בעל השליטה אך משיכה תיהיה פטורה ממס (כולל רווחים) אם נמשכו בתנאי סעיף א), קרי לאחר שש שנים או שלוש שנים 16(9 בגיל פרישה או לצורך השתלמות. ואולם דבר זה מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה ש"ח. X 2.5% = 4,714188,544  בסך של

2019 קרן השתלמות תיאור

סכום (בש"ח)

15,712

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

264,000 לשנה

(קרן

הכנסה קובעת השתלמות לעצמאי)

ג. קרן השתלמות לבעל שליטה ) לפקודה, מותר 2() )(א 9(32 לפי סעיף לחברה שבשליטתם של לא יותר מחמישה לפקודה, 76 בני אדם כמשמעותה בסעיף לנכות בעבור חבר בה (כהגדרתו בסעיף) תשלומים שמשלמת חברה כאמור לקרן השתלמות בעבור חבר. סכום זה מוגבל ממשכורת החבר עד לתקרה 4.5%- ל הקבועה בסעיף.   "חבר" - בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן-זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או מהון המניות שהוצא 5% בעקיפין, לפחות או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או

קרן השתלמות לבעל שליטה - סכומים ושיעורים להפקדה

תשלומי העובד

תשלומי מעביד-תקרת הוצאה

משכורת קובעת

שנת מס

סכום %

סכום 8,485 8,485

%

2,828 2,828

1.5% 1.5%

4.5% 4.5%

188,544 188,544

2019 2018

מס הכנסה מאמרים

20 2019 דצמבר 519 ידע למידע

גיבוש הפסד בין צדדים קשורים בסכום התואם רווח הון שנצמח בסמוך הוא עסקה מלאכותית - הלכת ידין סגל רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

עם קבלן על המגרש הנדון, והתברר כי המגרש שווה הרבה פחות מההלוואות שהושקעו בו. בסמוך, מכרה סומת מבנים את מניותיה בחברה המשותפת בסכום נמוך, לחברה קשורה אחרת, חסרת נכסים או פעילות, ומחקה בספריה את יתרת הלוואות הבעלים שנותרו לה בחברה המשותפת. מכל האמור נוצר לסומת מבנים מיליון ש"ח. 11- הפסד הון של כ בהיותה חברה משפחתית, הפסד ההון עלה לנישום המייצג - ידין, וקוזז מרווח ההון שנצמח לו כאמור לעיל. (יצוין כי מחיקת הלוואות הבעלים, לא באה לידי ביטוי בחברה המשותפת, וזו לא רשמה כל הכנסה ממחילת חוב.) בית המשפט המחוזי, שהתבסס על הלכות מרחיבות בעניין קיזוז הפסדים כגון הלכת בן ארי, הלכת סלון מרכזי, הלכת מודול בטון, הלכת דמארי והירשזון וכו, שוכנע עובדתית כי שווי השקעות סומת מבנים בחברה המשותפת ירדו לטמיון וכי במועד עסקת הקומבינציה התגבשו הפסדים

התקבל בבית המשפט 2019 ביולי 23 ביום העליון ערעור פקיד השומה בעניין ידין סגל .)7481/17 וחברת סומת מבנים (ע"א בית המשפט קבע כי הפסד הון שנוצר בעסקה בקבוצת סומת, וקיזוזו מרווח הון אחר שנצמח בזמן סמוך - הוא עסקה מלאכותית, והקיזוז נשלל. להלן תמצית העובדות החשובות (חלקן מפסק הדין של בית המשפט המחוזי): מר ידין סגל (להלן - ידין) הוא בעלים של מכר 2005 מס' חברות. בתחילת דצמבר חברה זרה שבבעלותו, ונצמח לו רווח הון מליוני ש"ח. ידין הוא נישום מייצג 11- כ בחברת סומת מבנים, חברה משפחתית. רכשה סומת מבנים 90- במחצית שנות ה מליון ש"ח, חלק בהלוואת 20- קרקע בכ בעלים, וחלק במימון בנקאי. בהמשך נמכר המגרש לחברה משותפת עם צד ג', והוזרמו אליה הלוואות בעלים ובנקאיות נוספות. , בהסתמך על שמאות, 2005 בשלהי דצמבר החברה המשותפת עשתה עסקת קומבינציה

הכותבים - רו"ח רונית בר - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף בפירמה - ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 21

