BRAIN STATION | שולחן הלימוד החכם

מהדורה דיגיטלית

שולחן הלימוד החכם ספר מערכת

THE SMART DESKTOP

COMPUTER-CONTROLLED LEARNING AND BOARD GAMES SYSTEM Patent Pending Copyright © Pouma Development Ltd.

סוֹד ְ י י ֵ ג ְ שּׂ ֻ מ

ית ִ מ ְ צ ַ הע ָ יכ ִ ר ֲ ע ית ִ ר ְ ב ִ ה ע ָ יק ִ ט ָ מ ֶ ת ָ מ ה ָ י ְ ר ְ ט ֶ אוֹמ ֵ גּ

ית ִ ל ְ גּ ְ נ ַ א

המערכת מיוצרת ומשווקת ע"י: דעתא אדטק לאבס בע"מ 052-3554045 , טל. נייד: 077-3181024 , פקס: 09-8840261 טל.: www.brainstation.co.il אתר: ,pouma_dovr@walla.co.il מייל: 4250410 , אזור תעשיה ספיר, מיקוד: 10 כתובת: גיבורי ישראל

מצגות סרטונים ומאמרים BRAIN STATION מערכת ” BRAIN STATION סרטון תדמית על מערכת “

הצגת המערכת בפני גורמי ממשל ושרי חינוך מזרח אירופה

סרטון הממחיש לימוד ואינטראקציה חברתית במשחק זיכרון ללימוד האותיות בעברית

” BRAIN STATION מצגת על הפעילות והתגובות מהשטח מערכת “

סקירתו של ד”ר אלכס שניידר בנושא “חזרה לשגרת הלימודים תוך צמצום הפערים בין התלמידים”

2

”BRAIN STATION החכם - הלימוד שולחן “ – ספר מערכת

מערכת מתקדמת וחדשנית שולחן לימוד אינטראקטיבי לחשיבה אישית וקבוצתית הלימוד אפקטיבי ביותר לאור שילוב אמצעי המחשה, משחקים קבוצתיים ולימוד דיפרנציאלי

: הספר תכולת הוראות הפעלת המערכת. הוראות בטיחות ונושאים כלליים. הוראות הפעלת מערכי הלימוד והמשחק, בחלק ממערכי הלימוד והמשחק ההוראות יופיעו בגוף המצגת.

תקינה: המערכת מורכבת ממכלולים העומדים בתנאי התקינה המחמירים ביותר תקני הבטיחות המחמרים ביותר: UL TUV EMC תקני CE המערכת מיועדת להפעלה במבנה בלבד כמפורט בנספח בטיחות המופיע בספר זה.

כל זכויות שמורות לחברת פומה פיתוח בע”מ המערכת מוגנת בקניין רוחני

Patent Pending Copyright © Pouma Development Ltd.

אין לשכפל להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או כל אמצעי אחר - מכל חומר במערכת המחשב, קופסאות מערכי העזר או ספר זה. חל איסור לשימוש מסחרי או העברת חומר לכל גורם שהוא כמפורט, אלא ברשות בכתב וחתומה מחברת דעתא אדטק לאבס בע”מ.

המערכת מיוצרת ומשווקת ע"י: דעתא אדטק לאבס בע"מ 052-3554045 , טל. נייד: 077-3181024 , פקס: 09-8840261 טל.: www.brainstation.co.il אתר: ,pouma_dovr@walla.co.il מייל: 4250410 , אזור תעשיה ספיר, מיקוד: 10 כתובת: גיבורי ישראל

