נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

2023

2022

2021

202

אכלוס ספטמבר:

מסירת דירות לדיירים יוני:

ה מפתח להצלחת פרויקט היוקרה "בראשית" טמון בתקשורת בין כל הגורמים המעורבים בפרויקט – מנהלים, צוותים, לקוחות, ספקים ועוד מאפייני התחרות והביקושים הגואים בענף הבנייה בישראל, מחייבים את היז פ מים והמבצעים לתכנון וביצוע פרויקטי בנייה בלוחות זמנים קצרים, תוך דרישה

למתן מענה מידיי ויעיל לבעיות המתפת פ חות לאורך תקופת הפרויקט. היקפם ומור פ כבותם ההולכים וגדלים של פרויקטים, מו פ בילים את היזם להיעזר במנהל פרויקטים המשמש כנציגו, והוא אמון על פיקוח שוטף על ביצוע הפרויקט בידי הגורמים המקצו פ עיים בלוחות הזמנים, בתקציב ובאיכות המוגדרים.

7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software