משכך עובר בית המשפט העליון לניתוח "איכות" עסקת המכר אשר הצמיחה לטעמו את הפסד ההון: בית המשפט העליון רואה בעסקה בין צדדים קשורים המצמיחה הפסד הון מהותי, בסכום הקרוב לסכום רווח הון שנוצר בעסקה אחרת, כשעסקת ההפסד נעשית בסמוך לעסקת רווח ההון, כעסקה שנקודת המוצא לדיון בה הוא שהיא עסקה חשודה. בדחותו את ההנמקות הכלכליות לעסקת מכר מניות החברה המשותפת, ולטעמנו, בעיקר לאור הדחיפות שבביצוע, ממש בסמוך לעסקה האחרת בה נצמח לידין רווח הון, ומשידין עצמו מימן את עלות רכישת מניות החברה המשותפת, באשר לרוכשת לא היו כל נכסים או פעילות אחרים קודם לכן, קובע בית המשפט העליון, כי עניין לנו בעסקה מלאכותית, אשר פקיד השומה רשאי להתעלם ממנה. וכך נפסק. כמו במספר לא מועט של פסקי דין, וכפי שהתרענו בעבר, הפסיקה בנושא של מחילת הלוואות בעלים או ביצוע עסקאות בין צדדים קשורים לשם גיבוש הפסד הון בידי היחיד, ביוזמת הנישום (הן בסכום והן בעיתוי) היא מצמצמת ודווקנית, ולצערנו בהחלט מביאה למצב של הטלת מס על רווח שאינו אמיתי או אינו קיים, באשר לנישום שהתעשר מחד, ישנו חסרון כיס ברור מאידך, ובתי המשפט מקשים על צירופם של הללו יחד, ומיסוי הרווח הכלכלי בלבד.

אלה והם הפכו לראויים להכרה לצורך מס. כמו כן שוכנע כי היה טעם מסחרי מובהק למכירת החברה המשותפת לחברה הקשורה, והוא העברת המניות לחברה שאין לה נכסים אחרים, כך שתינתן ערבות לבנק מבלי לסכן נכסי נדל"ן אחרים ושחרור נכסיה האחרים של סומת מבנים מסכנת מימוש וכינוס על ידי הבנק. בית המשפט העליון מתווה את אופן הניתוח: ראשית לבחון האם היה הפסד הון לצורכי מס עוד טרם עסקת מכר מניות החברה המשותפת, ואם רק עסקת המכר מגבשת את הפסד ההון יש לבחון האם היא אמנם מלאכותית, כטענת פקיד השומה. קביעת פסק הדין בית המשפט העליון קובע כי שגה בית המשפט המחוזי בקבלו כי עוד טרם ביצוע עסקת מכר המניות לחברה הקשורה נוצר הפסד הון מוכר לצורכי מס. המבחן לבחינת הפסד ההון הוא מבחן אובייקטיבי ולא סובייקטיבי (ירידת ערך ההשקעה, וסיכוי נמוך לגבות הלוואת הבעלים). בית המשפט קובע כי לא הוכח שההשקעה ירדה לטמיון, וכן כי טרם בשלו התנאים להכרה בהלוואת סומת מבנים לחברה המשותפת כחוב אבוד, זאת בין השאר כי יתכן ועסקת הקומבינציה תציף ערך עתידי גבוה יותר למגרש, וכן כי בחברה המשותפת, וכן בצד ג' השותף בה, לא היה כל ביטוי למחיקת יתרת הלוואת הבעלים של סומת מבנים.

מס הכנסה מאמרים

22 2019 דצמבר 519 ידע למידע

והיכן הזכות החוקתית לתכנון המס שטבע אותו בית משפט עצמו בהלכת חזון: (ע"א :)4639/91 "זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס"?

יש להתריע בפני הנישומים, כי מחילת הלוואות שנתן בעל שליטה לחברה בשליטתו או ביצוע עסקה עם צד קשור, על מנת לגבש הפסד הון בסמוך לעסקה בה נצמח רווח הון - עלולה במרבית המקרים להחשב עסקה מלאכותית וההפסד לא יותר.