3

עניינים תוכן

מספר עמוד 6

מבוא

6

תכולת מערכות לימוד

6

תכולת מערכות המשחק ופנאי

6

שיטת הלימוד

7

מושגי יסוד לימוד

8

מושגי לימוד משחק

9

עברית

10

גאומטריה

11

מתמטיקה

12

אנגלית

13

עריכה עצמית

14

משחקים - טריוויה

14

משחקים - חשיבה מהירה

15

משחקים - זיכרון מהיר

15

משחקים - סודוקו

4

עניינים תוכן

מספר עמוד

16

נספחים תכולה

17

נספח א’ - בטיחות

18

נספח ב’ - זכויות יוצרים

19

נספח ג’ - הוראות הפעלה

22

נספח ד’ - רשימת חלקים

23

נספח ה’ - שרטוט מערכת

5

Brain Station מערכת הלימוד והמשחק שולחן הלימוד החכם - הדור הבא

מערכת לימוד בשילוב כתיבה, משחקים וחלקים מוחשיים הופכת את הלימוד לחוויה נעימה ויעילה עבור התלמידים והמורים.

תכולת מערכות הלימוד: מס’ תיאור

תכולה

קהל היעד

אוצר מילים, רגשות, הפכים, זמנים, תאום עין יד, הבחנה בפרטים, התמצאות במרחב, ציור, פאזלים ומתמונה לסיפור. משחקים לפיתוח מיומנות חשיבה וזיכרון.

כתה א’ - גן רשות

א מושגי יסוד

כתה ג’ - גן חובה הכרת האותיות, כתיבת האותיות, היגוי , כתיבת מילים והשלמת משפטים.

ב עברית

כתה ג’ - כתה א’ קווים, זוויות, מצולעים, מעגלים, גופים ומדידות ושרטוט.

ג גאומטריה ד מתמטיקה

כתה ג’ - גן חובה כתה ו’ - גן חובה

פעולות חשבון. 4 הכרת המספר, כתיבת ספרות, כמויות, מספרים זוגיים ו הכרת האותיות, כתיבת האותיות, היגוי , כתיבת מילים ואוצר מילים.

ה אנגלית

מערכים הנערכים ונכתבים ע”י ביה”ס.

עריכה עצמית

ו

תכולת מערכות המשחק ופנאי: מס’ שם

תיאור

משחק תחרותי בידע כללי – ניתן להוסיף שאלות על ידי בית הספר

טריוויה

א ב

משחק תחרותי משחק תחרותי

חשיבה מהירה

זיכרון

ג ד

תרגול אישי

זיכרון חזותי

משחק אישי במספר רמות קושי

סודוקו

ה

שיטת הלימוד: – הקניית הידע בעזרת מערכים ויזואליים. שלב ראשון – מערכי תרגול הכוללים: איורים, כתיבה ועזרים מוחשיים. שלב שני – משחקים תחרותיים על החומר הנלמד. שלב שלישי תרומת משחקים התחרותיים - הטמעת החומר הנלמד - חיזוק הצד החברתי - פיתוח החשיבה

6

: מערכות לימוד מושגי היסוד 1 א. הקניית המושגים הבסיסים והראשוניים לילדים בחשיפתם הראשונה ללימוד. פרק מס’ מערך נושא

משחק בינגו זיכרון

תרגול

V V

V V

V V

ביגוד

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 01 01 02 03 04 01 02 03 04 01

בעלי חיים גוף האדם

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V V V

ירקות פרות צבעים

א

אוצר מילים

צורות הנדסיות

כלי עבודה כלי תחבורה בעלי מקצוע

V

גלי נגינה משפחה

V V V V V V V V V

מה חסר בצורה.

ב

הבחנה בפרטים

ממה מורכבת הצורה.

מה יצוא דופן.

