ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

518

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 43 ׀ שנה 518 ׀ גיליון 2019 נובמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

2019 עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2020 ופתיחתה של שנת המס 2019 עדכוני פסיקה והוראות רשות המסים במיסוי מקרקעין - אוקטובר

תנאים להחלטת בנק לסגור חשבון בנק של לקוח הסנקציות הצפויות לנישום בשל ניכוי הוצאה פרטית נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שב עלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

518 ' מס 2019 נובמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

היטל עובדים זרים מטיל עול כבד על המעסיקים, במיוחד כאשר מדובר בתחומים שנדרשת בהם עבודה פיזית קשה ובתחומים ששיעור הרווחיות בהם נמוך - על אחת כמה וכמה אם העבודה היא התשומה העיקרית בעסק. בעסקים אלה עשוי החיוב בהיטל להפוך עסק רווחי לעסק מפסיד. עתה, לאחר שבית המשפט העליון קבע סופית כי יש לשלם היטל בגין עובדים זרים מסתננים, עולה שאלה נוספת - האם שיעור היטל נמוך מהרגיל בתחומים נבחרים (תעשייה, בנייה, חקלאות) חל גם על העסקת מסתננים. בחוק נקבע כי שיעור היטל מופחת יינתן רק בגין העסקת עובדים בהיתר. בתי המשפט נחלקו בפרשנות לנקודה זאת. בפס"ד טומי ווש קבע בית המשפט כי ניתן לפרש את אי אכיפת האיסור להעסיק מסתננים כהיתר להעסקתם. החלטה זאת אינה נקייה מספקות, שכן בחוק מדובר במעסיק שפנה לרשויות וקיבל היתר להעסקת עובדים זרים בעסקו, בעוד מסתננים מועסקים על ידי כל מעסיק שזקוק לעובדים. ברוח זו קבע בית המשפט בפס"ד דב שמירה כי בגין העסקת מסתננים בתחומי התעשייה, , משום 20% הבנייה והחקלאות יחול היטל בשיעור שהמסתננים הועסקו ללא היתר ורק על סמך התליית איסור ההעסקה. סביר להניח ששאלה זאת תגיע לדיון גם בבית המשפט העליון.

משנה לעורך מאירה טולדו

מדור שאלות ותשובות רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2019 נובמבר 518 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח ירון יוסי עו"ד רו"ח ישועה יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי ארביב קרן רו"ח (משפטן) כהן ישי רו"ח כהן אברהם עו"ד כהן קובי עו"ד כרמי מאיה רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מרציאנו קרן עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד ורו"ח (ארה"ב, ישראל) צרפתי קובי עו"ד (רו"ח) צרפתי רון עו"ד רו"ח קדוש אבי מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רון שגיב רו"ח שמש רוזט

עו"ד, רו"ח אביסרור שמעוני חיה רו"ח (ארה"ב) אהרונוף אלון עו"ד ארז שי עו"ד רו"ח אריה רמי רו"ח (ישראל וארה"ב) ברגב עופר רו"ח, עו"ד ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה

רו"ח גנדלמן אליק עו"ד, רו"ח גרוס חגי רו"ח (משפטן) גרינברג גל רו"ח הררי שלמה עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד רו"ח חונוביץ' ניר עו"ד, רו"ח טיקוצקי ירון רו"ח יזרעאלי אלי

משתתפים:

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2019 נובמבר 518 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2019 עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2020 ופתיחתה של שנת המס רו"ח אליק גנדלמן שירות מבוסס תוכנה – על פי החוק לעידוד השקעות הון - רו"ח (משפטן) ישי כהן 9101/19 החלטת מיסוי הורשעו בפלילים עקב אי דיווח ותשלום מיסים בגין נדל"ן פס"ד עבדאללה עלי ומרואן אבו סעד מעבר לקו הירוק עו"ד משה גבע דחיית בקשתם של בני זוג לעיכוב תשלום מס במסגרת ערעור על פסק דין שקבע שאינם זכאים להטבת מס בשל היותם – פס"ד אינה צביקה תושבי קרית שמונה על נישום חלה חובה לוודא קבלת מסמכים ששלח לרשות המיסים פס"ד הר שמש ולפעול בתום לב –

10

102

104

106

עו"ד משה גבע

108

מיסוי מקרקעין 2019 עדכוני פסיקה והוראות רשות המסים במיסוי מקרקעין - אוקטובר

עו"ד מאיה כרמי על הגלוי והנסתר בנאמנות נסתרת לצורכי מיסוי מקרקעין

110

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד שי ארז לא ניתן לפצל פיצול "רעיוני" ולראות ברכישת דירת מגורים עם זכויות בנייה פס"ד דניאל נקסטרנד, ליהי צבילינגר שתי עסקאות נפרדות -

113

עו"ד משה גבע

118

תוכן עניינים

6 2019 נובמבר 518 ידע למידע

מס ערך מוסף

סיווג סוחרים בניירות ערך עבור עצמם בכספם, לעניין מע"מ - נקודות למחשבה

רו"ח שלמה הררי לא יותר קיזוז תשומות בגין מתן שוברי ארוחות לעובדים באתרי לקוחות פס"ד בטחון שרותים אבידר בע"מ

120

עו"ד משה גבע

123

כספים תנאים להחלטת בנק לסגור חשבון בנק של לקוח

עו"ד רו"ח רמי אריה

126

שאלות ותשובות מס הכנסה זיכוי על מס ששולם בארה"ב בגין מסחר במניות אמריקאיות בידי תושב ישראל שיש לו אזרחות אמריקאית רו"ח (ארה"ב) אלון אהרונוף א לפקודה 104 העברת מלוא הזכויות לחברה על פי סעיף עו"ד רו"ח יוסי ישועה לפקודה - בתלוש השכר של שכיר 102 רווח ממימוש מניות על פי סעיף עו"ד רו"ח מאיר זריהן חובת דיווח בדוח הישראלי על הכנסות מארצות הברית שיש לתושב ישראל עופר ברגב, רו"ח (ישראל וארה"ב) וקובי צרפתי, עו"ד ורו"ח (ארה"ב, ישראל) ועו"ד (רו"ח) רון צרפתי מיסוי ריבית שמקבל תושב ישראל על הלוואה שנתן לחברה בארצות הברית

128

129

131

132

עו"ד רו"ח ניר חונוביץ' מיסוי הכנסותיו של עולה חדש מחברה זרה בחו"ל שבבעלותו רו"ח אברהם כהן הסנקציות הצפויות לנישום בשל ניכוי הוצאה פרטית שלא נועדה לייצור הכנסה בדוח השנתי

134

136

עו"ד קובי כהן

137

תוכן עניינים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 7

) ולמיסוי דיווינד במידה והכנסה 1 (ט 3 אין נפקות להחלת סעיף של חברת ארנק מוסתה בתיק של בעל המניות רו"ח אלי יזרעאלי חובת דיווח לעמותה על קבלת תרומה בעילום שם בסכום מזומן העולה על המותר בחוק לצמצום השימוש במזומן עו"ד משה גבע כדאיות ניצול "תקרת" הזיכוי ממס סעיף ליחיד שהפקיד לקרן פנסיה ותיקה במעמד עמית-עצמאי ולאחר מכן כשכיר כנגד הפקדותיו ע"ח "תגמולי העובד" בקרן פנסיה חדשה רו"ח רוזט שמש שהחל להפריש לפנסיה 80 שיעור הפטור ממס על פנסיה לנישום בן לפקודה 190 לפני תיקון מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום פריסה קדימה של כספי פיצויים חייבים במס שקיבל פורש צה"ל עו"ד רו"ח אבי קדוש דיווח של מנהל עיזבון שהוא בן של הנפטר על הכנסות מהעיזבון עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי הדרישות לאישור בניין להשכרה על פי החוק לעידוד השקעות הון מיסוי מקרקעין דיווח ותשלום מס על הכנסה בגין שכר דירה שמתקבל מיזם לבעל דירה עו"ד שגיב רון שדירתו נמצאת בפרויקט תמ"א ייחוס שווי רכישה בשומת מס שבח לגבי רכישה שבוצעה בחלקים – רו"ח, עו"ד שוקי ג'אנה לחוק מיסוי מקרקעין 22 סעיף דחיית תשלום מס רכוש על מגרש שנדרש היום על ידי רשות המסים בגין רו"ח יוסי ירון

138

139

140

142

143

144

145

146

147

עו"ד, רו"ח חגי גרוס שנים קודמות

148

תוכן עניינים

8 2019 נובמבר 518 ידע למידע

מס ערך מוסף היבטי מע"מ ברכישת נכס מקרקעין בידי חברה לדיור מוגן מאדם פרטי שבבעלותו נכס מקרקעין במתחם הדיור המוגן

עו"ד, רו"ח קרן ישראלי ארביב שיעור המע"מ שיחול על מתן שירות משפטי לחברות בחו"ל בגין עסקת מכירת מניות של חברה נסחרת בישראל

