השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

נקודות לביעור חמץ

לקראת החג נציב ברחבי העיר ובשכונות מכולות ייחודיות לביעור חמץ על מנת לאפשר לציבור לבצע את מצוות ביעור חמץ בבטחה ותוך שמירה על הניקיון. אנו מבקשים לשרוף את החמץ אך ורק במכולות, שעליהן השילוט "מכולה לביעור חמץ", ולמנוע מהילדים גישה אליהן.

מכולה לביעור חמץ בלבד

לתשומת ליבכם!

יש לשרוף את החמץ אך ורק בתוך המכולות. קנסות יינתנו לעוברים על החוק. אין להשליך מוצרי פלסטיק וחומרי בעירה אשר מזהמים את הסביבה.

רובע ז׳

רובע ג׳

4 אחיעזר /הרמ"א 2 צדקת יוסף

2-6 ימינה בין בניינים רוזובסקי 10 רוזובסקי מול הבי"ס 5-7 האדמור מבעל"ז בין 18 האדמור מבעל"ז 19 חטיבת הנגב 27 חטיבת הנגב חניה של המגינים ,45 חטיבת הנגב על החול 46 פיטסבורג 18 רוזובסקי בסוף החניה על הכורכר 2 אברמסקי בחניה הפנימית 2-22 האדמור מבעל"ז

פינת שמעון בן שטח יהודה הנשיא 18 הורקנוס 5 הורקנוס ליד אמרי חיים - ויזניץ 14 בעל הנס 44 בעל הנס

2 הבעל שם טוב 2-4 רבי עקיבא 20 אבוחצירא בסוף החניה 35 האדמור מבעל"ז

3 חלפתא 6 התנאים 7 ינאי רבא פינת אביי 8 האדמור מויזניץ 6 אור לציון

4 מבצע חורב 3 מבצע נחשון

רובע ו׳

רובע ח׳

ל בד"ץ רבני הקריות

רח' בעל הנס

26

קהילות החרדים באשדוד 08-8679883:

אשדוד. טל:

פקס

153-8-8679883

אחרי בנק הפועלים שטח פתוח מרכז ו'

בחניה של מקיף ה' הרותם

י כ"ב אדר ב' תשפ"ד ð בס"ד יום ש

לציבור תושבי אשדוד ה' עליהם יחיו. ציגי הציבור וראשי עיריית אשדוד על ð ו בזאת לחזק את ידי ðð ה יוזמתם המבורכת להציב מכולות מיוחדות עבור שריפת חמץ ות לאחר השריפה ð המפו . ועי"ז לא יישארו חתיכות חמץ ו י ברחובות ð קיה ð והעיר תישאר כראוי לכבוד החג הבעל"ט . ð ע"כ ה ð ו קוראים לציבור לקיים את מצות ביעור לו. חמץ במכולות א ו הורא מעליא ð ו לחתום בברכת יו"ט כשר ושמח בבריות גופא ו ðð ה חת ð מתוך שמחה ו . ין בית הבחירה לאכול שם מן הזבחים ð זכה בהאי שתא לב ð ויה"ר ש ומן הפסחים . ח באעה"

106 המוקד העירוני שעות ביממה! 24

39

19.4.2024

Made with FlippingBook - Online catalogs