(הבחנה בפרטים) זיכרון חזותי קבוצות הפכים 10 לימוד מעל, מתחת, מאחורי ומלפני

ג

הפכים

V

התמצאות במרחב

ימין, שמאל, אמצע מלפני, מאחרי ובתוך ראשון, שני והאחרון

ד

שעון - לימוד שעות שלמות בשעון מחוגים

יממה - לימוד חלקי היממה ימי השבוע - לימוד ימי השבוע

זמנים

ה

עונות השנה - לימוד עונות השנה והחודשים

ו ז

מתמונה לסיפור הצגת תמונות ליצירת סיפורים על ידי הילדים

פאזלים

V

01

משחק פאזל רב ממדי לפיתוח הראיה המרחבית

ח 01 ט 01

ציור

ציור לתלמיד יחיד וצביעה משותפת

רגשות:

V V V V V V

לימוד נושא הרגשות ותרגול

01 02 03 04 05 06

משיכת קווים זיהוי חיבורים העתקת ציורים העתקת צורות בניה בגפרורים

תאום עין יד

י

משחק מבוכים קבוצתי V בפרקים מתמטיקה, גאומטריה, עברית ואנגלית הקניית הידע מתבצעת מהשלבים הראשונים.

7

מושגי יסוד - משחקים לפיתוח מיומנות חשיבה וזיכרון 2 א. מס’ נושא פרוט

הערות

משחק זיכרון

01

משחק ללימוד ספרות אותיות וכדומה משחק תחרותי מושגי יסוד

חשבון - חישוב כמויות היגיון – השלמת סדרות הבחנה - התאמת חלקים שמיעה - הבחנה בין צלילים

02

טריוויה

הממד החמישי משחק מטריצה עד חמישה משתנים

03 04

משתנים 3 בפרק מושגי יסוד עד

סודוקו

משחק סודוקו מותאם לגיל הרך

8

ב. עברית הקניית יסודות השפה העברית החל משלב ההיגוי האות עד שלב כתיבת מילים והשלמת משפטים. מס’ נושא הקניה תרגול

משחקים בינגו זיכרון

הכרת האותיות

01

V V

הכרת האותיות ושיבוץ האותיות בסדר הנכון

אותיות דפוס וכתב אות פותחת אותיות דפוס וכתב

V

זיהוי והשלמת אות פותחת

כתיבת

02

כתיבת האותיות בעזרת טוש במהירות מבוקרת תרגול כתיבת שם פרטי ומשפחה התאמת הניקוד בהתאמה להיגוי המושמע

היגוי האות היגוי האות בהתאמה לניקוד היגוי מילה בעלת הבהרה אחת היגוי מילה בעלת מספר הבהרות

03

התאמת האות בהתאמה להיגוי המושמע

04

כתיבת המילים בעזרת כרטיסיות

05

כתיבת המילים בעזרת כרטיסיות

06 כתיבת מילים העשרת

כתיבה בעזרת טוש או כרטיסיות

אוצר המילים לכתיבה השלמת מילים חסרות במשפט

השלמת משפטים

07

בעזרת כתיבה או כרטיסיות

אוצר מילים

08

V

משחק סיכום ללימוד העברית בינגו אוצר מילים

9

ג. גאומטריה הקניית ידע במושגיים בסיסיים מהגדרת קווים עד גופים, תרגול במדידות ושרטוט ותרגול בהכרת השעון. מס’ נושא הקניה תרגול

משחק בינגו

01 קווים 02 זוויות

V V V V V V

שרטוט כל סוגי הקווים שנלמדו

לימוד סוגי הקווים

לימוד סוגי הזוויות ושיטת מדידת הזווית תרגול בשרטוט ומדידה

03 מצולעים 04 מעגלים

תרגול בהבחנה ושרטוט שרטוט ידני ובעזרת מחוגה תרגול בשרטוט הגופים

לימוד סוגי המצולעים לימוד מעגל ואליפסה לימוד סוגי הגופים

05 גופים 06 שעון

משחק ללימוד השעון

לימוד שעון אנלוגי וגידיטלי

10

ד. מתמטיקה: הקניית ידע במושגיים בסיסיים מהגדרת נושא כמויות ומספרים עד ארבעת פעולות החשבון ונגיעה בנושא נעלמים. בחשבון התרגול באמצעות אמצעי המחשה משמעותי ביותר להבנת הנלמד וקיצור משך זמן הלימוד. : הערה מס סד נושא הקניה תרגול משחקים בינגו זיכרון 01 הכרת המספר (לימוד בהדרגה) שלב ראשון - 1-10 - ספירת כמות והתאמת המספר המתאים - סדר המספרים שילוב המספר החסר V V