150

רו"ח (משפטן) גל גרינברג סגירת תיק במע"מ לעסק שחדל לפעול

151

עו"ד קרן מרציאנו

152

ביטוח לאומי

קצבת זקנה בביטוח לאומי של ידועים בציבור

רו"ח יהושע מיניביצקי בקשה לתיאום דמי ביטוח באמצע שנת המס לעובד שכיר שהועסק בחלק מהשנה אצל שני מעסיקים ולא עשה תיאום דמי ביטוח

153

עו"ד, רו"ח חיה אביסרור שמעוני

154

חוזרים והוראות ביצוע

מס הכנסה

צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

רשות המסים בישראל

156

א לעניין חברה משפחתית - 64 לעניין חברת בית וסעיף 64

הוראות סעיף

לפקודת מס הכנסה 245 בעקבות תיקון מספר

רשות המסים בישראל 2/2019 חוזר מס הכנסה מספר חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל 2016- הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז רשות המסים בישראל 7/2019 הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר

158

183

תוכן עניינים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 9

ביטוח לאומי

2019 איגרת למשלם הפנסיה לשנת

המוסד לביטוח לאומי

198

ידע במספר

201

מראה מקום

204

השתלמויות וכנסים

205

מדדים ושערי מט"ח

206

2019 מדדים לחודש ספטמבר

207

2019 שערים יציגים לחודש אוקטובר

חקיקה

תקנות

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות),

208

2019- התש"ף

10 2019 נובמבר 518 ידע למידע

מס הכנסה עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של 2020 ופתיחתה של שנת המס 2019 שנת המס מצאנו לנכון להביא לפני הקוראים אוסף עצות בתחומים השונים. 2019 לקראת תום שנת המס מטרת המאמר היא להפנות את תשומת הלב לנושאים השונים ולחדד נקודות חשובות. מטבע הדברים, לפני ביצוע כל מהלך פרטני יש לפנות לייעוץ מתאים. שנת מס פורייה לכל הקוראים. רו"ח אליק גנדלמן

מכלול הפעילות. בכל מקרה שבו מתעורר ספק בעניין פעולה מסוימת, ובכלל, מומלץ לפעול מול רשויות המס בניקיון כפיים, תוך מתן גילוי מלא לכל פעולה שננקטה. במקרים המתאימים ניתן לפנות לקבלת החלטה מקדמית מרשות המסים בקשר להיבטי מס הכרוכים בפעולה מסוימת, וזאת כדי ליהנות מראש מוודאות לגבי ביצוע הפעולה. מאחר שלפנייה בבקשה להחלטה מקדמית ישנן השלכות רבות, מומלץ גם כאן לשקול את מכלול הגורמים ולקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע הפנייה.

במאמר שלהלן נכללו נושאים הפונים למכנה משותף רחב ככל הניתן. מטבע הדברים ייתכנו נקודות פרטניות שלא נסקרו במאמר ורלוונטיות למספר מצומצם של נישומים.

כפי שצוין לעיל, יש לבחון את יישום האמור להלן בכל מקרה לגופו, שכן אין המחבר והמערכת אחראים לאי דיוקים ולטעויות. כדאי להיעזר בייעוץ מקצועי מתאים כדי לבחון את יישום האמור לגבי

הכותב - מומחה במיסים, העורך המקצועי של אתר המיסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 11

תוכן עניינים להקלת ההתמצאות במאמר

עמוד

15 15 15 16 16 17 18 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 26 28 28 28 28 28 29 39 41 41 41 41 42 42 43 43 43

שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח

סוגי הנישומים

הבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

עצמאי

שותפות מוגבלת

שכיר חברה

שכיר להלכה (בעל שליטה)

חברות משפחתיות

חברת ארנק

יחיד, שותפות או חברה?

אגודות שיתופיות

מוסדות ציבור עסקים בחו"ל

שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק

העברות בין עסקים פיצול ומיזוג עסקים העברות בין בני משפחה חישוב נפרד לבני זוג ניהול חשבונות ודיווח חובת הגשת דוח שנתי

מבוא

לפקודה 131 סעיף

א לפקודה - סמכות לפטור מהגשת דין וחשבון 134 סעיף 1988- תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח

שיטות הדיווח

הודעה על תחילת התעסקות

מעבר לשיטה הכפולה בניהול פנקסי חשבונות

ניהול חשבונות במטבע חוץ

מחזור

טיב ניהול החשבונות שיידרש בשנה הבאה ניכוי מס במקור מנכסים או משירותים

שיעור המקדמות לשנה הבאה

מקדמות של נישומים המדווחים בשיטת המזומן

קביעת מקדמות על פי מחזור

מס הכנסה מאמרים

12 2019 נובמבר 518 ידע למידע

עמוד

43 44 44 44 45 47 47 48 48 48 49 50 51 51 51 52 52 53 53 54 55 56 57 57 59 59 59 59 59 59 60 60 61 62 64 64 64 65

כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניין מקדמות

פיקדונות

סגירת פנקסי החשבונות השלמת רישומים ותיאומים הספירה של המלאי והערכתו

מכירת נכסים הוצאות עודפות ניכוי מס במקור ריבית להלוואות

(ט) לפקודה 3 הלוואות על פי סעיף

) לפקודה 1 (ט 3 סעיף (י) לפקודה 3 סעיף

(י) 3 תקנות קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף

התקנות החדשות

שיעור הריבית החדש הלוואות צמודות מטבע

תחולה ניכויים

מס ערך מוסף

שמירת מערכת החשבונות

הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה

דיווח ביוזמת הנישום

1985- דיווח לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

הכנה להצהרת הון

ביקורת פנקסי החשבונות

דחיית הדיווח על הכנסות או הקטנת שיעור המס עליהן

הכנסות פטורות ממס

עיתוי ההכנסות בסיס מזומן בסיס מצטבר

מכירות

הקדמת מכירות

אחריות למוצר שנמכר הקלות במיסוי מקרקעין

הכנסות שכירות - היבטי מיסוי

אופי ההכנסה - הכנסה אקטיבית או פסיבית

עיתוי ההכרה בהכנסה

מסלולי המיסוי

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 13

עמוד

67 67 68 68 69 69 71 72 72 72 73 73 74 74 74 76 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 80 81 81 83 84 85 86 86 86 87 87 87 88

השכרת נכס עסקי

הכנסות שכירות מחו"ל

חבות במע"מ

ניכוי מס במקור

הכנסות בני זוג מרכוש

הכנסות קבלנים

הכנסה מריבית "רעיונית"

הכנסות הוניות

הכנסות מדיווידנד - השלכות מס דיווידנד - היבט הביטוח הלאומי

דיווידנד שמקבלת חברה

הכנסות ריבית

הקלות במיסוי ריבית הכנסות מניירות ערך

אופציות לעובדים

הגדלת הוצאות או הקדמת הוצאות

הגדלת הוצאות הקדמת הוצאות

ניכוי הוצאות להתאמת מושכר

הוצאות לשיפוצים

פחת

שיחלוף - החלפת ציוד הכרה בהוצאות רכב

כללי הניכוי

שווי השימוש ברכב

רכב - קיזוז מס תשומות חכירת נכסים ("שכר-מכר") ניכוי הוצאות לפינוי דייר מוגן

הפסדים

סדר קיזוז הפסדים הכרה בחובות אבודים התחייבויות תלויות

תושבי חוץ

מתנות ללקוחות אש"ל לעובדים

מס על שכר

נסיעות לחו"ל

א. כרטיס טיסה ב. לינה בחו"ל

מס הכנסה מאמרים

14 2019 נובמבר 518 ידע למידע

עמוד

88 88 88 88 88 89 90 90 90 90 91 91 92 92 92 92 92 93 94 94 94 95 95

ג. שכירת רכב

ד. הוצאות אחרות

ה. שכר לימוד

ניכוי הוצאות כיבוד

ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ

מחקר ופיתוח

הוצאות בגין השקעה בחיפושי נפט ובסרטים

הוצאות סוציאליות

ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי

קופות גמל לפיצויים

הפרשה על הכנסה משכר המהווה בסיס לפנסיה

קופות גמל בעל שליטה

זיכוי וניכוי בגין הפקדה בקופת גמל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הפרשות לקרנות השתלמות א. קרן השתלמות לעצמאי ב. קרן השתלמות לעובד ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת

הטבות לעולה חדש ותושב חוזר

נקודות זיכוי בגין ילדים

זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר

הטבות מס על הכנסה מהפקת חשמל והשכרת מקרקעין לצורך הצבת מתקנים להפקת חשמל 96 הסבת רווחים 97 תשלומי מס 97 הקטנת מקדמות 97 תשלום מקדמה על חשבון רווח הון 98 תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת 98 תכנוני מס החייבים בדיווח 98 עמדות חייבות דיווח וחוות דעת 99 צמצום השימוש במזומן ובשיקים 99 עדכונים נוספים שהיו השנה 101

