נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

7,500 מקומות אחסון 150 תאים מחופי עץ 50 בקבוקים כל אחד

18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software