שלב שני - 11-31 שלב שלישי - 100 עד מספרים, גדלים וכמויות הבחנה בין זוגי לאי זוגי לימוד כתיבת הספרות מבנה המספר השלם וחלקי המספר

02 השוואת כמויות

הבחנה האם הפתרון הינו גדול, שווה או קטן

03 מס’ זוגי ואי זוגי

תרגול בעזרת כרטיסיות להבחנה בין מס’ זוגי לאי זוגי

04 כתיבת ספרות 05 מבנה

כתיבת הספרות בעזרת טוש במהירות מבוקרת

תרגול מבנה המספר ושבירת העשרת תרגול מבנה העשירית ומעבר למספר שלם

המספר

06

פעולות החשבון בשלב ההתחלתי מתורגלים בעזרת עזרים מוחשיים תחום הלימוד מאחדות עד עשרת אלפים

חיבור חיסור כפל חילוק

ארבעת פעולות החשבון כולל שברים

V V

תרגול מורכב בארבעת פעולות החשבון תרגול הכנה להבנת נושא נעלמים

תרגול מורכב

תרגול מסכם

07

נעלמים

תרגול בטורים רגילים ותרגול אתגרי בטורים מתקדמים

טורי מספרים

08 משחק

משחק גפרורים משחק ליחיד או זוגי לפיתוח חשיבה מ”חוץ לקופסא”

11

ה. אנגלית: הקניית יסודות השפה האנגלית החל משלב היגוי האות ועד שלב כתיבת המילים והשלמת משפטים. הושם דגש מיוחד על הרחבת אוצר מילים ותרגול הכתיבה. הערה: מס’ נושא הקניה תרגול

משחקים

לוטו

זיכרון

בינגו

V

V

הכרת האותיות ושיבוץ האותיות בסדר הנכון

אותיות גדולות וקטנות

01 הכרת האותיות

V

זיהוי והשלמת אות פותחת

אות פותחת

כתיבת האותיות בטוש במהירות מבוקרת תרגול כתיבת שם פרטי ומשפחה תרגול בנושא הפכים והתמצאות במרחב

אותיות גדולות וקטנות

02 כתיבת אותיות

V

V

הרחבת אוצר המילים והמושגים לימוד היגוי האות והצירופים לימוד כתיבת מילים

אוצר מילים

03

04 היגוי האות

05 כתיבת מילים

V

תרגול בכתיבת המילים

12

ו. עריכה עצמית עריכה עצמית של מערך לימוד או משחק או שילוב של השניים. דוגמא: “סיפור דרך” ( לימוד היסטורית המדינה דרך רחובותיה באמצעות מערכת לימוד ומשחק ) נערך על ידי בית ספר ממ”ד ישורון נתניה. ד ישורון נתניה ” תהליך הפקת “סיפור דרך” אזור בית ספר ממ מס’ נושא פעילות נדרשת 01 תיחום אזור מפה הגדרת הרחובות והמבנים אשר עליהם יכתבו דפי המידע

אחריות

בית הספר

02 עריכת המפה 03 עריכת דפי המידע

חב’ “דעתא” תלמידי ביה”ס

עיצוב המפה והתאמתה להדפסה ושילוב במערכת המשחק במערכת כתיבת דף סיכום המסקר את הנושא מאחורי השם של הרחוב או המבנה. word החומר יוגש בפורמט תשובות לכל שאלה 4 שאלות ו 6 בנוסף יערך דף שאלות על דף המידע של שאחת מהן נכונה.