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 15

או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות. 'חברה' - חברה, שהואגדה או שנרשמה על פי כל דין בר-תוקף בישראל או במקום אחר, לרבות אגודה שיתופית;" לפקודה מוגדרים מקורות 2 בסעיף "ההכנסה החייבת במס" כגון: עסק, משלח-יד, שכר עבודה, דיווידנד, קצבה, דמי שכירות, עסק בחקלאות, מכירת פטנט וכו'. הפקודה מבחינה, באופן עקרוני, בין כמה מגזרי מקורות של "ההכנסה החייבת במס": בין מגזר מקורות ההכנסה של העצמאיים לבין מגזר מקורות ההכנסה של השכירים, ונוסף על כך גם הכנסותיה החייבות של חברה. בהמשך עוסקת הפקודה באופן שונה, לפי סוג הנישום ומקור הכנסתו, באופן קביעת הכנסתו החייבת ובשיעורי המס החלים עליה. בכל סוג נישום עוסקת פקודת מס הכנסה באורח שונה, כאמור למעלה. פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה מבדילים בין הטלת המס על מקורות ההכנסה השונים עקב השוני המשפטי בהשגת ההכנסה. העיקרון שלפיו כל האזרחים שווים כלפי החוק אינו קיים בפקודה. השוני מתבטא בקריטריונים משפטיים שונים לקביעת סך ההכנסה החייבת במס ולקביעת שיעורי המס החלים עליה. הבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח סוגי הנישומים פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), "פקודת מס (להלן: 1961- התשכ"א ) מבחינה בין "הפקודה" או הכנסה" סוגי נישומים שונים, אשר לכל אחד מהם מערכת כללים והתייחסות שונה. אופן חישוב המס ושיעוריו נבדלים מקבוצת נישומים לקבוצת נישומים. נישום יכול להיכלל ביותר מקבוצת נישומים אחת באשר לסוגי הכנסה שונים או זהים. תוצאות המס בכל קבוצה יהיו שונות. נישום יכול להיות שכיר, עצמאי, שותף בשותפות, מנהל בחברה שהוא בעל מניות בה ובעל מניות בחברה שאין הוא עובד בה. משום כך חייב כל נישום, בראש ובראשונה, לבחור את שיבוצו (אם הוא יכול) בקבוצה ששיעורי המס שלה הם הנמוכים ביותר בעבורו: לגבי כל סוג הכנסה לחוד, ולגבי כל סוגי ההכנסה יחדיו. פקודת מס הכנסה מגדירה את סוגי הנישומים ואת המקורות השונים של הכנסתם כ"הכנסה החייבת במס". לפקודה מוגדרים הנישומים 1 בסעיף כלהלן: וחבר-בני-אדם, אדם' - לרבות חברה ' כהגדרתם בסעיף זה; ... 'חבר-בני-אדם' - כל גוף ציבורי מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה

מס הכנסה מאמרים

16 2019 נובמבר 518 ידע למידע

זכותו של כל שותף בשותפות ולא כהעברת כל נכס ונכס בנפרד. כפי שציינתי, עומדות לפני השותפים מספר אפשרויות לביצוע העברת נכסים בשותפות. מלבד האפשרות של העברת חלק כולל, הם יכולים, כמובן, להעביר נכסים בנפרד. יתרה מזו. במצבים ב לפקודה 104 מוגדרים נותן כעת סעיף אפשרות להעביר נכסי שותפות לתוך חברה ללא חבות מיידית של מס. ב לפקודה: 104 על פי ההסדר שבסעיף שותפים בשותפות או בעלים משותפים, הגורמים להעברת נכס שבבעלות השותפות או המעבירים נכס שבבעלותם המשותפת, לפי העניין, לחברה שהוקמה במיוחד לצורך כך ולא היה לאותה חברה נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו, והכול תמורת הקצאת מניות בלבד באותה חברה, לא יחויבו במס לפי פקודה זו, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה או לפי חוק מס שבח, לפי העניין, אם התקיימו כל אלה." במקום שבו יש חשיבות לקיזוז הפסדים או רווחים של המיזם מול רווחים או הפסדים של בעלי המיזם, ראוי להעדיף פעילות במסגרת שותפות ולא במסגרת חברה. ברם, רבים נרתעים מהעדפת השותפות על פני החברה, הואיל והם מעוניינים ביתרון האחריות המוגבלת. בעבור אלה - ארגון הפעילות במסגרת של "שותפות מוגבלת" מהווה פתרון נאות, המאפשר ליהנות מיתרונות המס של השותפים, וזאת בלי לשמוט את יתרון הגבלת האחריות.

עצמאי עצמאי מוגדר בפקודה כאדם שהכנסתו באה מכל מקורות ההכנסה, אך לא מעבודה אצל מעביד, אשר ממנו הוא מקבל משכורת. שותפות מוגבלת לפקודת מס 63 לעניין שותפות קובע סעיף הכנסה כי לא השותפות היא הנישומה, אלא השותף, וכי יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסות השותפות כהכנסתו של אותו שותף. משום כך גם רווחי השותפות הנמשכים בידי בעת משיכתם; אינם ממוסים השותפים זאת לעומת רווחי חברה, הנמשכים בידי בעת ממוסים הבעלים כדיווידנד, ואשר משיכתם. חריג לכך נקבע בצו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), , הצו קובע סוגי שותפויות 2017- התשע"ז שנחשבים חברה לעניין מיסוי. שותפויות המבקשות לשנות את המבנה המשפטי שלהן לחברה, יכולות להעביר את כל נכסיהן במקובץ או נכסים יחידים או שילוב של שתי האפשרויות. עובדה זו מגדילה את אפשרויות תכנון המס בהעברה מסוג זה ומסתמכת על דברי השופט י' אנגלרד בפסק הדין בעניין "שדות", ע"א , כלהלן: 20.5.2001- שניתן ב 2026/92 "בסיכומו של דבר: יש לקבל את עמדתו של בית משפט קמא, כי יש לראות לצורך מיסוי את ההעברה הנדונה של עסק השותפות מידי השותפים לידי החברה כהעברת

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 17

כללי כל זמן שהוא שותף בניהול. במקום שבו השותפים המוגבלים הם חברה בע"מ, מוקהה עוקצו של הסיכון הזה. מיסוי שותפויות 14/2003 ראו: חוזר מ"ה בעקבות פס"ד שדות. שכיר שכיר מוגדר בפקודה כאדם המשתכר או מרוויח מעבודה. הפקודה מאפשרת למעבידו לשלם בעבורו לביטוח לאומי, לפיצויים, לקופת גמל, וכך טוב יותר מצבו של השכיר. לייב בלינצקי עבד כשכיר בעמותה. במסגרת חקירה שערכו בעמותה רשויות המס, הוברר כי נוסף על הכספים שקיבל מהעמותה ונרשמו בתלושי השכר שלו, הוא קיבל כספים נוספים אשר לא נכללו בהם, לא דווחו לשלטונות המס ולא נוכה בגינם מס במקור. בית המשפט קבע כי אין בחובתו של המעביד, שעליו הטיל המחוקק את מלאכת גביית המס, כדי לבטל כלל את חיובו של העובד עצמו כלפי רשויות המס. במעשה הניכוי ובהעברת הכספים אל קופת האוצר משמש המעביד מתווך בין העובד לבין רשויות המס בשליחות שנכפתה עליו על ידי המחוקק, אך החבות המהותית במס היא של העובד - הוא הנישום "האמיתי" אל מול רשויות המס בכל הנוגע לתשלום המס. המעסיק משמש מעין "ערב" לחוב המס של העובד, ורשויות המס רשאיות לחייב גם אותו (כפוף לאי גביית כפל מס) בתשלום המס אם זה נגרע מקופת רשויות המס.

(נוסח חדש),

פקודת השותפויות

(להלן: "פקודת 1975- התשל"ה השותפויות") מאפשרת את רישומה של שותפות מוגבלת, אשר בה אחד השותפים יהיה שותף כללי שאחריותו בלתי מוגבלת ויתר השותפים יוגבלו באחריותם לסכום שהשקיעו בשותפות, בדומה להשקעה בחברה בע"מ. גם על בעיית האחריות הבלתי מוגבלת של השותף הכללי אפשר להתגבר. פתרון בעיה זו הוא באמצעות מינוי חברה בע"מ אשר תהיה השותף הכללי. זאת, אף כי מתוך פקודת השותפויות לא ברור אם אפשר למנות חברה בע"מ לתפקיד השותף הכללי, אך בפועל מאפשר רשם השותפויות לרשום חברה בע"מ כשותף כללי. בעיה אחרת בתחום זה נובעת מהוראת פקודת השותפויות, אשר קובעת כי שותף מוגבל מנוע מלהשתתף בניהול עסקי השותפות. דרך להתגבר על מגבלה זו היא באמצעות מינוי דירקטורים בחברה המשמשת כשותף הכללי, אשר להם זיקה לשותפים המוגבלים. ואולם במינוי זה יש להקפיד כי למתמנים הללו לא תהיה זיקה ישירה או בולטת לשותפים המוגבלים; בזיקה שכזו - עלול להיווצר הסיכון של הרמת מסך בין החברה המשמשת שותף כללי לבין השותפים המוגבלים. הרמת מסך שכזו פירושה איבוד יתרון הגבלת האחריות, שכן על פי פקודת השותפויות - שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות נושא באחריות כשותף

