אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

Content | Doctor of Philosophy

Jewish Studies

6

11

Humanities

14

Social sciences

20

Social sciences / Education

23

Life Sciences

26

Exact Sciences

30

Engineering

31

Law

32

Interdisciplinary Studies

36

Medicine

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker