אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה, תשפ"ג

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למשפטים

ד"ר מנור כפיר הפקולטה למשפטים האם הסביבה המשפטית משפיעה על תוכנית הציות בתאגיד? מחקר אמפירי להערכת השפעת הסביבה המשפטית על אפקטיביות תוכניות הדרכה בתחום הציות בתאגידים בינלאומיים פרופ' יובל פלדמן בהנחיית: ד"ר סלומון עידית הפקולטה למשפטים הבנתן ותפיסתן של נשות סגל בכיר את השוויון המגדרי התעסוקתי בסגל האקדמי תודעתן המשפטית בנושא ד"ר שירי רגב-מסלם בהנחיית: ד"ר רוזנצוויג גל הפקולטה למשפטים תנועות העיניים כמדד לגילוי העובדות במשפט פרופ' יורם בונה בהנחיית: פרופ' יובל פלדמן

ד"ר אטרקצ'י-ישראל בר הפקולטה למשפטים ריכוזיות כלל משקית: כלים ויישומים לעתיד פרופ' עדי אייל בהנחיית: ד"ר חגאי פריי אלונה הפקולטה למשפטים חובות אדם חוקתיות פרופ' אריאל בנדור בהנחיית:

פרופ' אהרון ברק, אוניברסיטת רייכמן

ד"ר טובולסקי משה הפקולטה למשפטים אתוסים ישראלים על פני זמן וביטויים בחקיקת מס: ) ושברו, מיסוי 1949 - חוק מס עזבון (התש"ט הקיבוצים ומיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים פרופ' עמיחי רדזינר בהנחיית: פרופ' יעקב נוסים ד"ר יוסף נועה הפקולטה למשפטים חווית ההליך של חושפי שחיתות בבית הדין לעבודה פרופ' יובל פלדמן בהנחיית: פרופ' הדר דנציג-רוזנברג ד"ר מלכה שלי שלמה הפקולטה למשפטים "וטוב מאוד לאחוז במעשה אבותינו" – עמדות חכמי מרוקו שעלו לישראל ביחס לשימור מנהגי מרוקו בארץ פרופ' צבי זוהר בהנחיית:

35

Made with FlippingBook - Online magazine maker