מס הכנסה פסקי דין

2019 דצמבר 519 ידע למידע 23

הטבות המס לפי החוק לעידוד השקעות הון מוענקות רק לחברה שגם מייצרת וגם מייצאת עו"ד משה גבע

55611-07-17 תקציר ע"מ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופטת ירדנה סרוסי לפני: אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ המערערים: ומר ששון דורי פקיד שומה רחובות המשיב: 29.8.2019 : ניתן ביום

ספציפי עבור חיל האוויר האמריקאי תחת רישיון הייצור של להב. המערערת ייצרה את המוזמן תוך שימוש בפריטים שנשלחו אליה ישירות מארצות הברית, ובמהלך הליך הייצור, ייצרה את המוצר המוזמן מהשלב הראשוני ועד להשלמתו, לרבות בדיקות תקינות שבוצעו לאורך כל תהליך דיווחה 2015-2012 ייצור. לפיכך, בשנים המערערת על הכנסתה בקשר לפרויקט כהכנסה ממפעל מועדף תוך שהיא מציינת כי היא יצואנית ישירה לארצות הברית. 2013-2015 במקביל דיווח המערער בשנים על הכנסות מדיווידנד מהמערערת בשיעור מס מוטב.

בין הצדדים התגלעה מחלוקת באשר לזכאותה של המערערת להטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, על רקע הטענה שיש לסווגה כ"מפעל מועדף", ובאשר לזכאותו של המערער לדיווידנד מוטב בשל זכאותה של המערערת להטבות מכוח חוק העידוד. בית המשפט קבע כי המערערים אינם זכאים להטבות אלה. עובדות המקרה וטענות הצדדים המערערת ותע"ש, באמצעות מפעל "להב" של התעשייה האווירית חברו לביצוע מספר רב של פרויקטים בתחום התעופה. במסגרת הסכם ביניהן אושרה המערערת כבעלת רישיון־משנה לייצור פרויקט

הכותב – שותף ומנהל סניף ת"א במשרד עורכי הדין סלי אילון ושות'. ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, אזרחי ופלילי, בתחומי המיסוי השונים. למשרד התמחות ייחודית וניסיון רב במיסוי מקרקעין. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין. moshe@salieilon.co.il www.salieilon.com

מס הכנסה פסקי דין

24 2019 דצמבר 519 ידע למידע

כי בכל הנוגע להתקשרות עם הלקוח האמריקאי, מי שנושאת בסיכונים היא להב ולא המערערת. לפיכך, לא ניתן לומר כי המערערת היא זו שמייצאת ומוכרת את המוצרים לארצות הברית (דהיינו לשוק מיליון תושבים לפחות כדרישת 14 המונה החוק לעידוד השקעת הון). הפרשנות שהוצעה על ידי המערערת, ולפיה חוק העידוד נועד להטיב אף עם יצרן המוכר באופן עקיף את תוצרתו בחו"ל, אינה מתיישבת עם לשון החוק, ולהבדיל - הפרשנות ולפיה הטבות המס מוענקות רק לחברה שגם מייצרת וגם מייצאת, מתיישבת היטב עם תכלית חוק העידוד, שכן מטרת חוק העידוד היא לתגמל במידת מה את החברה הנוקטת סיכונים רבים יותר, ואלו הן החברות המייצרות ומייצאות בעצמן את סחורתן. סוף דבר הערעור נדחה והמערערים חויבו בהוצאות ש"ח. 40,000 המשיב בסך

המשיב חלק על עמדת המערערים בהדגישו כי בפועל המערערת מכרה את המוצרים שייצרה להב כך שמרבית מכירותיה הן בישראל ולכן אינה זכאית להטבות הקבועות בחוק העידוד שקיבל המערער וגם לא חלים שיעורי המס המוטבים. עוד דחה המשיב את טענתה החלופית של המערערת לפיה היא "יצואן עקיף". דיון והכרעת בית המשפט אין חולק כי לא הייתה זו המערערת שהתקשרה ישירות עם הצבא האמריקאי, כי היא לא הייתה רשאית לבצע שינויים במפרטים או בהזמנות הקשורות לפרויקט, וכי כלפי הצבא האמריקאי להב היא הגורם האחראי הבלעדי. בכל הסיכונים הקשורים לייצוא ומכירת המוצר נושאת להב ולא המערערת. אין בכך לומר כי הפרויקט בכללותו, מבחינתה של המערערת, חף מסיכונים דוגמת סיכונים הקשורים לשמירת מלאי החלפים ועצם הייצור או סיכונים עסקיים הקשורים לצמצום הפרויקט או לביטולו, אלא שברי