04 הפקת חוברת 05 שילוב במערכת

חב’ “דעתא” חב’ “דעתא”

הפקת חוברת כולל מפת האזור

הפקת משחק טריוויה על מפת האזור ודפי המידע

פעילות התלמידים א. יציאה לשטח וניווט בעזרת המפה. ב. בהגעה לרחוב או בנין או כל גורם אחר שנכתב עליו דף מידע. התלמידים שכתבו את דף המידע יעבירו הרצאה בנושא. ג. בגמר הטיול, תערך בכיתה תחרות במשחק הטריוויה במערכת לאזור המדובר.

13

מערכות משחק ופנאי

טריווה

חשיבה מהירה

14

זיכרון מהיר

סודוקו

15

נספחים ”BRAIN STATION הלימוד ההחכם - שולחן “

6.1 נספח א’ - בטיחות 6.2 נספח ב’ - זכויות יוצרים 6.3 נספח ג’ - הוראות הפעלה

6.4 6.5

נספח ד’ - רשימת חלקים נספח ה’ - שרטוט מערכת

16

נספח א’ ”BRAIN STATION הלימוד ההחכם - שולחן “ הוראות בטיחות -

: המערכת וניתוק א. חיבור .חיבור ראשוני של המערכת יבוצע על ידי איש מקצוע מוסמך. 1 . לפני החיבור יש לוודא את הנושאים הבאים: 2 - כבל החשמל הינו כבל תיקני. - שקע מתח הרשת תקין ומחוזק לקיר. - גישה נוחה לניתוק המערכת מנקודת ההזנה. - לכבל החשמל יש מסלול נוח ללא גרימת עיוותים או לחצים לכבל. . חיבור מתח הרשת למערכת יבוצע בשלושה שלבים: 3 שלב ראשון - חיבור שקע הכבל למערכת. שלב שני - חיבור תקע הכבל לשקע הרשת בקיר.

(יש לבדוק שהשקע ותקע מחוברים בצורה הדוקה ללא מרוחים.) ” במצב זה נורית החיווי הירוקה תידלק. ON שלב שלישי - העברת מפסק המערכת למצב “ . כיבוי המערכת: 4 - כיבוי לזמן קצר יבוצע בעזרת כפתור הכיבוי במערכת כמפורט בהוראות התפעול. - כיבוי לזמן ארוך יבוצע על ידי מפסק המערכת לאחר הפעלת השלב הקודם. - הכיבוי עקב תקלה במערכת או לצורך תחזוקה יש לנתק את הכבל משקע המתח בקיר. [ניתוק הכבל מהקיר יבוצע על ידי משיכת התקע מהשקע בקיר ולא על ידי משיכת הכבל]. . המערכת תחזוקת ב. . כל פעולת תחזוקה או ניקיון יבוצע אך ורק לאחר ניתוק כבל המתח משקע המתח בקיר. 1 . אין לפרק את המערכת או חלקים מהערכת. 2 . אין לחבר כל אלמנט חיצוני למערכת , למעט כבל הספקת מתח רשת והעכבר. 3 . הזזת המערכת ממקום למקום לא תבוצע בגרירה, יש להיעזר באדם נוסף להזזת המערכת. 4 . אין להשתמש בפריטים שלא אושרו וזאת על מנת להבטיח את הבטיחות ואורך חייה של המערכת. 5 . אם משטח הגנת המסך נשחק או נשרט אפשר להזמין משטח חלופי מפומה פיתוח בע"מ. (בתשלום) 6 . המערכת מיקום ג. . המערכת תמוקם בחדר נקי ומאוורר. 1 . הלחות בחדר צריכה להיות סבירה. 2 . אין להניח חפצים מתחת לשולחן או לחסום בדרך כל שהיא את אוורור המערכת. 3 המערכת ניקיון ד. . ניקיון המערכת יבוצע אך ורך במטלית יבשה ללא כל חומר ניקוי. 1 . משטח ההגנה של המסך ינוקה אך ורק בעזרת “מטלית ניקיון משקפיים יבשה” 2 . אין להשתמש בכל נוזל לניקוי. שימוש בנוזל מהווה שימוש לא נכון ועשוי לגרום נזק למערכת. 3 . אין להניח דברי מאכל או שתיה על משטח השולחן. 4

: למערכת אחריות ה. אחריות למערכת לא תשמר בתנאים המפורטים להלן: . חריגה מהנהלים המפורטים במסמך זה. 1 . גרימת נזק פיזי למערכת. 2 . חיבור התקנים או כניסה למערכת המחשב מעבר למוגדר הוראות התפעול . 3

: כללית הערה ו. אם יש ספק כל שהוא בנושא בטיחות, יש לפנות לנציג הקשר במפומה פיתוח בע"מ לקבלת הנחיות.

17

נספח ב’ ”BRAIN STATION הלימוד ההחכם - שולחן “ זכויות יוצרים -

א. כללי: © המערכת מוגנת ברישום לפטנט וזכויות יוצרים המערכת מיועדת לשימוש אך ורק לגורם שאישר שקרא את מסמך זה ומסמך הוראות הבטיחות ללא אישור קריאת שני המסמכים לא תותר הכניסה למערכת. בעלי המערכת יימנו גורם מוסמך אשר הוא יאשר את קריאת ואישור המסמכים האמורים. אישור הקריאה מהווה אישור לקבלת כל האמור במסמכים שאושרו ללא כל סייג. הגורם המוסמך יתדרך את מפעילי המערכת בנושא בטיחות ושמירת הזכויות. אם אין אפשרות לפקח על משתמשי המערכת יש לנעול את הרשאת הכניסה .

ב. זכויות יוצרים מערכת המחשוב . אין כל הרשאה וחל איסור להשתמש בכל מערכי הלימוד או חלקם.

אין לצלם את תמונות המסך לצורך הפקת מערכי לימוד לא פרטיים ולא מסחריים. אין להקליט את הנשמע ממערכת השמע של המערכת לא לצרכים פרטיים ולא צרכים מסחריים. אין לחבר כל חיבור למערכת לכל צורך וכמובן לא לצורת הורדת מידע או שינוי מיידע במערכת. ." " למתן תקשורת ל"עכבר USB החיבור היחיד המותר הינו חיבור ה"

זכויות יוצרים על מערכות העזר. ג. למערכת מצורפות ערכות לימוד בצורת כרטיסיות או צורות מקרטון. אין כל הרשאה לצילום והעתקה של הכרטיסים האמורים. לא לצורך פרטי ובוודאי לא לצורך מסחרי.

כל הזכויות של המערכת, חלקי העזר והתוכנות מוקנות לחברתדעתא אדטק לאבס בע"מ. אין לעשות כל שימוש בקניין הרוחני ללא אישור בכתב וחתום. מחברת דעתא אדטק לאבס בע"מ.

18

נספח ג’ ”BRAIN STATION הלימוד ההחכם - שולחן “ הוראות הפעלה -

( שרטוט המערכת וציון מחברים וכפתורים ראה נספח ג’) . למערכת ראשונית א. כניסה שלב א’ - חיבור כבל הרשת למערכת לאחר מכן לשקע בקיר. " נורית ירוקה תדלק. ON שלב ב' - העברת מפסק הזנת מתח הרשת למצב " (בהפעלה ראשונית זמן עליית המערכת עשוי לקחת מספר דקות). לאחר עליית המערכת . בסיום התהליך יופיע מסך שבחלקו התחתון מופיע ריבוע ירוק (ראה בתחתית העמוד) יפתח את מסך הזנת נתוני הפתיחה. START לאחר הלחיצה על הכיתוב שמות. (בעבודה מול תלמיד יחיד) ב. הזנת בחר שם תלמיד או תלמידה. אם השם אינו מופיע בקובץ השמות לחץ על תלמיד או תלמידה המופעים בסיום קובץ השמות. במקביל העבר את שמו לפומה פיתוח בע"מ על מנת שישובץ בגרסה הבאה. (רק שמות מקובלים ישובצו ולא כינויים) . הקול עוצמת כיוון ג. כוון את עוצמת הקול לפי הנדרש בעזרת מכוון הקול לרמה הנדרשת במערכת המחשב. תאפשר כיוון עוצמת רמקול. לחיצה על צלמית הרמקול לצורך הדלקה או כיבוי של מערכת הקול. בכל מערך שיעור מופיעה צלמית הרמקול