מס הכנסה מאמרים

18 2019 נובמבר 518 ידע למידע

חודשים אחרונים) המקבל דיווידנד משלם על היתרה כאשר 30% מס נוסף בשיעור מדובר בבעל שליטה, וכך מגיע סך כל המס .46.1%- ל מי שמעוניין להשקיע את רווחיו בפיתוח עסקי, ברכישת נכסים או להחזיר הלוואות בעבור רכישתם, מוטב שישקול פעילות במתכונת של חברה, שבה, לאחר ניכוי מהרווח למטרה זו 77% המס, יישארו לו במקום נישום "יחיד" המשלם מס הכנסה .47% בשיעור עד למשקיעי כספים כדאי לשקול השקעה באמצעות חברה, כדי שהכספים למימון ,23% ההשקעה ייחסכו למס בשיעור ובעת קבלת דיווידנד בין חברות שיעור המס יהיה אפס. יש אפשרות שחברת האחזקות לא תפעל כלפי ציבור הלקוחות והספקים, ותתפרק בלי שהציבור יידע על כך, והעסקים ימשיכו כרגיל. לאחר פירוקה יועברו המניות בחברה הפעילה לחברת אחזקות חדשה באותה צורה. נוסף על כך, בכל החישובים יש להביא 3% בחשבון את הטלתו של מס יסף בשיעור 649,560 על מי שהכנסותיו עלו על סך של .)2019 ש"ח (נכון לשנת רווחים שמושכים בעלי מניות של תאגידים לא יחויבו במס בעת העברתם בין חברות ישראליות עקב הפטור הקיים במשיכת רווחים בין שני תאגידים. יחיד "בעל מניות על כל שקל 30% מהותי" משלם מס בשיעור שנמשך כדיווידנד אך פטור מדמי ביטוח, .2008 החל משנת

מכאן יש סכנה לשכיר, העושה קנוניה עם מעבידו לקבלת שכר עבודה ללא דיווח, כי הוא עלול לשלם על כך ביוקר, אפילו יותר מהשכר שקיבל, אם יעשו לו את חישוב המס מהכנסה מגולמת וממנה ידרשו את המס בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות. שכירים שאינם חייבים להגיש דוחות למס הכנסה, זכאים לקבל החזרי מס בעבור שש שנים, שקדמו להגשת הבקשה להחזר. אותו כלל חל גם על נישומים אחרים, בעלי הכנסה שלא מעסק או ממשלח-יד ושאינם חייבים בהגשת דוחות. וכך, שכיר שמגיש , זכאותו להחזר 2019 דוח להחזרי מס בשנת ואילך. 2013 מס תהיה מוגבלת לשנת המס חברה לחברה היו יתרונות של אחריות מוגבלת של בעלי מניותיה כלפי נושיה, ולא היה אפשר לרדת לנכסיהם מחמת כישלונותיה. זאת חוץ מאשר במצב שבו הם ערבו לחברה. לפי חוק החברות החדש, אפשר לרדת לנכסי מנהליה ביתר קלות, והחיץ שהיה בין חובות החברה לבין נכסי בעלי מניותיה התרופף. מבחינת מיסוי ההכנסות, חברה מוגדרת בפקודה כתאגיד שנרשם על פי כל דין בר-תוקף, לרבות אגודה שיתופית. היות החברה גוף משפטי מבדיל בינה לבין "שכיר" ו"עצמאי". עיסוקיה הם כשל "עצמאי", והכנסתה החייבת במס מחושבת חייבת 2019 באותו אופן. בגין שנת המס על הכנסתה 23% החברה מס בשיעור החייבת. בעת תשלום דיווידנד – בעל מניות ממניות 10% מהותי (זה המחזיק לפחות 12 החברה, או החזיק בשיעור האמור ב

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 19

חיסכון במס. בנסיבות אלה טען כי הצדדים המופיעים כצד לחוזה המעגן את ההסכם הם הצדדים גם לצורך בחינת היבטי המס, ולכן ההכנסות אינן הכנסותיה של חברת אניעם. בית המשפט לא קיבל את טענות פקיד השומה, ושם דגש רב על כוונות הצדדים בעת החתימה על ההסכם, ולא על הצדדים הפורמליים של ההסכם. בעת הכנת ההסכם - האפשרות כי הוא יופעל הלכה למעשה בידי חברות הייתה אפשרות מעשית. בפועל הופעלה החברה מלכתחילה בתום- לב ובתכנון מראש. החשבוניות הוצאו על שמה, והיא פעלה במסגרת ההסכם הלכה למעשה, וכן בתחומי פעילות עסקית נוספת. זאת ועוד: בית המשפט לא מצא כל פסול פיסקאלי או פסול אחר בשיקולים לפעול במסגרת חברה. עוד קבע בית המשפט כי "גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה רק כדי להקל את עול המס, הייתה זו העדפה מוכרת ופעילות מותרת עפ"י דיני המס". ראו מנגד את פסק הדין בעניין סילבאן 1408/06 שטרית, בית המשפט העליון דנא , שם טען בית 8047/04 וטוטנאור עמ"ה המשפט למלאכותיות בצורת ההתאגדות. א לפקודה, החל משנת 62 עם חקיקת סעיף מחויבת הכנסה של "חברות ארנק" 2017 במס שולי ברמת בעל המניות תוך צמצום הכדאיות לפעול במסגרת חברה על ידי נותני שירותי ניהול ונותני שירותים אשר פעילותם דומה לעובדה של שכיר. על כך ראו להלן בחלק "חברת ארנק".

משיכת דמי ניהול המשמשת בדרך כלל פתרון של יחיד למשיכת רווחים היא בעייתית ביותר, ויוצרת לא פעם מצבים עדינים ובלתי רצויים, שבהם יכול פקיד השומה להתערב בקלות (ראה בסעיף "דמי מיליון 2 ניהול"). משיכת דמי ניהול מעל ש"ח בשנה עשויה להיחשב תכנון מס חייב דיווח. בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסק דין אניעם הנדסה נגד פקיד 115/92 עמ"ה , יוני 225 " השומה צפת ("ידע למידע 25.4.1995 ), קבע ביום 208 , עמוד 1995 כי בעת חתימתו על הסכם הקמת החברה המשותפת עם חברת טמבור בע"מ פעל המערער כיזם של חברה ביסוד. המהנדס, לוינס שמו, חתם על חוזה עם חברת טמבור, שבו לא אוזכרה עובדת יישום ההסכם מצדו של המהנדס במסגרת חברה בע"מ (חברת "אניעם"), אף שכוונה זו הייתה ידועה לצדדים כאפשרות מקובלת. בפועל, מיד לאחר חתימת ההסכם ולאחר התייעצות עם רואה חשבון, ייסד לוינס את חברת אניעם והעביר אליה את פעילותו, לרבות ההסכם. מן הראוי לציין כי גם חברת טמבור הקימה חברה לצורך הפעלת ההסכם, וזו שילמה לאניעם סכומי כסף לאורך השנים. זאת עד אשר "עלה" פקיד השומה באחת השנים על "חיסכון במס" הנובע מהמבנה העסקי האמור. פקיד השומה ראה לנגד עיניו "הסבת הכנסה". הסבת הכנסתו של לוינס לחברה, אשר תוצאתה בשנה מסוימת הניבה כאמור

מס הכנסה מאמרים

20 2019 נובמבר 518 ידע למידע

למימון פעולות החברה. אפשר להוזיל את עלות המס אם משאירים את הרווח לאחר תשלום מס החברות במקום שיעור המס .47%- של השכיר בחברה, היכול להגיע ל הסכום שיישאר בחברה במקום המשכורת יחויב במס נמוך יחסית לחברה. בבוא היום יוכל בעל המניות לפרק את החברה שהקים. שכיר להלכה (בעל שליטה) כדי לזכות ביתרונותיו של שכיר לגבי ההוצאות הנוספות המותרות בניכוי, וביתרונותיה של חברה לגבי אופן חישוב המס על ההכנסה החייבת בשיעורי מס הנמוכים מאלה של יחיד, מנהלים העצמאים את עסקם במסגרת חברה. מכאן יוצא שבעל העסק משנה את מעמדו מ"עצמאי" ל"שכיר". לפיכך, בינו כ"עובד" לבין החברה כ"מעסיקה" קיימים יחסי עובד ומעסיק, על כל המשתמע מהם. בדרך ניהול זאת - בעל העסק לשעבר הוא בעל המניות ומנהלה של החברה. מעמדו חולש על החברה, ובכלל זה על קביעת מידת משכורתו. בתכנון מיטבי תגיע משכורתו למידה כזו שתחייבו במס שולי עד זה של החברה בשילוב עם מיסוי על דיווידנד. קבלת משכורת בסכום אופטימלי בכל שנה מאפשרת למנהל ליהנות מהניכויים ומהפטורים האישיים מההכנסה, הניתנים לכל שנת מס בנפרד. הפסד שנותר כתוצאה מתשלומים אלה מועבר בחברה לשנים הבאות ומקוזז מרווחיה. משכורת אמורה להיות סבירה ביחס למאמץ המושקע על