מס הכנסה פסקי דין

2019 דצמבר 519 ידע למידע 25

הגישו ערעורים על שומות מס שכר ללא בסיס אלף שקל 70 ראייתי – וחויבו בהוצאות של עו"ד לילך דניאל

68374-09-16 תקציר ע"מ המחוזי בחיפה בבית המשפט: כב' השופט א' וינשטיין לפני: מועצה אזורית מעלה יוסף המערערים:

פקיד שומה חיפה המשיב: 10.10.2019 : ניתן ביום

לפקיד השומה ושילמו מס שכר, אולם בנוגע לרכיבים מסוימים בשכרם של העובדים לא שולם מס שכר בטענה כי הללו אינם חייבים במס. מדובר ברכיבים הנוגעים לתשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות, תשלומים להשתלמויות מקצועיות, ביגוד לעובדים, הפרשות לוועד עובדים, תשלומים לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, תשלומים עקב פרישה, הפרשות סוציאליות מעבר לתקרה הקבועה בדין, וכן ובעיקר - תשלומים עבור צד ג', קרי: טענת היות המערערים פטורים מתשלום מס שכר בשל היותם "הצינור" לצורך תשלום שכרם של עובדים על ידי משרד החינוך או משרד הפנים. המשיב לא קיבל את עמדת המערערים בנוגע להפחתות מס השכר שבוצעו על ידם בנוגע לרכיבים שלעיל, והוציא להם שומות מיליון שקל (למועצה) 3.6- מס בגובה של כ מיליון שקל (לבית הספר), על כן הגישו 1.3- ו

בית המשפט המחוזי דחה ערעורים שהגישו מועצה אזורית ובית ספר בתחומה, על שומות מס שכר בשווי מיליוני שקלים שהוצאו להם, לאחר שנמנעו מלשלם מס שכר בנוגע לרכיבים מסוימים בשכרם של עובדיהם. בית המשפט מתח ביקורת על המערערים וקבע שהטענות שהועלו על ידם לא גובו בראיות כנדרש, וחייב אותם לבסוף אלף 70 בהוצאות פקיד השומה בסך כולל של שקל. המערערים הם המועצה האזורית מעלה יוסף ובית ספר אזורי הנמצא בתחומה. המועצה ובית הספר, שניהם מלכ"רים, העסיקו מאות עובדים בשנות המס מושא הערעורים. על בסיס חוות דעת שקיבלו המערערים מחברת "טריניטי מערכות מחשוב", באמצעות מנהלה הטכנולוגי, דיווחו המערערים השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

26 2019 דצמבר 519 ידע למידע

כוונות רווח המתבטא בשכר שמשלם מוסד זה לעובדיו.

ערעורים לבית המשפט המחוזי. לטענת המערערים, המשיב נוקט גישה מחמירה לפיה כל תשלומי השכר חייבם במס שכר. זאת, על אף פסיקה של בית המשפט המחוזי לפיה דמי חבר פטורים ממס שכר. עוד טענו כי המשיב אף לא פרסם כל הנחיה בנושא או הוראות ברורות לגבי הרכיבים בשכר הפטורים ממס שכר ולגבי הרכיבים החייבים במס שכר. לשיטתם, התנהלות זו של המשיב יוצרת אפליה ואכיפה בררנית בין נישומים והשומות שהוצאו על ידו אינן מבוססות ואינן משקפות את מלוא המידע, המסמכים והתחשיבים שהוצגו בפניו. עוד ) לפקודת מס 2(2 טענו המערערים כי סעיף הכנסה כולל במסגרת הכנסת העבודה לעובד גם טובת הנאה הניתנת לעובד בכסף או בשווה כסף, אולם לא טובות הנאה שניתנו לעובד לצורך ביצוע עבודתו על פי דרישות המעביד. זאת, במטרה למנוע חיוב במס בגין הכנסת עבודה כאשר מותרת הוצאה כנגדה. המשיב מצדו טען כי המערעריםהםמלכ"רים המעסיקים עובדים רבים ומשלמים להם שכר ולכן חייבים בתשלום מס שכר בגין משכורות המשולמות לעובדיהם לפי סעיפים לחוק מע"מ. לדבריו, כלל מרכיבי 35- ו 4 השכר ששילמו המערערים לעובדיהם חייבים במס שכר (פרט לרכיבי פיצויים, תגמולי מילואים מהביטוח הלאומי וקצבת שאירים). כמו כן טען הפקיד, אין חבות במס שכר בגין תשלומים שהם החזר הוצאות נסיעות שנדרשו על ידי המעביד. כל הכנסת עבודה בהתאם לפקודה נחשבת ל"שכר" לצורך החוק ועל כן היא חייבת בתשלום מס שכר על ידי מלכ"ר. עוד הוסיף כי מס השכר נועד למסות את הערך המוסף של מוסד ללא