19

: הלימוד למערכי ה. כניסה שלב א' הקשה על כפתור "כניסה למערכות הלימוד". לאחר ההקשה יפתח המצג המופיע בעמוד הבא. ב' הקשה על אחד מכפתורי מערכי השיעור תפתח את המערך הנבחר. שלב : עזר ו. חלקי למערכת מצורפים ארבע קופסאות של ערכות עזר ללימוד. פרוט תכולת הקופסות ראה בנספח ד'. למערכת לימוד כללי מצורף ערכת טושים צבעוניים מחיקים. יש להקפיד להשתמש אך ורק בסוג הטוש המצורף ושווה ערך מבחינת האיכות. שימוש בטושים שאינם מתאימים עשוי לגרום לנזק בלתי הפיך למשטח העבודה. החלפת משטח העבודה בגין שימוש שאינו נכון אינו כלול באחריות המערכת. : הלימוד מערכות ח. מבנה : כללי .1 המערכות בנויות בדרך כלל משלושה חלקים עיקריים:

- לימוד. - תרגול. - משחקים (על החומר הנלמד). : הסברים .2 ההסברים מופעיים בשלושה אופניים:

. - בפתיחת מערך לימוד או משחק נפתח דף הסבר בהקשה על צלמית - ברוב המערכים מופיע דמות ינשוף עם הוראות להפעלת מערך הלימוד. - במערכים לילדים בגיל הרך בנוסף לכתובית של הינשוף ישמעו הוראות בעזרת מערכת הקול. : והכפתורים הצלמיות תפקידי הסבר .3 כפתורים: (כפתורים - ריבועים אשר בתוכם מופיע כיתוב כל שהוא). - כפתורים בעלי מסגרת צהובה הינם לתצוגה בלבד ואינם לפקודת פתיחת קובץ.

כפתורים ללא מסגרת צהובה יפתחו את המערך המופיע במסגרת. ( צלמיות – ריבועים אשר בתוכם מופיע סימון כל שהוא). : צלמיות -

צלמית לקבלת שאלה. (לאחר קבלת השאלה רקע הצלמית יהפוך לתכלת). צלמית לקבלת התשובה או סיום תהליך. (לא בכל מערכי לימוד או משחק יתקבלו תשובות) צלמית לקבלת הסבר על המערכת.

20

כותרת (מסגרת צהובה מסביב)

לחצן לפתיחת מערך

21

נספח ד’ Brain station– מערכת לימוד ומשחק השולחן החכם רשימת חלקים

כמות

תכולה

הגדרה

מס 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

תכולת קופסת חלקי עזר למערך לימוד אנגלית

יחידות מכל סוג 5 יחידות מכל סוג 5

סוגים ) 26 כרטיסי האותיות הגדולות (סה”כ סוגים) 26 כרטיסי האותיות הקטנות (סה”כ

יחידות 20

כרטיסי עלה

יחידות מכל סוג 5 יחדות מכל סוג 10

סוגים) 4 כרטיסי ג’וקר: אדום, שחור, ירוק וצהוב (סה”כ

סוגים) 10 (סה”כ 9 ÷ 0 כרטיסי הספרות

יחידות 16 יחידות 16 יחידות 10 יחידות 16 יחידות 16 יחידות 10 יחידות 10 יחידות 16 יחידות 16 יחידות 30 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4 יחידות 4