גורם נוסף לצמצום הכדאיות לפעול המעודכן 77 במסגרת חברה – סעיף המאפשר לרשות המסים "לכפות" חלוקת דיווידנד לחברה בעלת עודפים של יותר מחמישה מיליון ש"ח. הסעיף רלוונטי במיוחד לגבי חברות של בעלי מקצוע חופשי (אף אם אינן "חברות ארנק") משום שלחברות מסוג זה קשה לטעון כי חלוקת דיווידנד תפגע בפעילותן השוטפת. לעניין .20/2018 זה ראו חוזר מי שרוצה להשקיע את רווחיו בחברה למען קידומה או מי שרוצה לרכוש רכוש קבוע או מי שרוצה לממן רכישת מכונות - טוב יעשה אם ישאיר את רווחיו בחברה ומתוכם יממן רכישות אלה. כדאי להשאיר רווח בחברה אם מתכוונים להשאירו לפעילות החברה; זאת, לאחר ניצול הניכויים והזיכויים האישיים ושיעורי המס הנמוכים של השכיר או העצמאי עד שיעור מס חברות. רואי חשבון ועורכי דין מייעצים לאלה שמנהלים את עסקיהם במסגרת חברה למשוך משכורת בסכום שרירותי לצורכיהם. אם בסוף השנה מתברר כי עדיין נותר רווח בחברה, הם מושכים את יתרת הרווח כמשכורת ומשלמים מס שולי גבוה, אבל אם המשכורת עולה על הרווח, תצהיר החברה על הפסד ו"המנהל" ישלם מס על רווח שאינו קיים. יש הממליצים למשוך משכורת לכיסוי חובות מנהלים או לתת הלוואות לחברה

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 21

המניות לפי שיעור החזקותיהם בחברה, גם אם לא חולקו בפועל, וחיוב דמי הביטוח יהיה כהכנסה פסיבית, לגבי הכנסות שחברה משפחתית הפיקה החל משנת - המוסד לביטוח לאומי יחייב לפי 2014 סוג ההכנסה שצמחה לחברה המשפחתית, כלומר אם החברה המשפחתית הפיקה הכנסה שפטורה מדמי ביטוח (כגון ריבית, דיווידנד, רווח הון) בעלי המניות יהיו פטורים מדמי ביטוח. חברת ארנק 2017 א לפקודה - החל בשנת 62 על פי סעיף מי שפועל באמצעות חברה, אך בפועל נותן שירותים לגורם יחיד (או כמעט יחיד) אצלו יכול כעקרון להיות מועסק כשכיר, אזי יראו את החברה כשקופה לצורכי מס ויראו את בעל השליטה כאילו הפיק את הכנסות באופן ישיר והוא יחוייב במס האישי שלו ולא במס חברות. מומלץ לבחון כל מקרה לגופו בכדי להיערך בהתאם. נותני שירותי ניהול ונושאי משרה באמצעות חברה ייחשבו "חברת ארנק" אף אם יש להם לקוחות רבים. הנושא נדון בהרחבה בחוזר .10/2017 יכולות רשויות 2017 כמו כן, החל משנת המס לחייב חברות מעטים לחלק כדיבידנד רווחים שנצברו בהן (גם בשנים קודמות) לפקודה. 77 בתנאים הקבועים בסעיף גם כאן מומלץ לבחון כל מקרה לגופו כדי להיערך בהתאם. לעניין זה ראו חוזר .20/2018

ידי בעל מניות השכיר, במיוחד כאשר הוא זכאי להטבות מס כגון פטור לנכה לפי סעיף ) לפקודה, הטבות יישובים. 5(9 א לפקודה: 62 תכנון מס זה כפוף לסעיף ככל שחברה נכנסת לגדר "חברת ארנק", כלל ההכנסה הנצמחת מפעילות של בעל שליטה תמוסה במס שולי ברמת היחיד. חברות משפחתיות 2014 א לפקודה - החל בשנת 64 על פי סעיף תוכל חברה לבקש להיות חברה משפחתית רק בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, וחברה שלא תעשה זאת לא תוכל להפוך למשפחתית בעתיד. בכדי לחדול מלהיות חברה משפחתית יש למסור הודעה לרשות המסים מס הכנסה עד חודש לפני השנה שבה החברה רוצה לחדול מלהיות חברה משפחתית. משום כך יש להודיע עד סוף על חברה שרוצה לחדול 2019 נובמבר .2020 מלהיות חברה משפחתית החל משנת הואיל ו"החברה המשפחתית" שימשה אמצעי נוח לתכנוני מס, ביטל המחוקק את . ואולם הביטול 2003 קיומה החל בשנת ייכנס לתוקף מיום שיותקנו תקנות בעבור חברות שקופות. חיקוק התקנות לא נעשה, וכך ממשיך להתקיים הכלי של חברה משפחתית. חל שינוי במישור הביטוח 2008 החל בשנת א לחוק הביטוח 373 הלאומי. לפי סעיף 1995- הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), בסוף השנה מתחלקות הכנסות החברה בין בעלי

מס הכנסה מאמרים

22 2019 נובמבר 518 ידע למידע

חבריה, לחלק לחבריה את כל הכנסותיה החייבות. מדובר בחלוקת הכנסה חייבת, אך לא בהפסדים. הודעה על חלוקת הרווחים כאמור צריכה להינתן עם הגשת הדוח של האגודה לשנת המס. יש הטוענים שניתן לחלק אף הפסדים. קיבוצים קיבוצים או מושבים שיתופיים רשאים לבחור באחד משני מסלולים: א לפקודה: במסלול זה הקיבוץ 60 סעיף מדווח על הכנסות חבריו תוך התחשבות בהטבות האישיות של החברים. החברים לא חייבים לדווח אלא אם יש להם הכנסות נוספות שלא דווחו דרך קיבוץ. הקיבוץ .1229 ידווח על הכנסות החברים בטופס חבר בעצמאות כלכלית מגיש בכל מקרה דוח על כלל הכנסותיו. ב לפקודה: במסלול זה כל חבר 60 סעיף מדווח על הכנסותיו למעט הכנסות הנובעות מנכסי הקיבוץ (אשר ידווחו על ידי הקיבוץ). מוסדות ציבור לפקודה, כל מוסד ציבורי 93 ' לפי תיקון מס חייב להגיש דוח שנתי על נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו. הדוח השנתי צריך להיעשות בהסתמך על פנקסי חשבונות קבילים, דהיינו: פנקסים שנוהלו על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי .1992- מוסד), התשנ"ב

יחיד, שותפות או חברה? עם תום שנת המס כדאי לשקול אפשרות של הפיכת עסק פרטי או שותפות לחברה או אפשרות הפיכת חברה משפחתית לחברה רגילה בע"מ. רצוי להתייעץ בעניין זה עם יותר מגורם אחד. עצמאי שעסקו הפך לחברה בע"מ יכול לקבל פיצויי פיטורים כשכיר בבוא העת; הוצאות פיצויי הפיטורים יוכרו בחברה לצורך מס. הישות המשפטית של החברה מהווה מחיצה בין הרכוש הפרטי של הבעלים לבין הרכוש העסקי. מי שבוחר בשותפות כאופציה, מן הראוי שידע כי שותפות אינה מחייבת יגיעה ,149/88 אישית. בפסק הדין בעניין עמ"ה שעניינו - "שותפות אינה מחייבת יגיעה אישית", דובר בעסק משפחתי - שותפות לא רשומה - שבה היו שותפים אב ושני בניו. אחד הבנים היה באותה שנה סטודנט בטכניון. המערערים טענו כי הרווחים מחולקים בשלושה חלקים שווים בין האב ושני בניו. בית המשפט קבע כי בשום מקום לא קבע החוק כי כדי ששותף ייחשב ככזה לצורכי מס, עליו להשקיע בעסק יגיעה אישית או אפילו להיות פעיל. בפסק דין אחר נקבע כי קיומה של שותפות צריך להיבדק על פי כוונת הצדדים. כאשר שותפות מעבירה את עסקיה לחברה תחול הלכת "שדות" כמפורט לעיל. אגודות שיתופיות לפקודה, אגודה 62 כפי שנקבע בסעיף שיתופית חקלאית רשאית, בהסכמת

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 23

אכן עומדת בתנאים. רשות המסים פרסמה 13/2018- ו 12/2018 ,11/2018 ' חוזרים מס המבהירים יישום של שיטת מחירי העברה במצבים מסוימים. על מי שפועל בארצות הברית באמצעות לשים לב לגישת רשות LLC חברה מסוג המסים לחברות מסוג זה כגוף משפטי 3/2002 נפרד. גישה זאת מוצגת בחוזרים 4030/17 ואושרה גם בפס"ד ע"א 5/2004- ו יעקב הראל/ יונו סימול. כדי לעמוד בתנאים האמורים מומלץ מאוד להיעזר בגורם מקצועי מתאים אשר יערוך סקר מחירי העברה מפורט, מאחר שמי שחותם על הטופס של מס הכנסה הוא נושא משרה מתאים בחברה (חשב, סמנכ"ל כספים), וכדי לעמוד באחריות הנדרשת על אותו נושא משרה לדעת כי הוא מגובה בייעוץ מקצועי מתאים. שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק מגזר ההיי-טק בישראל הוא מגזר משמעותי ביותר ומהווה חלק ניכר מכלכלת ישראל. במגזר זה קיימים שינויי מבנה - רכישות, מיזוגים ופיצולים. לפקודה מסדיר את הנושא 2 חלק ה בכללותו. זהו חלק מורכב ומכיל שלל הוראות, הנחיות ותנאים, ולכן לפני ביצוע כל פעולה בתחום יש לבחון את מכלול לפקודה 242 היבטיה. בעקבות תיקון הורחבו האפשרויות לשינוי מבנה. הנושא .8/2018 מוסבר בהרחבה בחוזר