בית המשפט קבע: כב' השופטת א' וינשטיין קבעה כי דין הערעורים להידחות. צוין כי מס שכר מוטל על מלכ"רים, דוגמת המערערים, מכוח חוק מע"מ. "שכר" מוגדר בחוק כ"הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו". "הכנסת עבודה" מוגדרת בפקודת מס הכנסה באופן רחב, שנועד לכלול כל רכיב תשלום שמקבל עובד ממעבידו, למעט הוצאות מותרות בניכוי על ידי העובד. לפיכך, לצורך קביעה אם המערערים חייבים בתשלום מס שכר על רכיבים מסוימים המשולמים על ידם לעובדיהם - יש לקבוע אם רכיבים אלו נכנסים בגדרה של הגדרת "הכנסת עבודה". קודם לכן יש לבחון האם המערערים הוכיחו את קיומו של רכיב מסוים שכזה בשכרם של עובדיהם בשנות המס שבערעור. לדעת השופטת, עניין זה הוא בעוכריהם של המערערים שכן ביסוס עובדתי בנוגע לרכיבים האמורים לא קיים כלל, ודי בכך כדי לדחות את טענותיהם. עוד סברה השופטת כי המערערים נוקטים גישה של הנחת המבוקש, ומאותה נקודה סבורים הם כי הנטל הוא על המשיב לסתור את הנחתם זו. במילים אחרות, המערערים מבקשים כי בית המשפט יניח כהנחת מוצא כי רכבים פרטיים שימשו עובדים מסוימים לצורכי עבודתם (שלא הוכח כלל מיהם והאם אמנם השתמשו ברכבים פרטיים לצורכי עבודתם) וכי היקף השימוש ברכבים אלו היה

מס הכנסה פסקי דין

2019 דצמבר 519 ידע למידע 27

התקציבים מאותם משרדי ממשלה שנטען כי הם המעסיקים ומשלמים את שכרם של אותם עובדים. יתר על כן, לא הובאה כל ראיה לכך שאותם "עובדים מסוימים" אינם נחשבים כעובדיהם של המערערים. גם בעניין זה, המערערים מניחים את המבוקש וסבורים כי על המשיב לסתור את אותה הנחה מבוקשת, דבר שאינו נכון. זאת ועוד, בעדותה בפני בבית המשפט לא הצליחה הגזברית כלל להבהיר בחקירתה הנגדית מדוע עובדים מסוימים לא ייחשבו לעובדי המערערים, ומהראיות עלה כי המערערים מדווחים על כלל העובדים כעובדיהם בדוחות מערכת השכירים שבמחשב שע"מ. המערערים ממילא לא הרימו את הנטל להוכיח כי לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינם לבין אותם עובדים שנטען כי תשלום שכרם נעשה כ"צינור" בלבד, ולמעשה ההיפך הוא הנכון - מתלושי השכר שצורפו לתצהירה של הגזברית עולה כי המועצה ובית הספר הם המעסיקים של העובדים. עוד ציינה השופטת כי אין להתעלם מן העובדה שאינה שנויה במחלוקת לפיה משרד החינוך מעביר למערערים או מי מהם סכומים הכוללים גם את תשלום מס השכר. על כן טענת המערערים בהקשר זה תמוהה ובלתי סבירה עוד יותר, לדעת השופטת. תוצאה הערעורים נדחו. בשים לב להתנהלות המערערים, יישא כל אחד מהם בהוצאות המשיב ובשכר טרחת עורך דין בסכום כולל שקל. 70,000 שקל, ובסך הכול 35,000 של

כולו או רובו רק לצורכי המעביד. מנקודה זו נדרש המשיב, לגישת המערערים, לסתור את אותה הנחה. עם זאת, הבהירה השופטת, לא כך פועלים דיני הראיות, לא כל שכן בערעור מס. על המערערים מוטל נטל הראיה להוכיח את כל רכיבי טענתם במישור העובדתי, טרם שתידון טענתם המשפטית - וזאת לא עשו. המערערים לא הוכיחו כי הוצאות הרכב הנדונות אינן נכנסות לגדרה של הכנסת עבודה, לא הוכיחו כי החזר הוצאות הרכב המדוברות בוצע לעובדיהם בשל הוצאות של המערערים עצמם, ועל כן לא ניתן לקבל את טענותיהם בעניין זה. בהיעדר ראיה אחרת - החזר הוצאות אלו לעובדי המערערים מהווה חלק מהכנסת העבודה של העובדים ועל כן קיימת חובת תשלום מס שכר. כך הם פני הדברים גם בנוגע לרכיבים של דמי חבר לאגודות מקצועיות, השתלמויות מקצועיות, הפרשות לוועד עובדים ותשלומים לביטוח מפני אובדן כושר עבודה. מכאן פנתה השופטת להתייחס לטענה הכללית יותר של המערערים, בדבר היותם בגדר "צינור" בהעברת תשלומי השכר של "עובדים מסוימים". גם בעניין זה סברה השופטת כי יש לדחות את טענות המערערים, בראש ובראשונה מחמת היעדר הוכחה, וגם לגופו של עניין נקבע כי אלו לאהביאו כל ראיה מיהם אותם "עובדים מסוימים" אשר נטענה הטענה כי שכרם משולם על ידי המערערים רק כ"צינור" בהעברה ממשרדים ממשלתיים דוגמת משרד החינוך ומשרד הפנים. לא הוגשה רשימה של עובדים שכאלה, לא הוצגו הסכמי העסקה, ולא הוצגה כל ראיה בדבר

28 2019 דצמבר 519 ידע למידע

מיסוי מקרקעין הקניית זכויות במקרקעין לנאמנות- , אינה חייבת במיסי מקרקעין TRUST רו"ח (משפטן) ישי חיבה

- הנאמנות). ההסכם כלל העברת זכויות במקרקעין בישראל מגליס לנאמנות. הנהנית היחידה בנאמנות היא נכדתם של גליס תושבת ישראל (להלן – הנהנה). להסכם הנאמנות היו תנאים רבים, שעיקרם: הנכסים מתנתקים מהיוצר. היוצר יפעל לפי הנחיות מראש ויחלק כספים ונכסים לנהנה לפי שיקול דעתו, בכפוף לאישור "מגן הנאמנות", אשר בסמכותו גם להחליף/להוסיף נאמן ו/או נהנים. הוקמה חברה להחזקת נכסי נאמנות, והיא כמו גם הנאמנות עצמה דווחה לפקיד השומה כחוק. הוגשו לרשות המיסים דיווחים על העברת נכסי המקרקעין ללא תמורה, בטענת פטור: חלות על הנאמנות הוראות פרק הנאמנויות בפקודה, (ובהעדר סעיף פטור מתאים (בטפסים ובכלל – בחוק מסמ"ק), נטען

ניתן פס"ד בוועדת הערר 24.7.2019 ביום ), שדן בסוגיה 49026-07-17 בעניין גליס (ו"ע חדשנית שטרם נדונה עד עתה בפסיקה והיא: החלה/אי החלה של הוראות פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, על העברת נכסי מקרקעין בישראל מיחיד, לנאמנות. הוועדה קבעה פה אחד – ישנה החלה, ועל כן אין חבות המס שבח ובמס רכישה על העברה כאמור. עובדות הפסק והפרטים הקטנים, הינם רבים, והניתוח ההיסטורי/כרונולוגי/ תכלית החקיקה – ארוך. על כן נביא בשיא התמצית את הנקודות העיקריות בלבד:

תמצית עובדתית והסוגיה במחלוקת

נחתם הסכם בין יחידי 2016 בתחילת גליס, תושבי חוץ (להלן - גליס או היוצר), לבין חברת נאמנות עו"ד בישראל (להלן - (להלן TRUST – הנאמן) להקמת נאמנות

הכותב - רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף בפירמה - ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מיסוי מקרקעין מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 29

כל מקרה אחר שאינו מצוי בה הוא העברה חייבת. תומך 5/2016 – חוזר מס הכנסה במפורש בעמדה כי העברת נכסי מקרקעין אינה נכללת בפרק הנאמנויות בפקודה, ויחולו הוראות החוק בלבד. נקודות מניתוח ועדת הערר ופסק הדין ● ● בפרק הנאמנויות: נכס – לרבות מקרקעין בישראל. בנאמנות תושבי ישראל – הקניה לנאמן ללא תמורה, אינה מכירה לעניין חלק ה' (רווחי הון). בנאמנות קרובים – הקניה לנאמן ללא תמורה – נחשבת כהעברה ישירה מהיוצר לנהנה. ● ● בחוק ישנם רק שני סוגי "נאמנויות": נאמנים ונושאי תפקיד על פי חיקוק לחוק), ונאמנות שהיא בעצם 3 (סעיף שליחות (לגביה מתייחסים: הודעה )74 בעת הרכישה על ידי נאמן (סעיף והעברה פטורה בעתיד מנאמן לנהנה – .))69 (סעיף אין בחוק כל התייחסות לנאמנות .TRUSR מסוג ● ● אף שבעבר קבע ביהמ"ש העליון כי הינו רשימת מקרים סגורה, 3 סעיף הרי שכיום ישנן דעות מלומדים הסוברות אחרת. ● ●

לחוק מיסוי מקרקעין 3 לפטור לפי סעיף (להלן – החוק) (סעיף הפוטר העברת נכסים לסוגים מסויימים מאוד של נאמנים הפועלים לפי חוק, כגון נאמן בפשיטת רגל, אפוטרופוס, ועוד). מנהל מסמ"ק קבע כי אין תחולה לעניין מקרקעין, להוראות פרק הנאמנויות בפקודה, ואין סעיף פטור בחוק – ועל כן עצם ההעברה לנאמנות חייבת במיסי שבח ורכישה (ובמכירת המקרקעין בעתיד על ידי הנאמנות לנהנים – יחול מס שבח ומס רכישה נוסף). נקודות מטענות מנהל מסמ"ק בערר (טענות המערערים, נטמעות בפסק הדין) ● ● בחוק יש רק פטור בהעברה מנאמן ). אין פטור בהעברה 69 לנהנה (סעיף מיוצר לנאמן. (הערה שלנו: גם מיוצר שהוא נהנה, לנאמן). ● ● למגן הנאמנות ניתנה סמכות רחבה מדי: החלפת הנהנים. על כן אין מדובר בנאמנות על פי החוק. (הנאמנות – . לעניין זהות 69 לגביה מתייחס סעיף הנהנה בנאמנות כזו, ישנה פסיקה נרחבת). 74 לא הוגשה הודעת נאמנות לפי סעיף לחוק. ● ● העברה פטורה לנאמן בחוק, קיימת רק לחוק. זוהי רשימה סגורה. 3 בסעיף ● ●

מיסוי מקרקעין מאמרים

30 2019 דצמבר 519 ידע למידע

● ● בעניין 5/2016 בעניין חוזר מס הכנסה נאמנויות – הקובע כי פרק הנאמנויות בפקודה דן רק על התשואות מנכס המקרקעין אך לא על הקניית הנכס לנאמנות, תוך קביעה כי בהקניה יש לראות כאילו העביר היוצר את הנכס במתנה לנהנה – קובעת הוועדה, כי לא ברור מניין שאבה רשות המיסים שכן "האמור את הסמכות לפרוש זה, בחוזר… אינו מחייב את בית המשפט, ונדמה כי רשות המיסים "נטלה" לידיה את הסמכות של המחוקק בנושא זה". ● ● "קבלת עמדת המשיב, במקרה דנן, לפיה ההקניה לנאמנות של נכסי מקרקעין בישראל תיחשב כמכירה כבר בשלב ההקניה, כאילו הנאמן רכש את המקרקעין ותחויב במס שבח ומס רכישה, וביום העברת המקרקעין לנהנה יחול מס שבח ומס רכישה נוסף כמכירה מהנאמן לנהנה, תביא לתשלום מס לא אמת". ● ● "המסקנה היא שעלינו להשלים את ה"לאקונה" שבחוק מיסוי מקרקעין לפי עקרונות המיסוי שנקבעו בפרק הנאמנויות שבפקודת מס הכנסה ולראות את ההקנייה במקרה דנן, מהיוצר לנאמן, כאירוע שאינו נחשב כ"מכירה", הן לעניין מס השבח והן לעניין מס הרכישה, ומועד אירוע המס ידחה למועד החלוקה בפועל או במכירה".