כרטיס כדור

תכולת קופסת חלקי עזר למערך לימוד חשבון והנדסה

כדורים 10 כרטיס כדורים 100 כרטיס

כרטיס עוגה

עוגות 10 כרטיס עוגות 100 כרטיס כרטיס עוגה גדולה כרטיס רבע עוגה כרטיס עשירית עוגה כרטיס צבע כחול כרטיס צבע סגול כרטיס צבע אדום כרטיס צבע תכלת כרטיס צבע כתום כרטיס צבע חום כרטיס צבע אפור כרטיס צבע ורוד כרטיס צבע שחור כרטיס צבע לבן כרטיס צבע ירוק כרטיס צבע צהוב כרטיסי גפרור

יחידות מכל סוג 4

סוגים) 4 כרטיסי ג’וקר: אדום, שחור, ירוק וצהוב (סה”כ

תכולת קופסת חלקי עזר למערך לימוד כללי

יחידות מכל סוג 4 יחידות מכל סוג 4

סוגים) 4 כרטיסי ג’וקר: אדום, שחור, ירוק וצהוב. (סה”כ

סוגים) 4 כרטיסי חיות: תרנגול, פיל, קרנף ,סוס, צב, נחש, ג’ירפה וזברה . (סה”כ

יחידה 1 יחידה 1 סט אחד סט אחד סט אחד יחידה 1

מחוג שעון קצר מחוג שעון ארוך

צבעים) 8 טוש מחיק: ירוק, אדום, כחול, שחור, חום, ורוד, סגול, כתום. (סה”כ חיילים) 4 חיילי משחק בצבעים: ירוק ,אדום, תכלת וסגול.) (סה”כ

שתי קוביות משחק

מטלית מחיקה

מכל סוג 5 מכל סוג 5 מכל סוג 5 מכל סוג 5 יחידות 5 יחידות 5 יחידות 5 יחידות 5 יחידות 5 יחידות 5 יחידות 5 יחידות 5 יחידות 16

סוגים) 22 כרטיסי אותיות (סה”כ

סוגים ) 6 כרטיסי אותיות בגד כפת דגושות (סה”כ

סוגים ) 5(

כרטיסי אותיות סופיות

כרטיסי האותיות וו שורוק וחולם

תכולת קופסת חלקי עזר למערך לימוד עברית

כרטיס האות שין כרטיס ניקוד קמץ כרטיס ניקוד פתח כרטיס ניקוד צירה כרטיס ניקוד סגול כרטיס ניקוד חולם כרטיס ניקוד חיריק כרטיס ניקוד קובוץ

כרטיס עלה

22

נספח ה’ ”BRAIN STATION “שולחן הלימוד החכם - שרטוט מערכת

G

משטח שולחן עליון

H

TOUCH PAD

A

ON/OFF

משטח הגנת מסך

J RESTART

D

B

TOUCH PAD A TOUCH PAD B TOUCH PAD C TOUCH PAD D

USB 1 USB 2 USB 3 USB 4

K A

C

משטח שולחן תחתון

תווית מכשיר

אנטנה

L B

RESTART

כבל מתח רשת 110/220V AC

BRAIN STATION BS-XXXX-REV-XX SN: XXXXXX DATE:XX/XXXX

PRODUCT BY: POUMA DEVELOPMENT LTD.

M C

D

ON/OFF

שולחן - מבט מחברים

E

4

)4 , 3 , 2 חיבור אוזניות (

3

2

1

)1 חיבור אוזניה ראשית ( USB חיבור 4 , 3 , 2 , 1

2

1

4

F HDMI חיבור D TYPE 15 PIN חיבור חיבורי רשת

3

INPUT 12V DC

23

G

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker