ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

חוד החנית של תנופת ההתחדשות וראש חץ שמושך למעלה את העיר " מותג על " הוא 1000- מתחם ה

,1000- ראיון עם עדי ברוק, מנכ"ל מנהלת ה ראשון איילון, אגמים וצריפין

מיליון מ"ר לשטחי תעסוקה ממוקמים במערב ראשון 3 , שהפך בשנים 1000- מהם במתחם ה 60%- לציון, כ האחרונות מוקד עליה לרגל לראשי רשויות, אדריכלים, מתכננים, גורמי ממשל ורגולציה בתחומי התכנון והבניה וכמובן יזמים, משקיעים, וקבוצות מובילות במשק. ,1000 - שנים של מאמץ ועבודה אינטנסיבית של מנהלת ה 6.5 מתכנסות לרגע האמת, שלב האכלוס הראשון של עובדי קבוצת דיסקונט במתחם, אשר בימים אלה נמצא בעיצומו. היא זרוע הייזום של עיריית ראשון לציון 1000- מנהלת ה הפועלת באוריינטציה עסקית לכל דבר. המנהלת הוקמה , ובמרוצת הזמן 1000- למשימה ייעודית - הקמת מתחם ה

קיבלה תחת אחריותה גם את ניהול פיתוח המתחמים ראשון איילון, אגמים ומתחם צריפין. המנהלת אמונה על תכלול כלל ההיבטים ובהם, שיווק, שחרור חסמים, ניהול הקשר בין היזמים לעירייה, לרבות רשויות התכנון, ואנשיה מבצעים מעקב קפדני של לוחות הזמנים ו"תכנון מול ביצוע". במגזין השלישי של "ראשון לעסקים", מספק עדי ברוק, ראשון איילון, אגמים וצריפין, סטטוס 1000- מנכ"ל מנהלת ה עדכני של הפרויקטים בהובלתו ומשרטט את מפת הצלחה בפרט, ומערב ראשון בכלל, 1000- השיווקית של מתחם ה ומסמן את האתגרים החדשים שעל הפרק.

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online