● ● ורשימת המקרים בו אינו 3 סעיף "הסדר שלילי". ● ● ההוראה בפרק הנאמנות בפקודה הקובעת כי הקניה לנאמן ללא תמורה אינה מכירה לעניין חלק ה' לפקודה (רווחי הון) – אף היא אינה "הסדר שלילי". ● ● אין הצדקה לעשות אבחנה בין נכסי הון לבין נכסי מקרקעין בעניין זה: למשל העברת מניות חברה תעשייתית עם נכס מקרקעין (שאינה חייבת במס לפי פרק הנאמנויות) מול העברת חברה עם נכס המקרקעין לבדו, מקרקעין בחו"ל (כנ"ל) מול מקרקעין בישראל, ועוד. ● ● היעדר התייחסות ברורה בחוק, להעברת נכסי מקרקעין לנאמנות היא "לקונה", אותה יש למלא ולהשלים לפי תכלית החקיקה, תוך שאיפה להרמוניה בין הוראות הפקודה והוראות החוק. ● ● המחוקק גילה דעתו לפי המינוחים בהגדרות בפקודה, כי הוראות פרק הנאמנויות יחולו גם על נכסי מקרקעין. ● ● הודעה לפקיד השומה על יצירת נאמנות והקניית נכס לנאמנות על פי פרק הנאמנויות שקולה כנגד הודעה לחוק. 74 לפי סעיף ● ● החוק הוא מקרה פרטי של המכלול העוסק ברווחי הון בפקודה.

הערר נתקבל.

מיסוי מקרקעין מאמרים

2019 דצמבר 519 ידע למידע 31

מיסוי שונה של דירה עם זכויות בנייה לעניין מס רכישה ולמס שבח עו"ד רו"ח רמי אריה

75% ישעיהו מכר 24.11.2015 ביום מזכויותיו במקרקעין לרבות חלקו בזכויות הבנייה. חישוב המס נעשה בהתאם לסעיף ) לחוק, בחישוב לינארי רגיל. שווי 1() א(ב 48 הרכישה לצורך חישוב מס השבח נקבע על משווי 75% ש"ח שהם 1,795,000 סך של הרכישה שיוחס לדירה. מנהל מיסוי מקרקעין הוציא לישעיהו שומה לפי מיטב השפיטה, במסגרתה קבע כי מדובר בעסקה למכירת קרקע בלבד. ועדת הערר קבעה, כי ראשית יש להבחין בין שני סוגי פיצול, בין הזכויות המיוחסות לחלק של דירת המגורים לזכויות האחרות: הסוג הראשון הוא "הפיצול האופקי", הידוע גם בשם "פיצול פיזי". בהתאם לפיצול זה אם מצורפת לדירת המגורים קרקע המשמשת למטרה אחרת, ניתן לפצל את התמורה בין אותו חלק קרקע מן המקרקעין המשמשים למגורים, ובהתאם למסות כל אחד מאותם חלקים בנפרד. ", הידוע הפיצול האנכי הסוג השני הוא " ", המוסדר במסגרת פיצול רעיוני גם בשם "

" לצורכי מס רכישה, דירת מגורים הגדרת " " לצורכי מס דירת מגורים שונה מהגדרת " שבח. כך, במכירת דירה הכוללת זכויות בנייה, ייתכן דין שונה ומיסוי שונה לצד המוכר ולצד הרוכש באותה עסקה. לעניין החישוב והחיוב במס השבח יראו את הנכס כמכירת זכויות בנייה, ולעניין החישוב והחיוב במס רכישה יראו את הנכס כרכישת דירה. 1576- ו"ע סוגיה זו נדונה בעניין ישעיהו ( , ישעיהו קטן נ' מנהל מיסוי 06-17 ,)9.9.2019 ניתן ביום מקרקעין תל אביב, אשר רכש דירה וזכויות בנייה בלתי מנוצלות במקרקעין. לישעיהו יוחדה דירה מ"ר אשר מצויה בקומה עליונה 55 בת בבניין וכן זכויות בנייה לפי חלקו היחסי במקרקעין. בעת הרכישה על ידי ישעיהו, קבע מנהל מיסוי מקרקעין, כי יש לפצל את הרכישה לצרכי שומת מס הרכישה לשניים, האחד 70% - - דירה וזכויות הבנייה הנלוות לה משווי הרכישה, והשני - זכויות בנייה ללא משווי הרכישה. 30% - ) קשר לדירה (קרקע

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online