עסקים בחו"ל כדי לתכנן היטב את הפעילות בחו"ל, יש לשים לב לנקודות כגון אלה: המבנה המשפטי בישראל (יחיד, חברה); המבנה המשפטי בחו"ל (סניף, שותפות, חברה זרה); האם יש אמנה למניעת כפל מס; היכן יהיו השליטה והניהול; כיצד למשוך רווחים; שימוש בארצות שמהוות "מקלטי מס", מחירי העברה בין ישראל לחו"ל; וכל נושא רווחי הון, חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה. השקעות אלה מאפשרות העברת פעילות לחברות שנרשמות בחו"ל במדינות שבהן לפקודה חברה 1 המס נמוך. על פי סעיף שנרשמה בחו"ל אך נשלטת ומנוהלת מישראל נחשבת תושבת ישראל ובהתאם חייבת במס בישראל. במצב זה עשויה להיות התנגשות בין הפקודה לדין הפנימי של המדינה שבה נרשמה החברה או פועלת בה. אם לישראל יש אמנה עם מדינה אחרת, עניין התושבות נקבע בסעיף המתאים באמנה. גם אם חברה נחשבת תושבת ישראל היא עשויה להיות בעלת מוסד קבע במדינה אחרת, כך שלמדינה האחרת זכות מיסוי ראשונה על רווחי מוסד הקבע. 4/2002 נושא השליטה והניהל נדון בחוזר לחוזר זה שפורסמה 1 ' ובתוספת מס (בעקבות פס"ד ניאגו, יאנקו 31.3.2016- ב וייס ושי צמרות). הוסדר נושא 2007 נדגיש כי החל בשנת מחירי העברה וקיימת חובת הצהרה בטופס מתאים שפרסמה רשות המסים, ולפיה פעילות הכפופה לתקנות מחירי העברה

מס הכנסה מאמרים

24 2019 נובמבר 518 ידע למידע

אגב העברות כאמור נופלות בגדר תכנון מס החייב בדיווח ויש לשים לב לנושא. נערכה נציבות 29/94 לפי הוראת ביצוע מס הכנסה לטיפול ב"העברת פעילות חברות קיימות לחברות חדשות... במטרה להתחמק מתשלום מס..." ההוראה עצמה, עניינה בהעברה מטעמי התחמקות ממס של החברה הישנה. אין ההוראה דנה ישירות בהעברת פעילות לחברה חדשה המצויה בהפסדים. בעניין זה התפתחו מבחני עזר אחדים, הקובעים מתי תותר העברת פעילות רווחית אל חברה מפסידה. להלן כמה אינדיקציות שיעזרו להחליט בנושא האמור: א. המשכיות באותו ענף. לפי כלל זה - אם החברה הנרכשת תמשיך לפעול באותו ענף במשק, יהיה בכך משום חיזוק תכנון המס כתכנון מס לגיטימי. ב. זהות (המשכיות) בעלי המניות מהמניות). 100% (להבדיל ממכירה של אם יוכנס שותף בהחזקה משמעותית, ואם החברה לא תימכר במלואה, יהיה בכך חיזוק להכרה בהפסדים. ג. העברת פעילות חדשה לחברה. זאת באותו תחום עיסוק עיקרי; להבדיל מהעתקת פעילות קיימת מחברה אחרת לחברה בהפסדים. ד. אם ההסכם אינו מותנה בחיסכון מס, סיכוייו טובים יותר לקבל הכשר והכרה.

כמו כן, בשנים האחרונות פרסמה רשות המסים החלטות מקדמיות רבות בתחום ומומלץ לעיין בהחלטות אלו לפני ביצוע פעולה ולערוך היקשים בין האמור בהחלטות המקדמיות לבין הפעולה העומדת להתבצע. מאחר שבמקרים רבים מתבצע בעקבות שינוי מבנה שינוי במודל העסקי וכן מתבצע ניוד של נכסים בלתי מוחשיים (כמו קניין רוחני, פטנטים, מוניטין וכד'), ולעתים נעשה הדבר גם כחלק מעסקה בין-לאומית, פרסמה רשות המסים הנחיה מקצועית שכותרתה - "עמדת רשות המסים בדבר השלכות המס במקרה של שינוי מודל עסקי בחברות בעלות מפעל בתחומי הטכנולוגיה". מומלץ להביא בחשבון את הוראות החוזר בחלק מתכנון כל עסקה או שינוי מבנה בתחום, מאחר שסביר להניח שזו תהיה גם עמדת רשות המסים אם יהיה דיון שומה בפועל בגין העסקה או שינוי המבנה. העברות בין עסקים לעתים מתבצעות עסקאות בין שני עסקים או בין שתי חברות ומועברות הכנסות והוצאות, כגון: דמי ניהול, הנחות או מכירה/קנייה של מוצרים. לכל העברה כזו חייב להיות בסיס כלכלי, ולא רק כדי להימנע ממס. פקיד השומה עלול לבדוק זאת, בייחוד בתוך קבוצת חברות שבבעלות משותפת. לפקודה, וכן 2 גם נושא זה מוסדר בחלק ה חלק מהעברות כאמור או פעולות שנעשות

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 25

ד. כאשר פנקסי חשבונות של נישום נפסלו עקב אי רישום תקבול, הם ייפסלו לכל השנה. כדי שלא לפעול בעסק שפנקסי החשבונות שלו פסולים, מועתקת הפעילות לגוף חדש, נקי מהליקוי. לקראת סוף שנת המס רצוי לבחון מחדש אם יש טעם להמשיך בפיצול, אם התנאים המקוריים עדיין קיימים, ואם עלות הפיצול מצדיקה את התועלת בהמשכו. מצד שני, אפשר לשקול פיצול או שינוי ארגוני לקראת שנת המס הבאה, כדי לפתור בעיות שהוזכרו לעיל. - "קביעת מועד 16/2002 ראו: חוזר מ"ה מיזוג/ פיצול". העברות בין בני משפחה בדרך כלל הורים מעבירים נכסים לילדיהם, ובמקרים מסוימים הנכסים הללו מועברים ללא ההכנסות אשר נובעות מהם. במקרה להלן, אם העבירה נכס לבניה ללא התנאי של שמירת ההכנסות בידיה. התוצאה הייתה שבית המשפט לא התיר לזקוף את ההכנסות בשומתה. המערערים הם שלושה מארבעת בניה של הגברת ג'ורג'ת לחאם מנצרת (להלן: "ג'ורג'ת" או "האם"). ג'ורג'ת העבירה את נכסיה בחייה לבניה 1977 ללא תמורה, בשני שלבים: בשנת היא העבירה להם את חלקה בבית מלון שהקימה ושניהלה. העברה זו נעשתה בתנאי שהכנסות המלון יהיו שלה כל ימי חייה, ובתנאי שהבנים לא יוכלו להעביר

ה. קיומם של נכסים אחרים (לבד מההפסד) שיש להם יתרון לרוכש, יצדיקו את רכישת החברה (ידע, מוניטין, שם עסק). ו. נוסף על כך ניתנה תשומת לב להלכת בן ), המרחיבה למעשה 7387/06 ארי (ע"א )3415/97 את הלכת רובינשטיין (ע"א .)8285/10 וכן ג'ולקס שוקי הון (ע"א פיצול ומיזוג עסקים לפקודה, וגם 2 גם נושא זה מוסדר בחלק ה כאן יש לבחון אם מדובר בתכנון מס החייב בדיווח. קיימת מגמה של פיצול עסקים, ניתוקם או העברתם, בין היתר, מסיבות המיסוי האלה: א. הימנעות מחובת ניכוי מס במקור לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), . פיצול המחזור לשני 1977- התשל"ז עסקים עלול להוציאם מחובת הניכוי. ב. חשש מפסילת פנקסי חשבונות בעסק מורכב בגלל אפשרות פסילה של פעילות אחת מתוך המכלול. לדוגמה: פנקסי חשבונות של חברה קבלנית גדולה המפעילה חניון קטן על אחד המגרשים הפנויים עשויים להיפסל אם השומר במגרש ייתפס כשלא רשם תקבול. ג. חובת מעבר משיטת ניהול פשוטה של פנקסי חשבונות לשיטה מורכבת בשל גידול במחזור.

מס הכנסה מאמרים

26 2019 נובמבר 518 ידע למידע

מחברה או משותפות אשר בה יש לשני בני הזוג או לבן הזוג השני: בחברה - מזכויות ההצבעה; 10% זכות בהנהלה או לפחות מהונה או מהזכות 10% - בשותפות לרווחיה; אלא אם כן לבן הזוג שמקבל את ההכנסה הייתה הכנסה מהחברה או מהשותפות זמן סביר ולא פחות משנה לפני הנישואין או חמש שנים לפני שלבן הזוג השני הייתה זכות כלשהי. 106 ' בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס נקבע שהזכות לחישוב נפרד תהיה גם מהכנסה מ"דמי שכירות" שמקבל "אדם" מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו, שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד. לעניין זה, "אדם" - לרבות מי שהיה בן- זוגו ערב פטירתו. למרות זאת שני בני זוג העובדים ביחד בעסקם המשותף, היו זכאים, כל אחד מהם, לחישוב מס הכנסה נפרד, אך תחת מגבלות בכדי למנוע רישום פיקטיבי של בן זוג כעובד בעסק המשותף. נקבעו תנאים מגבילים אחדים: א. החישוב הנפרד לא יותר אם לבני הזוג יש מקור הכנסה נוסף מיגיעה אישית או ממשכורת. ב. הודעה על התביעה לחישוב נפרד של המס נמסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס. אולם, אם שוכנע פקיד השומה שלא ניתן היה למסור את ההודעה במועד, ניתן למוסרה במועד אחר.

את הזכויות במלון בלא הסכמתה. אין חולק שהכנסות המלון והפסדיו הם של ג'ורג'ת ולא של בניה. העבירה ג'ורג'ת לבניה את 1982 בשנת חלקה בנכס, אשר הושכר לבנק דיסקונט. העברה זו נעשתה ללא התנאי של שמירת ההכנסות בידי ג'ורג'ת, וללא התנאי שהבנים לא יוכלו להעביר את הנכסים בלא הסכמתה. פקיד השומה ייחס את הכנסות שאר כל הנכסים (חוץ מהמלון) לבנים המערערים. המערערים טענו שההכנסות הן של האם, ג'ורג'ת (ואם כך היה נקבע, הייתה ג'ורג'ת יכולה לזקוף הכנסות אלה כנגד הפסדי המלון באותן שנות המס). בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הבנים לגבי שאר הנכסים, והכיר בהכנסות מאותם נכסים כהכנסות האם, מלבד בנכס אחד: הנכס המושכר לבנק דיסקונט. דמי שכירות של מושכר זה, כך קבע בית משפט קמא, שייכים למערערים. על כך ערערו הבנים, ובית המשפט העליון אישר את 3914/91 בפסק הדין בעניין ע"א פסק דינו של בית המשפט המחוזי. לעניין רישום עסק על שם קרוב משפחה כי ההכנסה 732/15 נקבע בפס"ד בנלי ע"א תיוחס למי שרשום ברשויות כבעל העסק אף שהעסק נוהל בפעול על ידי אביו. חישוב נפרד לבני זוג בני זוג לא היו זכאים 2013 עד תום שנת לחישוב נפרד, כאשר הכנסת בן הזוג באה

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 27

(ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור; (ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, אתמקור ההכנסההמשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים; בכל הקשור בהעסקת בני זוג ובני משפחה אחרים יש חשיבות גם לפן הביטוח הלאומי, ככל שבן משפחה שכיר יתבע קצבאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה) או יטען לצבירת תקופת אכשרה לקצבת זקנה. כמו כן, בעל שליטה בחברת מעטים ובן/ בת זוגו אינם זכאים לדמי אבטלה וקצבת פש"ר מעסיק. קיימים פסקי דין רבים בנושא. כדי להגדיל את הסיכוי לקבל קצבה יש לשאוף להעסקת בן משפחה במתכונת דומה להעסקת עובד חיצוני, קרי תפקיד מוגדר ונחוץ בעסק, היעדר שליטה בעסק, משכורת סבירה, דיווח נוכחות וחופשה וכו'. אם המוסד לביטוח לאומי לא יסכים עם היות בן/ בת הזוג עובד שכיר של בן הזוג השני, יש לדווח "יחס חלוקה" לצורך פיצול ההכנסה בין בני הזוג.

ג. תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב נפרד היא לשלוש שנות מס, החל מתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד; וכמובן, כל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים הנדרשים המזכים בחישוב נפרד. ד. החישוב הנפרד יותר לבני הזוג בתנאי שעות לפחות 36 שכל אחד מהם עובד 10 בשבוע בעסק המשותף, במשך חודשים או יותר בשנת המס; ועוד תנאים בעניין. ה. בני זוג רשאים לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתם כמפורט ש"ח בשנת 49,680 לעיל עד סכום של (שהיא השנה האחרונה 2013 המס שבה חל הסדר זה). לאור ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בעניין מלכיאלי, אשר קבעה באופן סופי כי בני זוג העובדים בעסק שבבעלותו של אחד מהם לא יהיו זכאים לחישוב נפרד גם אם יוכיחו את נחיצות עבודת בן הזוג בעסק ואת סבירות השכר, האפשרות היחידה לחישוב נפרד נותרה לפי סעיף (ה).(ראו חוזר רשות המסים בנושא 66 "חישוב מס נפרד/מאוחד 22.7.2013 מיום של הכנסות בני הזוג - עדכון והארכת הנחיות קודמות"). תוקן החוק, ובני זוג 2014 החל בשנת זכאים לחישוב נפרד אם התקיימו כל אלה: (א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

מס הכנסה מאמרים

28 2019 נובמבר 518 ידע למידע

שהיה חייב בהגשת דוח לא הגיש אותו, דבר היכול לגרור סנקציות מצד רשויות המס. חשוב לזכור כי הסעיף מחייב בהגשת דוח גם כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו, ואפילו אינו חייב בהגשת דוח לפי הוראות הסעיף האחרות. ) לפקודה, 2 (ב 131 לפי הוראות סעיף יחיד החייב בהגשת דוח כאמור (למעט נאמנויות), ויש לו הכנסה שמקור החיוב ) לפקודה, יגיש 8( ) או 2( ,)1(2 שלה הוא סעיף את הדוח לפי הוראות הסעיף באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור. פטור מדיווח מקוון נקבע בתקנות מס הכנסה (פטור .2010- מהגשת דוח עצמאי מקוון),התש"ע הדוח המקוון בתחולה על דוחות לשנת ואילך. 2008 המס א לפקודה - סמכות לפטור 134 סעיף מהגשת דין וחשבון לפקודה מטיל חובה בהגשת 131 בעוד סעיף א 134 הדוח על כל האוכלוסייה כמעט, סעיף לפקודה מעניק לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את הסמכות לפטור מחובת הגשת דין וחשבון את המפורטים להלן: . מי שעיקר הכנסתו היא הכנסת עבודה, 1 קצבה או הכנסה ששילם עליה מס לפי לפקודה (הכנסה מהשכרת 122 סעיף דירת מגורים ומסלול מיסוי בשיעור .)10%

ניהול חשבונות ודיווח חובת הגשת דוח שנתי מבוא

בישראל, בניגוד להלך המחשבה המקובל, קיימת חובת דיווח כללית לאור הוראות א 134 לפקודה. ברם, סעיף 131 סעיף לפקודה מעניק סמכות להתקנת תקנות לפטור מהגשת דוח שנתי. א לפקודה הותקנו תקנות 134 מכוח סעיף מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), ), אשר "התקנות" (להלן: 1988- התשמ"ח לתקנות 1 המבנה שלהן מורכב. בתקנה לתקנות 2 מובאות הגדרות, ותקנה 131 מצמצמת את החובה הכללית (סעיף לפקודה) להגשת דוח וקובעת מי יהיה לתקנות מחייבת 3 פטור מהגשתו. תקנה ציבור מסוים בהגשת דוח, למרות הפטור לתקנות שוב 4 לתקנות. תקנה 2 שבתקנה מעניקה פטור מהגשת דוח, וכך גם תקנה א לתקנות מחייבת 5 לתקנות. תקנה 5 בהגשת דוח יוצר נאמנות ומקבל חלוקה ב מגבילה פטור שניתנן 5 מנאמנות, תקנה לתקנות מסייגת 6 , ותקנה 5- ו 2 בתקנות פטור מהגשת הדוח. להלן ננסה לסכם את הנושא ולהבחין בין מי שחייב בהגשת דוח לבין מי שפטור מהגשתו. לפקודה 131 סעיף לפקודה מפרט מי חייב בהגשת 131 סעיף דוח. מומלץ לבחון את הסעיף בקפידה בכל מקרה לגופו בכדי להמנע ממצב בו מי

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 29

בנושא. התקנות משנות כמעט לחלוטין את כללי החיוב בהגשת דין וחשבון שנקבעו לפקודה. 131 בסעיף להלן נסקור את התקנות, ובסיום נסכם בטבלה את הכללים לעניין חובת הגשת דוח. לתקנות ישנן הגדרות ל"הכנסות" 1 בתקנה למיניהן. מלבד ההגדרות, חשוב לשים לב לסכומים שהוגדרו בכל הכנסה. ייתכן מצב שבו לגבי הכנסה מסוימת - ,)2(2 מקור חיובה בפקודה יהיה סעיף אולם לעניין התקנות ההכנסה האמורה לא תיחשב "הכנסה ממשכורת", אלא ייתכן שתסווג כ"הכנסה נוספת".

. מי שהכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או 2 ממשלח יד, והן לא עלו על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שעל לפקודה. 36-34 פי סעיפים . תושב חוץ. 3 . מי שקיבל הכנסה שנוכה ממנה מס 4 במקור כדין, או שחל לגביה פטור ממס, וללא הכנסה זו היה פטור מחובת הגשת דין וחשבון. . נאמן, אם הוא תושב ישראל ואם לאו, 5 שהיו לו בישראל רק הכנסה הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות ממס. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין 1988- וחשבון), התשמ"ח שר האוצר ניצל את הסמכות שהוענקה לו א לפקודה, והתקין תקנות 134 מכוח סעיף

לתקנות – הגדרות 1 תקנה הכנסה מדמי שכירות -

לפקודה 122 הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס מכוח סעיף ), ושסך כל ההכנסה ממנה לא עלה על הסכום הקבוע 10% (מסלול .)2018 ש"ח בשנת המס 338,000( ' בתוספת ב

מס הכנסה מאמרים

30 2019 נובמבר 518 ידע למידע

א לפקודה), וכן 4 הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל (סעיף הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שהתקיימו בה כל אלה: ש"ח בשנת המס 338,000( ' . סכומה לא עלה על הקבוע בתוספת ד 1 .)2018 . שולמה בשלה מקדמת מס [ראו תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל 2 א, 122 , ונוסף על כך ראו סעיפים 2004- הכנסת חוץ), הצתשס"ד ג(ב) או (ד) לפקודה, וכן רווח הון מנייר ערך זר או נייר 125 , ב 124 ישראלי שנסחר בחו"ל]. לגבי נייר ישראלי שנסחר בחו"ל, אפילו לא נוכה מס במקור, יש למוכר פטור מניכוי מס במקור. הכנסה מריבית, מדמי ניכיון, מהפרשי הצמדה או מרווחים שהם ) לפקודה, שהופקה או שנצמחה בישראל, 4(2 הכנסה לפי סעיף המשתלמת בתוכנית חיסכון, בפיקדון או בקופות גמל, או המשתלמת על פי אגרות חוב הנסחרות בבורסה, מילווה מדינה או מילווה קצר- מועד, ושהתקיים לגביה אחד מאלה: . נקבע לה פטור ממס. 1 ג(ב) או (ג) לפקודה, נוכה 125 . היא חייבת במס לפי הוראות סעיף 2 ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על .)2018 ש"ח בשנת המס 645,000( הקבוע בתוספת ה' לתקנות הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מילווה קצר-מועד, שהתקיים לגביה אחד מאלה: . נקבע לה פטור ממס. 1 . נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, וסכומה (מחזור 2 – 2018 מכירות) אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ו' (בשנת מיליון ש"ח). 2.53 ג לפקודה, שהתקיימו בה שני אלה: 9 הכנסה כאמור בסעיף ג לפקודה או הוראות חלק י' פרק שלישי 9 . בשל הוראות סעיף 1 לפקודה, אין לשלם בשלה מס נוסף בישראל בשנת המס. ש"ח בשנת המס 338,000( ' . סכומה לא עלה על הקבוע בתוספת ד 2 .)2018

הכנסת חוץ -

הכנסה מריבית -

הכנסה מנייר ערך -

הכנסה מקצבת חוץ -

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 31

הכנסה שסכומה הכולל בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ), שנוכה ממנה מלוא המס החל לפי 2018 ש"ח בשנת המס 651,000( ' א הוראות הפקודה, ושהיא אחת מאלה: . הכנסת עבודה. 1 ) לפקודה, המשולמת על ידי מעביד או קופ"ג. 5(2 . קצבה לפי סעיף 2 א) לפקודה, החייב 7(9 . מענק פרישה או מוות כמשמעותו בסעיף 3 במס. ) להגדרת 6( . סכום המתקבל עקב היוון קצבה כמשמעותה בסעיף 4 "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודה, החייב במס. . הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו, ושבמכירתה חלות 5 לפקודה. 102 הוראות סעיף התקבלו סכומים מכמה מעבידים או מצירוף של הכנסות המנויות , יראו את כלל ההכנסה כמשכורת רק אם מאחד 5-1 בפסקאות לפקודה, ומשאר הסכומים נוכה 164 הסכומים נוכה המס לפי סעיף המס בשיעור שאינו נמוך משיעור המס המרבי או בשיעור שקבע פקיד השומה. ) מאבדת משמעות עקב 2018 ש"ח בשנת 651,000( ' תקרה בתוספת א ) שכן 2018 ש"ח (בשנת 641,880- ירידת רף הכנסה לחיוב ב"מס יסף" ל מי שחייב ב"מס יסף" בכל מקרה חייב להגיש דוח. לפקודה, ולעניין הכנסה 121 שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף שנקבע לה שיעור מס נמוך יותר, השיעור הגבוה ביותר שנקבע לה. תאגיד שהואגד מחוץ לישראל והוא בנק או מוסד כספי אחר, לפי דיני אותה מדינה. כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן זכות או טובת הנאה, ראויות או מוחזקות, והכול כשהם מחוץ לישראל. חשוב מאוד לשים לפקודה, וכן להגדרות שבתקנות 2 לב למקור ההכנסה מכוח סעיף ולסכומים.

משכורת -

השיעור המרבי -

תאגיד חוץ בנקאי -

נכס חוץ -

מס הכנסה מאמרים

32 2019 נובמבר 518 ידע למידע

כל אחד מאלה: . הכנסה שנוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, בשיעור 1 שאינו נמוך מהשיעור המרבי, או באישור פקיד השומה בשיעור .30%- שאינו נמוך מ ) לפקודה, שחל לגביה 2( ) או 1(2 . הכנסה שאינה הכנסה לפי סעיף 2 פטור ממס. הכול למעט משכורת, הכנסה מדמי שכירות, הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית או הכנסה מנייר ערך, ובלבד שסך כל ההכנסה הנוספת בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב' .)2018 ש"ח בשנת המס 338,000(

הכנסה

נוספת -

לתקנות - פטור מהגשת דוח 2 תקנה א. יחיד תושב ישראל, שכל הכנסתו בשנת המס הייתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהייתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי לפקודה. 131 סעיף ב. בני זוג הזכאים לחישוב נפרד של המס על הכנסותיהם מיגיעה אישית, יחולו התקרות הקבועות בהגדרת "משכורת", "הכנסה מדמי שכירות", "הכנסת חוץ" או "הכנסה לגבי כל אחד מבני הזוג על הכנסתו מיגיעה אישית. 1 מקצבת חוץ" שבתקנה 2 לתקנות - סייג לפטור שבתקנה 3 תקנה . תקנה 1 פוטרת מהגשת דוח אדם שהכנסתו תואמת את תנאי ההגדרות שבתקנה 2 תקנה לפקודה. 131 פוטרת כמובן מהגשת דוח גם מי שחויב בהגשתו מכוח סעיף 2 .2 לתקנות מסייגת את הפטורים הגורפים שבתקנה 3 כעת, תקנה

מס הכנסה מאמרים

2019 נובמבר 518 ידע למידע 33

) לפקודה (ראו 9(32 . הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה כאמור בסעיף 1 ) לפקודה חייב בהגשת 4() (א 131 השלכות על תושב חוץ, שמכוח סעיף ) לתקנות, גם תושב חוץ שהוא בעל שליטה 1(3 דוח. כעת, מכוח תקנה בחברה ישראלית חייב בהגשת דוח). החובה לא תחול על יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, אם הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם של היחיד או בן זוגו תושבי חוץ, ותושבי ישראל אחרים אינם בעלי שליטה באותו חבר בני אדם תושב חוץ, בתנאי שהוא ובן זוגו אינם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב ישראל, והכול לגבי הדוחות שיש להגישם לשנת המס שבה היה היחיד לתושב ישראל לראשונה או לשנת המס שלאחריה. ההוראה האמורה תחול גם על יחיד שחדל להיות תושב ישראל, ושהה דרך קבע מחוץ לישראל עשר שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל (תושב חוזר ותיק). לפקודה, ולכן 66 . בני הזוג אינם רשאים לבקש חישוב נפרד מכוח סעיף 2 הם מבצעים חישוב מאוחד. . הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או 3 סכום שנתקבל עקב היוון קצבה, שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות ) לפקודה. 3() (ג 8 לשנים הבאות כאמור בסעיף . הכנסתו או הכנסת בן זוגו בשנת המס כללה שכר ספורטאים, כהגדרתו 4 .1967- לצו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז 1 בסעיף . היה חייב להגיש דין וחשבון לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו. 5 על פי סעיף זה, יש חובה להגיש דוח, אם גם בשנת המס הקודמת הייתה חובה להגיש דוח. המדובר לא יחול אם החובה נבעה בשנה קודמת בגין לפקודה 122 הכנסה מדמי שכירות, שלא שולם עליה מס מכוח סעיף .)10% (מסלול שנים, במועד כלשהו 18 . הייתה לו, לבן זוגו או לילדו, שטרם מלאו לו 6 בשנת המס, אחד מאלה: א. זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה. 1,878,000 ב. נכסי חוץ אחרים ששוויים ביום כלשהו בשנת המס הוא .)2018 ש"ח או יותר (בשנת המס

חובת הגשה -

Made with FlippingBook Digital Publishing Software