השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

פרנס-ישראל שניר

להשכרה

₪ 3,100

מ"ר, כניסה מיידית, כולל הכל פרט לחשמל 30 בט"ו סטודיו

₪ 3,300

חד' כניסה נפרדת, מזגן, כולל הכל 2 , ברובע ט"ו

₪ 6,200

מ"ר מרפסת, נוף לים +40 מ"ר 130 ,' חד 4 בי"א פנטהאוז

₪ 6,500

מ“ ר 80 , ממ“ד, בניין חדיש, מרפסת 9 חד‘ חיבת ציון 5 בא‘ פנטהאוז למכירה מ"ר, קומה אחרונה 85 ' חד 3 ( בא' לפני תמ"א )כבר חתום מ"ר, מרפסת, ממ"ד, חניה, מעלית שבת 125 ' חד 4 בסיטי ברח' הציונות

₪ 1,590,000

₪ 2,150,000

₪2,400,000 ₪ 2,620,000

מר', ממ"ד, מזגן, חניה, מעלית שבת 11 מרפסת + מ"ר 134 ' חד 4 בסיטי בכיכר

מעליות )מחיר גמיש( 2 מ"ר, מרפסת, ממ"ד 165 חד' בניין נמוך 5 בי"ב

הסוף לטרמיטים

חד', נוף לים, 4.5 ,' ברח' רוגוזין רובע א 052-2726708 מיידי חד' ברובע ג', משופצת, ללא ריהוט, 2 052-3949099 , מיידי 2" קו

בס"ד

דירות למכירה חד' משופצת מהיסוד, 2.5 ' ברובע ו ,052-7111096 קומת קרקע, מיידי 053-3158230 דירות להשכרה חד' ברובע ב', רח' אבן גבירול, קומת 2 קרקע, מיידי, מתאים לזוג מבוגרים 052-6429259 חד' מרוהטת חלקית בי"ג, מזגנים 5 052-7991665 ומחסן, מרפסת, מיידי מ"ר, מטופחת, 60- חד' כ 2.5 ' ברובע ו , מיידי, צ'קים חובה 4- מ 3" ממוזגת, קו 053-3180093

הכרויות בית, + , מסודר 1.83 גבוה 68 גרוש בן מחפש בת זוג רצינית למטרת נישואים, 050-7427900 כולל מגורים שונות 800 " כסאות מעור הפוך "ראלף לורן 4 ש"ח כחדש, מסך מחשב "סמסונג" ש"ח 400 כחדש HDMI "2 7 055-9627007 ש"ח, 300 מכונת בשר "קנווד", חדשה ש"ח 100 בלנדר תינוקות באריזה 055-9627007 250 מעמד + "42 " טלוויזיה "טושיבה כסאות מאלומיניום 5 + ש"ח, שולחן עגול 055-9627007 ש"ח 600 חדש תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587 ספה נפתחת כחדשה, צבע בג', בד 050-8524641 קטיפה הליכון קבוע, והליכון מתקפל בהזדמנות 052-8690520 כל הקודם בהזדמנות L חרמונית כחולה גודל 052-8690520 ש"ח במצב 500 מקרר "בקו" גדול רק 052-3929972 מצוין

חד׳ ברח' 4 להשכרה אריה בן אליעזר ,9 מ- 6 רובע ד׳, קו״ חנייה פרטית משופצת מהיסוד 054-2529777

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ תלת אופנוע

16.2.24

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

"9.5

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה באשדוד אשדוד הידו 70/5 . מוזמנות בזאת הצעות לרכישת דירה הנמצאת ברח' רוגוזין 1 )להלן:"דירה"(. 14 תת חלקה 102 חלקה 2076 עה כגוש . ניתן לראות את הדירה לאחר תאום טלפוני עם משרדי הח"מ. 2 . על המציע לבדוק, על אחריותו בלבד, את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס וכן 3 את נושאי המיסוי וכל עניין אחר הקשור בדירה. בשעה 04/03/2024 . את ההצעות לרכישת הדירה יש להגיש לח"מ עד ליום 4 .12:00 . להצעה יש לצרף ערבות בנקאית, או שיק בנקאי לפקודת הכונסים, בשיעור 5 מגובה הצעה ,הערבות/השיק יחולט במקרה שהמציע אשר הצעתו נקבלה 10% יחזור בו מהצעתו. . מציע שנדחתה הצעתו - יוחזר לו הפיקדון עם מתן ההודעה על דחיית ההצעה. 6 . הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא: 7 הח"מ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים ואף לערוך תחרות בין המציעים, בכל שלב שהוא ו/או לנקוט בכל דרך שתראה לו לפי שיקול דעתו הבלעדית. . המכירה כפופה לאשור ביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד. 8 כונס נכסים כונס נכסים עו"ד לורה מישוק יגאל בן חיים מרח' חיים משה שפירא אשדוד. אשדוד 2/1 רח' שוהם 077-2057775 :' טל 08-8661556 : טל 077-5500060 : פקס 08-8669934 : פקס lora@law-ra-hok.co.il : מייל benhaiml@bezeqint.net.il : מייל

| ק"מ 54600 125 בנזין נפח tricity ימהה | 07/03/2018 שנה | 35298901 מספר 06/03/2024 טסט עד תלת אופנוע

תלת אופנוע

| ק"מ 15500 125 בנזין נפח tricity ימהה | 09/04/2017 שנה | 8368584 מספר 08/04/2024 טסט עד בין 25/02/2024 עד יום 18/02/2024 את הרכבים ניתן לראות בחניון המשכן לאומניות הבמה מיום בתיאום מראש עם קצין הבטיחות. 10.00-12.00 השעות מבלי שתהיה לרשות אחריות כלשהי למצבם, AS IS הכלים ימכרו במצבם הנוכחי, כלי הרכב ימכרו במצב תכונותיהם, זהותם ו/או מס' בעלויות הקודמות, לא תתאפשר נטילת כלי הרכב לבדיקה. בבניין העירייה ברח' 3 הצעות ניתן להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת הרכש, קומה 12:00 עד שעה 25/02/2024 אשדוד עד לתאריך 10 הגדוד העברי כל הפרטים ותנאי ההצעה כמפורט באתר האינטרנט העירוני בכתובת: (בלשונית מכרזים – כלי תחבורה) www.ashdod.muni.il מגובה ההצעה. 10% חובה לצרף המחאה לפקודת עיריית אשדוד, בסך

16.2.2024

32

Made with FlippingBook Annual report maker